Розвиток теоретичних концепцій українського літературознавства другої половини ХХ століття (середня освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ГНАТЮК МихайлоФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛо-11мпрофесор ГНАТЮК Михайло

Опис курсу

Курс «Розвиток теоретичних концепцій в українському літературознавстві XIX –XX ст.» має своєю метою показати теоретичне мислення учених літературознавців України на тлі розвитку світової теоретично-естетичної думки від часів заснування Києво-Могилянської академії аж до наших днів.

Програма курсу певною мірою дотична до програми курсу «Теорія літератури» та «Історія українського літературознавства» та «Історія критики», доповнюючи ці курси: з одного боку, розвиваючи формування основних літературознавчих понять в Україні, літературознавчих методів, шкіл у зв’язку з історико-літературним процесом певного періоду.

Обсяг курсу – від формування теоретико-естетичних понять у Києво-Могилянській академії до методологічно-теоретичного плюралізму у працях сучасних літературознавців.

Завдання:

 • ·ознайомити студентів з виникненням в Україні основних теоретико-естетичних понять у зв’язку з розвитком літературного процесу певного народу
 • розкрити специфічні особливості виникнення основних теоретично-естетичних понять на тлі формування основних теоретичних понять європейського літературознавств
 • показати трансформації теоретичних концепцій, внесок українських учених у розробку основних літературознавчих понять
 • навчити студентів пояснювати національну специфіку основних теоретичних понять.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • особливості розвитку теоретичних літературознавчих знань в Україні, починаючи від Києво-Могилянської академії;
 • специфіку теоретичного мислення в українських університетах, що входили до складу Російської імперії;
 • теоретичні ідеї в українських університетах Австро-Угорської імперії;
 • теоретичні ідеї в українському літературознавстві ХХ ст. (підрадянському та діаспорному).
  Вміти:
 • аналізувати тексти українського літературознавства ХІХ –ХХ ст. ;
 • з’ясовувати рівень теоретичного мислення літературознавства;
 • співставляти українські літературознавчі тексти з теоретичними напрацюваннями європейського літературознавства.

Рекомендована література

1. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики (Спроба літературно-науковї методології). – Київ : Либідь, 1998. – 406 с. (I видання – Прага, 1925.
2. Білецький О. Українське літературознавство за 40 років (1917 – 1957). – Київ : Вид-во АН УРСР. – 1957. 0- 56 с.
3. Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики. – К. : Вища школа, 1985. – 245 с.
4. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К. : Академія, 2011. – 245 с.
5. Гнатюк М. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу. – Львів: Каменяр, 1999.
6. Гнатюк М. Історія української літературної критики XIX – поч.XX ст. – Львів-Брно, 2013. – 250 с.
7. Галич О. Історія літературознавства. – Луганськ : Знання, 2002. – 251 с.
8. Гром’як Р. Естетика і критика. Філософсько-естетичні проблеми художньої критики. – К : Мистецтво, 1975.
9. Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 142 с.
10. Войтюк А. Літературознавчі концепції Івана Франка. – Львів : Вища школа, 1981. – 181 с.
11. Иваньо М.В. Очерк развития эстетической мысли Украины. – К., 1981.
12. Історія української літературної критики. Дожовтневий період / за ред. П. Ф. Федченка. – К. : Наукова думка, 1988.
13. Дорошенко В. Іван Франко – літературний критик. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1968. – 209 с.
14. Поважна В. Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст. – К., 1973.
15. Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-их років ХІХ ст. – К., 1959.
16. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи. Напрями. Тенденції. – Київ : Академія, 1997. – 316 с.
17. Пасічний В.О. Розвиток теоретико-літературної та естетичної думки у ХІХ – першій половині ХХ ст. – К. – Х., 1974.
18. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – Нью-Йорк, 1989.
19. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 445 с.
20. Наливайко Д. Теорія літератури і компаративістика. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 346 с.
21. Академические школы в русском литературоведении. – М. : Наука, 1975.
22. Mitosek Z. Teorie badań literackich. – Warszawa, 1998.
23. Іваньо І. «Поетика» Митрофана Довгалевського // Довгалевський М. Поетика: (Сад поетичний). – К., 1973. – С. 137–155.
24. Сивокінь Г. «Сад поэтический» // Сивокінь Г. Давні українські поетики. – Харків, 2001. – С. 146–152.
25. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури в Україні. – К., 1983.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус