Історія українського літературознавства (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент БУДНИЙ ВасильФЛу-11м, ФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛу-11мдоцент БУДНИЙ Василь
ФЛт-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Мета:

Курс «Історія українського літературознавства» має своєю метою розкрити історію української літературознавчої думки у зв’язку з літературним процесом в Україні та на тлі розвитку світової літературознавчої думки, внесок українських учених у цей розвиток.

Програма курсу певною мірою дотична до програми вступу до літературознавства, теорії літератури й особливо історії української критики, корелюючи ці дисципліни: з одного боку, розкриваючи основні літературознавчі поняття, методи, школи через призму їх сприйняття і трансформації в Україні, а з іншого – акцентуючи методологічний аспект історико-літературної та літературно-критичної думки.

Обсяг курсу – від формування естетичних орієнтацій у період Київської держави до методологічного плюралізму у працях сучасних українських літературознавців.

Завдання:

 •  ознайомити студентів з особливостями розвитку літературознавчої думки в Україні у зв’язку з розвитком літературного процесу;
 • розкрити специфіку розвитку українського літературознавства, зумовлену історичними обставинами, зокрема перебуванням українського етносу в межах різних держав, бездержавністю української нації протягом багатьох століть;
 • показати трансформації теоретичних концепцій, внесок українських учених у розробку нових ідей;
 • розкрити вклад у літературознавчу науку вчених, замовчуваних радянським режимом;
 • допомогти студентам орієнтуватися в різних методологіях;
 • навчити студентів самостійно мислити, вести наукову полеміку.

Студент повинен знати:

 • основні етапи розвитку науки про літературу від її формування в епоху Бароко як синтезу латино-католицького та візантійсько-православних елементів, теоретичні засади поетик XVII ― XVIII ст.;
 • синтез принципів міфологічної та культурно-історичної шкіл у працях М. Максимовича, О. Бодянського, М. Костомарова, П. Куліша;
 • новаторські ідеї представників культурно-історичної школи в українському літературознавстві другої половини XIX ст., обґрунтування і захист національної специфіки української літератури в працях М. Дашкевича, О. Котляревського, П. Житецького; розвиток порівняльно-історичної методології (М. Драгоманов, М. Сумцов, Д. Овсянико-Куликовський, А. Кримський та ін.);
 • внесок О. Потебні в розвиток психо-лінгвістичної літературної школи, роль ідей О. Потебні у становленні структуралізму та рецептивної естетики;
 • обґрунтування естетичних засад модернізму в українському літературознавстві (М. Євшан, М. Сріблянський, А. Товкачевський);
 • естетичні засади літературознавчої думки періоду національного відродження (праці критиків-неокласиків (М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара));
 • теорія соціалістичного реалізму як вираження вульгарно-соціологічного підходу до літератури (В. Коряк, І. Стебун, М. Шамота, Л. Санов та ін.);
 • літературознавчі ідеї в Західній Україні 20 ― 30-х рр. ХХ ст, розмежування за естетичними та ідеологічними принципами, концепції Д. Донцова, М. Рудницького, Г. Костельника, С. Тудора, М. Гнатишака;
 • хрущовська відлига і пожвавлення літературознавчих студій (О. Білецький, Л. Новиченко), критики-шістдесятники І. Дзюба, І. Світличний, Є. Сверстюк, М. Коцюбинська;
 • літературознавча думка в еміграції: МУР, «Слово» (Ю. Шевельов, Г. Костюк, І. Кошелівець, І. Фізер, Б. Рубчак, Г. Грабович, М. Павлишин та ін.). Ідея «великої літератури», концепції «національно-органічного стилю», постколоніальної критики тощо.

Студент повинен уміти:

 • розмежовувати теоретичні засади літературознавчих шкіл, визначати принципи кожної з них;
 • за основними працями українських літературознавців та іншими документами (програми, декларації, маніфести) визначати естетику, поетику й ідеологію відповідної літературної епохи;
 • визначати зв’язок між літературознавчими школами і літературними стилями й течіями;
 • виявляти літературознавчі елементи в художніх творах Т. Шевченка, П. Куліша, П. Тичини, М. Зерова, Б. І. Антонича, Л. Костенко та ін.

Рекомендована література

Базова

 1. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – Київ, 2001.
 2. Гром’як Р. Історія українського літературознавства і критики. – Тернопіль, 1999.
 3. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – Київ, 1998.
 4. Білецький О. Завдання і перспективи розвитку українського літературознавства // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1966. – Т. 3.
 5. Історія української літературної критики ХІХ ст. – К., 1988.
 6. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Львів, 2002.
 7. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.
 8. Гундорова т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997.
 9. Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів, 1999.
 10. Ільницький М. Критики і критерії. – Львів, 1998.
 11. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.
 12. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 т. Упоряд. П. Федченко, М. Павлюк, Т. Бовсуеівська. – Київ, 1996, 1998, 2000.
 1. Франко І. Задачі і метод історії літератури // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 41.
 2. Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-их років ХІХ ст. – К., 1959.
 3. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи. Напрями. Тенденції. – Київ, 1997.
 4. Пасічний В.О. Розвиток теоретико-літературної та естетичної думки у ХІХ – першій половині ХХ ст. – К., 1974.
 5. Шерех (Шевельов Ю.) Третя сторожа. – Київ: Дніпро, 1993.

 

Допоміжна

 1. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. – Львів – Київ, 1939.
 2. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Торонто, 1958.
 3. Костельник Г. Ломання душ. – Львів, 1923.
 4. Рудницький М. Між ідеєю і формою. Від Куліша до Хвильового. – Дрогобич, 2009.
 5. Гнатишак М. Історія української літератури. – Прага, 1941.
 6. Чижевський Д. Історія української літератури. – Київ, 1993.
 7. Чижевський Д. Українське літературне бароко. – К., 2003.
 8. Білецький Л. Головні напрями української літературно-наукової критики за останні 50 літ. – Прага, 1925. Окрема відбитка.
 9. Антонич Б.І. Між змістом і формою // Антонич Б.І. Повне зібрання творів. – Львів, 2009.
 10. Пеленський Є.Ю. Слово про критику і … про літературну освіту / Краківські вісті. – 1943. – 17 червня.
 11. Грабович Г. У пошуках великої літератури. – К., 1993.
 12. Шерех Ю. Не для дітей. – Нью-Йорк, 1964.
 13. Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.
 14. Ласло-Куцюк М. Шукання форми. – Бухарест, 1980.
 15. Бойчук Б. Декілька слів про Нью-Йоркську групу і декілька задніх думок // Сучасність, 1979. – Ч. 1.
 16. Фізер І. Психолінгвістична теорія Олександра Потебні. – К., 1993.
 17. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 31.

 

 

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус