Порівняльне літературознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент БУДНИЙ ВасильФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛт-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Нормативний курс “Порівняльне літературознавство” є одним із підсумкових курсів, призначених для спеціалістів та магістрів різних філологічних спеціальностей. Він розрахований на обізнаність з вітчизняною і світовою літературами і культурами, тому вивчається на п’ятому курсі університетів. Порівняльне літературознавство, або літературна компаративістика (від лат. comparativus – порівняльний) займається зіставленням розвитку різних національних літератур, виявленням їх зв’язків і спорідненостей, схожого й відмінного між ними.
Мета цієї літературознавчої дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями порівняльних студій, дати їм уявлення про світовий літературний процес у єдності універсального і неповторного, навчити здійснювати порівняльний аналіз літератур, окремих письменників та художніх текстів.

Завдання:
• ознайомити студентів з основним колом проблем, які досліджує порівняльне літературознавство, та його термінологічною системою;
• подати основні віхи становлення компаративістики як літературознавчої дисципліни;
• показати вклад українських учених у розробку теоретичних засад та практичних прийомів дослідження;
• розкрити провідні напрями порівняльних досліджень: контактно-генетичний і типологічний зв’язки; ознайомити з французькою і американською школами компаративістики;
• зорієнтувати студентів з основними типами зовнішніх зв’язків: війна, географічні відкриття, салони тощо;
• показати роль художнього перекладу в системі міжлітературних зв’язків;
• розкрити особливості типологічних збіжностей на рівні тематики, сюжетів, жанрово-стильової системи;
• ознайомити із застосуванням у компаративістиці інтертекстуального підходу;
• розкрити роль постколоніальної критики в підході до проблеми міжлітературних зв’язків;
• ознайомити з суттю літературної імагології, розкрити взаємозв’язок «свого» і «чужого»;
• навчити здійснювати самостійний аналіз на різних рівнях компаративних спорідненостей і відмінностей.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
• термінологію літературної компаративістики;
• зв’язок порівняльного літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами, зокрема з історією й теорією літератури;
• становлення компаративістики як самостійної літературознавчої дисципліни, основні її етапи;
• компаративістичні ідеї українських літературознавців;
• основні підходи французької та американської шкіл порівняльного літературознавства;
• основні форми контактно-генетичний зв’язків: впливи, запозичення, трансформація, алюзія, стилізація, пародія тощо;
• переклад як форма міжлітературних взаємин, концепції художнього перекладу;
• рівні типологічних спорідненостей: тематичний, стильовий, генологічний;
• форми текстуальних зв’язків як поле інтертекстуальної гри;
• категорії імагології: національні стереотипи, національний образ світу;
• основні ідеї постколоніальних студій, антиколоніалізм і постколоніалізм.

Студент повинен уміти:
• оперувати термінологією і принципами підходів порівняльного літературознавства;
• здійснювати аналіз оригіналу і перекладу (перекладів) як цілісної текстової структури, визначати втрати і компенсації перекладача;
• застосовувати теоретичні підходи до аналізу літературних текстів на рівні контекстуальності;
• аргументувати свою позицію у дискусії з опонентом.

Рекомендована література

Базова

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. Львів, 2002. 831 с.
Будний, Василь; Ільницький, Микола. Порівняльне літературознавство: затверджено Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с.
Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: антологія / заг. ред. Л. Грицик. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 376 с.
Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / за ред. Р. Гром’яка. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. 331 с.
Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи: антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 487 с.

Допоміжна

Бакула, Богуслав. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики// Слово і Час. 2002. № 3. С. 50-58.
Гнатюк, Ольга. Прощання з імперією: українські дискусії про ідентичність. Київ: Критика, 2005. 528 с.
Грабович, Григорій. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // Грабович Г. До історії української літератури. Київ, 1997; 2003.
Драгоманов, Михайло. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. Київ, 1970.
Корогодський, Роман. «Тіні забутих предків»: повість, сценарії, фільм // Слово і Час. 1994. № 9 –10.
Кравців, Богдан. Сонети і строфи // Кравців Б. Поезії. Львів: Фенікс Лтд., 1993. С. 74–84.
Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. Київ: Дніпро, 1995. С. 5-38.
Наливайко, Дмитро. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст. Київ: Основи, 1998. 578 c.
Наливайко, Дмитро. Теорія літератури й компаративістика. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
Нич, Ришард. Пародія і пастиш: З історії художніх понять у літературній свідомості ХХ століття //: Постструктуралізм і літературознавство / Пер. з польськ. Олена Галета. Львів: Літопис, 2007. С. 178–305.
Павличко С. Поезія Томаса Стернза Еліота // Т. С. Еліот. Вибране. Київ: Дніпро, 1990.
Павлишин, Марко. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській літературі // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / вст. слово І. Дзюби. Київ: Час, 1997. С. 223 236.
Папуша, Ігор. До методології літературознавчої компаративістики // Літературознавча компаративістика. С. 6-20.
Пастух, Тарас. Поезія в час війни // Збруч. 27.05.2022. URL: https://zbruc.eu/node/112014?fbclid=IwAR3kKJiDvl61nM5BZlSVVsqTHeoDBoBVjLe9jJ8lpT3_2Img3E8pCcgr-zU
Саїд, Едвард. Культура й імперіялізм / пер. з англ. К. Ботанова, Т. Цимбал [та ін.]. Київ: Критика, 2007. 608 с.
Сорока, Микола. Інтертекстуальність поезії Юрія Тарнавського // Слово і час. 2002. № 7. С. 15–21.
Світличний, Іван. Ґратовані сонети // Світличний І. Серце для куль і для рим. Київ, 1990. C. 22-37.
Тарнавський О. Т. С. Еліот і Павло Тичина // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. Київ: Час, 1999. С. 148-171.
Франко, Іван. Зібрання творів: у 50 т. Т. 1, 28, 31, 39.
Чижевський, Дмитро. Історія української літератури. Тернопіль: Феміна, 1994.
Шкандрій, Мирослав. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / пер. з англ. П. Таращук. Київ: Факт, 2004. 496 с.
Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies / Ed. by Steven Tötösy de Zepetnek and Tutun Mukherjee. Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Foundation Books, 2013. 528 p.
Domínguez, César; Haun Saussy and Darío Villanueva. Introducing Comparative Literature : New Trends and Applications. Routledge, 2015. 169 p.

 

  1. Інформаційні ресурси

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – http://nbuv.gov.ua/

«Україніка», національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB

American Comparative Literature Association – Американська асоціація порівняльного літературознавства, заснована в 1960 році в Чікаґо – https://www.acla.org/

CERC – Centre d’Études et de Recherches Comparatistes – Центр порівняльних досліджень і досліджень Université Sorbonne Nouvelle (Париж) – http://www.univ-paris3.fr/cerc-centre-d-etudes-et-de-recherches-comparatistes-ea-172-74.kjsp

CLCWeb: Comparative Literature and Culture – рецензований повнотекстовий журнал із відкритим доступом, публікує нові наукові статті з теорії та критики, порівняльного літературознавства та культурології – https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/

Comparative Critical Studies — науковий журнал порівняльного літературознавства. Статті зосереджені на інноваційних поглядах на теорію та практику вивчення порівняльного літературознавства в усіх його аспектах – https://www.euppublishing.com/loi/ccs

International Comparative Literature Association – Міжнародна асоціація порівняльного літературознавства – https://www.ailc-icla.org/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус