Теорія художнього часу, простору та ритму тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-21, ФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3

Опис курсу

Навчальний курс «Теорія художнього часопростору та ритму тексту» є дисципліною за вільним вибором для студентів для спеціальностей «літературна творчість», “українська мова і література”.
Курс зорієнтований на поглиблення теоретичних знань студентів зі «Вступу до літературознавства» та допомагає майбутнім знавцям літературних текстів виробити необхідні навички щодо інтерпретації творів. Поетика часопростору та ритму тексту є невід’ємним елементом дослідження літературного твору й тісно пов’язана з такими літературознавчими аспектами, як жанрологічний і наратологічний, а також із теоріями віршознавства.
Засвоївши необхідну базову термінологію з часопросторової поетики та ознайомившись із відомими на сьогодні методологічними підходами авторитетних учених, які активно працювали та працюють у цій галузі, організувавши певну, досить вагому школу напрацювань із такої проблематики, студент має змогу долучитися до наукового процесу та випробувати власні інтерпретаційні можливості під час написання курсових робіт. Курс зорієнтований на здобутки львівської літературознавчої школи проф. Нонни Копистянської, що діяла у формі Міжнародного науково-методологічного об’єднання-семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» протягом 1997–2012 рр., а також на теорії та практики дослідження літературного тексту, які протягом ХХ ст. розробили в цьому напрямку авторитетні закордонні та українські вчені.
Курс допомагає глибше зрозуміти природу та функції літератури у її зв’язках з філософією, історією, релігією, іншими видами мистецтв, а й навіть точними та природничими науками, що порушують аналогічні проблеми часопросторової структури світу.

Мета – навчити студентів розуміти художню літературу як самодостатнє явище, що підпорядковується особливим законам простору, часу та ритму, від яких безпосередньо залежать і світоглядні, і жанрово-структуротворчі механізми авторської творчості.

Завдання:
• ознайомити студентів із ключовими методологіями із вивчення часу, простору та ритму в літературознавчій практиці;
• зорієнтувати майбутніх дослідників у термінологічному апараті часопросторової школи інтерпретацій художнього тексту;
• виробити у студентів професійні навички інтерпретації художніх творів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
1) основні поняття часопросторової поетики та концепції художнього часу та простору: поняття та образ часу, соціально-історичний час, лінійний час, вертикаль часу, хронотоп, хронотоп порогу, хронотоп дороги, хронотоп дому, авторський хронотоп, сюжетний час, персонажний час, соціально-історичний хронотоп, множинний соціально-історичний хронотоп, «свій/чужий» хронотоп, ретроспекція, проспекція, інтроспекція, простір персонажа, ритм персонажів, «ритм образу», моделювання художнього простору, відкритий і закритий простір; час реальної дійсності, час фабули, час представлених подій, майбутній час минулого часу, переддія, післядія, визначений і невизначений простір, простір представленого часу, синхронізація, часове скорочення, часове розтягнення, часова перспектива, часова інтенсифікація;
допоміжна термінологія: жанрологія, жанрова ситема, жанрова заданість, наратологія, форми оповіді, рецепція, номенологія, надтекст.

2) теми: Часопросторова структура художнього твору; Авторський хронотоп; Соціально-історичний хронотоп; Сюжетний час; Хронотоп і ритм персонажів; Ретроспекція; Свій/чужий хронотоп; Моделювання художнього простору; Простір персонажа; Жанрова система художгього часу та простору;

– вміти:
• розуміти специфіку літературних епох, напрямів, стилів національної літератури та ідіостилів творчої індивідуальності залежно від жанрової природи художнього твору;
• аналізувати загальні світоглядні концепції епох та художні принципи окремих письменників;
• аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю, напрямку, автора, окремого твору;
• творчо, логічно та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний твір.

Рекомендована література

Базова рекомендована література:
1. Проблеми художнього часу, простору, ритму: зб. наук. ст. // Іноземна філологія. Львів, 2003. Вип. 114.
2. Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам. проф. Н. Копистянської. Львів, 2014.
3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Литературно-критические статьи. М., 1986.

4. Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова: монографія. Львів: ПАІС, 2012.

5. Чичерин О. О. Ритм образа: стилистические проблемы. М., 1980.

6.  Вюллер Т. Що таке час? / Трюльс Вюллер ; перекл. з норвез. С. Волковецької. Київ: Ніка-Центр; Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2018.
7.  Фоґель Д. Помешкання в його психічній та суспільній функції / Дебора Фоґель; переклад з польськ. Анастасії Любас // Фоґель Д. Білі слова: есеї, листування, рецензії та полеміки. – К.: Дух і Літера, 2019. – С. 49-59.

Матеріали

Проблеми часопросторової поетики: Рекомендаційний бібліографічний покажчик для наук. роботи студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів / Упор. М. Кривенко; наук. ред. Н. Копистянська. Вип. 1. Львів: ВЦ ЛНУ, 2006. – https://lingua.lnu.edu.ua/ex-employee/kopystyanska-nonna-homivna
Копистянська Н., Приплоцька М., Питання часо-просторової термінології // Іноземна філологія. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 265–280. (Челецька М. Філософія часу та філософія простору. – С. 278-280).
Копистянська Н. Схеми художнього часу і простору // Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова: монографія. Львів: ПАІС, 2012. – С. 312-326.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус