Українська література: напрями, течії, стилі

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент БУДНИЙ ВасильФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛо-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

У якому розумінні можна говорити про цілісність тисячолітнього українського письменства, яке творилося з перервами, різними мовами і не завжди було доступним для всіх частин свого народу, розділеного кордонами чужих держав?

У який спосіб воно розвивалося – синхронно з іншими європейськими літературами, чи з запізненням, на узбіччі чи в основному річищі мистецької еволюції?

Як, зрештою, треба сприймати відмінності жанрово-стильової системи на різних історичних етапах – як «неповноту» чи своєрідність національної літератури?

Відповіді на ті та інші дискусійні питання майбутні освітяни шукатимуть у цьому навчальному курсі, вдосконалюючи свій     філологічний досвід. Адже відчуттям стилю і взагалі мистецької краси ми завдячуємо не лише вро­дженому смаку, а й поступово набутим естетичним уподо­банням та ерудиції, яка формується систематичним здобуванням знань.

Спільними зусиллями спробуємо висвітлити українське письменство як національно самобутнє явище світової культури з оригінальними мистецькими формами, творчими ідеями та стильовим розмаїттям. Нормативний курс «Українська література: напрями, течії, стилі» викладає розпізнавальні ознаки літературних епох Середньовіччя й Ренесансу, висвітлює специфічні стильові риси бароко, класициз­му, сентименталізму, з’ясовує напрями й течії романтизму, реалізму, імпресіонізму, символізму, неоромантизму, експресіонізму, футуризму, сюрреалізму, обговорює деякі помітні тенденції сучасної літератури постмодернізму і метамодернізму (постпостмодернізму).

Мета курсу – ознайомити студентів з основними засадами і поняттями стильової типології та історико-літературної періодизації, дати уявлення про основні етапи національного літературного процесу в його стильовій динаміці, ідеологічних суперечностях та концептуальній єдності, навчити здійснювати стильовий аналіз літературних епох, напрямів та мистецьких текстів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти сучасними методиками літературознавчого аналізу мистецьких напрямів, стильових течій та індивідуальних творчих манер, навчитися творчо й ефективно застосовувати поняття стильової типології та історико-літературної періодизації для викладання літератури в середній та вищій школі, а також висвітлюючи і пропагуючи мистецтво слова в засобах масової інформації для широкого кола читачів.

Рекомендована література

 1. Біла, Анна. Український літературний аванґард: пошуки, стильові напрямки. Видання друге, доп. і переробл. Київ: Смолоскип, 2006. 464 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Bila_Anna/Ukrainskyi_literaturnyi_avangard_poshuky_stylovi_napriamky/
 2. Бовсунівська, Тетяна. Український романтизм: Теогонічна систематизація. Тернопіль: Крок, 2019. 213 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Bovsunivska_Tetiana/Ukrainskyi_romantyzm_teohonichna_systematyzatsiia/
 3. Будний, Василь; Ільницький, Микола. Порівняльне літературознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 213–240. URL.: http://megalib.com.ua/book/3_Porivnyalne_literatyroznavstvo.html.
 4. Возняк, Михайло. Історія української літератури / Упорядкув., комент. і вступ ст. Михайла Гнатюка. Київ: Світ, 2011. 940 с.
 5. Гнатюк, Михайло. Літературознавчі концепції в Україні ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Львів, 2002. 208 с.
 6. Гнатюк, Михайло. Cхідні традиції та центральноєвропейські орієнтири: українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Středni Evropa včera a dnes: promĕny koncepci II (jazyk – literature – kultura – politika – filozofie). Brno, 2018. S. 67-75.
 7. Гнатюк, Михайло. Франкове трактування «корпусу» історії
 8. літератури: національне та інтернаціональне / Михайло Гнатюк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Вип. 23. – Ужгород, 2018. – С. 86-90.
 9. Голод, Роман. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. 284 с.
 10. Гончар, Олексій. Просвітительський реалізм в українській літературі. Київ: Наукова думка, 1989. 176 с.
 11. Гундорова, Тамара. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Київ: Критика, 2009. 447 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Hundorova_Tamara/ProYavlennia_slova_Dyskusiia_rannoho_ukrainskoho_modernizmu/.
 12. Гусар-Струк, Данило. Як читати поезії Емми Андієвської // Сучасність. 1992. № 5. С. 8-15. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Suchasnist/1992_N05_373/.
 13. Денисова, Тамара. Феномен постмодернізму: контури і орієнтири // Слово і Час. 1995. № 2. С. 18–27.
 14. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. Львів: Академічний Експрес, 1999. 280 с.
 15. Денисюк, Іван. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005.
 16. Державин, Володимир. Література і літературознавство. Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці. Івано-Франківськ, 2005. 492 c.
 17. Дзюба, Іван. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба І. Між культурою і політикою. Київ: Сфера, 1998. 372 с. URL.: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0002663
 18. Домбровський, Володимир. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика /Фотопередрук О.Горбача. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1993.
 19. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: У 2 т. – Т. 2. – К., 1990. – 598 с.
 20. Ільницький, Микола Від “Молодої Музи” до “Празької школи” / Ін-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. Львів, 1995. 318 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Ilnytskyi_Mykola/Vid_Molodoi_Muzy_do_Prazkoi_shkoly/
 21. Ільницький, Микола На перехрестях віку: у 3 кн. Київ: Видавничий дім «Києво- Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 1. Київ, 2008. 830 с.; Кн. 2. Київ, 2008. 703 с.; Кн. 3. Київ, 2009. 902 с.
 22. Ільницький, Микола. Література українського відродження: Напрями і течії в укр. літературі 20 — поч.30-х років ХХ ст. – Львів: Львівський обл. науково-методичний ін-т освіти, 1994. – 72 с.
 23. Ісіченко, Ігор. Бароко – мистецький стиль і літературна доба //
 24. Дивослово. 2010. № 10. С.27-34.
 25. Калениченко, Ніна. Українська література кінця XIX –початку XX ст.: напрями, течії. Київ: Наукова думка, 1983. 255с.
 26. Камінчик О. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту. Київ, 1998.
 27. Качуровський, Ігор. Нарис компаративної метрики. Мюнхен, 1985. 119 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1963-kachurovskiy-i-naris-komparativnoyi-metriki/.
 28. Качуровський, Ігор. Строфіка. Мюнхен, 1967. 359 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1055-kachurovskiy-i-strofika/.
 29. Качуровський, Ігор. Фоніка. Мюнхен, 1974. 207 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1945-kachurovskiy-i-fonika/.
 30. Клочек, Григорій. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація: посібник для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. 384 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Klochek_Hryhorii/Poeziia_Tarasa_Shevchenka_Suchasna_interpretatsiia/
 31. Клочек, Григорій. Синергія літературного твору: навч.посібник з теорії літературного твору. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. 240 с.
 32. Колошук, Надія. Модернізм, експресіонізм, постмодернізм… (До питання про літературні напрями і типи творчості у ХХ ст., матеріали до уроків) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2002. № 4. С. 36–45.
 33. Крук Г. Людина супроти війни: Потенціал особистості та можливості культури // Zaxid.Net. 8 вересня 2022. URL.: https://zaxid.net/lyudina_suproti_viyni_n1549323.
 34. Кузнецов, Юрій. Імпресіонізм в українській прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. Київ: Зодіак-Еко. 1995. 303 с.
 35. Лавріненко, Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933 років. Київ, 2001. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Lavrinenko_Yurii/Rozstriliane_vidrodzhennia_zbirka_vyd_2004/Ласло-Куцюк, Маґдалина. Засади поетики. Бухарест : Критеріон, 1983. 396 с.
 36. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. 1999. №5-6. С. 141-146.
 37. Лімборський, Ігор. Класицизм в українській літературі // Дивослово. 2011. № 1. С. 43-51.
 38. Лімборський, Ігор. Сентименталізм в українській літературі. Черкаси: Брама-Україна, 2009. 148 с.
 39. Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. Київ, 2018. 633 с. URL.: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/publikatsii/item/653-literatura-na-poli-medii-zbirka-naukovykh-prats-viddilu-teorii-literatury-ta-
 40. komparatyvistyky-instytutu-literatury-im-thshevchenka-nan-ukrainy-red-hundorova-t-i-syvachenko-h-m-k-2018-633-s
 41. Макаров, Анатолій. Світло українського бароко. Київ: Мистецтво, 1994. 288 с .
 42. Мишанич, Олекса. Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість / АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. М.Є. Сиваченко. Київ, 1980. 343 с.
 43. Наливайко, Дмитро. До проблеми ренесансу в українській літературі // Наукові записки. Том 18, Спеціальний випуск : у 2 частинах. Частина 1 / Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ, 2000. С. 4–14. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Do_problemy_Renesansu_v_ukrainskii_literaturi/
 44. Наливайко, Дмитро. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і Час. 2002. № 2. С. 30–38.
 45. Нахлік, Євген. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-інтертекст-контекст/ НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2015. 543с.
 46. Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики / Упор. Марія Ревакович і Василь Габор. Львів: ЛА «Піраміда», 2012. 400 с.
 47. Ортега-і-Гассет, Хосе. Дегуманізація мистецтва. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Ortega_y_Gasset_Jose/Dehumanizatsia_mystetstva/
 48. Павличко, Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1997. 360 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Pavlychko_Solomiia/Dyskurs_modernizmu_v_ukrainskii_literaturi/
 49. Павлишин, Марко. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській літературі // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / вст. слово І. Дзюби. Київ: Час, 1997. С. 223-236. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Marko_Pavlyshyn/Kanon_ta_ikonostas_Literaturno-krytychni_statti/
 50. Пастух, Тарас. Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії української поезії 1960-90-х років). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 700 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Pastukh_Taras/Kyivska_shkola_poetiv_ta_ii_otochennia_moderni_stylovi_techii_ukrainskoi_poezii_196090-kh_rokiv/
 51. Пастух, Тарас. Поезія в час війни // Збруч. 27.05.2022. URL: https://zbruc.eu/node/112014?fbclid=IwAR3kKJiDvl61nM5BZlSVVsqTHeoDBoBVjLe9jJ8lpT3_2Img3E8pCcgr-zU
 52. Поліщук, Ярослав. Міфологічний горизонт українського модернізму. Видання друге, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. 392 с.
 53. Потебня, Олександр. Естетика і поетика слова: Зб. Київ: Мистецтво, 1985. 302 с. URL.: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001479
 54. Рубчак, Богдан. Уваги до засобів народної поезії // Сучасність. 1963. № 3 (27). С.24-59. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Suchasnist/1963_N03_27/; № 4 (28). С.25-43. URL. https://chtyvo.org.ua/authors/Suchasnist/1963_N04_28/.
 55. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2002. 831 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Antolohiia/Slovo_Znak_Dyskurs_Antolohiia_svitovoi_literaturno-krytychnoi_dumky_KhKh_st/
 56. Тарнашинська, Людмила. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти). Київ: Смолоскип, 2010. 632 с.
 57. Українські літературні школи та групи 60-90-х рр..ХХ ст..: Антологія вибраної поезії та есеїстки / Упоряд., автор вступ.слова, біобібліограф. відомостей та прим. Василь Габор. Львів: ЛА «Піраміда», 2009. 620 с.
 58. Федорів, Уляна. Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації. Дис. … кандид. філол. наук: 10.01.06 – теорія літератури. Львів, 2016. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Fedoriv_Uliana/Sotsrealistychnyi_kanon_v_ukrainskii_literaturi_mekhanizmy_formuvannia_ta_transformatsii/
 59. Фізер І. Постмодернізм: post\ante\modo – термін із нульовим закінченням // Сучасність. 1998. № 11. С. 111–123.
 60. Франко, Іван. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії // Франко І. Зібрання творів: В 50 т. Т. 12. С. 7-231.
 61. Франко, Іван. З останніх десятиліть ХІХ в. // Франко В. Зібрання творів: У 50 т. Т. 41. С. 471–530. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t41/
 62. Франко, Іван. Із секретів поетичної творчості // Франко В. Зібрання творів: У 50 т. Т. 31. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t31/
 63. Фролова, Клавдія. Цікаве літературознавство. Київ: Освіта, 1991. 192 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Frolova_Klavdiia/Tsikave_literaturoznavstvo.pdf?
 64. Хархун, Валентина. Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, розвиток, модифікації. Ніжин: ТОВ «Гідромакс», 2009. 508с.
 65. Хороб, Степан. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття (неоромантизм, символізм, експресіонізм). Івано-Франківськ: Плай, 2002. 413 c. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Khorob_Stepan/Ukrainska_moderna_drama_kintsia_KhIKh_-_pochatku_KhKh_stolittia_neoromantyzm_symvolizm_ekspresionizm/
 66. Чижевський, Дмитро. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. 511 с. URL.: http://litopys.org.ua/chyzh/chy.htm
 67. Чижевський, Дмитро. Культурно-історичні епохи // Український
 68. історичний журнал. 2017. № 2. С. 183–203. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Chyzhevskyi_Dmytro/Kulturno-istorychni_epokhy_2017/
 69. Чижевський, Дмитро. Українське літературне бароко. Київ: Обереги, 2003. 576 с.
 70. Чопик, Ростислав. Переступний вік: українське письменство на зламі XIX-ХХ ст. / відп.ред. Є. Нахлік; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Івано-Франківськ ; Львів: Лілея-НВ, 1998. 192 с.
 71. Шевельов, Юрій. Два стилі літературної критики // Слово і Час. 1992. № 12. С. 9-18. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Sheveliov_Yurii/Dva_styli_literaturnoi_krytyky/
 72. Шевельов, Юрій. Троє прощань. І про те, що таке історія літератури // Юрій Шевельов. Вибрані праці: У 2 книгах. Кн. 2: Літературознавство. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 744-752.
 73. Шевельов, Юрій. Етюди про національне в літературах сучасности. До теорії національно-органічних стилів // Літературно-науковий збірник. 1952. Ч. 1. Нью-Йорк: УВАН у США, Українсько-Американське Видавництво, Інк. С. 148-161 URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Sheveliov_Yurii/Etiudy_pro_natsionalne_v_literaturakh_suchasnosty_Do_teorii_natsionalno-orhanichnykh_styliv/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус