Науковий семінар (літтворчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛт-41доцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Мета наукового семінару – ознайомити студентів з методологічними засадами літературознавчого аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ та виробити уміння і навички їхнього практичного застосування у літературознавчому дослідженні.
Завдання наукового семінару – систематизувати отримані теоретичні знання з вивчених філологічних дисциплін і прищепити студентами навики їхнього застосування на практиці для аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ – творів, художніх засобів, стильових напрямів, жанрів.
Курсова робота бакалавра підсумовує попередні роки навчання і засвідчує фахову кваліфікацію випускника-філолога. Для того науковий семінар передбачає ґрунтовне оволодіння методами літературознавчого аналізу, навиками роботи в бібліотеці, архіві, інтернеті, стратегією бібліографічного пошуку й вивчення історіографії питання тощо.
Курс призначено для студентів-україністів четвертого року навчання. Як частина обов’язкової програми цей курс дає студентові можливість опанувати методами літературознавчого дослідження, а також способами текстового усного й письмового оформлення та обґрунтування аналітичних спостережень і висновків з приводу художніх текстів і закономірностей розвитку творчих індивідуальностей, літературних напрямів, жанрових систем. Ці завдання реалізуються в написанні курсової роботи бакалавра, яка є навчальною й водночас самостійною пошуковою працею студента.
Завдання:
– опанувати методиками аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ (твору, жанру, стилю, літературного періоду тощо);
– викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи;
– допомогти студентам у формулюванні проблематики, мети, предмету і об’єкту дослідження тощо;
– навчити студентів використовувати засвоєний теоретико-методологічний матеріал на практиці – для аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ у процесі написання кваліфікаційного дослідження.
– вдосконалити уміння формулювати висновки, ідеї, концепції з предмета дослідження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– вимоги бібліографічного опису відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 та рекомендованих міжнародних стилів оформлення списку наукових публікацій, зокрема MLA (Modern Language Association) style;
– головні методологічні поняття та категорії, необхідні для проведення кваліфікаційного наукового дослідження;
– правила оформлення кваліфікаційного наукового дослідження;
– засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень;
– риторичні та етичні норми ведення наукової дискусії
вміти:
– застосовувати теоретичні поняття й категорії та методологічні принципи й операції для практичного опрацювання теми кваліфікаційного наукового дослідження;
– практично застосовувати термінологічний інструментарій сучасного літературознавства для аналізу, оцінки та інтерпретації літературних явищ (твору, жанру, стилю, літературної епохи тощо);
– оформляти наукове кваліфікаційне дослідження відповідно до наукових і методичних вимог;
– виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення, аргументовано висловлюватися в науковій дискусії.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. Київ : Либідь, 1998. 405 с.
 2. Будний В. Науковий семінар з літературознавчої проблематики для студентів бакалаврату. Львів, 2022-2023. 116 с. https://philology.lnu.edu.ua/employee/budnyj-vasyl
 3. Василишин Д. В., Василишин О.М. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури. Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. 168 с.
 4. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 240 с. URL: http://old.nmapo.edu.ua/zagruzka/VN-MNR-5.pdf (дата звернення 20.05.2020).
 5. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Київ : Вища школа, 2003. 69 c.
 6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ, 116 с.

 

Допоміжна

 1. ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.
 2. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Т. О. Патрушева. Київ, 2016. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 21.05.2019)
 3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Пер. за ред. О. Глотова. Тернопіль : Мандрівець, 2007. 224 с.
 4. Когут О. Основи ораторського мистецтва : практикум . Тернопіль : Астон, 2005. 296 с.
 5. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта: методологічні принципи написання дисертації : посібник. Київ : Твім інтер, 2009. 460 c.
 6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці, 2001.
 7. Літературознавча енциклопедія / За ред. Ю. Коваліва: У 2 т. Київ, 2007.
 8. Літературознавчий словник-довідник / Ред. Р. Гром’як та ін. Київ, 1997.
 9. Мітосек С. Теорії літературних досліджень. Сімферополь, 2003.
 10. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. Київ, 1997.
 11. Енциклопедія постмодернізму. Київ : Основа, 2003.
 12. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX століття / За ред. M. Зубрицької. Львів, 1996.
 13. Фролова К. П. Аналіз художнього твору. Київ, 1975.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015). URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення 20.05.2020).
 3. Вимоги до оформлення дипломної роботи спеціаліста. URL: http://web.znu.edu.ua/lab/fordep/oformlenie/diplom_specialista.htm (дата звернення 20.05.2020).
 4. Небава М.І. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи. URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/ku/p1-4.htm (дата звернення 20.05.2020).
 5. Нові вимоги до оформлення дисертації // Пан Бібліотекар: Блог про бібліотечну справу та інформаційні технології. URL: https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2017/03/latex-apa-elsevier-style.html#more (дата звернення 20.05.2020).
 6. Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page2 (дата звернення 20.05.2020).
 7. Neville С. The complete guide to referencing and avoiding plagiarism / Colin Neville. – Open University Press, 2007. – 203 р. URL: http://infolib.vnua.edu.vn/HUA/UpLoadFiles/Neville,%20Colin.%20-The%20Complete%20Guide%20to%20Referencing%20&%20Avoiding%20Plagiarism.pdf (дата звернення 20.05.2020).
 8. Works Cited: A Quick Guide // MLA Style Center. URL: https://style.mla.org/works-cited-a-quick-guide/ (дата звернення 20.05.2020).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус