Вступ до літературознавства (славісти, полоністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент БУДНИЙ ВасильФЛслн-11, ФЛк-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛк-11доцент БУДНИЙ Василь
ФЛслн-11доцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Мета:

Навчальний курс “Вступ до літературознавства” належить до нормативних дисциплін, які мають пропедевтичний (підготовчий) характер. Навчальний предмет «Вступ до літературознавства» слухають студенти першого курсу, він має на меті ознайомлення першокурсників з основами науки про літературу, засвоєння системи теоретико-літературних термінів і понять, вироблення навичок їх застосування для аналізу, інтерпретації та оцінки мистецьких явищ під час вивчення історико-літературних дисциплін.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними проблемами літературознавчої науки, навчити правильно використовувати основний понятійний апарат та  продемонструвати міждисциплінарні зв’язки літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами.

 

Завдання:

 • Опанування основного термінологічного апарату літературознавства.
 • Вироблення вмінь і навичок аналізу та інтерпретації літературного твору.
 • Ознайомлення студентів з методологічними засадами провідних літературознавчих шкіл.
 • Розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення.
 • Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти і випрацьовувати позиції й стратегії, відмінні від власної.
 • Спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

 

У результаті вивчення курсу «Вступ до літературознавства» студент повинен

 

знати:

 

 • літературознавство як наукова дисципліна;
 • специфіка літератури як виду мистецтва;
 • властивості художнього образу;
 • основні компоненти змісту і форми літературного твору;
 • наративні форми літературноготвору;
 • літературні роди й жанри (ліричні, епічні та драматичні);
 • зв’язок літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами;

 

вміти:

 

 • володіти системою термінів, понятьі категорій сучасного літературознавства;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • визначати жанрові та стильові особливості твору;
 • брати участь у літературознавчій дискусії, коректно відстоювати власну думку;
 • здійснювати аналіз літературного процесу.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Білоус, Петро В. Вступ до літературознавства. Київ : ВЦ «Академія», 2011. 336 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Bilous_Petro/Vstup_do_literaturoznavstva/ (дата звернення: 20.05.2020).
 2. Будний, Василь. Вступ до літературознавства. Львів, 2020. 301 Електронний ресурс: http://philology.lnu.edu.ua/course/vstup-do-literaturoznavstva-slavisty (дата звернення: 20.05.2020).
 3. Вступ до літературознавства : хрестоматія / Упор. Ніна Бернадська. Kиїв: Либідь, 1995. 256 с. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/369976.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 4. Добрев, Добрин, Костадинова, Магдалена. Увод в литературната теория. Велико Търново: Фабер, 2010. 200 с.
 5. Домбровський, Володимир. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. Дрогобич: Відродження, 2008. 446 с. URL: https://1lib.eu/book/2035126/955862?regionChanged=&redirect=39041338 (дата звернення: 20.05.2020).
 6. Качуровський, Ігор. Нарис компаративної метрики. Мюнхен, 1985. 119 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1963-kachurovskiy-i-naris-komparativnoyi-metriki/ (дата звернення: 20.05.2020).
 7. Качуровський І. Строфіка. Мюнхен: Український Вільний Університет, 1967. 359 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1055-kachurovskiy-i-strofika/ (дата звернення: 20.05.2020).
 8. Качуровський, Ігор. Фоніка. Мюнхен: Український Вільний Університет, 1974. 207 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1945-kachurovskiy-i-fonika/ (дата звернення: 20.05.2020).
 9. Моклиця, Марія. Вступ до літературознавства. Луцьк, 2011. 467 с. URL: http://okt.kmf.uz.ua/utc/oktat-utc/Vstup_do_literaturoznavstva/vstup_%D0%B4%D0%BE_%D0%BB-%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 10. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX століття / За ред. Mарії Зубрицької. Львів: Літопис, 1996. 633 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Zubrytska_Mariia/Antolohiia_svitovoi_literaturno-krytychnoi_dumky_XX_st/(дата звернення: 20.05.2020).
 11. Ткаченко, Анатолій. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. 2-е вид. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. 448 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Tkachenko_Anatolii/Mystetstvo_slova_Vstup_do_literaturoznavstva/ (дата звернення: 20.05.2020).
 12. Франко, Іван. Із секретів поетичної творчості. Іван Франко. Твори: У 50 т. Т.31. Київ: Наукова думка, 1981. С. 45‑119. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t31/ (дата звернення: 20.05.2020).
 13. Fludernic, An Introduction to Narratology /Translated from the German by Patricia Häusler-Greenfield and Monika Fludernik. London and New York: Rouledge. Taylor and Francis group, 2009. 190p. URL: https://www.academia.edu/24608900/An_Introduction_to_Narratology (дата звернення: 20.05.2020).
 14. Kulawik, Poetyka: Wstęp do teorii dzieła literackiego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. 386 s. URL: https://docer.pl/doc/x88evx0- (дата звернення: 20.05.2020).
 15. Solar, Milivoj. Teorija književnosti. XX. izdanje (перше вид.: 1976). Zagreb: Školska kniga, d.d., 1976. URL: https://www.academia.edu/18977262/281983192_Milivoj_Solar_Teorija_Knjizevnosti (дата звернення: 20.05.2020).
 16. Vala, Úvod do studia literatury. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. URL: http://kcjl2.upol.cz/vala/udslbopora.pdf (дата звернення: 20.05.2020).

 Допоміжна

 1. Ільницький М. Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. XX ст. Львів, 1994. 72 с.
 2. Камю, Альбер. Чума. А. Камю. Вибрані твори. У 3-х т. Т.1. Харків: Фоліо, 1996. С. 75‑276. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Kamiu_Alber/Vybrani_tvory_Tom_1/ (дата звернення: 20.05.2020).
 3. Лесик, Василь. Композиція художнього твору. Київ: Дніпро, 1972. 95 с.
 4. Нитченко, Дмитро. Елементи теорії літератури. Мельбурн: Українське видавництво «Просвіта», 1975. 88 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/9305-nitchenko-d-elementi-teoriyi-literaturi-i-stilistiki/ (дата звернення: 20.05.2020).
 5. Ортега-і-Гассет Х. Дегуманізація мистецтва. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Ortega_y_Gasset_Jose/Dehumanizatsia_mystetstva/ (дата звернення: 20.05.2020).
 6. Фролова, Клавдія. Субстанції незримої вогонь… (Про поетику художнього твору). Київ: Дніпро, 1983. 134 с.
 7. Фролова, Клавдія. Цікаве літературознавство. Київ: Освіта, 1991. 192 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Frolova_Klavdiia/Tsikave_literaturoznavstvo.pdf? (дата звернення: 20.05.2020).
 8. Чижевський, Дмитро. Історія української літератури. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. 511 с. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3704/file.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 9. Чижевський, Дмитро. Культурно-історичні епохи. Українське слово: Хрестоматія. Кн. 3. Київ, 1994; Те саме: Український історичний журнал. № 2. С. 183-203. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Chyzhevskyi_Dmytro/Kulturno-istorychni_epokhy_2017.pdf? (дата звернення: 20.05.2020).
 10. Юриняк, Анатоль. Літературні жанри малої форми. Вінніпег: Волинь. 118 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1993-yurinyak-a-literaturni-zhanri-maloyi-formi/ (дата звернення: 20.05.2020).

Довідкова

 1. Вінквіст, Чарлз; Тейлор, Віктор. Енциклопедія постмодернізму / Пер. з англ. Віктор Шовкун. Київ: Основи, 2003. 500 с.
 2. Енциклопедичен речник на литературните термини. София: Хейзъл, 2001. 544 с.
 3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / керівник проєкту Анатолій Волков. Чернівці Золоті литаври, 2001. 634 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva/ (дата звернення: 20.05.2020).
 4. Личева, Амелия; Дачева, Гергана. Кратък речник на литературните и лингвистичните термини. София: Колибри, 2012. 231 с. URL: https://cssc-bg.com/e-library/publications/text-books-cssc/dictionary-of-literature-and-linguistics-2012 (дата звернення: 20.05.2020).
 5. Літературознавча енциклопедія / Авт.-уклад.ЮрійКовалів: У 2 т. Київ: ВЦ «Академія»,Т.1. 608 с.; Т. 2. 624 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/ (дата звернення: 20.05.2020).
 6. Літературознавчий словник-довідник / ред. Роман Гром’як, Юрій Ковалів таін.; 2-ге вид., випр., допов. Київ: Академія, 2007. 751 c. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf? (дата звернення: 20.05.2020).
 7. Bagić, Rjecnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga, 2012. 356s. URL: http://inet1.ffst.hr/_download/repository/Kresimir_Bagic_-_Rjecnik_stilskih_figura.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 8. Głowiński, Michał; Kostkiewiczowa, Teresa; Okopień-Sławińska, Aleksandra; Sławiński, Janusz. Słownik terminów literackich / Pod red. Głowińskiego. – Wyd. III. – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk,  2000.
 9. Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy / Ed. Ansgar Nünning, Jiří Trávníček, Jiří Holý. Brno : Host, 2006. 912 s.
 10. Rječnik manje poznatih riječi i pojmova iz književnosti / Priređivač Maja Sesar. URL: https://www.gimnazija-sb.com/images/stories/linkovi/rjenik_manje_poznatih_rijei_i_pojmova.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 11. Slovník literární teorie / Red. Štěpán Vlašín; Vydání druhé, rozšířené. Praha: Československý spisovatel, 1984.
 12. Slovník novější literární teorie / Eds. Richard Müller a Pavel Šidák Praha, Nakladatelství Academia 2012. 699 s. URL: http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/253-slovnik-novejsi-literarni-teorie (дата звернення: 20.05.2020).
 13. The Routledge Dictionary of Literary Terms / Peter Childs and Roger Fowler; based on A Dictionary of Modern Critical Terms, edited by Roger Fowler. Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. 253p. URL: https://www.uv.es/fores/The_Routledge_Dictionary_of_Literary_Terms.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 14. Všetička, František; Pavera, Libor. Lexikon literárních pojmů. Olomouc : Olomouc, 2002. 422 s.

Інформаційні ресурси

Українські:

 1. Розділ «Літературознавство» на сайті «Бібліотека української літератури»: http: // ukrlib.com.ua .
 2. У пошуку е-бібліотеки «Чтиво» Ви знайдете практично всі необхідні матеріали навчального курсу. Е-адреса «Чтива»: http://chtyvo.org.ua/.

 

Болгарські:

 1. Інтернет-видання «Литературен клуб» (http://www.litclub.com/) – це простір для болгарської та перекладної художньої літератури, літературознавства, гуманітарних наук.
 2. Літературний і культурологічний сайт часопису LiterNet: https://liternet.bg/

 

Польські:

 1. Portal dla polonistów i nie tylko – сторінка, повністю присвячена теорії літератур: http://teoria-literatury.cba.pl/ .
 2. Kulturalna Polska / Streszczenia i opracowania lektur – сторінка містить літературні тексти, їх аналіз та інтерпретації, інформацію про літературні епохи і головні мотиви в літературі і мистецтві: http://klp.pl/.

 

Сербські:

 1. Відомості з літературної теорії на сайті Opste obrazovanje:

https://www.opsteobrazovanje.in.rs/srpski-jezik/knjizevnost/umetnicka-knjizevnost/.

 1. Цифрова національна бібліотека Сербії містить матеріал із колекцій Національної бібліотеки Сербії: http://digitalna.nb.rs/.

 

Словацькі:

 1. «Hyperlexikón literárnovedných pojmov» (http://hyperlexikon.sav.sk/sk/index/), над яким працює Інститут світової літератури Словацької академії наук, надає доступ до концепцій сучасного літературознавства та суміжних гуманітарних галузей.
 2. Цифрова бібліотека «Zlatý fond», що містить понад дві тисячі оцифрованих літературних творів на сайті https://zlatyfond.sme.sk/.
 3. Цифрова бібліотека Університетської книгозбірні у Братиславі: http://digitalna.kniznica.info/browse.

 

Словенські

 1. DigitalnaknjižnicaSlovenije – це інтернет-інформаційний портал який надає доступ до оцифрованих знань та культурних скарбів: http://www.dlib.si/.
 2. Споріднений з Вікіпедією портал «Literatura» на сайті «Znanje sveta» (https://www.znanjesveta.com/o/Portal:Literatura) висвітлює основні літературознавчі терміни та іншу різноманітну інформацію.

 

Хорватські:

 1. Hrvatskiarhivweba Національної та університетської бібліотеки в Загребі – це колекція публікацій з Інтернету як частини хорватської культурної спадщини: http://haw.nsk.hr/ .
 2. Lektire.hr – портал, де ви можете знайти понад 900 різноманітних матеріалів літературознавчої тематики: визначення та пояснення найважливіших літературних та мовних термінів, стислий зміст хрестоматійних творів, цитати, характеристики персонажів тощо.

 

Чеські:

 1. Відомості з літературної теорії на сайті часопису VašeLiteratura.cz: http://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury.

 

Англомовні:

 1. Відомості про літературознавчі концепції на сторінці проф. Kristi Siegel:

http://www.kristisiegel.com/theory.htm.

 1. «Literary Devices» (https://literarydevices.net/) пропонує словник літературних засобів і понять, які допомагають оцінити, інтерпретувати та аналізувати літературний твір.
 2. Веб-портал «The European Library», надає швидкий доступ до колекцій 48 національних бібліотек Європи: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/. Її каталог нараховує понад 230 млн записів на 35 мовах, а також понад 24 млн сторінок повнотекстового контенту і 10 млн цифрових об’єктів.
 3. World Digital Library – Світова цифрова бібліотека (СЦБ), створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. СЦБ прагне поширити неангломовні та незахідні ресурси в інтернеті: https://www.wdl.org/en/.
 4. Сайт text et cetera (http://www.textetc.com/theory.html) висвітлює питання традиційної і модерної поетики, літературної теорії та критики.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус