Рецептивна поетика

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент БУДНИЙ ВасильФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛт-11мдоцент БУДНИЙ Василь
ФЛф-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Адресований студентам магістратури філологічного факультету навчальний курс «Рецептивна поетика» містить виклад літературознавчих методологій  та аналітичних методик дослідження функціональних якостей мистецького твору з огляду на його естетичні ефекти.

Вивчення структурної зорієнтованості літературного тексту на полюс читацького сприймання – це давня і плідна дослідницька традиція в українській і світовій науці. Сучасна рецептивна естетика визнає багатозначність та історичну мінливість змістового наповнення мистецького тексту, ситуативну обмеженість нашого інтерпретаційного горизонту, а отже – плюралізм розмаїтих критичних прочитань.

Рецептивна поетика є своєрідною літературознавчою лабораторією, в якій проходять випробовування засади рецептивної естетики та інших споріднених теорій, заснованих на ідеї інтенційного способу існування літературного твору, його поступового виникнення у процесі читання. Тому крім викладу теоретичних і методологічних концепцій, навчальний курс передбачає розгалужену систему вправ, експериментів та аналітичних спостережень, які дають змогу наочно переконатися в аналітичних та інтерпретаційних можливостях літературознавчих термінів і понять – інтелектуальних інструментів, за допомогою яких можна проникнути в структуру літературного тексту і з’ясувати секрети його естетичного впливу на читача.

 

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними засадами і практичними методиками аналізу літературного тексту з огляду на його читацьке сприймання.

 

Рекомендована література

  1. 1. Будний В. Рецептивна поетика. Львів, 2020. 188 с. URL: http://philology.lnu.edu.ua/course/retseptyvna-poetyka-ukrajinisty (дата звернення 20.05.2020).

 

  1. 2. Література. Теорія. Методологія / Упор. і наук. ред. Данути Уліцької; пер. з польсь. Сергія Яковенка. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. С.114 135.

 

  1. 3. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс / Редактори : Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. 378 с.

 

  1. 4. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / За ред. М.Зубрицької. Львів: Літопис, 1996. 633 с.

 

  5. Червінська О.В. Рецептивна поетика. Історико-методологічні та теоретичні засади : Навч. посібник. Чернівці : Рута, 2001. 56 с.

Допоміжна

  1. 1 Бовсунівська Т. Когнітивна жанрологія і поетика. Київ : Київський університет, 2010. 180 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Bovsunivska_Tetiana/Kognityvna_zhanrolohia_ta_poetyka.pdf (дата звернення: 20.05.2020).

 

  1. 2 Боднар В.Т. Проблеми рецептивної естетики і поетики у творчій спадщині І.Я.Франка. Тернопіль : ТДПУ, 2000. 168 с.

 

  1. 3 Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. Київ : Академія, 2011. 240 с.

 

  1. 4 Гром’як Р.Т. Про визначення поетики в світлі естетичної концепції І.Я.Франка. Поетика. Київ : Наук. думка, 1992. С. 16-21.

 

  1. 5 Дзюба І. Білецький і Потебня (Ідеї О. Потебні в працях О. Білецького). Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. Т. 2. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 494 503.

 

  1. 6 Дзюба І. Читач як естетична проблема у працях Олександра Білецького. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. Т. 2. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С.524 538.

 

  1. 7 Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика / Фотопередрук Олекси Горбача. Мюнхен : Український Вільний Університет, 1993. С. 1 177.

 

  1. 8 Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. Львів : Літопис, 2004. 384 с.

 

  1. 9 Зубрицька М. Homo legens : Читання як соціокультурний феномен. Львів: Літопис, 2004. 352 с.

 

  1. 10 Качуровський І. Основи аналізи мовних форм. Ч.І. Лексика. Ніжин, 1994; Ч.2: Фігури і тропи. Київ, 1995.

 

  1. 11 Клочек Григорій. Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” як предтеча української рецептивної поетики. Слово і Час. 2007. № 4. С. 39-45.

 

  1. 12 Папуша І. Емотивна (рецептивна) поетика Івана Франка в контексті санскритських літературознавчих теорій. Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія : Літературознавство. Тернопіль, 1998. Вип. 1. С. 151-160.

 

  1. 13 Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. Метакритичне дослідження. Київ : Обереги, 1996. 192 с.

 

  1. 14 Франко І. Із секретів поетичної творчості. Франко І. Зібрання творів : У 50 тт. Т. 31. Київ : Наук. думка, 1981. С. 45 119.

 

  1. 15 Яус Г.-Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна герменевтика / з нім. пер.: Роксоляна Свято і Петро Таращук. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. 622 с.

 

  1. 16 De Bruyn, Ben. Wolfgang Iser: A Companion. Berlin : Walter de Gruyter, 2012. 273 p.

 

  1. 17 Iser, Wolfgang. Prospecting : From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore and London : Johns Hopkins UP, 1993. 319 p.

 

  1. 18 Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. London and Henley ; Routledge & Kegan Paul, 1980. 239 p.

 

  19 Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism / Ed. By Jane P. Tompkins. Baltimore and London : Johns Hopkins UP, 1980. 275 p.

Інформаційні ресурси

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (http://dspace.nbuv.gov.ua/) є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в інтернеті за ключовим словом, назвою публікації, автором тощо.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (https://ouci.dntb.gov.ua/) – це українська база даних наукових цитувань, призначена для пошуку публікацій (за ключовим словом, назвою публікації, автором тощо) у різноманітних  наукових царинах, зокрема в галузі рецептивної естетики й поетики.

Чтиво (http://chtyvo.org.ua/) – це вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури.

The living handbook of narratology (LHN) – живий посібник з нарратології, який постійно розширює свою змістову базу, додаючи нові статті про фундаментальні наратологічні теорії й поняття – https://www.lhn.uni-hamburg.de/index.html.

Cognitive Cultural Studies (http://cogweb.ucla.edu/Culture/index.html) – сайт містить ланки (покликання) до е-ресурсів (інші сайти, наукові інституції, журнали тощо), які присвячені коґнітивним підходам до літератури.

Literary Devices (https://literarydevices.net/) – сайт пропонує словник літературних засобів і понять, які допомагають оцінити, інтерпретувати та аналізувати літературний твір.

text et cetera  (http://www.textetc.com/theory.html) – сайт висвітлює питання традиційної і модерної поетики, літературної теорії та критики.

The European Narratology Network (ENN)  (https://www.narratology.net/node/3) – мережа, присвячена нарації в літературі та інших мистецтвах і медіях, в усіх європейських мовах і культурах.

The Reception Study Society (https://receptionstudy.org/) – сайт містить дослідження різноманітних аспектів читацької рецепції, публікує журнал Reception: Texts, Readers, Audiences, History, що його видає Університет штату Пенсильванія (США).

Матеріали

завантажити

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус