Інтермедіальність у літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-31, ФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

Навчальний курс «Інтермедіальність у літературі» є дисципліною за вільним вибором для студентів для спеціальностей «літературна творчість», “українська мова і література”.

Курс зорієнтований на поглиблення теоретичних знань студентів зі «Вступу до літературознавства» і «Теорії художнього часу, простору, ритму тексту», «Інтерпретації художнього твору», «Синтезу мистецтв у літературі» та допомагає майбутнім знавцям літературних текстів виробити необхідні навички щодо інтерпретації літературних творів у їхніх взаємозв’зках з іншими видами мистецтв (малярством, музикою, театральним та кіномистецтвом). Поетика інтемедіальності  тісно пов’язана з такими літературознавчими аспектами, як часопросторовий, жанрологічний і наратологічний аналіз твору.

Засвоївши необхідну базову термінологію із проблем інтермедіальності, синтезу мистецтв та ознайомившись із відомими на сьогодні методологічними підходами авторитетних учених, які активно працюють у цій галузі, студент має змогу долучитися до наукового процесу та випробувати власні інтерпретаційні можливості під час написання курсових робіт. Курс зорієнтований на здобутки «Платформи інтермедіальних досліджень» у цій новій і перпективній галузі літературознавчих студій.

Курс допомагає студентам глибше зрозуміти природу та функції літератури у її зв’язках з іншими видами мистецтв, поглибити знання студента щодо теорії напрямів та стилів, зацікавити нехрестоматійними і малодослідженими творами періоду модернізму насамперед в українській, а принагідно і в світовій літературах.

Мета – навчити студентів розуміти художню літературу як мистецтво слова, яке органічне явище, що розвивається за спільними законами, що діють у всіх видах мистецтв.

Завдання:

  • ознайомити студентів із сучасними методологіями із вивчення теорії інтермедіальності;
  • зорієнтувати майбутніх дослідників у термінологічному апараті інтермедіальної платформи, що є базовим для якісної інтерпретацій мистецького тексту;
  • виробити у студентів професійні навички інтерпретації художніх творів та естетичне чуття розуміння різних, спільних і відмінних, міжмистецьких кодів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

1) основні поняття: інтермедіальність, метамистецтво, транстекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність, архітекстуальність, інтерсеміотичність, міжмистецький мімезис, синтез мистецтв,  екфразис, гіпотипозис, інкрустації, літературний монтаж і колаж у літературі, інтермедіальна манера письма, роман про митця;

допоміжна термінологія: жанрологія, жанрова система, жанровий код, наратологія, форми оповіді, рецептивна естетика, номенологія, надтекст, часопростір і хронотоп.

2) теми: Інтермедіальність як різновид транстекстуальності; Біографічні романи про митців; Художній і музичний екфразис; Феномен «подвійного» таланту митця; Мистецькі жанри як літературні претексти; Літературно-джазові імпровізації; Міметична інтермедіалізація літератури (стилізація мистецьких образів у літературі); Монтаж у літературі та література монтажу.

– вміти:

  • розрізняти на практиці явища інтермедіального характеру та синтезу мистецтв;
  • багатовекторно аналізувати художньо-образну систему мистецької епохи, стилю, напрямку, автора, окремого літературного твору в контексті інших видів мистецтв;
  • творчо розуміти загальні світоглядні концепції епоху відповідно до законів розвитку мистецтва та художніх принципів окремих письменників;
  • творчо, логічно та послідовно формулювати та аргументувати власні думки, зіставляючи літературні твори із текстами мистецтва.

Художні тексти (для аналізу на аудиторних заняттях):

1)  інтермедіальна поезія (І.Франко «Сикстинська Мадонна», М. Рильський «Афродита Мілоська»,  Дебора Фоґель,  С.Гординський,  Г.Чубай «Сніг (напис до картини Пітера Брейґеля «Різдво в Амстердамі)», І. Калинець «Звениславині купави (поштівки і написи на них)», 1973-1978; Н.Білоцерківець – цикл «Художники», “Музиканти”; Дж.Моррісон)

2) інтермедіальна проза (С. Яричевський, Ю. Яновський, Д. Віконська,  Е. Андієвська, С.Яблонська “Чар Марока”, Д. Фоґель «Акації квітнуть: монтажі», Вал.Шевчук «Театр прози», К.Москалець, О.Лишега, О.Боньковський,  О. Клименко; Б.Еґіазарян «Сорок джерел», К.Бйорнстад)

3) інтермедіальна есеїстика, митецькі рецензії, нариси (К.Буревій /Е.Стріха «Вигаданий діалог з Пікассо автора інтермедій у “Літературному ярмарку”»; С. Яблонська «Знову на Монпарнасі», «Китайські фільми», «Китайський театр»; Ю. Ґудзь, С. Вишенський; О. Лишега «Як я співав під землею (начерк про Павла Тичину)» та есеї про скульптуру); щоденники митців, сценарії  (О. Грищенко, Ю.Яновський,Т.Ґверра; О.Лишега і Д. Ткач «Laterna magica: немонтоване кіно»)

 

Рекомендована література

ОСНОВНА:

1. Бербенець Л. Деякі аспекти тлумачення термінів і понять у межах інтермедіальних студій // Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України /ред. Т. І. Гундорова, Г. М. Сиваченко.  К. : 2018.  https://ukrlit.net/info/media/5.html
2. Бовсунівська Т. Роман-екфразис: генеза, дефініції та модифікації жанру [розділ 7] // Бовсунівська Т. В. Жанрові модифікації сучасного роману. Харків.: Вид-во «Діса плюс», 2015. С. 313-340.
3. Генералюк Л. Екфразис і гіпотипозис: проблеми диференціації // Слово і час.  2013. -№ 11.  С. 50-61.
4. Генералюк Л. Парадокси трактування екфразису // StudiaiSzkiceSlawistyczne. Opole: Wyd-woUniwersytetuOpolskiego, 2016. (Seria «StudiaiSzkiceSlawistyczne»: 13). S. 213-222.
5. Екфразис: вербальні образи мистецтва ; за ред. Т. Бовсунівської. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.  237 с.
6. Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України /ред. Т. І. Гундорова, Г. М. Сиваченко. К. : 2018.  633 с
7. Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на меді літератури й музики. Львів : Апріорі, 2017.  120 с.
8. Мочернюк Н. Поза контекстом: інтермедіальні стратегії літературної творчості українських художників-письменників міжвоєння / Наталя Мочернюк. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.  392 с. + 16 кольор.іл.
9. Фоґель Д. Монтаж як літературний жанр; Літературний монтаж // Фоґель Д. Білі слова: есеї, листування, рецензії та полеміки.  К.: Дух і Літера, 2019.  С. 104-114.
10. Hansen-Löve, Aage A. (1983) Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort-und Bildkunst- Am Beispiel der russischen Moderne // Wiener Slawistischer Almanach. Band 11 (Sonderband II: «Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität»). Wien: Wolf Schmid & Wolf-Dieter Stempel., 1983  S. 291-360.
11. Rajewsky I.O. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality // Intermedialites: histoire et theorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies.  Numero 6, automne 2005. – P. 43-64.
12. Rippl G. Introduction // Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music [ed. by Gabriele Rippl].  Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015. P. 131.
13. Schröter J. The Politics of Intermediality // Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies.  2010.  №2. P. 107-124.
14. The Dictionary of Multimedia 1999: Terms and Acronyms [ed. Brad Hansen]. London & New York: Routledge, 2013.  350 p.
15. Wolf W. Intermediality and the Study of Literature // CLCWeb Comparative Literature and Culture. Thematic Issue: New Perspectives on Material Culture and Intermedial Practice [ed. Steven Tötösy de Zepetnek, Asunción López-Varela, Haun Saussy, and Jan Mieszkowski]. – Vol. 13. – Issue 3 (September 2011) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1789&context=clcweb

***

Іан Гейдн Сміт. Коротка історія фотографії: ключові жанри, роботи, теми і техніки ; з англ. перекл. Т.Савчинська. Львів : ВСЛ, 2021.

Літературно-джазові імпровізації : інтермедіальні студії [збірник статей, есеїв] / за ред. Світлани Маценки. – Львів : Срібне слово, 2019. – 396 с. + 20 кольор.іл.

Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії [збірник статей, рецензій, есеїв] / за ред. Світлани Маценки. – Л. : Апріорі, 2017. – 352 с. ::

Платформа інтермедіальних досліджень// https://www.facebook.com/metamystetstvo/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус