Практикум літературознавчого аналізу

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент БУДНИЙ ВасильФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛо-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Основні труднощі, з якими зустрічається молодий філолог, коли намагається донести власне розуміння літературного твору до своєї шкільної, університетської або читацької авдиторії, пов’язані із довголітнім засиллям в освіті й науці соціологічних та формалістичних стереотипів. Адже, як відомо, соціологізм зводить роботу з літературним текстом до спрощеної його інтерпретації (так званий «ідейно-тематичний аналіз» під кутом зору «актуальності», «прогресивності», «народності»), а «естетичний аналіз» розкладає твір на окремі незв’язані складники (метафори, епітети, віршовий розмір тощо), умертвляючи притаманне юним читачам живе відчуття мистецької цінності.

Мета нормативного курсу «Українська література: напрями, течії, стилі», призначеного для магістрів спеціальності «Середня освіта (Українська мова та література)», полягає в подоланні спрощених уявлень про красне письменство шляхом поглибленого засвоєння методик застосування теоретичного інструментарію для літературознавчого аналізу, інтерпретації й оцінки словесних творів як мистецьких явищ.

У результаті вивчення курсу кожен студент має оволодіти сучасними методиками літературознавчого аналізу, оцінки та інтерпретації й уміти творчо підбирати й ефективно застосовувати комбінації різноманітних аналітичних методів для викладання літератури в середній та вищій школі, висвітлення і пропагування мистецтва слова в засобах масової інформації для широкого кола читачів.

Рекомендована література

 1. Білецький, Леонід. Основи української літературно-наукової критики / упоряд., автор передмови та приміток М. Ільницький. Київ: Либідь, 1998. 408 с.. Видання 1925 року – URL.: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/bileczkyj-l-osnovy-ukrayinskoyi-
 2. literaturno-naukovoyi-krytyky-sproba-literaturno-naukovoyi-metodologiyi-t-1-kn-1/
 3. Будний, Василь; Ільницький, Микола. Порівняльне літературознавство. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с. URL.: http://megalib.com.ua/book/3_Porivnyalne_literatyroznavstvo.html.
 4. Галета, Олена. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця – ХІХ – ХХІ століття. Київ: Смолоскип, 2015. 640 с.
 5. Гнатюк, Михайло. Іван Франко і проблеми теорії літератури. Київ: ВЦ «Академія», 2011. URL.: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk764600.pdf
 6. Гнатюк, Михайло. Літературознавчі концепції в Україні ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Львів, 2002. 208 с.
 7. Гнатюк, Михайло. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики // Слово і Час. 2013. № 7. С. 37–45. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_7_8.
 8. Гнатюк, Михайло. Читацька реакція як основа сприймання літературного твору (українське класичне літературознавство і деякі питання сучасної рецептивної естетики // Окриленість словом. Зб. на пошану проф. С. Хороба. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С. 216-227.
 9. Гусар-Струк, Данило. Як читати поезії Емми Андієвської // Сучасність. 1992. № 5. С. 8-15. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Suchasnist/1992_N05_373/.
 10. Денисюк, Іван. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005.
 11. Дзюба, Іван. Білецький і Потебня (Ідеї О. Потебні в працях О. Білецького) // Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. Т.2. Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. С. 494–502. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Dziuba_Ivan/Z_krynytsi_lit_Tom_2/
 12. Дзюба, Іван. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба І. Між культурою і політикою. Київ: Сфера, 1998. 372 с. URL.: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0002663
 13. Домбровський, Володимир. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика /Фотопередрук О.Горбача. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1993.
 14. Ільницький, Микола. Література українського відродження: Напрями і течії в укр. літературі 20 — поч.30-х років ХХ ст. – Львів: Львівський обл.
 15. науково-методичний ін-т освіти, 1994. – 72 с.
 16. Качуровський, Ігор. Нарис компаративної метрики. Мюнхен, 1985. 119 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1963-kachurovskiy-i-naris-komparativnoyi-metriki/.
 17. Качуровський, Ігор. Строфіка. Мюнхен, 1967. 359 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1055-kachurovskiy-i-strofika/.
 18. Качуровський, Ігор. Фоніка. Мюнхен, 1974. 207 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1945-kachurovskiy-i-fonika/.
 19. Клочек, Григорій. Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» як предтеча української рецептивної поетики // Слово і час. 2007. № 4. С. 39–45. URL.: https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/155
 20. Клочек, Григорій. Синергія літературного твору: навч.посібник з теорії літературного твору. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. 240 с.
 21. Клочек, Григорій. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація: посібник для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. 384 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Klochek_Hryhorii/Poeziia_Tarasa_Shevchenka_Suchasna_interpretatsiia/
 22. Кочан, Ірина. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посібн. Київ: Знання, 2008. 423 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Kochan_Iryna/Linhvistychnyi_analiz_tekstu/.
 23. Крук Г. Людина супроти війни: Потенціал особистості та можливості культури // Zaxid.Net. 8 вересня 2022. URL.: https://zaxid.net/lyudina_suproti_viyni_n1549323.
 24. Ласло-Куцюк, Маґдалина. Засади поетики. Бухарест : Критеріон, 1983. 396 с.
 25. Лесик, Василь. Композиція художнього твору. Київ: Дніпро, 1972. 95 с.
 26. Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. Київ, 2018. 633 с. URL.: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/publikatsii/item/653-literatura-na-poli-medii-zbirka-naukovykh-prats-viddilu-teorii-literatury-ta-komparatyvistyky-instytutu-literatury-im-thshevchenka-nan-ukrainy-red-hundorova-t-i-syvachenko-h-m-k-2018-633-s
 27. Література. Теорія. Методологія / пер. С. Яковенка, упоряд. Д. Уліцька. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 543 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Zbirka/Literatura_Teoriia_Metodolohiia/
 28. Мітосек, Зофія. Теорії літературних досліджень. Сімферополь, 2003. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Mitosek_Zofiia/Teorii_literaturnykh_doslidzhen/
 29. Ортега-і-Гассет, Хосе. Дегуманізація мистецтва. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Ortega_y_Gasset_Jose/Dehumanizatsia_mystetstv
 30. Павлишин, Марко. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській літературі // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / вст. слово І. Дзюби. Київ: Час, 1997. С. 223-236. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Marko_Pavlyshyn/Kanon_ta_ikonostas_Literaturno-krytychni_statti/
 31. Пастух, Тарас. Поезія в час війни // Збруч. 27.05.2022. URL: https://zbruc.eu/node/112014?fbclid=IwAR3kKJiDvl61nM5BZlSVVsqTHeoDBoBVjLe9jJ8lpT3_2Img3E8pCcgr-zU
 32. Потебня, Олександр. Естетика і поетика слова: Зб. Київ: Мистецтво, 1985. 302 с. URL.: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001479
 33. Рубчак, Богдан. Уваги до засобів народної поезії // Сучасність. 1963. № 3 (27). С.24-59. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Suchasnist/1963_N03_27/; № 4 (28). С.25-43. URL. https://chtyvo.org.ua/authors/Suchasnist/1963_N04_28/.
 34. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2002. 831 с. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Antolohiia/Slovo_Znak_Dyskurs_Antolohiia_svitovoi_literaturno-krytychnoi_dumky_KhKh_st/
 35. Фізер І. Психолінгвістична теорія Олександра Потебні: Метакритичне дослідження / [передм. І. Дзюби]. Київ: Обереги, 1996. 192 с.
 36. Франко, Іван. Із секретів поетичної творчості // Франко В. Зібрання творів: У 50 т. Т. 31. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t31/
 37. Фролова, Клавдія. Цікаве літературознавство. Київ: Освіта, 1991. 192 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Frolova_Klavdiia/Tsikave_literaturoznavstvo.pdf?
 38. Чижевський, Дмитро. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. 511 с. URL.: http://litopys.org.ua/chyzh/chy.htm
 39. Шевельов, Юрій. Два стилі літературної критики // Слово і Час. 1992. № 12. С. 9-18. URL.: https://chtyvo.org.ua/authors/Sheveliov_Yurii/Dva_styli_literaturnoi_krytyky/
 40. Шевельов, Юрій. Троє прощань. І про те, що таке історія літератури // Юрій Шевельов. Вибрані праці: У 2 книгах. Кн. 2: Літературознавство. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 744-752

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус