ГНАТЮК Михайло

Посада: завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: mykhaylo.hnatyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія літератури, історія української літератури, історія українського літературознавства, франкознавство, українсько-австрійські, українсько-німецькі, українсько-польські, українсько-чеські літературні зв’язки, урбаністика у літературі.

Курси

Публікації

Автор 360 наукових праць, серед яких 7 монографій та 4 підручники:

 • Гнатюк М. Критик, що поміняв перо на зброю (літературно-критична діяльність Миколи Євшана (Федюшки). – Львів, 1995.
 • Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні ІІ пол. ХІХ – поч.ХХ ст. – Львів, 2002. – 205 с.
 • Історія української літератури : у 2-х кн. ; за ред. О. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – С. 400 – 415, 429 – 436.
 •  Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К., 2010.
 • Спогади про І. Франка / Упорядкув., комент. і вступ ст. М. Гнатюка. – Львів : Каменяр, 2011. – 832 с.
 •  Возняк М. Історія української літератури / Упорядкув., комент. і вступ ст. М. Гнатюка. – Київ : Світ, 2011. – 940 с.
 • Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – поч. ХХ ст.) : Підручник / Михайло Гнатюк. – Львів – Брно, 2013. – 180 с.
 • Гнатюк М. Заміри глибин. Франкознавчі студії / Михайло Гнатюк. – Львів : Світ, 2016. – 375 с.
 • «Твоїми говоритиму устами…» Іван Франко в контексті свого часу / авт.-упорядник М. Гнатюк. – Київ : Парлам. вид.-во, 2021. – 600 с.

Останні публікації:

1. Гнатюк М. Осип Маковей – письменник, редактор, літературознавець / Михайло Гнатюк // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 51 – 56 (0,5 др. арк.).
2. Гнатюк М. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики / Михайло Гнатюк // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 37 – 46 (0,8 др. арк.).
3. Гнатюк М. Леся Верховинка з Делятина / Михайло Гнатюк // До Делятина на крилах мрій. – Львів : Каменяр. – 2013. – С. 3 – 9 (0,5 др. арк.)..
4. Гнатюк М. Леся Верховинка повертається / Михайло Гнатюк // Дзвін. – 2013. – № 4. – С. 134 – 137 (0,5 др. арк.).
5. Гнатюк М. Заміри глибини / Михайло Гнатюк // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич : Коло. – 2013. – С. 51 – 60 (1 др. арк).
6. Гнатюк М. Геополітичні погляди Юрія Липи / Михайло Гнатюк // Шості липівські читання. – Одеса-Київ. – 2012. – С. 93 – 102 (0,8 др. арк.).
7. Гнатюк М. Де ви поховались, земляки? / Михайло Гнатюк // День. – 2013. – № 145 – 146. – 16 – 17 серпня 2013 (0,6 др. арк.).
8. Гнатюк М. І. Франко і Т. Масарик: Мойсеї своїх народів / Михайло Гнатюк // Slavica Literaria. – Brno. – 2013. – № 1 – 2. – S. 244 – 247.
9. Гнатюк М. Один з когорти Івана Франка (С. Єфремов) / Михайло Гнатюк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. праць. До 60-річного ювілею літературознавця, доктора філологічних наук, проф. В. Поліщука. – Черкаси, 2013. – С. 195 – 212 (0,5 др. арк.).
10. Гнатюк М. Вчений, публіцист, педагог, вихователь молоді / Михайло Гнатюк // Мистецтво збагнути день. Спогади про В. Здоровегу. – Київ : Експрес–Поліграф, 2013. – С. 30 – 33 (0,5 др. арк.).
11. Гнатюк М. «Ми не є антисемітами. Говоримо се явно і одверто» / Михайло Гнатюк // Єврейські вісті. – 2013. – № 11. – С. 12 – 13 (0,5 др. арк.).
12. Гнатюк М. Українсько-німецький білінгвізм : пограниччя чи діалог ідентичностей / Михайло Гнатюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 10–19 (0,5 др. арк.).
13. Гнатюк М. Іван Франко та Борис Грінченко в українському літературному житті 90-их рр. ХІХ ст. / Михайло Гнатюк // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2014. – № 3. – С. 77 – 84 (0,5 др. арк.).
14. Гнатюк М. Богдан Лепкий – син Золотого Поділля / Михайло Гнатюк // Дивослово. – 2014. – № 1. – С. 44 – 49 (0,5 др. арк.).
15. Гнатюк М. Його злети і падіння (до 200-річчя від дня народження Якова Головацького) / Михайло Гнатюк // Дзвін. – 2014. – № 11-12. – С. 126 – 131 (0,7 др. арк.).
16. Гнатюк М. О. Бандровська. Модернізм: між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману / М. Гнатюк // Вісник Львівського університету. Серія іноз. мови. – 2014. – Вип. 22. – С. 259 – 260 (0,2 др. арк.).
17. Гнатюк М. Тема війни у творах Тимофія Бордуляка / Михайло Гнатюк // Українське літературознавство. – 2013. –Вип. 77. – С. 279 – 285 (0,5 др. арк.).
18. Гнатюк М. Одна зі значних постатей жіночої прози в Галичині [передмова] / М. Гнатюк // Катря Гриневичева. Візія стрічі : зб. творів. Т. 1. – Львів : Сполом, 2014. – С. 9 – 14 (0,5 др. арк.).
19. Гнатюк М. Галицьке шевченкознавство 60-90-их рр. ХІХ ст. / Михайло Гнатюк // Дзвін. – 2014. – № 3. – . 126 – 131 (0,5 др. арк.).
20. Гнатюк М.Учитель учителів (Професор Василь Лесин) / Михайло Гнатюк // Наука доброчинності. – Київ : Академвидав, 2014. – С. 160 – 163 (0,5 др. арк.).
21. Hnatiuk M. Iwan Franko und A. Černý in der Entwicklung der modernen ukrainischen und tschechichen Druckmedien Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts («Літературно-науковий вістник», «Slovanský přehled» / M. I. Hnatiuk // Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. – Brno, 2015. – S. 361 – 370 (0,7 др. арк.).
22. Гнатюк М. Повноважний представник української літератури у Польщі (Б. Лепкий) / М. Гнатюк // Omagin profesorolui Ioan Rebuşapcă la 80 de ani. – Bucureşti, 2015. – S. 201 – 210 (0,6 др. арк.).
23. Гнатюк М. Тарас Шевченко в осмисленні шведського вченого / Михайло Гнатюк // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. гуманітар. науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 27 – 33 (0,6 др. арк.).
24. Гнатюк М. Ой на горі на Маківці б’ються січовії стрільці / М. Гнатюк // Гражда. – 2015. – №2(38). – С. 6 – 9 (0,3 др. арк.).
25. Гнатюк М. Редактор з-над синього Прута (редакторська та літературознавча діяльність Осипа Маковея) / Михайло Гнатюк // У пошуках істини : зб. на пошану Володимира Антофійчука. – Чернівці, 2015. – С. 349 – 358 (0,7 др. арк.).

26.Гнатюк М. Між публіцистикою і наукою (до співпраці Івана Франка з Генриком Бігеляйзеном у газеті «Kurjer Lwowski») / Михайло Гнатюк // Język polski i polonistyka w Europie wschodniej: przeczłość i współczesność. – Kijów : Inkos, 2015. – S. 200-209.

27.Гнатюк М. Коди Шевченкової творчості: інтерпретація Івана Франка / Михайло Гнатюк // Вісник НТШ. – 2016. – Ч. 56. – С. 24-27.

28. Гнатюк М. Шевченкознавчі студії в Галичині (60-90-і рр. ХІХ ст. ) / Михайло Гнатюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2015. – № 25. – С. 347-354.

29.Гнатюк М. Іван Франко і польська культура (до співпраці І. Франка з А. Брікнером) / Михайло Гнатюк // Київські полоністичні студії. – Київ, 2017. – Т. 29. – С. 182-188.

30.Гнатюк М.І. Волинь на перехресті подій ХХ ст. (на матеріалі циклу Уласа Самчука «На білому коні, «На коні вороному») / Михайло Гнатюк // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна». – Вип. 65. – Острог, 2017. – С. 15-20.

31.Гнатюк М. Франкове трактування «корпусу» історії літератури: національне та інтернаціональне / Михайло Гнатюк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Вип. 23. – Ужгород, 2018. – С. 86-90.

32.Гнатюк М. Наративні стратегії у літературі періоду МУРу: запізніла традиція чи новаторство покоління / Михайло Гнатюк // Вісник Львівського університету. – Вип. 67. – Част. ІІ. – Львів, 2018. – С. 36-43.

33.Гнатюк М. Анкета про Галичину /Гнатюк М.// Galicja 1916: plus/minus dziesięć lat. Przestzenie dyskursów: historia literatury, kultury, języki. Redakcja tomu Andzej Borkowski, Roman Mnich. – Siedlce, 2018. – S. 177-190.

34.Гнатюк М. Cхідні традиції та центральноєвропейські орієнтири: українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст./ Гнатюк М. // Středni Evropa včera a dnes: promĕny koncepci II (jazyk – literature – kultura – politika – filozofie). – Brno, 2018. – S. 67-75.

35.Гнатюк М. До проблеми «Іван Франко і польська наукова думка (Іван Франко і Александр Брікнер)» / Михайло Гнатюк // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / За ред. А.Кравчук, І.Бундзи. – Київ : ІНКОС, 2018. – С. 395–402.

36.Гнатюк М., Шостак О. Начерк драми Івана Франка «До Бразилії»: з історії нереалізованого «еміграційного» тексту / Михайло Гнатюк, Ольга Шостак // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 53–64.

37.Гнатюк М. Зі славного роду Старицьких… / Михайло Гнатюк // Дивослово. – 2019. – № 2 (743). – С. 46–52.

38.Гнатюк М. І ми в Європі. Іван Франко і європейський цивілізаційний вибір України / Михайло Гнатюк // Іван Франко «Я єсть пролог…»: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка : у 2 т. Т. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 152–163.

39.Гнатюк М. Історизм та історія у творчості Андрія Чайковського (повість «Перед зривом») / Михайло Гнатюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України». – Львів, 2019. – С. 116–122.

40. Гнатюк М. Іван Франко і деякі питання риторики (теорія і практика) / Гнатюк М. // Українське літературознавство, 2018. – Вип. 83. – С. 99-106.

41. Гнатюк М. Читацька реакція як основа сприймання літературного твору (українське класичне літературознавство і деякі питання сучасної рецептивної естетики / Гнатюк М. // Окриленість словом. Збірник на пошану професора Степана Хороба. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – С. 216-227.

42. Гнатюк М. Іван Франко і «Просвіта» // Дзвін, 1019. – № 11-12. – С. 245-250.

43. Гнатюк М. Роксолана Зорівчак : труди і дні професора / М. Гнатюк // Іноземна філологія. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2020. – № 1 (52). – С. 66-67.

44. Гнатюк М. Василь Стефаник у польсько-українському діалозі / М. Гнатюк // Народознавчі зошити, 2021. – №3. – С. 700-709.

45. Гнатюк М. Між кооперацією та літературним модернізмом (Остап Луцький та Іван Франко у літературних дискусіях) / М. Гнатюк // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 86-89.

46. Гнатюк М. Іван Франко і Володимир Гнатюк: у Науковому товаристві ім. Т. Шевченка і поза ним /М. Гнатюк // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 122-129.

47. Василь Стефаник. Вибрані твори : білінгва = Utwory wybrane : wydanie dwujęzyczne / уклад., авт. передм., пояснення слів М. Гнатюк. – НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; Нац. Ін-т ім. Оссолінських у Вроцлаві, 2021. – 416 с.

48. Гнатюк М. У колі європейського модернізму. W kręgu ewropejskiego modernizmu / М. Гнатюк // Василь Стефаник. Вибрані твори : білінгва = Utwory wybrane : wydanie dwujęzyczne / уклад., авт. передм., пояснення слів М. Гнатюк. – НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; Нац. Ін-т ім. Оссолінських у Вроцлаві, 2021. – С. 14-77.

49. Гнатюк М. Теодозій Возний – вчений, педагог/ М. Гнатюк // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Возного. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 288-292.

50. Гнатюк М. Джерелознавство як метод наукових студій Михайла Возняка / Михайло Гнатюк // Літературознавчий дискурс і спадок Михайла Возняка : монографія / упор. В. І. Микитюк, Н.Л. Федорак. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – С. 28-38.

51. Гнатюк М. До проблеми верифікації української урбаністичної прози / Михайло Гнатюк // Література та історія: антропос–топос–тропос: монографія / редакційна колегія: М. Гнатюк (голова), О. Галета, М. Гірняк, У. Федорів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 94-108. (розділ у колективній монографії).

 

 

 

 

 

Біографія

Народився 4 березня 1947 року в с.Заріччя Івано-Франківської області. У 1970 році закінчив філологічний факультет Львівського державного університету ім.І. Франка. Доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства філологічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка.
У 1981-82 рр. працював запрошеним доцентом університету м. Ляйпціґ (Німеччина). Як професор-гість читав лекції з історії української літератури та теорії літератури в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, університеті «Острозька академія», Одеському національному університеті ім.І.Мечнікова, Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, Інституті славістики Віденського університету (Австрія), на філософському факультеті університету м.Брно (Чехія).
Голова Міжнародної асоціації франкознавців.
Упорядник тритомної «Історії української літератури» М. Возняка (1992, 2011), збірників «Спогади про Івана Франка» (1992, 2011) та «Іван Франко. Шевченкознавчі студії» (2005).
Автор та упорядник близько 360 наукових праць, серед яких «Критик, що поміняв перо на зброю» (1995), «Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу» (1998), «Літературознавчі концепції в Україні ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст.» (2001), «Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.» (2002), «Історія української літературної критики ХІХ – поч. ХХ ст.» (2013).

Методичні матеріали

Нагороди

 1. Лауреат премії Воляників-Швабінських (США).
 2.  Орден “За заслуги” ІІІ ступеня (за заслуги у розвитку франкознавства).
 3. Заслужений діяч науки і техніки України (2018).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!