ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: maryana.cheletska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Номенологія (поетика паратексту), проблеми художнього часопростору, інтермедіальність; рецептивна поетика; літературний андеграунд 70-х років ХХ ст., франкознавство (зокрема поезія І. Франка), творчість Валерія Шевчука, Грицька Чубая, Олега Лишеги, Костя Москальця; літературна критика.

Курси

Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

Індивідуальні:

Челецька М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. М. З. Легкий. – Львів, 2007. – 304 с. – (Франкознавча серія. Вип. 9). http://ifnan.gov.ua/edition/1/421/

Колективні:

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка / М. Барабаш, В. Неборак, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз / Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Франкознавча серія. Вип. 14].

Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім.. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – 328 с. (Серія De profundis).

Загалом у доробку станом на 2020 р.: 3 монографії, 124 наукові та літературно-критичні статті, рецензії, огляди, інтерв’ю тощо (в т. ч. 2 – іноземними мовами: румунською та вірменською), з них: 55 – наукових публікацій, в т. ч. 38 – у фахових чи фахово дотичних та 2 – в іноземних виданнях.

Вибрані наукові статті:

Челецька М. Поетика “відкритого твору”: межі рецепції (“Odi profanum vulgus” Івана Франка) // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.. 71. – С. 211–217.

Челецька М. «…З богині женщину зроблю, людину…» (жіночі образи-“двійники” у поезії та прозі Івана Франка) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 832 – 845.

Барабаш М. Жанрові особливості та образно-стильові домінанти готично-притчевої прози Валерія Шевчука // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем: на честь 70-річчя почесного проф.. ЖДУ ім. І. Франка, письменника Валерія Шевчука. – Житомир, 2010. – № 20. – С. 6–22.http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31848?show=full

Барабаш М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч ХХ ст (Б. І. Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) // Парадигма. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Випуск 6. – С. 111–120.

Барабаш М. Сакралізація містичного в «Книзі історій» Валерія Шевчука // Питання літературознавства: наук. зб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 291–297. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pl_2011_84_37

Барабаш М. М. Ідентичність прихованого «я»-персонажа в сучасній українській прозі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 168. Вип. 156. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 9–15.

Барабаш М. Модель художнього циклу з погляду теорії двовимірності структури літературного твору Романа Інґардена // Studia Ingardeniana. T.2. Poetyka  tekstu literackigo. / Polska academia nauk oddział w Lublinie; Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. T. VI. – Lublin, 2011. – S. 32–40.

Барабаш М. Жанрово-композиційні та ейдологічні особливості поетичних циклів “Давидові псалми” Тараса Шевченка і “На старі теми” Івана Франка // Taras Shevcenko – UN APOSTOL AL NEAMULUI UCRAINEAN; Tapac Шевченко – Апостол українського народу. – Бухарест, 2013. – С. 111 – 117.

Барабаш М. Простір часу та час простору: на межі ілюзії світів (поетика двосвіття у творах Валерія Шевчука «Зачинені двері нашого “я”» та Ярослава Мельника «Іде вічно» і «Рояльна кімната») / Мар’яна Барабаш. // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 310 – 316. – Серія «Літературознавчі обрії. Вип. 19.

Барабаш М. Мегагалактика, стежки якої не заростають травою (Сага про життя і творчість Лицаря українського письменства [Валерія Шевчука] / Мар’яна Барабаш // Дзвін. – 2014. – Чис. 8. – С. 105–115.

Барабаш М. Жанрові-стильові шукання Валерія Шевчука у модерністському «театрі прози» нового тисячоліття / Мар’яна Барабаш // Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох: Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Вип. 16). – C. 60–71.

Барабаш М. «В полоні освітлених звуків»: музичні суґестії есеїстичного жанру (на прикладі творчості Олега Лишеги та Костянтина Москальця)» / Мар’яна Барабаш // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки. – Л. : Апріорі, 2017. – С. 301–314. – (0,9 авт. арк.).

Челецька М. Пізньомодерністські маркери літературного покоління сімдесятників: особливості андеґраундової поетики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 116–128.

Челецька М. Фрагмент як ключ до розуміння франкового ідіостилю (на прикладі поеми «Нове життя») / Мар’яна Челецька // «Дивлячись на цей гірський світ…» : літературознавчий збірник / НАН України ; Інститут Івана Франка. Наукове товариство ім. Шевченка ; [відп. ред., передм. А. Швець ; редкол.: чл.-кор. Є. Нахлік (гол.), акад. Р. Кушнір (гол.), проф. С. Пилипчук, проф. С. Хороб та ін.]. – Львів, 2018. – С. 158 – 168.

Челецька М. Франкова «особлива мова Канону і Риби» в інтерпретації Олега Лишеги (0,5 авт. арк.) / Мар’яна Челецька // «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22-24 вересня 2016): у 2 т. –– Т. 1. –– С. 783–794.

Челецька М. Джазова партитура та метамистецький код для жанру «монтажного роману» (на прикладі збірки монтажів Дебори Фоґель «Акації квітнуть») / Мар’яна Челецька // Літературно-джазові імпровізації : інтермедіальні студії / За ред. Світлани Маценки. – Львів : Срібне слово, 2019. – С. 262-274.

Челецька М. Поетика фільмоефектів у творчості Олега Лишеги // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відповід. ред. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020.392 с. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25). С. 360-375. http://ifnan.gov.ua/ua/edition/2/871/

Вибрані рецензії:

Барабаш М. «Досвід коронації» Костя Москальця, або рецепт «вечірнього меду» на всі випадки буття [Рец. на кн.: Москалець К. Досвід коронації: Вибрані твори: Роман, повість, оповідання, есеї / Кость Москалець. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 218 с.] // Studia methodologica. –  Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 30. – С. 276–280.

Барабаш М. «Пілігримівський» катарсис у віршах Костя Москальця / Мар’яна Барабаш [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/02/09/pilihrymivskyj-katarsys-u-virshah-kostja-moskalcja. – 9. 02. 2013, 13: 33. – Рец. на кн.: Мисливці на снігу: вірші і поеми / Костянтин Москалець.. – Львів: Піраміда, 2011.

Барабаш М. Інсценізація як провокація для глядача (драма Вал. Шевчука «Кінець віку (Вода життя)» у режисерській постановці Гр. Шумейка / Мар’яна Барабаш // Дзвін. – 2013. – Чис. 10. – С. 103–107.

Барабаш М. Про безмежні можливості часу і простору в дослідницьких сферах Нонни Копистянської. / Мар’яна Барабаш. – Рец. на кн.:  Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова / Нонна Копистянська. – Львів: ПАЇС, 2012. – 344 с.  // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 324 – 326. – Серія «Літературознавчі обрії. Вип. 19 ; а також: Книгобачення: український видавничий портал. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/?category=&article=1710.

Барабаш М. У Піраміді Міста Днів Валерія Шевчука-поета / Мар’яна Барабаш // Збруч. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/36639 – (26.05.2015). –  Рец. на кн.: Шевчук В. Місто Днів : Поезії / Валерій Шевчук. – К.: Либідь, 2015. – 528 с.

Барабаш М. Високе мистецтво дзуйхіцу у досвіді коронації СпОлОхів. / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/39344 – (22. 07. 2015). –  Рец. на кн.: Костянтин МОСКАЛЕЦЬ. СпОлОхи : Літературна критика та есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2014. (Серія «Приватна колекція»).

Барабаш М. Скульптурна есеїстика джазу / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/42988  –(26. 10. 2015). – Рец. на кн.: Олег ЛИШЕГА. Поцілунок Елли Фіцджеральд : Есеї, переклади, вірш. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 240 с. ; Олег ЛИШЕГА. Старе золото: Есеї. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015.

Барабаш М. Поезія на межі мовчання і слухання / Мар’яна Барабаш // Кур’єр Кривбасу : літературний журнал. – 2015. – № 308/309/310. (Липень – серпень – вересень). http://zolotapektoral.te.ua/u-kurjeri-kryvbasu-308-309-310-lypen-serpen-veresen-drukuyutsya-taki-avtory/– С. 277–286. – Рец. на кн.: Мар’яна САВКА. Тінь риби. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010; Оксана ЛУЦИШИНА. Я слухаю пісню америки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010.

Барабаш М. Література як терапія пам’яті: формула «дрогобицького тексту» від дрогобиччанки Вікторії Дуркалевич / Мар’яна Барабаш. – Рец. на кн.: Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Вікторія Дуркалевич. Дрогобич: Коло, 2015. // Studia  methodologica : Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка. – Вип. 40. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 476–478 ; а також передрук. в журн.: Дзвін : часопис Національної спілки письменників України. – 2015. – № 8 (850).

Барабаш М. Не за сценарієм і без гриму. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/50318.– Рец. на кн.: Тетяна ТЕРЕН. RECвізити : Антологія письменницьких голосів : у 2-х кн. / Світлини Олександра Хоменка. – Львів: ВСЛ, 2015.

Барабаш М. Уречевлювання речей: поезія як спосіб увиразнити людину // Кур’єр Кривбасу. – 2016 – № 320-321-322, Липень-Серпень-Вересень. https://courier.at.ua/news/kur_er_krivbasu_320_321_322_lipen_serpen_veresen_2016/2016-11-03-58– С. 267–276. – Рец. на кн.: Екдаль Л. Про бажання стати виразною як людина: Вибрані вірші / Перекл. з шведської Льва Грицюка. – К.: Факт, 2008.

Барабаш М. Літературні делікатеси в українській літературі. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/03/09/literaturni-delikatesy-v-ukrajinskij-literaturi. – Рец. на кн.: Леонід УШКАЛОВ. Що таке українська література : Есеї. – Львів, ВСЛ, 2015.

Барабаш М. Сповідь літератури на порозі Європи // Режим доступу: http://zbruc.eu/node/61565  (27.01.2017) – Рец. на кн.: Віра АГЕЄВА. Дороги і середохрестя: есеї. – Л. : ВСЛ, 2016.

Челецька М. Дебора Фогель: не-написаний роман / Мар’яна Челецька // Режим доступу : https://zbruc.eu/node/83111  –  (20.09.2018). Рец. на кн. : Фоґель Д. Акації квітнуть. Монтажі / Дебора Фоґель ; перекл. з польськ. Ю. Прохасько. – Львів : Дух і Літера, 2018. – 80 с.

Челецька М. Живе тіло абстрактних фігур / Маріанна Челецька // Збруч. – Режим доступу : https://zbruc.eu/node/91930. – (опубл. 9.09.2019). Рец. на кн.: Фоґель Д.. Білі слова : есеї, листування, рецензії та полеміки / Дебора Фоґель ; переклад та упор. Анастасії Любас. – К.: Дух і Літера, 2019. – 288 с.

Челецька М. Невпійманий часом: Олегові Лишезі – 70. – https://www.lnu.edu.ua/vdyvliaiuchys-v-ochi-frankovi.  (опубл. 6.11.2019)

Челецька М. Спочатку була барва / Маріанна Челецька. // Збруч. – Рец. на кн.: Наталя МОЧЕРНЮК. Поза контекстом: інтермедіальні стратегії літературної творчості українських художників-письменників міжвоєння. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. – https://zbruc.eu/node/95816

Челецька М. Кадрування притчами / Маріанна Челецька // Збруч. – https://zbruc.eu/node/96518 (26.03.2020). – Рец. на кн.: Тоніно Ґверра. Сад забутих плодів / Перекл. Володимир Чайковський. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. 272 с.

Інтерв’ю, спогади:

Валерій Шевчук: «Я чистої води модерніст» [Розмовляла з письменником Мар’яна Барабаш] // Золота пектораль. – 2012. – № 1/2. – С. 61–65. https://issuu.com/zolpek/docs/zolotapektoral9

Мій спогад про милу співпрацю з Романом Теодоровичем // Вертепи долі: Спогади про Романа Гром’яка / Упор. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 516–518. https://tv4.te.ua/u-ternopoli-prezentuvaly-knygu-pro-romana-grom-yaka/

 

Біографія

2001 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула кваліфікацію «Спеціаліст. Викладач української мови та літератури». 2002 р. закінчила магістратуру при Львівському національному університеті імені Івана Франка, а 2004 – аспірантуру при Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Від 2004 до 2017 року працювала на різних посадах у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, перейменованого у 2012 р. на Інститут Івана Франка НАН України: зокрема від червня 2009 до червня 2015 – на посаді вченого секретаря.

У жовтні 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка» (за спеціальністю 10.01.01 – українська література, науковий керівник – кандидат філологічних наук Легкий Микола Зіновійович). 2012 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2007 – 2010 роках працювала за сумісництвом старшим викладачем у Львівській філії Київського університету культури і мистецтв. У Львівському університеті викладає з 2013 року. З 2017 року працює на посаді доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства за основним місцем роботи.

Нагороди

Лауреат премій:

  1. Премія імені Соломії Павличко (2009) за статтю “Код лабіринту як предмет дослідження семіотичної антропології (Опубл. в: Studia methodologica. Тернопіль: ТНПУ, 2008. Вип. 24. С. 132–138)
  2. Премія НАН України для молодих учених (2012) за монографію “Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів)” (Львів, 2007).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!