Іван Франко і проблеми теорії літератури (середня освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГНАТЮК МихайлоФЛо-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛо-21мпрофесор ГНАТЮК Михайло

Опис курсу

Спеціальний курс «Іван Франко і проблеми теорії літератури» читається на завершальному етапі магістерської підготовки за спеціальністю «українська філологія». Основне завдання курсу – дати студентам, майбутнім дослідникам та викладачам вищої й середньої школи знання з теоретичних основ українського літературознавства ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст.

Як відомо, сьогодні франкознавство перетворилося в окрему галузь гуманітарної науки в Україні. В завдання спецкурсу входить ознайомлення випускників-філологів з законами, які виробило літературознавство того часу та використанням цих законів Іваном Франком. Особлива увага звернута на майстерність українського вченого у трактуванні творів літератури, яка спиралась на найновіші досягнення думки у Європі.

Спецкурс «Іван Франко і проблеми теорії літератури» є самостійним навчальним предметом, він тісно пов’язаний з курсами «Теорія літератури», «Історія критики», «Вступ до літературознавства», які раніше вивчались в університеті.

Названий курс дає підстави побачити, яким чином українська наука про літературу, зокрема І. Франко, використовували теоретичні набутки європейської науки про літературу та використовували ці набутки для своїх літературознавчих праць.

У програмі спецкурсу використаний досвід попереднього вивчення творчості І. Франка в університеті та вивчення згаданих курсів у зарубіжних та зокрема у Віденському університеті. У програмі спецкурсу до лекційних тем названі основні теоретико-літературознавчі праці, з яких викладач визначає найважливіші для конспектування на семінарських заняттях. Важливу роль в опануванні матеріалу має ознайомлення з новітніми публікаціями з питань франкознавства.

Мета курсу – ознайомити студентів-магістрантів із основними підходами І. Франка до теорії літератури, методології літературознавства, навчити використовувати франків термінологічний літературознавчий апарат, показати зв’язок літературознавчих концепцій І. Франка з концепціями визначних європейських учених літературознавців.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів-магістрантів з основними теоретичними засадами І. Франка-літературознавця;
 • ознайомлення студентів-магістрантів з працями І. Франка у галузі методології літературознавства;
 • вироблення у студентів навиків аналітичного та критичного мислення;
 • вироблення навиків вести дискусію, вміння відстоювати свою позицію, акцентувати увагу на прогностичній функції літератури;
 • здатність здійснювати пошук інформації, використовувати франкові концепції у наукових досягненнях та у педагогічній роботі.

У результаті вивчення спеціального курсу «Івана Франко і проблеми теорії літератури» студент повинен знати:

 • місце І. Франка в українській науці про літературу;
 • термінологічну літературознавчу систему І. Франка;
 • зв’язок літературознавчих позицій І. Франка з основними європейськими літературознавчими школами;
 • жанрологічні підходи вченого при аналізі літературного твору;
 • віршознавчі підходи І. Франка до аналізу твору.

Студент повинен уміти:

 • використовувати основні напрацювання І. Франка-літературознавця у практичній роботі;
 • брати участь у дискусіях, відстоювати власну позицію;
 • пов’язувати напрацювання І. Франка-літературознавця з сучасними досягненнями у галузі теорії літератури.

Рекомендована література

 1. Адельгейм Є. Естетичний трактат Івана Франка і проблеми психології творчості // Іван Франко. Із секретів поетичної творчості. – К.: Рад. письменник, 1969. – С. 3-62.
 2. Білецький Л. Основи літературно-наукової критики. Спроба літературно-наукової методології. – К., 1998.
 3. Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики. – К.: Вища школа, 1985. – 246 с.
 4. Вервес Г. Роль І. Франка в розвитку порівняльного літературознавства // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1998. – С. 263-268.
 5. Войтюк А. Ю. Методологічні принципи І. Франка-літературознавця // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1998. – С. 269-271.
 6. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.,2011. – С. 216-228.
 7. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011.
 8. Гнатюк М. Іван Франко та компративістичні студії в Україні // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 185-201.
 9. Гнатюк М. Іван Франко та Олександр Потебня: психологічна школа // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 174-185.
 10. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів, 2002. – 208 с.
 11. Гнатюк М. Погляд І. Франка на предмет, завдання та основні жанри літературної критики // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 25-51.
 12. Гнатюк М. Проблеми генологічної структури літературних творів у літературознавчій практиці І. Франка // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 86-97.
 13. Гнатюк М. Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка //
 14. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.,2011. – С. 97-116.
 15. Гнатюк М. Специфіка літератури і мистецтва у творчій практиці Івана Франка //
 16. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 64-78.
 17. Гнатюк М. Термінологічний літературознавчий апарат І. Франка: своє й «чуже» //
 18. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 78-86.
 19. Гнатюк М. Франкова теорія культурно-історичної школи // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – С. 146-161.
 20. Гром’як Р. Специфіка літературної критики, її сучасний стан // Гром’як Р. Історія української літературної критики. – Тернопіль, 1999.
 21. Дорошенко І. Які завдання літературної критики? // Дорошенко І. Іван Франко – літературний критик. – Львів, 1966. – С. 100-130.
  Зеров М. Франко – поет // Зеров М. Твори: У 2 т. – К.,1990. – Т. 2.– С. 457-491.
 22. Лансон Г. Метод в истории литературы. – М.: Мир, 1911.
 23. Лессінг Г. Е. Лаокоон, або про межі малярства й поезії. – К., 1969. – 174 с.
 24. Михайлин І. Іван Франко і Зигмунд Фройд: питання естетики // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 306-312.
 25. Осьмаков Н. Психологическое направление в русском литературоведении. Д. Н.Овсянико-Куликовский. – М.: Просвещение, 1981. – 160 с.
 26. Перетц В. Из лекций по методологии истории русской литературы. – К., 1914. – 496 с.
 27. Піхманець Р. Психологія художньої творчості. – К., 1991.
 28. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. – С. 301 с.
 29. Потебня О. Мысль и язык. – Х, 1926.
 30. Романець О. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2004.
 31. Тэн И. О методике критики и истории литературы. – СПб, 1896.
 32. Тэн И. Философия искусства. – М., 1933.
 33. Франко І. Влада землі в сучасному романі // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 28. – С. 176-195.
 34. Франко І. Етнологія та історія літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 29 – С. 273-285.
 35. Франко І. Задачі і методи історії літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41. – С. 7-16.
 36. Франко І. Іван Вишенський і його твори // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 30. – С. 7-211.
 37. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 31. – С. 45-119.
 38. Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 31. – С. 33-45.
 39. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах //
 40. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 26. – С. 320-332.
 41. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1980 року. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41.
 42. Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41 – С. 24-27.
 43. Франко І. Слово про критику // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 30. – С. 214-218.
 44. Франко І. Теорія і розвій історії літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 40 – С. 7-22.
 45. Франко І. Шевченко – по-німецьки. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 38.
 46. Франко І. Шевченко в німецькім одязі // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 35.
 47. Фройд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1989.
 48. Kuplowski M. Iwan Franko a literatura polska // Іван Франко і світова культура. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – С. 11-16.
 49. Mitosek Z. Teoria badań literackich. — Warszawa: PWN, 1998.
 50. Wytrzens G. Zum literarischen Schaffen Frankos in deutscher Sprache // Іван Франко і світова культура. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – С. 51-59.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус