Історіографія українського літературознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664професор ГНАТЮК МихайлоФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛт-31

Опис курсу

Спеціальний курс «Історіографія українського літературознавства» – проміжний етап вивчення студентами найважливіших теоретичних знань з літератури. Основне завдання курсу – закласти у студентів, майбутніх літераторів та викладачів вищої і середньої школи основи фахової теоретико-літературної підготовки. У завдання курсу входить ознайомлення студентів філологів з історіографією європейського літературознавства, першими історіографічними працями з української літератури І пол. ХІХ ст., вивченням впливу культурно-історичної школи на історії літератури ІІ пол. ХІХ ст., ознайомленням з найважливішими історіями української літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст., вульгаризацією історико-літературного процесу у 30-40 рр. ХХ ст. на підрадянській Україні, діаспорними виданнями історії літератури ІІ пол. ХХ ст.

Спеціальний курс є самостійним навчальним предметом з відповідною кількістю годин, який базується на попередніх курсах з історії та теорії літератури, що вивчаються на І-ІІІ курсах.

Історіографія літературознавства значно ширша ніж інші історико-літературні курси пов’язує вивчення літературного процесу з філософськими течіями та історико-літературними дослідженнями інших народів. Важливу роль в опануванні курсу «Історіографія літературознавства» має знайомство з новітніми публікаціями української та зарубіжної наукової та зарубіжної наукової періодики.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними проблемами історіографії літератури, навчити використовувати сучасний понятійний апарат літературознавства, показати зв’язок історіографії з іншими гуманітарними дисциплінами.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів із сучасним термінологічним апаратом;
 • ознайомлення студентів з історіографічними підходами різних літературознавчих шкіл;
 • вироблення у студентів навиків аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу різними історіографічними школами;
 • вироблення у студентів аналітичного і критичного мислення;
 • здатність здійснювати пошук інформації, використовувати її у практичній та науковій діяльності та у педагогічній роботі.

У результаті вивчення курсу «Історіографія українського літературознавства» студент

повинен знати:

 

 • місце історіографії в системі літературознавчих дисциплін;
 • термінологічну базу літературознавства ХІХ-ХХ ст.;
 • методологічні підходи різних літературознавчих шкіл до історії літератури;
 • основні проблеми історичної генології.

Студент повинен уміти:

 • використовувати термінологічний апарат історико-літературних досліджень;
 • використовувати у літературознавчій практиці різні літературознавчі методології;
 • практично аналізувати та інтерпретувати літературознавчі дослідження;
 • здійснювати аналіз літературного процесу в контексті літературознавчої думки того часу.

Рекомендована література

 

 1. Гнатюк М. Проблеми «корпусу» історії української літератури // Гнатюк М. Іван Франко і проблеми історії літератури. – К. : Академія, 2011. – С. 161-174.
 2. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К., 2010.
 3. Олійник-Рахманний Р. Літературні напрямки в Західній Україні (1919–1931). – К., 1999.
 4. Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі. Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти. – Тернопіль, 2001.
 5. Ільницький М. М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1998.
 6. Комариця М. Українська «католицька критика»: феномен 20-30-х років ХХ ст. – К., 2007.
 7. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. – Тернопіль, 2000.
 8. Грицков’ян Я. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група «Логос» // Записки НТШ. – 1995. – Т. 229.

Матеріали

дистанційне_3_Гнатюк

дистанційне_2_Гнатюк

дистанційне_Гнатюк

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус