Історія світової літератури (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЛУЧУК ТарасФЛу-11, ФЛу-12, ФЛу-13, ФЛу-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-11доцент ЛУЧУК Тарас
ФЛу-12доцент ЛУЧУК Тарас
ФЛу-13доцент ЛУЧУК Тарас
ФЛу-14доцент ЛУЧУК Тарас

Опис курсу

Цей нормативний курс розрахований на студентів першого курсу. Дисципліна знайомить з основними ідеями, що сформувалися й розвинулися у трьох історично-культурних ареалах Стародавнього світу (євро-афро-азійському, центрально-південно-азійському та східно-азійському) протягом хронологічного відтинку від кінця IV тис. до Хр. до VI ст. Історія літератури Стародавнього світу стає першим етапом знайомства студентів із розвитком різних національних літератур, що складають загальний образ світової літератури. Курс тісно пов’язаний з основними галузями науки про літературу – історією та теорією літератури, водночас набуває міждисциплінарного характеру, вводячи студентів у контекст тогочасного літературного й культурного процесу. Ця навчальна дисципліна покликана актуалізувати базові знання студентів першого курсу з історії світової літератури, активувати синхронно набуті знання зі вступу до літературознавства, історії української літератури, закласти основи для подальшого вивчення історії світової літератури, антропології, культурології, порівняльного літературознавства, теорії літератури. Мета – ознайомити студентів з базовими поняттями, етапами й фактами розвитку літератури Стародавнього світу.

 

Результати навчання:

знати:

  • основні етапи розвитку літератури Стародавнього світу
  • основні осередки розквіту культурних дискурсів (кінець IV тис. до Хр. – VI ст.)
  • основні тексти та імена, що репрезентують літературу Стародавьного світу

 

вміти:

  • оперувати базовою інформацією з курсу
  • орієнтуватися в хронологічній та географічній приналежності того чи іншого тексту
  • дати оцінку щодо історичного місця та значення основних літературних текстів, їх поетикальних та естетичних особливостей
  •  застосовувати культурно-історичний та порівняльний методи щодо літературних текстів Стародавнього світу
  • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці

Рекомендована література

Антології та хрестоматії (українською мовою)
Антологія літератур Сходу / Упоряд., вступ. стаття та прим. проф. А. Ковалівського. Харків: Видавництво ХДУ імені О. М. Горького, 1961.
На ріках вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд. Михайло Москаленко. Київ: Дніпро, 1991.
Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Із мови давньо¬єврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена; Переклад проф. Івана Огієнка. Київ: Українська Біблійне Товариство, 2003.
Антична література: Хрестоматія / Упоряд. акад. О. І. Білецький. Вид. 2-е, доповнене. Київ: Радянська школа, 1968.
Золоте руно: З античної поезії / Упоряд. Андрій Білецький. Київ: Веселка, 1985.
Античний театр: Есхіл, Софокл, Евріпід, Арістофан, Менандр, Плавт. Трагедії і комедії / Упоряд. Вадим Пащенко. Київ: Веселка, 2003.
Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укладач Віталій Маслюк. Львів: Світ, 2000.
Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Упоряд., перекл. із санскриту і прим. Павла Ріттера. Київ: Дніпро, 1982.
Оповідки Давнього Китаю / З кит. перекл. Ігор Зуєв та Олег Лишега. Київ: Дніпро, 1990.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус