Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
62Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФЛу-31професор ГНАТЮК Михайло
ФЛу-32професор ГНАТЮК Михайло
ФЛу-33професор ГНАТЮК Михайло
ФЛу-34професор ГНАТЮК Михайло
ФЛт-31професор ГНАТЮК Михайло

Опис курсу

Мета наукового семінару – ознайомити студентів з теоретичними засадами літературознавчого аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ та виробити уміння і навички їхнього практичного застосування у літературознавчому дослідженні.
Завдання:
– опанувати методиками аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ (твору, жанру, стилю, літературного періоду тощо);
– викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи;
– допомогти студентам у формулюванні проблематики, мети, предмету і об’єкту дослідження тощо;
– навчити студентів використовувати засвоєний теоретико-методологічний матеріал на практиці – для аналізу, інтерпретації та оцінки літературних явищ у процесі написання кваліфікаційного дослідження.
– вдосконалити уміння формулювати висновки, ідеї, концепції з предмета дослідження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
– вимоги бібліографічного опису відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 та рекомендованих міжнародних стилів оформлення списку наукових публікацій, зокрема MLA (Modern Language Association) style;
– головні методологічні поняття та категорії, необхідні для проведення кваліфікаційного наукового дослідження;
– правила оформлення кваліфікаційного наукового дослідження;
– засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень;
– риторичні та етичні норми ведення наукової дискусії;

вміти:
– застосовувати теоретичні поняття й категорії та методологічні принципи й операції для практичного опрацювання теми кваліфікаційного наукового дослідження;
– практично застосовувати термінологічний інструментарій сучасного літературознавства для аналізу, оцінки та інтерпретації літературних явищ (твору, жанру, стилю, літературної епохи тощо);
– оформляти наукове кваліфікаційне дослідження відповідно до наукових і методичних вимог;
– виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення, аргументовано висловлюватися в науковій дискусії.

Рекомендована література

Базова
1. Бельчиков Н.Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. – М.: Высшая школа, 1975. – 224 с.
2. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К.: Либідь, 1998. – 405 с.
3. Будний В. Науковий семінар з літературознавчої проблематики для студентів бакалаврату. – Львів, 2016-2019. – 46 с. Електронний ресурс: http://philology.lnu.edu.ua/course/naukovyj-seminar-ukrajinisty-9.
4. Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики. – К.: Вища школа,1985. – 247 с.
5. Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 168 с.
6. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – Київ: Академія. – 238 с.
7. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: [навч. посібник]/ В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с. http://old.nmapo.edu.ua/zagruzka/VN-MNR-5.pdf
8. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. – Київ : Вища школа, 2003. – 69 c.
9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: [навч. посібник] / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с.
10. Семенюк Г. Версифікація: теорія і практика віршування. – Київ, 2008. – 304 с.

Допоміжна
1. ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.
2. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015): презентація / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Т. О. Патрушева. Київ, 2016. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 21.08.2019)
3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко; Пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
4. Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – початок ХХ ст.). – Львів-Брно, 2013. – 180 с
5. Когут О. Основи ораторського мистецтва : практикум . – Тернопіль : Астон, 2005. – 296 с.
6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
7. Літературознавча енциклопедія / За ред. Ю. Коваліва: У 2 т. – К., 2007.
8. Літературознавчий словник-довідник / Ред. Р. Гром’як, Ю. Ковалів та ін. – К., 1997.
9. Мітосек С. Теорії літературних досліджень. – Сімферополь, 2003.
10. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К., 1997.
11. Енциклопедія постмодернізму. – К.: Основа, 2003.
12. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX століття / За ред. M. Зубрицької. – Львів, 1996.
13. Фролова К. П. Аналіз художнього твору / К. П. Фролова. – К., 1975.

15. Інформаційні ресурси

1. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015). Електронний ресурс: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015
2. Вимоги до оформлення дипломної роботи спеціаліста. Електронний ресурс: http://web.znu.edu.ua/lab/fordep/oformlenie/diplom_specialista.htm
3. Небава М.І. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи. Електронний ресурс: http://posibnyky.vntu.edu.ua/ku/p1-4.htm
4. Нові вимоги до оформлення дисертації // Пан Бібліотекар: Блог про бібліотечну справу та інформаційні технології. Електронний ресурс: https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2017/03/latex-apa-elsevier-style.html#more
5. Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Електронний ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page2
6. Neville С. The complete guide to referencing and avoiding plagiarism / Colin Neville. – Open University Press, 2007. – 203 р. Електронний ресурс: http://infolib.vnua.edu.vn/HUA/UpLoadFiles/Neville,%20Colin.%20-The%20Complete%20Guide%20to%20Referencing%20&%20Avoiding%20Plagiarism.pdf
7. Works Cited: A Quick Guide // MLA Style Center. Електронний ресурс: https://style.mla.org/works-cited-a-quick-guide/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус