Історія світової літератури (V–XVIII століття) (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24
432доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
ФЛу-22доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
ФЛу-23ТЕПЛА Юлія
ФЛу-24ТЕПЛА Юлія
416ФЛу-21доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
ФЛу-22доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
ФЛу-23доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
ФЛу-24доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Опис курсу

 Курс «Історія світової літератури: VXVIII ст.» є частиною нормативного базового курсу «Історії світової літератури» для студентів-філологів, у якому вивчаються основні культурно-історичні епохи  (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко, Просвітництво) та літературні напрями і стилі давньої європейської літератури (романський та готичний стиль Середньовіччя, ренесансний реалізм, маньєризм, рококо, класицизм, реалізм Просвітницької доби та сентименталізм і преромантизм), їхні тенденції у розвитку знакових літературних явищ крізь призму творчих біографій чільних постатей світового рівня.

Освоєння давніх європейських літератур є базовим етапом навчання, від якого студент-філолог повинен відштовхнутися, щоб надалі змогти повноцінно осягнути літературний процес європейської літератури, і який починається від ознайомлення з писемність кельтських (давньоірландських), скандинавських (давньоісладських) та давньогерманських  народностей від часу Великого переселення племен до часу формування великих європейських націй та становлення європейських держав.

За умовну дату початку епохи Середньовіччя взято 476 рік – рік падіння Західноримської імперії (зі столицею у Римі), яка позначає ті зміни, які відбулися у Європі внаслідок кризи античного світогляду та культури.

Історія літератури подається з перспективи зародження та розвитку жанрово-родових форм у європейському письменстві: від ранньосередньовічних пам’яток (саги),  традицій співіснування героїчного епосу та середньовічного роману в епоху зрілого Середньовіччя і до часу виникнення жанрів малої прози (фабльо, шванки як предвісники ранньоренесансної новелістики) та драми (літургійна драма, містерія, міракль, мораліте, фарс як попередники нової ренесансної комедії інтриг, комедії дель-арте, комедії звичаїв в літературі італійського Відродження).

Зрозумівши особливості зародження та формування жанрових традицій, стильові закономірності виникнення тих чи тих літературних явищ в їхньому історичному розвитку, студент отримує знання про історико-культурний процес у Європі V-XVIII ст. на її південних (Італія, Іспанія, Португалія), центральних (Франція, Німеччина, Нідерланди) та північних (Англія, Ірландія, Ісландія) територіях, з частковим оглядовим вивченням літературних тенденцій у слов’янських народів. Завдяки розумінню спадкоємності літературних традицій, взаємозв’язку культурних епох, закономірностей взаємодії традиції та новаторства в історико-літературному процесі студент вчиться зіставляти та протиставляти різні літературні феномени у відповідних історичних і соціокультурних умовах розвитку.

Вивчення художньої літератури визначеного періоду допомагає формувати філологічно якісний естетичний смак майбутнього фахівця, його високу загальну та читацьку культуру, зрозуміти глибину духовного світу, цінностей та ідеалів, на яких формуються світоглядні пріоритети чільних представників ренесансного, барокового та просвітницького типу мислення. На основі прочитаних творів, їхнього самостійного уважного літературознавчого та порівняльно-зіставного аналізу студенти освоюють мистецтво  інтерпретації художнього тексту.

Навчальний курс «Історія світової літератури: VXVIII ст.» передбачає використання знань із суміжних гуманітарних дисциплін: філософії, релігієзнавства, історії Європи та культурології. Особливу увагу звернено на використання базових понять зі сфери теорії літератури, які студенти повинні вміти компетентно застосовувати під час аналізу та інтерпретації літературних творів.

 

Рекомендована література

ОСНОВНА:

1. Алексеев М., Жирмунский В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. – М., 1987. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/382639.
2. Аникин Г. В. Михальская Н. П. История английской литератури : Учебник. – М., 1985. – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/mihalskaya-anikin-angliya/index.htm
3. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. История учений о драме. — М., 1967.
4. Давиденко Г.Й. Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
5. Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур. — Л., 1981.
6. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005-2006.
7. История всемирной литературы: в 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; М.: Наука, 1983 — 1994. Т. 5 / Ред. коллегия тома: С. В. Тураев (отв. ред.), Н. А. Вишневская, А. Д. Михайлов, К. В. Пигарев, Б. Л. Рифтин, О. К. Россиянов, В. И. Семанов. — 1988. — 784 с. – Режим доступу: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/ivl-18-vek/index.htm
8. История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Т. ІІ. / Ред. кол.: Х. Г. Короглы, А. Д. Михайлов (отв. ред.), П. А. Гринцер, Е. М. Мелетинский, А. Н. Робинсон, Л. З. Эйдлин. – М.: Наука, 1984. – Розд. 9-10; Режим доступу: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/26145/ogl.shtml ; Т. ІІІ. – М., 1985. Литература Италии. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/ivl-literatura-italii/index.htm ; Французская литература XIV–XVI вв. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/vsemirnaya-literatura-france/index.htm ; Английская литература XIV—XVI вв. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/vsemirnaya-literatura-english/index.htm. ; Тертерян И.А. Литература конца XVI — начала XVII в. (Португалия). – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/terteryan-portugaliya-xvi-xvii.htm ; Ошис В. В. Нидерландская литература. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/oshis-niderlandskaya-literatura.htm.
9. История зарубежной литературы XVII века. – М., 1999.
10. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. — М., 1999.
11. История итальянской литературы. — М., 1964. —Т. 2.
12. История немецкой литературы : Учебник для студентов факультетов и институтов иностранных языков. / Авторы: Н. А. Гуляев, И. П. Шибанов, В. С. Буняев, Н. Т. Лопырев, Е. М. Мандель.– М.: Высшая школа, 1975. – Режим доступу: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/index.htm.
13. История немецкой литературы: Учебник для студентов факультетов и институтов иностранных языков. / Авторы: Н. А. Гуляев, И. П. Шибанов, В. С. Буняев, Н. Т. Лопырев, Е. М. Мандель.– М.: Высшая школа, 1975. – Режим доступу: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/index.htm.
14. Кельтская мифология : мифы, верования, легенды, божества, герои : энциклопедия / Пер. с англ. – М., 2002.
15. Ковбасенко Ю. І. Література Середньовіччя: Посібник для учителів та студентів. – К., 2014. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/ (6053/1/Y_Kovbasenko_LS_21_GI-Serednyovicca.pdf).
16. Козлик І. В. Світова література Доби середньовіччя та Епохи відродження. «Картина світу». Естетика. Поетика. – Івано-Франківськ, 2011. – 344 с.
17. Крус Х. І.. Поезії. Світогляд. Театр : у 3 т. / Хуана Інес де ла Крус ; З ісп. перекл. Сергій Борщевський. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2015-2017.
18. Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Ернст Роберт Курціус ; Перекл. з нім. А. Онишка. – Львів : Літопис, 2007.
19. Література західноєвропейського середньовіччя : навч. посіб. / за ред. Н. О. Висоцької. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 464 с. (2-ге вид. — 2005).
20. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней : Учеб. пособ. – М. Академия. 2003. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/290716
21. Лучук І. Історія світової поезії : [посібник з «антологійним апендиксом»] / Іван Лучук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – Електронний примірник можна придбати за покликанням: https://www.bohdan-digital.com (catalog/hudozhnya-literatura/poeziya/603).
22. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1980. – 288 с.
23. Новиков В. И. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. – Режим доступу: http://niv.ru/doc/literature/world-xvii-xviii-vek/index.htm
24. Пинский Л. Ренессанс. Барокко. Просвещение: Статьи. Лекции. – М., 2002. – С.27–62.
25. Плавскин З.И. Испанская литература XIV—XVI вв. – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/plavskin-ispaniya/index.htm.
26. Плавскин З.И. Испанская литература ХVІІ – середины ХІХ века. — М., 1978.
27. Плавскин З.И. История зарубежной литературы ХVII века. – М., 1987.
28. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии и Швейцарии. 1.2. История немецкой литературы эпохи Возрождения. – Режим доступу: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/potehina-istoriya-germanii/istoriya-epohi-vozrozhdeniya.htm.
29. Распопин В.Н. Европейское средневековье. Лекции по истории зарубежной литературы. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/raspopin/evropejskoe-srednevekove/index.htm.
30. Ренессанс – Барокко – Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII веков / Сб.статей, – М.: Наука, 1966.
31. Стадников Г. Краткая история средневековой литературы. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/stadnikov/index.htm.
32. Тинина З. П. История европейского театра. Античность, Средневековье, Возрождение. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/tinina-teatr/index.htm.
33. Тураев С. В. От Просвещения к романтизму. – М., 1983.
34. Хрестоматия по западноевропейской литературе. Эпоха Возрождения / Пуришев Б.И. (сост.). – Т, ІІ. – Поэзия английского Возрождения. – М.: Учпедгиз, 1962. – Режим доступу: http://readeralexey.narod.ru/Library/Purishev_1962_English_Literature.pdf
35. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку XIX ст. – К.: Києво-Могилянська академія, 2013.
36. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури. – Львів, 1993.
ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА:
Алексеєнко О., Жлуктенко Н. Світ, що грає комедію // Шекспір В. Комедії і трагікомедії / Пер. з англ. – Х.: Фоліо, 2008. – С. 3–22.
Англия в памфлете. Английская публицистическая проза начала XVIII века / Сост. И. О. Шайтанова. — М., 1988.
Аникст А. А. Гете и «Фауст». От замысла к свершению. – М.: Книга, 1983.
Аникст А. А. Даниель Дефо. – М., 1957.
Аникст А. Вильям Шекспир // Шекспир В. Трагедии. Сонеты. – М., Худож. лит., 1968. (Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 36.).
Анненская А. Н. Франсуа Рабле. Его жизнь и литературная деятельность. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/annenskaya-rable/index.htm
Артомонов С. Д. Бомарше, очерк жизни и творчества. — М., 1960.
Бальмонт К. Д. Тип Дон Жуана в мировой литературе // Бальмонт К. Д. Горные вершины: Сб. статей. Кн.1. — М.: Гриф, 1904. — С. 173-205.
Бандровська О. Шекспір у 9-му епізоді «Улісса» Джеймса Джойса: метафізика індивідуального та універсального (до проблеми «шекспірівського питання»). / Ольга Бандровська. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 135–142.
Барка В. Пророцтво поета // Данте Аліг’єрі. Божественна Комедія : Рай / Данте Аліг’єрі ; перекладач, упоряд., автор передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2015. – С. 341–357.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/bahtin-tvorchestvo-rable/index.htm
Безсмертна Я.Л. Історія перекладу “Божественної комедії” Данте українською мовою (від І.Франка до Є. Дроб’язка) // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012. – Вип. 41. – Ч. 1. – С.73–80.
Белікова А. О. Жанрові особливості “готичного” або “чорного” роману кінця ХVІІІ століття [Текст] / А. О. Белікова // «Перспективи розвитку філологічних наук» (м. Київ, 13-14 травня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016.
Білик Н. Д. «Неординарний сентименталізм» Лоренса Стерна (післямова) // Стерн Л. Трістам Шенді: роман / перекл. В. Бойко. – Х.: Фоліо, 2014. – С. 604-623.
Бордонов Ж. Мольер. — М.: Искусство, 1983. — 415 с.
Борхес Х. Л. «Божественна комедія» // Борхес Х. Л. Сім вечорів. – Львів: Вид-во Аннети Антоненко, 2019. С.7-27.
Борхес Х. Л. Прихована магія «Дон Кіхота» / Хосе Луї Борхес // Борхес Х. Л. Алеф : Прозові твори ; Перекл. з ісп. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 403–406.
Брагина Л. Джованни Боккаччо // Брагина Л. Итальянский гуманизм.– М., 1977. – С. 90–98.
Верцман И. Е. Жан-Жак Руссо. — М., 1976.
Веселовский А. Легенда о Дон Жуане // Веселовский А. Этюды и характеристики. — М., 1907. — С. 46–77.
Габлевич М. Світло Шекспірового храму : Статті. Переклади. / Марія Габлевич. – Дрогобич: Коло, 2016.
Ганин В.Н. Мильтон Дж. // Словарь литературных персонажей. — М., 1997. — С. 252–266.
Голенищев-Кутузов Й. Н. Данте. – М., 1967. (ЖЗЛ)
Гончар О. На землі Камоенса // Камоенс Л. де. Лузіади : поема / З португ. перекл. Михайла Литвинця. – К.: Дніпро, 1987. – С. 5–14.
Горбунов А. Н. Поэзия Джона Донна, Бена Джонсона и их младших современников // Английская лирика первой половины XVII века. Сост., общ. ред. А. Н. Горбунова. – М.: Изд-во МГУ, 1989.– Режим доступу: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/gorbunov-poeziya-donn-dzhonson/stranica-1.htm
Гордон Л. С. Поэтика «Кандида» // Проблемы поэтики в истории литературы. – Саранск, 1973.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.,1972.
Ґейман Н. Скандинавська міфологія / Ніл Ґейман. – К.: Країна Мрій, 2017.
Ґофф Жак Ле. Середньовічна уява / Жак Ле Ґофф / Перекл. Я. Кравця. – Львів: Літопис, 2007. – Режим доступу: http://1576.ua/books/3345.
Денисюк І. Літературна готика і Франкова проза Літературна готика і Франкова проза / І. Денисюк // Парадигма. – 2004. – Вип. 2. – С. 142-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2004_2_15
Дживелегов А. К. Данте Алигиери : Жизнь и творчество. – М., 1946.
Длугач Т. Б. Дени Дидро. — М., 1975.
Дорошенко В. Гете в українських перекладах, переспівах та наслідуваннях. – Львів, 1932.
Драч І. Дантове безмежжя // Данте Аліг’єрі. Vita nova = Нове життя / Данте Аліг’єрі ; пер. з італ.: М. Бажан, І. Драч, В. Житник та ін. ; прозовий текст пер. та прим. А. Перепадя ; за ред. Г. Кочура. — Київ : Дніпро, 1965. – С. 11–126.
Дубашинский И. А. Путешествие в некоторые отдаленные страны, мысли и чувства Джонатана Свифта. — М, 1986.
Елина Н. Г. Данте : Критико-биографический очерк. – М.,1965.
Елистрапюва А. Английский роман эпохи Просвещения. — М., 1966.
Еліот Т. С. «Божественна комедія». Пекло [есе] // Данте Аліг’єрі. Божественна Комедія: Рай / Данте Аліг’єрі ; перекладач, упоряд., автор передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2015. – С. 321–341.
Ерёмина С. Предисловие // Гонгора-и-Арготе Луис де. Лирика. — М.: Худ. лит., 1977. — С. 5–26.
Иванов К.А. Трубадуры, труверы, миннезингеры. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/ivanov-trubadury-truvery-minnezingery/index.htm.
Испанский театр / Сост., вступ, ст. Н. Б.Томашевского. – М., 1969.
Кадышев В. С. Расин. – М., 1990. – 272 с.
Качуровський І. Видіння як характерний жанр Середньовіччя // Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка: Література європейського Середньовіччя: у 2 кн. К.: Києво-Могилянська академія, 2005.С.29-38.
Качуровський І. Вступний нарис: Франческо Петрарка в українській поезії // Петрарка Ф. Вибране / З іт. перекл. І. Качуровський. – Мюнхен, 1982. – С. 7–18.
Кобів Й. Еразм Роттердамський і його сатиричне перо // Роттердамський Е. Похвала Глупоті… Домашні бесіди. – К.: Основи, 1993. – С. 3-11.
Кобів Й. Нещадна антиклерикальна стаира епохи Відродження // Листи темних людей / З латин. перекл. Й. Кобів та Ю. Цимбалюк. – К.: Дніпро, 1987 – С. 5-16. (серія «ВСП»).
Колесников Б. И. Роберт Бернс. Очерк жизни и творчества. — М., 1967.
Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. — М., 1987. Т. 1–2.
Коптілов В. П’єр де Ронсар // Ронсар П. Лірика / Пер. з фр. Ф. Скляра. – К.: Дніпро, 1977. – С. 5–14.
Косенко Н. Передмова / Наталія Косенко // Дідро Д. Жак-фаталіст / Пер. з фр. В. Підмогильного. – Х.: Фоліо, 2008.
Костецький І. Трубадури: війна, кохання… (спроба досліду). / Костецький, Ігор // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 216/217 (листопад-грудень). – С. 237-238.
Кочур Г. Данте в украинской литературе // Дантовские чтения / Под общ.ред. И. Бэлзы. – М., 1971. – С. 181–203.
Кочур Г. Сервантес і його «Дон Кіхот» // Мігель де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі: роман: у 2 ч. / перекл. з ісп. М. Лукаша. – Х.: Фоліо, 2008. – С. 3-10.
Кошкин М. Тропой «Божественной комедии» (09/10/2011). – Режим доступу: https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tropoi-bozhestvennoi-komedii-5
Кравцов Н. Скаррон и его роман // Скаррон П. Коммический роман. – Academia. 1934. – С.7– 52.
Кузнецов В. Н. Вольтер и философия французского просвещения XVIII века. – М., 1965.
Кузнецов В. Н. Франсуа-Мари Вольтер. — М., 1978.
Ланштейн П. Жизнь Шиллера. — М., 1984.
Левицька О. Камелот Джона Фаулза : варіації на теми Середньовіччя у прозі письменника / Оксана Левицька. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 157–164 (див.: про творчість Марії Французької).
Левицька О. Література західноєвропейського середньовіччя в сучасному видавничому репертуарі України / Оксана Левицька. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/index.php?article=2396.
Лорка Ф. Г. Поетичний образ у дона Луїса де Гонгори // Гарсіа Лорка Ф. Думки про мистецтво / Упорядк., перекл. з ісп., передм. та примітки М. Москаленка. — К.: Мистецтво, 1975. — С. 49–77.
Маркова В. Э. О двух манерах мастера барокко // Советское искусствознание. – М., 1987. – № 22. – С. 226–238.
Матвіїшин В. Бомарше та його весела трилогія про Фігаро (передмова) / Володимир Матвіїшин // Бомарше П.О.К. Севільський цирульник : комедії ; перекл. з фр. – Х.: Фоліо, 2008.
Маценка С. Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальта» Йоганна Міхаеля Мошероша як зразок сатири ХVII століття. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 113-122.
Маценка С. До проблеми генеалогії героя: походження Зігфріда із «Пісні про Нібелунгів» / Світлана Маценка. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 57–62.
Мельник Д. Тотентанц як жанр німецької середньовічної літератури. / Діана Мельник. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 81–90.
Менендес Пидаль Р. Тёмный и трудный стиль культеранистов и консептистов // Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. — М., 1961.
Михайлов А. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. – М., 1976.
Манн Т. Мандри по морю з Дон Кіхотом // Томас Манн. Твори: в 10 т. – Т. 10. – С. 174–229.
Морозов А. Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен и его роман «Симплициссимус» // Гриммельсгаузен Г. Я. К. Затейливый Симплициус Симплициссимусс. – М., 1976. – (післямова).
Морозов О. Простак, який, сміючись, говорив правду… // Всесвіт. – 1963. – № 9.
Муравьев В. Путешествие с Гулливером. — М., 1972.
Набоков В. Лекции о Дон Кихоте / Владимир Набоков. – М. : Изд-во Независимая газета, 2002. – 328 с.
Наливайко Д. Гете: від «Геца» до «Егмонта» // Гете Й. В. Твори / перекл. з нім. – К.: Дніпро, 1982. – С. 5-21. (серія «ВСП»).
Напцок Б. Р. К вопросу о генетической связи англосаксонского эпоса «Беовульф» и английской «Готической» традиции XVIII в. // Гуманитарные науки. Филология. 2009. № 4 (16).
Напцок Б.Р. Синтез ориентализма и «готической» традиции в сказке У. Бекфорда «Ватек» // https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-orientalizma-i-goticheskoy-traditsii-v-skazke-u-bekforda-vatek/viewer
Нерваль Ж. Жак Казот (біографічна повысть) / Жерар Нерваль // Иностранная литература. 2000 № 4. Режим доступу: https://magazines.gorky.media/inostran/2000/4/zhak-kazot.html
Нестер Л. Знакова мова одягу у середньовічній пам’ятці німецької літератури «Пісня про Нібелунґів» / Лілія Нестер. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 57-62.
Новикова М. Українська “Божественна комедія” // Сучасність. – 1995. – № 5. – С. 62-64.
Нямцу А. Е. Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образцов мировой литературы: Советская драматургическая фаустиана. – Черновцы, 1982. – Вып. 2. – 74 с.
Нямцу А. Образ Дон Жуана у світовій літературі: морально-психологічні антиномії поведінкового та аксіологічного комплексів // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник / Упоряд.: Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. – Розд. 10. – С. 226–235.
Нямцу А. Е. Легенда о Дон Жуане в мировой литературе. — Черновцы: Рута, 1998. — 84 с.
Обломиевский Д. Д. Французкий классицизм. – М., 1968. – 376 с.
Одаховская И. Примечания // Мильтон Дж. Потерянный рай / Пер. с англ. А. Штейнберга. — М.: Худ. лит., 1976. — С. 509–551.
Ортега-і-Гассет Х. Роздуми про Дон Кіхота / Хосе Ортега-і-Гассет. – К.: Дух і Літера, 2012. – С. 117–194, або: Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте» // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С. 113–151.
Павлова Т.А. Милтон. – М.: «Российская полит. Энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – 480 с.
Павлунік С. “Закоханий чорт” Олекси Стороженка та “Закоханий диявол” Жака Казота: спроба компаративного аналізу // Слово і Час. — 2006. — № 9. — С. 27-34.
Паранько Р. Ренесансний дотепник та український переклад його «Дотепів» // Браччоліні П. Вибрані дотепи / Поджо Браччоліні ; перекл. з латин. і комент. Ростислава Паранька та ін. – Львів: Вид-ву УКУ, 2017.
Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 2. – С. 72–78.
Пастушук Г. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження : автореф. дис. … канд. філол. наук. / Галина Олексіївна Пастушук. – Миколаїв, 2013.
Пащенко В. Нищівний сміх Мольєра / Вадим Пащенко // Мольєр. Комедії. – К.: Дніпро, 1981 («Вершини світового письменства»). – С. 5-23.
Перепадя А. Корок геть! (від перекладача) / Анатолій Перепадя // Рабле Ф. Ґарґантюа та Пантаґрюель / перекл. із ст.-фран. А. Перепаді. – Х.: Фоліо, 2011. – С. 3-5.
Перепадя А. На марґінесах книг, на марґінесах життя / Анатолій Перепадя // Монтень М. Проби. / З фран. перекл. Анатоль Перепадя. – К.: Дух і Літера, 2005. – Кн. 1. – С.7–10.
Пинский Л. Е. Бальтасар Грасиан и его произведения // Ґрасіан Б. Карманный оракул. Критикон. – М.: Наука, 1984. – (Післямова). – 625 с.
Пинский Л. Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. – М., 1989.
Предания и мифы средневековой Ирландии. – М., 1991.
Пронкевич О. Дон Кіхот в Освенцимі: «історія однієї ляльки» (студія «Союзмультфільм», 1984 р., режисер Борис Аблинін) / Олександр Пронкевич. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 185–194.
Пронкевич О. Лопе де Вега та його славнозвісні п’єси / Олександр Пронкевич // Вега Л. де. Собака на сіні : п’єси / Лопе де Вега ; Пер. Микола Лукаш. – Х. : Фоліо, 2017. – С. 3–20.
Пронкевич О. Філософське есе Міґеля де Унамуно «Життя Дон Кіхота і Санчо» / Олександр Пронкевич // Унамуно М. де. Життя Дон Кіхота і Санчо / Міґель де Унамуно ; Пер. з ісп. Віктор Шовкун. – Львів : Астролябія, 2017. – С. 422–447.
Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. Идея «универсального человека». Курс лекций. – М.: Высшая школа, 1996.
Пуришев Б. Хрестоматия : Поэзия английского Возрождения. / Б. Пуришев. – Рижим доступу : http://readeralexey.narod.ru/Library/Purishev_1962_Elizabethan_Poetry.pdf
Решетов В.Г., Чарушин А.Н. Жанр сатиры в оценке Джона Драйдена // Мировая культура XVII–XVIII веков как метатекст: дискурсы, жанры, стили. – Выпуск 26 (Серия “Symposium”) / Материалы Международного научного симпозиума «Восьмые Лафонтеновские чтения». Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – C.124-127.
Розен М. Г. Человек и мир в романе Гриммельгаузена «Симплициссимус» // Вопросы зарубежной литературы. – М., 1968.
Ружмон Д. де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон ; Пер. з фр. Ярина Тарасюк – Львів: Літопис, 2000. – 304 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Denis_de_Rougemont (Кн І. Міт про Трістана. – С. 14–53). (Кн. IV. Міт у літературі. – С. 166–207).
Рязанцева Т. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ля Барки / Тетяна Рязанцева. // Педро Кальдерон. Стійкий принц. Дама-примара. – Харків: Фоліо, 2013. – С.3-18.
Рязанцева Т. «Вогник мого розуму..»: (Сестра Хуана Інес де ла Крус: освіта, світогляд, творчість. / Тетяна Рязанцева // Хуана Інес де ла Крус. Поезії / З ісп. перекл. Сергій Борщевський. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2017. – Т. 3. – С. 5–18.
Рязанцева Т. «Почуйте мене очима…»: Життя і творчість Хуани Інес де ла Крус / Тетяна Рязанцева // Хуана Інес де ла Крус. Поезії / З ісп. перекл. Сергій Борщевський. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2015. – Т. 1. – С. 5–31.
Рязанцева Т. Змалювати думку (Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Бароко) / Тетяна Рязанцева. – К.: Академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 1999.
Рязанцева Т. Келія і кін (Драматургія сестри Хуани Інес де ла Крус) / Тетяна Рязанцева // Хуана Інес де ла Крус. Поезії / З ісп. перекл. Сергій Борщевський. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – Т. 2. – С. 5–18.
Рязанцева Т. Омріяний і недосяжний… Легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури // Людина і Світ. — 2000. — № 1. — С. 44-48.
Рязанцева Т. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII- першої половини XX ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика / Тетяна Рязанцева. – Київ: Ніка-Центр, 2014.
Сиволап И. И. Социальные идеи Вольтера. – М., 1978.
Сидорова Н. А. Очерки по истории ранней городской литературы во Франции. –М., 1953.
Скляр Ф. «Корабель дурнів» Себастьяна Бранта // Брант С. Корабель дурнів : Вибрані сатири / Перекл. з нім. Феофана Скляра. – К.: Дніпро, 1980. – С. 130–133. – Режим доступу: http://www.rulit.me/author/brant-sebastian/korabel-durniv-get-430158.html
Скуратівський В. Мішель Монтень – замість післямови / Вадим Скуратівський. // Монтень М. Проби. / З фран. перекл. Анатоль Перепадя. – К.: Дух і Літера, 2005. – Кн. 2. – С. 494–504.
Соколянский М. Безсмертний роман Даніеля Дефо // Дефо Д. Робінзон Крузо / перекл. Є. Крижевича. – К. : Дніпро, 1985. – (серія «ВСП»)
Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. Проблемы типологии. — К., Одесса, 1983.
Соколянский М. Г. Творчество Генри Филдинга. — К., 1975.
Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі “запізнілого націєтворення”. – К.: Критика, 2003. – 162 с.
Театр. Пьер Корнель. – М.: Издательство: «Искусство», 1984. – Кн. 2.
Тезауро Е. Подзорная труба Аристотеля ; пер. с итал. на русс. Е. Костюкович. – СПб: Алетейя, 2002. – 384 с.
Торкут Н. М. В. Шекспір: історія та драматичні хроніки / Н. М. Торкут // Шекспір В. Історичні хроніки / Перекл. з англ. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 3–34.
Торкут Н. М. Письменник-єлизаветинець Барнабі Річ та формування новелістичної традиції в Англії / Н. М. Торкут // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2015. – № 2. – С. 4–9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2015_2_3
Тургенєв І. Гамлет і Дон Кіхот //http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0240.shtml
Урнов Д. М. Дефо. — М., 1977.
Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. — М., 1973.
Фавьє Ж. Франсуа Вийон / Жан Фавье. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/jean-favier-villon/index.htm
Филановский Г. Ю. Апология Мишеля Монтеня. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/filanovskij-apologiya-montenya/index.htm
Франко І. Влада землі в сучасному романі: 1. Походження сучасного роману // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 176 – 181.
Франко І. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії // Франко І. Зібрання творів : в 50 т. – Т. 12. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 7–231.
Франко І. Дантова друга любов // Франко І. Зібрання творів : в 50 т. – Т. 12. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 232–253.
Франко І. Мігуель Сервантес і його «Дон Кіхот» / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976 р. – Т. 4. – С. 167–170.
Франко І. Передмови до вид. В. Шекспіра (до драматичних творів: «Гамлет», «Приборкана гоструха», «Макбет», «Коріолан», «Юлій Цезар») // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 32, с. 156 – 206.
Франко І. Самсон-борець. Передмова // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976 р. – Т. 12. – С.474–485.
Фридлендер Г. М. Лессинг. Очерк творчества. — М., 1957.
Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии. — М.: Искусство, 1967. — 83 с.
Хлодовский Р. Декамерон: поэтика и стиль. – М., 1982.
Хлодовский Р. Франческо Петрарка. Поезия гуманизма. – М.: Наука, 1974.
Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». – Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1986. – 128 с.
Чарушин А. Н. Сатиры Джона Драйдена : Дис. … канд. филол. наук : 10.01.03: Рязань, 2003. – 219 c.
Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. – Режим доступу: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/chekalov-manerizm/index.htm
Чорноземова Є. Грасіан-і-Моралес Бальтасар // Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – Т. 1. – С. 476-478.
Шалагінов Б. Б. «Фауст» Й. В. Гете: містерія, міф, утопія: до проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII-XIX ст. : монографія. — К.: Вежа, 2002. — 279 с.
Шалагінов Б. Б. Зрозуміти мову, читаючи поезію: Аналіз уривка з «Фауста» Й. В. Гете // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – № 1. – С. 23–27.
Шалагінов Б. Б. Й. В. Ґете й його «Фауст» // Ґете Й. В. Фауст: трагедія / пер. М. Лукаша; передм. і прим. Б. Шалагінова. – Х.: Фоліо, 2013. – С. 3-18.
Шалагінов Б. Меланхолія Вальтера фон дер Фогельвейде / Борис Шалагінов. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 63–80.
Шамрай А. Джонатан Свіфт і його твір // Свіфт Дж. Мандри до різних далеких країн світу Люмюеля Гуллівера… / Перекл. з англ. за ред. Ю. Лісняка. – К: Дніпро, 1983. – С. 5-24.
Шаповалова М. Питання теорії роману в «Дон Кіхоті» Сервантеса. / Марія Шаповалова. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 103–112.
Шевлякова Н. Н. Ганс Сакс и литература немецкой Реформации: генезис, типология и истоки творчества (фольклор и бюргерская литература) /10. 01. 09 – Фольклористика; 10. 01. 03 – Литература народов стран зарубежья (немецкая литература): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Майкоп, 2003. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/germany/shevlyakova-gans-saks.htm
Штейн А.Л. Литература испанского барокко. – М., 1983.
Яремчук В. Християнська міфологія середньовічного зразка в творчості «Інклінгів» / Вікторія Яремчук. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 125–134.

 

Матеріали

Дистанційне навчання_квітень-укр

Дистанційне Челецька

=РЕНЕСАНС_ел.робоча хрест. ПОЕЗІЇ=СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ_ел. робоча хрестом.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус