ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Наукові інтереси

Номенологія (поетика паратексту), проблеми художнього часопростору, рецептивна поетика; літературний андеграунд 70-х років ХХ ст., франкознавство (зокрема поезія І. Франка), творчість Валерія Шевчука, Грицька Чубая, Олега Лишеги, Костя Москальця; літературна критика.

Курси

Публікації

Публікації:

Монографії:

Індивідуальні:

Челецька М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. М. З. Легкий. – Львів, 2007. – 304 с. – (Франкознавча серія. Вип. 9).

Колективні:

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка / М. Барабаш, В. Неборак, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз / Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Франкознавча серія. Вип. 14].

Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім.. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – 328 с. (Серія De profundis).

Загалом у доробку станом на 2017 р.: 3 монографії, 112 наукових та літературно-критичних статей, рецензій, оглядів, інтерв’ю тощо (в т. ч. 2 – іноземними мовами: румунською та вірменською), з них: 51 – наукова публікація, в т. ч. 35 – у фахових чи фахово дотичних та 2 – в іноземних виданнях.

Вибрані наукові статті:

Челецька М. Поетика “відкритого твору”: межі рецепції (“Odi profanum vulgus” Івана Франка) // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.. 71. – С. 211–217.

Челецька М. «…З богині женщину зроблю, людину…» (жіночі образи-“двійники” у поезії та прозі Івана Франка) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 832 – 845.

Барабаш М. Жанрові особливості та образно-стильові домінанти готично-притчевої прози Валерія Шевчука // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем: на честь 70-річчя почесного проф.. ЖДУ ім. І. Франка, письменника Валерія Шевчука. – Житомир, 2010. – № 20. – С. 6–22.

Барабаш М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч ХХ ст (Б. І. Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) // Парадигма. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Випуск 6. – С. 111–120.

Барабаш М. Сакралізація містичного в «Книзі історій» Валерія Шевчука // Питання літературознавства: наук. зб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 291–297.

Барабаш М. М. Ідентичність прихованого «я»-персонажа в сучасній українській прозі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 168. Вип. 156. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 9–15.

Барабаш М. Модель художнього циклу з погляду теорії двовимірності структури літературного твору Романа Інґардена // Studia Ingardeniana. T.2. Poetyka  tekstu literackigo. / Polska academia nauk oddział w Lublinie; Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. T. VI. – Lublin, 2011. – S. 32–40.

Барабаш М. Жанрово-композиційні та ейдологічні особливості поетичних циклів “Давидові псалми” Тараса Шевченка і “На старі теми” Івана Франка // Taras Shevcenko – UN APOSTOL AL NEAMULUI UCRAINEAN; Tapac Шевченко – Апостол українського народу. – Бухарест, 2013. – С. 111 – 117.

Барабаш М. Простір часу та час простору: на межі ілюзії світів (поетика двосвіття у творах Валерія Шевчука «Зачинені двері нашого “я”» та Ярослава Мельника «Іде вічно» і «Рояльна кімната») / Мар’яна Барабаш. // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 310 – 316. – Серія «Літературознавчі обрії. Вип. 19.

Барабаш М. Мегагалактика, стежки якої не заростають травою (Сага про життя і творчість Лицаря українського письменства [Валерія Шевчука] / Мар’яна Барабаш // Дзвін. – 2014. – Чис. 8. – С. 105–115.

Барабаш М. Жанрові-стильові шукання Валерія Шевчука у модерністському «театрі прози» нового тисячоліття / Мар’яна Барабаш // Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох: Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Вип. 16). – C. 60–71.

Вибрані рецензії:

Барабаш М. «Досвід коронації» Костя Москальця, або рецепт «вечірнього меду» на всі випадки буття [Рец. на кн.: Москалець К. Досвід коронації: Вибрані твори: Роман, повість, оповідання, есеї / Кость Москалець. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 218 с.] // Studia methodologica. –  Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 30. – С. 276–280.

Барабаш М. «Пілігримівський» катарсис у віршах Костя Москальця / Мар’яна Барабаш [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/02/09/pilihrymivskyj-katarsys-u-virshah-kostja-moskalcja/ 09.02.2013. 13:33. – Рец. на кн.: Мисливці на снігу: вірші і поеми / Костянтин Москалець.. – Львів: Піраміда, 2011.

Барабаш М. Інсценізація як провокація для глядача (драма Вал. Шевчука «Кінець віку (Вода життя)» у режисерській постановці Гр. Шумейка / Мар’яна Барабаш // Дзвін. – 2013. – Чис. 10. – С. 103–107.

Барабаш М. Про безмежні можливості часу і простору в дослідницьких сферах Нонни Копистянської. / Мар’яна Барабаш. – Рец. на кн.:  Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова / Нонна Копистянська. – Львів: ПАЇС, 2012. – 344 с.  // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 324 – 326. – Серія «Літературознавчі обрії. Вип. 19 ; а також: Книгобачення: український видавничий портал. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/?category=&article=1710.

Барабаш М. У Піраміді Міста Днів Валерія Шевчука-поета / Мар’яна Барабаш // Збруч. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/36639 (26.05.2015). – Рец. на кн.: Шевчук В. Місто Днів : Поезії / Валерій Шевчук. – К.: Либідь, 2015. – 528 с.

Барабаш М. Високе мистецтво дзуйхіцу у досвіді коронації СпОлОхів. / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/39344 (22.07.2015). – Рец. на кн.: Костянтин МОСКАЛЕЦЬ. СпОлОхи : Літературна критика та есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2014. (Серія «Приватна колекція»).

Барабаш М. Скульптурна есеїстика джазу / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: zbruc.eu/node/42988  (26.10.2015). – Рец. на кн.: Олег ЛИШЕГА. Поцілунок Елли Фіцджеральд : Есеї, переклади, вірш. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 240 с. ; Олег ЛИШЕГА. Старе золото: Есеї. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015.

Барабаш М. Поезія на межі мовчання і слухання / Мар’яна Барабаш // Кур’єр Кривбасу : літературний журнал. – 2015. – № 308/309/310. (Липень – серпень – вересень). – С. 277–286. – Рец. на кн.: Мар’яна САВКА. Тінь риби. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010; Оксана ЛУЦИШИНА. Я слухаю пісню америки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010.

Барабаш М. Література як терапія пам’яті: формула «дрогобицького тексту» від дрогобиччанки Вікторії Дуркалевич / Мар’яна Барабаш. – Рец. на кн.: Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Вікторія Дуркалевич. Дрогобич: Коло, 2015. // Studia  methodologica : Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка. – Вип. 40. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 476–478 ; а також передрук. в журн.: Дзвін : часопис Національної спілки письменників України. – 2015. – № 8 (850).

Барабаш М. Не за сценарієм і без гриму. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/50318. – Рец. на кн.: Тетяна ТЕРЕН. RECвізити : Антологія письменницьких голосів : у 2-х кн. / Світлини Олександра Хоменка. – Львів: ВСЛ, 2015.

 

Барабаш М. Уречевлювання речей: поезія як спосіб увиразнити людину // Кур’єр Кривбасу. – 2016 – № 320-321-322, Липень-Серпень-Вересень. – С. 267–276. – Рец. на кн.: Екдаль Л. Про бажання стати виразною як людина: Вибрані вірші / Перекл. з шведської Льва Грицюка. – К.: Факт, 2008.

Барабаш М. Літературні делікатеси в українській літературі. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/03/09/literaturni-delikatesy-v-ukrajinskij-literaturi. – Рец. на кн.: Леонід УШКАЛОВ. Що таке українська література : Есеї. – Львів, ВСЛ, 2015.

Барабаш М. Сповідь літератури на порозі Європи // Режим доступу: http://zbruc.eu/node/61565  (27.01.2017) – Рец. на кн.: Віра АГЕЄВА. Дороги і середохрестя: есеї. – Л. : ВСЛ, 2016.

Інтерв’ю, спогади:

Валерій Шевчук: «Я чистої води модерніст» [Розмовляла з письменником Мар’яна Барабаш] // Золота пектораль. – 2012. – № 1/2. – С. 61–65.

Мій спогад про милу співпрацю з Романом Теодоровичем // Вертепи долі: Спогади про Романа Гром’яка / Упор. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 516–518.

Біографія

Народилася 30 липня 1979 р. у м. Львові.

2001 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула кваліфікацію «Спеціаліст. Викладач української мови та літератури». 2002 р. закінчила магістратуру при Львівському національному університеті імені Івана Франка, а 2004 – аспірантуру при Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Від 2004 до 2017 року працювала на різних посадах у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, перейменованого у 2012 р. на Інститут Івана Франка НАН України: зокрема від червня 2009 до червня 2015 – на посаді вченого секретаря.

У жовтні 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка» (за спеціальністю 10.01.01 – українська література, науковий керівник – кандидат філологічних наук Легкий Микола Зіновійович). 2012 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!