Теорія художнього часопростору та ритму тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-21, ФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ФЛо-22
ФЛф-21

Опис курсу

Навчальний курс «Теорія художнього часопростору та ритму тексту» є дисципліною за вільним вибором для студентів для спеціальностей «літературна творчість», “українська мова і література”.
Курс зорієнтований на поглиблення теоретичних знань студентів зі «Вступу до літературознавства» та допомагає майбутнім знавцям літературних текстів виробити необхідні навички щодо інтерпретації творів. Поетика часопростору та ритму тексту є невід’ємним елементом дослідження літературного твору й тісно пов’язана з такими літературознавчими аспектами, як жанрологічний і наратологічний, а також із теоріями віршознавства.
Засвоївши необхідну базову термінологію з часопросторової поетики та ознайомившись із відомими на сьогодні методологічними підходами авторитетних учених, які активно працювали та працюють у цій галузі, організувавши певну, досить вагому школу напрацювань із такої проблематики, студент має змогу долучитися до наукового процесу та випробувати власні інтерпретаційні можливості під час написання курсових робіт. Курс зорієнтований на здобутки львівської літературознавчої школи проф. Нонни Копистянської, що діяла у формі Міжнародного науково-методологічного об’єднання-семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» протягом 1997–2012 рр., а також на теорії та практики дослідження літературного тексту, які протягом ХХ ст. розробили в цьому напрямку авторитетні закордонні та українські вчені.
Курс допомагає глибше зрозуміти природу та функції літератури у її зв’язках з філософією, історією, релігією, іншими видами мистецтв, а й навіть точними та природничими науками, що порушують аналогічні проблеми часопросторової структури світу.

Електронний курс: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3590

Рекомендована література

Базова
1. Вюллер Т. Що таке час? / Трюльс Вюллер; перекл. з норвез. С. Волковецької. Київ: Ніка-Центр; Львів: Вид-во Анетти Антоненко,
2018.
2. Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам. проф. Н. Копистянської. Львів, 2014.
3. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: монографія / Н. Копистянська. – Л. : ПАІС, 2005.
4. Копистянська Н. Стефанія Скварчинська як дослідник-новатор часопросторової проблеми // Іноземна філологія. Український науковий
збірник. Вип. 114. Львів, 2003. – С.281-284.
5. Копистянська Н. Х «Свій» і «чужий» хронотоп як розвиток мотиву Дон Кіхота // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. пр.
Львів, 2000. Вип. 1. С. 74–78.
6. Копистянська Н. Х. Надтекстовий соціально-історичний хронотоп //Античність – Сучасність (питання філології): 3б. наук. пр. Донецьк, 2001.
Вип. 1. С. 20–27.
7. Копистянська Н. Х. Ритм, простір, час у смисловому вивченні стилю в працях О. В. Чичеріна // Вісник Львівського університету: Сер. філол.
Львів, 2000. С. 427–430.
8. Копистянська Н. Х. Соціально-історичний час художнього твору // Біблія і культура: Зб. наук. ст. Чернівці, 2002. Вип. 4. С. 19–29.
9. Копистянська Н. Х. Форми створення множинного соціальноісторичного
часу // З його духа печаттю…: Зб. наук. пр. на пошану І. Денисюка. 2001. Т. 2. С. 9–15.
10. Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова: монографія. Львів: ПАІС, 2012.
11. Копистянська Н., Григораш Н. Напрями вивчення часу і простору в літературознавстві слов’янського світу // Слов’янські літератури. Доповіді.
ХІІІ Міжнародний конгрес славістів. Любляна, 15-21 серпня 2003 року.Київ, 2003. С. 5–35. Режим доступу: http://rastko.rs/rastko/delo/11892
12. Проблеми художнього часу, простору, ритму: зб. наук. ст. // Іноземна філологія. Львів, 2003. Вип. 114.
13. Фоґель Д. Композиція простору / Дебора Фоґель; переклад з польськ. Анастасії Любас // Фоґель Д. Білі слова: есеї, листування, рецензії та полеміки. – К.: Дух і Літера, 2019. – С. 46-49.
14. Фоґель Д. Помешкання в його психічній та суспільній функції / Дебора Фоґель; переклад з польськ. Анастасії Любас // Фоґель Д. Білі слова:
есеї, листування, рецензії та полеміки. – К.: Дух і Літера, 2019. – С. 49-59

Матеріали

Методичне забезпечення:
1. Копистянська Н., Приплоцька М., Питання часо-просторової термінології // Іноземна філологія. Львів, 2003. Вип. 114. С. 265–280. (Челецька
М. Філософія часу та філософія простору. – С. 278-280).
2. Нонна Копистянська: біобібліографічний покажчик (до 100-річчя від дня народження). Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2004 (Наукова бібліотека.
Українська біобібліографія. Нова серія. Чис.15).
3. Проблеми часопросторової поетики : рекоменд. бібліогр. покажчик / упоряд. М. Кривенко ; наук. ред. Н. Копистянська. Львів : ЛНУ ім. І.
Франка, 2006. 68 с.
4. Схеми художнього часу і простору // Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова: монографія. Львів: ПАІС, 2012. С. 312–326.

Електронні ресурси:
Копистянська Нонна Хомівна. ETS: https://lingua.lnu.edu.ua/ex-employee/kopystyanskanonna-homivna
Фонд Нонни Копистянської: (книжки з домашньої бібліотеки проф. Н. Х. Копистянської. http://ifnan.gov.ua/lib/fonds/f3.
Фонд Нонни Копистянської в Архіві Львівського національного університету імені Івана
Франка м. Львів, вул. Дорошенка, 41. http://archive.lnu.edu.ua/index.php?Option=com_content&view=article&id=132&Itemid=158

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус