Теорія та історія критики

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ГНАТЮК МихайлоФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-11мпрофесор ГНАТЮК Михайло
ФЛт-11мпрофесор ГНАТЮК Михайло
ФЛф-11мпрофесор ГНАТЮК Михайло

Опис курсу

Навчальний курс «Історія української критики» належить до нормативних дисциплін, які відіграють дуже важливу роль у формуванні фахівця-філолога. Він розрахований на студентів п’ятого курсу, а тому покликаний активізувати знання студентів, набуті під час вивчення курсу історії української літератури, філософії, теорії літератури, фольклористики, мовознавства. Це курс, який повинен зорієнтувати студентів в історії критичних суджень про твори української та світової літератури у ХІХ – ХХ ст., активізувати у студентів аксіологічні аспекти аналізу літературних творів, показати вплив цих оцінок на вироблення теоретичних концепцій українського літературознавства ХІХ – ХХ ст.

Мета курсу –ознайомити студентів із основними етапами розвитку критичних оцінок української літератури, навчити правильно оцінювати критичні судження про літературу, продемонструвати, як історія літературної критики пов’язана з іншими гуманітарними, зокрема літературознавчими дисциплінами.

Завдання курсу:

 • Ознайомлення студентів з основними етапами у розвитку української літературної критики;
 • Опанування основного термінологічного критичного апарату;
 • Вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного процесу;
 • Вироблення навичок вести літературознавчу дискусію, працювати у групах, відстоювати власну позицію, виробляти стратегії дальшого розвитку літературного процесу;
 • Вміння давати поточну оцінку творам літератури, співвідносити їх з попередніми оцінками;
 • Вміння здійснювати пошук інформації та застосовувати їх на практиці.

У результаті вивчення курсу «Історія української критики» студент повинен знати:

 • Зв’язок літературної критики з іншими літературознавчими дисциплінами;
 • Основні етапи розвитку української літературної критики;
 • Вплив філософських концепцій на розвиток літературної критики ХІХ – ХХ ст.;
 • Зв’язок української літературної критики з літературним процесом свого часу;
 • Вплив української літературної критики на дальший розвиток літератури;
 • Специфіку літературно-критичного мислення українських літераторів ХІХ-ХХ ст.

Студент повинен уміти:

 • Володіти термінологічним апаратом літературної критики ХІХ – ХХ ст.;
 • Брати участь у дискусії, коректно відстоювати свою думку;
 • Застосовувати навички літературно-критичних суджень для аналізу літературного процесу.

Рекомендована література

Базова

1. Mitosek Z. Teorie badań literackich. – Warszawa, 1998.
2. Бабишкін О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (за матеріалами преси). К., 1961.
3. Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. – М.: Современник, 1983. – 416 с.
4. Белинский В.Г. Собрание сочинений в трёх томах. – М., 1948.
5. Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-их років ХІХ ст. – К., 1959.
6. Бібліографічний покажчик, склав З.Бойко. – К., 1967.
7. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології). – Прага, 1925.
8. Білецький О. від давнини до сучасності. Вибрані праці в 2-х томах. – К., 1960.
9. Білецький О.І. Українське літературознавство за 40 років (1917-1957). – К.: Видавництво АН УРСР, 1957. – 56 с.
10. Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики. – К.: Вища школа, 1985. – 245 с.
11. Гнатюк М.І. Критик, що поміняв перо на зброю – Львів, 1995.
12. Гнатюк М.І. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Львів, 2002.
13. Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ-початок ХХ ст.). – Львів-Брно, 2013. – 245 с.
14. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. – Львів – Київ, 1939. – 125с.
15. Грабовський П. Про літературу. – К., 1954.
16. Гром’як Р.Г. Естетика і критика. Філософсько-естетичні проблеми художньої критики. – К: Мистецтво, 1975.
17. Дей О.І. Українська революційно-демократична журналістика. – К.: АН УРСР, 1955.
18. Державін В. Національна література як мистецтво // Українознавство: документи, матеріали, раритети. – Івано-Франківськ, 1999. – С.205-219.
19. Дзюба І. Звичайна людина чи міщанин? Інтернаціоналізм чи русифікація. Бо то не просто мова, звуки.
20. Дорошенко В. Іван Франко – літературний критик. – Львів: ЛДУ, 1966.
21. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х томах. – К., 1970.
22. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – Київ, 1990.
23. Иваньо М.В. Очерк развития эстетической мысли Украины. – К., 1981.
24. Ільницький М.М. Критики і критерії. – Львів, 1998.
25. Ільницький М.М. Від “Молодої Музи до “Празької школи”. – Львів, 1995.
26. Історія української дожовтневої журналістики. – Львів: Вища школа, 1983. – 358 с.
27. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Кн..І. – Київ: Либідь, 1996, кн.ІІ. – 1998., кн..ІІІ – 2000.
28. Ковалевський А. З історії української криики. – Київ, 1926. – 161с.
29. Костомаров М.І. Твори в 2-х томах. – К., 1967. – т. 2.
30. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. – Київ, 1968.
31. Коцюбинський М. Твори в 3-х томах. – К., 1965. – Т. 3
32. Крижанівський С. Художні відкриття і літературний процес. – К., 1979.
33. Куліш П. Вибрані твори в 2-х томах. – К., 1989. – Т. 2 (Літературно-критичні статті).
34. Література і сучасність. Вип. 1-15. – К., 1968-1986.
35. Літературна панорама. 1985-1991.
36. Літературно-критичний огляд. Рік 72-84. – К., 1977-1985.
37. Матеріали до вивчення історії української літератури у 5-ти томах. – Т. 2 – 5. – К., 1961.
38. Микитюк В.І. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2000.
39. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи. Напрями. Тенденції. – Київ, 1997.
40. Новиченко Л. Життя як діяння. К., 1974.
41. Пасічний В.О. Розвиток теоретико-літературної та естетичної думки у ХІХ – першій половині ХХ ст. – К., 1974.
42. Поважна В. Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст.
43. Рильський М. Твори в 10-ти томах. – К., 1962. – Т. 9,10. (Літературно-критичні статті). Вечірні розмови. – К., 1974.
44. Сверстюк Є. Блудні сини України. – Київ, 1993.
45. Тичина П. Твори у 6-ти томах.. – К., 1962. – т.т 5,6.
46. Українка Леся. Твори в 10-ти томах. – К., 1965. – Т. 8.
47. Українські альманахи і збірники ХІХ – поч. ХХ ст.
48. Федченко І.Н. Матеріали з історії української журналістики. – Т. 1. – ЛДУ, 1959.
49. Франко І. Твори в 50-ти томах. Літературно-критичні статті. – К., 1986. – Т. 26-31.
50. Чернишевський М.Г. Літературно-критичні статті. – К., 1951.
51. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – Нью-Йорк, 1989.
52. Шабліовський Є. Життя. Література. Письменник. – К., 1974.
53. Шевченко Т.Г. Повна збірка творів в трьох томах. – К., 1949. – Т. ІІІ.
54. Шерех (Шевельов Ю.) Друга черга. – Нью-Йорк – Мюнхен,1972.
55. Шерех (Шевельов Ю.) Не для дітей. – Нью-Йорк, 1964.
56. Шерех (Шевельов Ю.) Третя сторожа. – Київ: Дніпро, 1993.

Матеріали

Методичні рекомендації

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус