Методологія літературознавчих студій

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЗУБРИЦЬКА МаріяФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛл-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛт-11мдоцент ЗУБРИЦЬКА Марія
ФЛу-11мдоцент ЗУБРИЦЬКА Марія
ФЛл-11мдоцент ЗУБРИЦЬКА Марія
ФЛф-11мдоцент ЗУБРИЦЬКА Марія

Опис курсу

Вибірковий курс “Методологія літературознавчих студій” розрахований на  магістрантів першого року навчання і покликаний дати загальні знання та уявлення про методи дослідження літературних текстів у ХХ столітті, понятійний апарат, головні терміни, напрями розвитку таких важливих шкіл, як формалізм, структуралізм, деконструкція, постструктуралізм, психоаналіз, фемінізм, пост колоніалізм тощо. Відповідно, курс апелює до основних методологій, які допоможуть студентам осягнути основні теоретичні положення та концепції розуміння, пояснення та тлумачення літературних текстів. Водночас курс «Методологія літературознавчих курсів» покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема всупу до літературознавства, теорії літератури, поетики, історії світової літератури, історії української літератури, філософії, культурології та загальної лінгвістики.

Мета курсу – навчити студентів розуміти, пояснювати та інтерпретувати художні тексти як соціокультурний феномен і як джерело естетичної інформації.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Баррі П. Вступ до теорії літературознавства і культурологія / Пітер Баррі. – К. : Смолоскип, 2008. – 192 с.
 2. Барт Р. Фраґменти мови закоханого. – Львів: 2001. Незалежний культурологічний журнал Слово. “Ї”. 2006. С283.
 3. Возняк Т. Дім буття (деякі аспекти мови й мовлення) — http://www.ji.lviv.ua/n2texts/wozniak.htm
 4. Еко У. Надінтерпретація текстів // Еко У. Маятник Фуко. – Львів, 1998. – С. 650–664.
 5. Еко У. Поміж автором і текстом // Еко У. Маятник Фуко. – Львів, 1998. – С. 664–678.
 6. . Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – К., 2004.
 7. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
 8. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
 9. Ґадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.
 10. Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 1: Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – Київ: Юніверс, 2000. – 464 с.
 11. Ґадамер Г.-Г. Поезія і філософія// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
 12. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. Есе. — Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2002. — 188 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Gadamer_Hans-Georg/Virsh_i_rozmova_zb
 13. Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія / За редакцією Романа Гром’яка. – Тернопіль. 2006. 286 с.
 14. Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті літературної комунікації.
 15. Грабович Г. Поет як міфотворець: семантика символів у творчості Тараса Шевченка. – К.:, Критика. 1998.
 16. Грабович Г. Теорія та історія: “горизонт сподівань” і рання рецепція нової української літератури.// До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. Теорія та історія. Теорія. Григорій Грабович. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка (litopys.org.ua)
 17. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
 18. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
 19. Єрмоленко В. Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 300 с.
 20. Зубрицька М,. Homo legens: читання як соціо-культурний феномен. – Львів. Літопис. 2004.
 21. Інґарден Р. Літературно-художній твір. З додатком про функції мови в театральній виставі. — Львів, Літопис. 2023. 434 с.
 22. Коваленко Т. Дискурс формалізму в Україні: лінґвістичний аспект. — Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 2015. С 135–143.
 23. Література. Теорія. Методологія / [упоряд. і наук. ред. Данути Уліцької; пер. з пол. С. Яковенка]. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 544 с.
 24. Матвієнко С., Дискурс формалізму: український контекст// Соло триває… нові голоси”. Вип. 1 – Л.: Літопис, 2004 http://www.anthropos.org.ua/dspace/handle/123456789/49
 25. Мінаков М. Герменевтичний досвід і його роль в аналізі культури//http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_45/Minakov.htm
 26. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика / Д. С. Наливайко. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 347 с
 27. Нич Р. Світ тексту: поструктуралізм і літературознавство / Нич Ришард / [О. Галета (пер.)]. – Л. : Літопис, 2007. – 316 с
 28. Рікер П. Сам як Інший. – К. : Дух і літера, 2002. – 458 с
 29. Рікер П. Про інтерпретацію // Після філософії: кінець чи трансформація? / упоряд. К. Байнес. — К.: Четверта хвиля, 2000. — С. 312—333.
 30. Рікер П., Що таке текст? Пояснення і розуміння.// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
 31. Повторева С. М. Структурний підхід – Структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях) : монографія / С. М. Повторева. – Львів : Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2010. – 332 с.
 32. Потебня О., Естетика і поетика слова.— К., 1985;
 33. Потебня О., Думка і мова// Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки в XX ст. Львів, Літопис, 2002.
 34. . Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Л. : Літопис, 2003. – 636 с.
 35. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
 36. Сюта Г. Текст як об’єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики. — Українська мова. 2017. №3. С. 64 – 76.
 37. UkrMovaindd (iul-nasu.org.ua)
 38. Г.- Р. Яусс. Рецептивна естетика і літературна комунікація// untitled (core.ac.uk)
 39. Ricoeur Paul. The Rule of Metaphor. Routledge, 2004. – Study 4, 7.
 40. Paul Ricoeur, From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, Northwestern University Press, 1991.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус