Порівняльне літературознавство (літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент БУДНИЙ ВасильФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛт-11мдоцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Нормативний курс “Порівняльне літературознавство” є одним із підсумкових курсів, призначених для спеціалістів та магістрів різних філологічних спеціальностей. Він розрахований на обізнаність з вітчизняною і світовою літературами і культурами, тому вивчається на п’ятому курсі університетів. Порівняльне літературознавство, або літературна компаративістика (від лат. comparativus – порівняльний) займається зіставленням розвитку різних національних літератур, виявленням їх зв’язків і спорідненостей, схожого й відмінного між ними.
Мета цієї літературознавчої дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями порівняльних студій, дати їм уявлення про світовий літературний процес у єдності універсального і неповторного, навчити здійснювати порівняльний аналіз літератур, окремих письменників та художніх текстів.

Завдання:
• ознайомити студентів з основним колом проблем, які досліджує порівняльне літературознавство, та його термінологічною системою;
• подати основні віхи становлення компаративістики як літературознавчої дисципліни;
• показати вклад українських учених у розробку теоретичних засад та практичних прийомів дослідження;
• розкрити провідні напрями порівняльних досліджень: контактно-генетичний і типологічний зв’язки; ознайомити з французькою і американською школами компаративістики;
• зорієнтувати студентів з основними типами зовнішніх зв’язків: війна, географічні відкриття, салони тощо;
• показати роль художнього перекладу в системі міжлітературних зв’язків;
• розкрити особливості типологічних збіжностей на рівні тематики, сюжетів, жанрово-стильової системи;
• ознайомити із застосуванням у компаративістиці інтертекстуального підходу;
• розкрити роль постколоніальної критики в підході до проблеми міжлітературних зв’язків;
• ознайомити з суттю літературної імагології, розкрити взаємозв’язок «свого» і «чужого»;
• навчити здійснювати самостійний аналіз на різних рівнях компаративних спорідненостей і відмінностей.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
• термінологію літературної компаративістики;
• зв’язок порівняльного літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами, зокрема з історією й теорією літератури;
• становлення компаративістики як самостійної літературознавчої дисципліни, основні її етапи;
• компаративістичні ідеї українських літературознавців;
• основні підходи французької та американської шкіл порівняльного літературознавства;
• основні форми контактно-генетичний зв’язків: впливи, запозичення, трансформація, алюзія, стилізація, пародія тощо;
• переклад як форма міжлітературних взаємин, концепції художнього перекладу;
• рівні типологічних спорідненостей: тематичний, стильовий, генологічний;
• форми текстуальних зв’язків як поле інтертекстуальної гри;
• категорії імагології: національні стереотипи, національний образ світу;
• основні ідеї постколоніальних студій, антиколоніалізм і постколоніалізм.

Студент повинен уміти:
• оперувати термінологією і принципами підходів порівняльного літературознавства;
• здійснювати аналіз оригіналу і перекладу (перекладів) як цілісної текстової структури, визначати втрати і компенсації перекладача;
• застосовувати теоретичні підходи до аналізу літературних текстів на рівні контекстуальності;
• аргументувати свою позицію у дискусії з опонентом.

Рекомендована література

Базова

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.

Будний, Василь;  Ільницький, Микола. Порівняльне літературознавство: затверджено Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с.

Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: антологія / заг. ред. Л. Грицик. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 376 с.

Ільницький, Микола; Будний, Василь. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник : у двох частинах / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2007. Ч. 1: Лекційний курс. 280 с.: Ч. 2. Практичні заняття. 144 с.

Коптілов, Віктор. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студ. Київ, 1982. 165 с.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці, 2001.

Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / за ред. Р. Гром’яка. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. 331 с.

Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи: антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 487 с.

Bakuła, B. Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Srodkowo-Wschodniej XX w. Poznań, 2000.

Bassnett, S. Comparative Literature. A Critical Introduction. Oxford-Massachusetts, 1993. 183 р.

Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies / Ed. by Steven Tötösy de Zepetnek and Tutun Mukherjee. Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Foundation Books, 2013. 528 p.

Komparatystyka literacka a przekład / pod. red. P. Fasta i K. Zemły. Katowice, 2000.

Допоміжна

Антофійчук, Володимир. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття. Чернівці, 2001.

Бакула, Богуслав. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики// Слово і Час. 2002. № 3. С. 50-58.

Бетко, Ірина. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття. Зєльона Ґура; Київ, 1999.

Білецький, Леонід. Основи української літературно-наукової критики. Київ, 1998.

Білецький, Олександр. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібрання праць: у 5 т. Т.2. Київ, 1965. С. 5-49.

Бояновська, Едита. Микола Гоголь : між українським і російським націоналізмом. Київ: Темпора, 2013. 616 с.

Бровко, Олена. Основи компаративістики: навч.-метод. посіб. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. 214 с.

Вервес, Григорій. Як література самостверджується в світі. Київ, 1990.

Гайнічеру, О.І. Поезія і мистецтво перекладу. Київ, 1990.

Гнатюк, Ольга. Прощання з імперією : українські дискусії про ідентичність . Київ: Критика, 2005. 528 с.

Грабович, Григорій. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // Грабович Г. До історії української літератури. Київ, 1997; 2003.

Гром’як, Роман. Літературна рецепція в  компаративістичних студіях // Слово і Час. 2002. № 2. С. 26-30.

Дашкевич, Микола. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія. Кн. 2. Київ, 1998. С. 201-205.

Денисова, Тамара. Сучасність як доба в літературі США // Слово і Час. 1998. № 4-5.

Дзюба, Іван. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба І. Між культурою і політикою. Київ: Сфера, 1998.

Драгоманов, Михайло. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. Київ, 1970.

Драгоманов, Михайло. Розвідки про українську народню словесність і письменство: У 4 т. Львів, 1899-1907.

Землянська А.В., Шарова Т.М. Світова література в умовах глобалізаційних процесів: [навч. посібник]. [2-ге вид.]. Мелітополь, 2019. 164 с.

Кирильчук, Олександр. Компаративні студії: формування літературного простору: практ. курс та завдання для самостійної  роботи для здобувачів вищої освіти філолог. спеціальностей. Рівне, 2020. 47 с.

Кирильчук, Олександр. Постколоніальні студії: практ. курс та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти філолог. спеціальностей. Рівне, 2020. 43 с.

Кирильчук, Олександр. Постколоніальні студії: практичний курс та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей. Рівне, 2020. 43 с.

Колошук, Надія. Порівняльне літературознавство: посібник для вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 424 с.

Корогодський, Роман. «Тіні забутих предків»: повість, сценарії, фільм // Слово і Час. 1994. № 9 –10.

Кочубей, Ю.М. Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки з народами Близького і Середнього Сходу 1917-1992. Підручний бібліографічний покажчик.

Кшевецький, В.С. Порівняльне літературознавство : Навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. 140 с

Ласло-Куцюк, Маґдалена. Велика традиція: Українська класична література в порівняльному висвітленні. Бухарест, 1979.

Лімборський, Ігор. Світова література і глобалізація. Черкаси: Брама-Україна, 2011. 192 с.

Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. Київ: 2018. 633 с.

Література. Теорія. Методологія / пер. С. Яковенка, упоряд. Д. Уліцька. Київ, 2006.

Методології сучасної літературної компаративістики. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Сиваченко Г. М. Київ: 2020. 633 с.

Моренець, Володимир. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. Київ, 2002.

Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. Київ: Дніпро, 1995. С. 5-38.

Наєнко, Михайло. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. Київ,1997; 2001.

Наливайко, Дмитро. Компаративістика й історія літератури. Харків, 2007.

Наливайко, Дмитро. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // Слово і Час. 2003. № 5, 6.

Наливайко, Дмитро. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст. Київ: Основи, 1998. 578 c.

Наливайко, Дмитро. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. Київ: Дніпро, 1988.

Наливайко, Дмитро. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Літературознавство. МАУ. Кн. 2. Київ, 2000. С. 42-50.

Наливайко, Дмитро. Теорія літератури й компаративістика. Київ, 2006.

Нямцу, Анатолій. Традиція у слов’янських та західноєвропейських літературах (проблеми теорії). Чернівці, 2001.

Павлишин, Марко. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській літературі // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / вст. слово І. Дзюби. Київ: Час, 1997. С. 223‑236.

Поліщук, Яросдав. Міфологічний горизонт українського модернізму. Івано-Франківськ, 1998.

Постколоніалізм. Генерації. Культура / За ред. Тамари Гундорової та Агнєшки Матусяк. Київ: Лаурус, 2015. 336 c.

Потебня, О. О. Естетика і поетика слова: Зб. Київ: Мистецтво, 1985. 302 с.

Рильський, Максим. Мистецтво перекладу: Статті, виступи, нотатки. Київ: Рад. письменник, 1975. 343 с.

Рікер, Поль. Сам як інший. Київ, 2002.

Руссова, С.М. Джерело перлин. Поетика східних літератур. Київ: УАННП “Фенікс”, 1999. 346 с.

Рябчук, Микола. У ліжку зі слоном // Рябчук М. Постколоніальний синдром: спостереження. Київ: «К.І.С.», 2013. С. 8‑14.

Саїд, Едвард. Культура й імперіялізм / пер. з англ. К. Ботанова, Т. Цимбал [та ін.]. Київ: Критика, 2007. 608 с.

Саїд, Едвард. Орієнталізм / пер. з англ. В. Шовкун. Київ: Основи, 2001. 511 с.

Славутич, Яр. Українська участь у багатокультурності Канади // Слово і Час. 1996. № 11-12.

Співак, Ґаятрі Чакраворті. В інших світах : есеї з питань культурної політики / пер. з англ. Київ: Вид. дім «Всесвіт», 2006. 480 с.

Сулима, Віра. Біблія і українська література. Київ, 1998.

Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи: антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 487 с.

Тарнавський, Остап. С. Еліот і Павло Тичина // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. Київ: Час, 1999. С. 148-171.

Теорія літератури в Польщі: Антологія текстів др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. / пер. С. Яковенка, упоряд. Б. Бакула. Київ, 2008.

Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. Т. 1-5. Київ, 1987-1994.

Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ-ХХ ст.) / відп. ред С.Наливайко. Київ, 1997. 264 с.

Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років / за ред Л. Сеника: у 2 т. Львів, 2002.

Фанон, Франц. Гнані і голодні / пер. з фр. Київ: Вперед, LAT&K, 2016. 227 с.

Франко, Іван. Влада землі в сучасному романі  // Франко В. Зібрання творів: у 50 т. Т. 28.

Франко, Іван. Із секретів поетичної творчості // Франко В. Зібрання творів: У 50 т. Т. 31.

Франко, Іван. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // Зібр. творів: у 50 т. Т. 31.

Франко, Іван. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Т. 39. С.7-20.

Хай слово мовлено інакше… Пробл. худож. перекл.: Статті з теорії, критики та історії худож. перекладу / упоряд. В. В. Коптілов; передм. Д. Павличка. Київ: Дніпро, 1982. 295 с.

Чижевський Д. Променювання української культури поза межі України // Енциклопедія України: Заг. частина / перевид. в Україні. Т. 2. Київ, 1995. С. 705-708.

Чижевський, Дмитро. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. 511 с.

Чижевський, Дмитро. Історія української літератури. Тернопіль: Феміна, 1994.

Чижевський, Дмитро. Культурно-історичні епохи. Авгсбург, 1948. Передрук у вид.: Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Кн. 3. С.609-620.

Чорновол, Ігор. Компаративні фронтити: світовий і вітчизняний вимір / наук. ред. Л. Зашкільняк. Київ: Критика, 2015. 376 с.

Шкандрій, Мирослав. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / пер. з англ. П. Таращук. Київ: Факт, 2004. 496 с.

Шмігер, Тарас. Історія українського перекладознавства XX сторіччя. Київ: Смолоскип, 2009. 342 с.

Юрчук, Олена. У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії. Київ: ВЦ «Академія», 2013. 224 с.

A Companion to Comparative Literature / Ed. by Ali Behdad and Dominic Thomas. Blackwell Publishing, 2011. 527 p.

Antologia zagranicznej komparastyki literackiej / pod. red. Janaszek-Ivanickovej. Warszawa, 1997. 328 s.

Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie / pod. redakcją A.Nowickiej-Jeżowej. Izabelin, 1998.

Bobrownicka, M. Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Kraków 1992.

Damrosch, David. Comparing the Literatures: Literary Studies in a Global Age. Princeton University Press, 2020. 386 p.

Domínguez, César; Haun Saussy and Darío Villanueva. Introducing Comparative Literature : New Trends and Applications. Routledge, 2015. 169 p.

Durisin, D. Teoria medziliterarneho procesu. Bratislava, 1995.

Roxolana in European Literature, History and Culture / Ed. by Galina I. Yermolenko. DeSales University (USA), 2002. 318 p.

Shkandrij, Myroslav. Jews in Ukrainian Literature: Representation and Identity. New Haven & London: Yale University, 2009. 265 p.

 

  1. Інформаційні ресурси

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – http://nbuv.gov.ua/

«Україніка», національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB

American Comparative Literature Association – Американська асоціація порівняльного літературознавства, заснована в 1960 році в Чікаґо – https://www.acla.org/

CERC – Centre d’Études et de Recherches Comparatistes – Центр порівняльних досліджень і досліджень Université Sorbonne Nouvelle (Париж) – http://www.univ-paris3.fr/cerc-centre-d-etudes-et-de-recherches-comparatistes-ea-172-74.kjsp

CLCWeb: Comparative Literature and Culture – рецензований повнотекстовий журнал із відкритим доступом, публікує нові наукові статті з теорії та критики, порівняльного літературознавства та культурології – https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/

Comparative Critical Studies — науковий журнал порівняльного літературознавства. Статті зосереджені на інноваційних поглядах на теорію та практику вивчення порівняльного літературознавства в усіх його аспектах – https://www.euppublishing.com/loi/ccs

International Comparative Literature Association – Міжнародна асоціація порівняльного літературознавства – https://www.ailc-icla.org/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус