Рецептивна поетика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент БУДНИЙ ВасильФЛт-11м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛт-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Адресований студентам магістратури філологічного факультету нормативний навчальний курс «Рецептивна поетика» містить виклад літературознавчих методологій  та аналітичних методик дослідження функціональних якостей мистецького твору з огляду на його естетичні ефекти.

Вивчення структурної зорієнтованості літературного тексту на полюс читацького сприймання – це давня і плідна дослідницька традиція в українській і світовій науці. Сучасна рецептивна естетика визнає багатозначність та історичну мінливість змістового наповнення мистецького тексту, ситуативну обмеженість нашого інтерпретаційного горизонту, а отже – плюралізм розмаїтих критичних прочитань.

Рецептивна поетика є своєрідною літературознавчою лабораторією, в якій проходять випробовування засади рецептивної естетики та інших споріднених теорій, заснованих на ідеї інтенційного способу існування літературного твору, його поступового виникнення у процесі читання. Тому крім викладу теоретичних і методологічних концепцій, навчальний курс передбачає розгалужену систему вправ, експериментів та аналітичних спостережень, які дають змогу наочно переконатися в аналітичних та інтерпретаційних можливостях літературознавчих термінів і понять – інтелектуальних інструментів, за допомогою яких можна проникнути в структуру літературного тексту і з’ясувати секрети його естетичного впливу на читача.

Всі тексти наукових праць і мистецьких творів, крім тих, електронні адреси яких зазначено окремо, доступні в електронній хрестоматії з «Рецептивної естетики», що завантажена на комп’ютері кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

 

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними засадами і практичними методиками аналізу літературного тексту з огляду на його читацьке сприймання.

 

Завдання курсу:

– зорієнтувати слухачів на розуміння поетикальних термінів і понять як інструментів, які допомагають збагнути «секрети» естетичного впливу поетичного тексту і моделюють процес читацького сприймання;

– розвивати у студентів здатність до проникливого прочитання, прищеплювати навики критичної авторефлексії, вдосконалювати вміння перевіряти читацькі враження літературознавчим аналізом тексту;

– сформувати у студентів уявлення про багатозначність та історичну мінливість поетичної семантики і плюралізм критичних прочитань;

– виховувати хист переконливої діалогічної взаємодії власного розуміння літературного твору з іншими його критичними інтерпретаціями;

– навчити студентів фахово формулювати аргументований критичний відгук на літературний твір в усній і письмовій формі;

– допомогти слухачам курсу відчути себе творчою, критично мислячою особистістю, що вільно володіє мистецьким і критичним словом.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– моделі літературної комунікації;

– основні різновиди і стилі літературної рецепції;

– систему поетикальних категорій, їх структуру і функції;

– основні еволюційні етапи рецептивної поетики (О. Потебня, Р.Інґарден, В. Ізер, Г.Р. Яусс, С. Фіш, Е. Д. Гірш);

– природу багатозначності та історичної мінливості змістового наповнення мистецького тексту, ситуативної обмеженості нашого інтерпретаційного горизонту;

– методики аналізу, оцінки та інтерпретації літературного твору.

 

вміти:

– застосовувати поетикальні поняття та категорії для аналізу, оцінки та інтерпретації літературного твору;

– моделювати процес літературного сприймання, оцінки та інтерпретації поетичного тексту;

– володіти методикою пильного читання, фахового аналізу, інтерпретації та оцінки;

– з’ясувати та пояснити поетикальні механізми естетичного впливу літературного твору на читача;

– обґрунтовано демонструвати естетичні якості словесного образу, застосовуючи компетенцію критичного мислення та проектуючи читацькі враження на площину різних літературознавчих підходів, в історичному, ідеологічному й естетичному планах;

– змістовно висловлюватися з приводу літературних явищ, тактовно вислуховувати думку іншого й аргументовано дискутувати з приводу мистецьких цінностей під час публічної дискусії та в медіях.

 

Рекомендована література

Базова
1. Будний В. Рецептивна поетика. – Львів, 2017. – 260 с. Електронний ресурс: http://philology.lnu.edu.ua/course/retseptyvna-poetyka-ukrajinisty.
2. Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 263-277.
3. Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 139-161.
4. Клочек Григорій. Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” як предтеча української рецептивної поетики / Г. Клочек // Слово і час. – 2007. – № 4. – С. 39-45.
5. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс / Редактори : Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 378 с.
6. Потебня О. О. Естетика і поетика слова: Зб. – Київ: Мистецтво, 1985. – 302 с.
7. Потебня О. Думка й мова (фраґменти) / О. Потебня // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів : Літопис, 1996. – С. 25-39.
8. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. Метакритичне дослідження. – Київ : Обереги, 1996. – 192 с.
9. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібрання творів : У 50 тт. – Т. 31. – Київ : Наук. думка, 1981. – С. 45 119.
10. Червінська О.В. Рецептивна поетика. Історико-методологічні та теоретичні засади : Навч. посібник / Ольга В’ячеславівна Червінська. – Чернівці : Рута, 2001. – 56 с.
11. Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 279 – 307.
12. Яусс Г-Р. Рецептивна естетика й літературна комунікація // Слово і Час. – 2007. – № 6. – С. 37-46.
13. Ричардс Айвор А. Философия риторики // Теория метафоры: Сборник. – Москва: Прогресс, 1990. – С.44-67.
14. Уліцька Д. Феноменологічна філософія літератури / Данута Уліцька // Література. Теорія. Методологія / Упор. і наук. ред. Данути Уліцької; пер. з польсь. Сергія Яковенка. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.114 135.
15. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / За ред. М.Зубрицької – Львів: Літопис, 1996. – 633 с.
16. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
17. Jauss H.R. Historia literatury jako prowokacja / Hans Robert Jauss przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; posł. Kazimierz Bartoszyński, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1999. – 234 s.
18. De Bruyn, Ben. Wolfgang Iser: A Companion. – Berlin : Walter de Gruyter, 2012. – 273 p.
19. Iser, Wolfgang. Prospecting : From Reader Response to Literary Anthropology. – Baltimore and London : Johns Hopkins UP, 1993. – 319 p.
20. Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. – London and Henley ; Routledge & Kegan Paul, 1980. – 239 p.
21. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism / Ed. By Jane P. Tompkins. – Baltimore and London : Johns Hopkins UP, 1980. – 275 p.

Допоміжна
22. Боднар В.Т. Проблеми рецептивної естетики і поетики у творчій спадщині І.Я.Франка. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 168 с.
23. Гром’як Р.Т. Про визначення поетики в світлі естетичної концепції І.Я.Франка // Поетика. – Київ : Наук. думка, 1992. – С. 16-21.
24. Дзюба І. Білецький і Потебня (Ідеї О. Потебні в працях О. Білецького) / І. Дзюба // Слово і час. – 1994. – № 11-12. – С. 9-16.
25. Зубрицька М. Homo legens : Читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
26. Клочек Г. Душа моя сонця намріяла…: Поетика «Сонячних кларнетів» П.Тичини». – Київ, 1986.
27. Ласло-Куцюк М. Засади поетики / Маргарита Ласло-Куцюк. – Бухарест : Критеріон, 1983. – 396 с.
28. Папуша І. Емотивна (рецептивна) поетика Івана Франка в контексті санскритських літературознавчих теорій // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія : Літературознавство. — Тернопіль, 1998. — Вип. 1. — С. 151-160.
29. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. – М. : Искусство, 1970. – 225 с.
30. Червінська О.В., Зварич I.M., Сажина А.В. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту : Теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури: Науковий посібник. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 284 с.
31. Iser, Wolfgang. Apelacyjna struktura tekstów // Teorie literatury XX wieku / Pod red. A.Burzyńskiej i M.P.Markowskiego : Antologia. – Kraków : Znak, 2006. – S. 73–93.
32. Jauss H.R. Estetyka recepcij i komunikacija literacka // Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej pod redakcią H.Janaszek-Ivanićkovej. – Warszawa, 1997. – S. 164-175.
33. Ulicka D. Ingardenowska filozofia literatury. – Warszawa : PWN, 1992. – 275 s.
34. Боднар Віра, Гром’як Роман. Проблеми рецептивної естетики і поетики у літературознавчій спадщині І.Франка // Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конференції. Львів: Світ, 1998.
35. Jauss H.R. Historia literatury jako prowokacja / Hans Robert Jauss przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; posł. Kazimierz Bartoszyński, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1999. – 234 s.
36. De Bruyn, Ben. Wolfgang Iser: A Companion. – Berlin : Walter de Gruyter, 2012. – 273 p.
37. Iser, Wolfgang. Prospecting : From Reader Response to Literary Anthropology. – Baltimore and London : Johns Hopkins UP, 1993. – 319 p.
38. Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. – London and Henley ; Routledge & Kegan Paul, 1980. – 239 p.
39. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism / Ed. By Jane P. Tompkins. – Baltimore and London : Johns Hopkins UP, 1980. – 275 p.
40. Ulicka D. Ingardenowska filozofia literatury / Danuta Ulicka. – Warszawa : PWN, 1992. – 275 s.
41. Волковинський О. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 350 с.
42. Домбровський Володимир. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика /Фотопередрук Олекси Горбача. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1993. – С. 1 – 177.
43. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм. Частина І. Лексика. – Ніжин, 1994;
44. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм. Частина 2: Фігури і тропи. – Київ, 1995.

Інформаційні ресурси

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (http://dspace.nbuv.gov.ua/) є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в інтернеті за ключовим словом, назвою публікації, автором тощо.
Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (https://ouci.dntb.gov.ua/) – це українська база даних наукових цитувань, призначена для пошуку публікацій (за ключовим словом, назвою публікації, автором тощо) у різноманітних наукових царинах, зокрема в галузі рецептивної естетики й поетики.
Чтиво (http://chtyvo.org.ua/) – це вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури.
The living handbook of narratology (LHN) – живий посібник з нарратології, який постійно розширює свою змістову базу, додаючи нові статті про фундаментальні наратологічні теорії й поняття – https://www.lhn.uni-hamburg.de/index.html.
Cognitive Cultural Studies (http://cogweb.ucla.edu/Culture/index.html) – сайт містить ланки (покликання) до е-ресурсів (інші сайти, наукові інституції, журнали тощо), які присвячені коґнітивним підходам до літератури.
Literary Devices (https://literarydevices.net/) – сайт пропонує словник літературних засобів і понять, які допомагають оцінити, інтерпретувати та аналізувати літературний твір.
text et cetera (http://www.textetc.com/theory.html) – сайт висвітлює питання традиційної і модерної поетики, літературної теорії та критики.
The European Narratology Network (ENN) (https://www.narratology.net/node/3) – мережа, присвячена нарації в літературі та інших мистецтвах і медіях, в усіх європейських мовах і культурах.
The Reception Study Society (https://receptionstudy.org/) – сайт містить дослідження різноманітних аспектів читацької рецепції, публікує журнал Reception: Texts, Readers, Audiences, History, що його видає Університет штату Пенсильванія (США).

Матеріали

rec poetyka 6 kurs 2018-2019

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус