ЛЕГКИЙ Микола

Посада: професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032)239-46-30

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

 • Франкознавство
 • Теорія літератури
 • Історія літератури
 • Культурологія

Курси

Публікації

Публікації:

Окремі видання:

 1. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999. – 160 с.
 2. Проза Івана Франка: естетика, поетика, рецепція в критиці: монографія. Львів, 2021. 608 с. https://chtyvo.org.ua/authors

Інші публікації

 1. Оповідання Винниченка (до проблеми неоромантизму) // Сучасна філологічна наука в національному відродженні: М-ли звітної наук. конф. викладачів, студентів, аспірантів, присв. пам’яті проф. Т. Комаринця [5 травня 1992 р.]. – Львів, 1994. – С. 80–81.
 2. Художня оповідь в оповіданні І. Франка «Батьківщина» // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри укр. філології у Львівському ун-ті. – Львів, 1994. – С. 272–276.
 3. Форми художнього викладу в історичних оповіданнях М. Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді і повід. наук. конф. – Львів, 1995. – С. 197–199.
 4. 6. Художня оповідь у «Батьківщині» І. Франка // Укр. літературознавство. – Львів, 1995. – Вип. 60. – С. 121–129.
 5. Еволюція уснооповідної манери художнього викладу в українській літературі і творчість І. Франка // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів: Тези допов. та повід. міжвуз. наук.-теорет. конф. [15–16 травня 1996 р.]. – Харків, 1996. – С. 17–18.
 6. 8. Майстер малої прози // Дзвін. – 1996. – № 8. – С. 132–136.
 7. 9. Категорії «автор», «наратор», «нарація» в осмисленні польського літературознавства // М-ли міжнар. славіст. конф., присв. пам’яті проф. К. Трофимовича [1–3 квітня 1998 р.]: У 2-х томах. – Львів: Літопис, 1998. – Т. ІІ. – С. 8–12.
 8. 10. Про одну майже непомічену новелу І. Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: М-ли міжнар. наук. конф. [Львів, 25–27 вересня 1996 р.]. – Львів: Світ, 1998. – С. 467–471.
 9. 11. Уснооповідна манера викладу в малій прозі І. Франка // Маґістеріум. – Вип. 2: Літературознавчі студії / НаУКМА: Маґістерські програми. – К.: КП ВД «Педагогіка», 1999. – С. 11–17. http://ekmair.ukma.edu.ua
 10. 12. Проблематика добра і зла в оповіданнях Івана Франка // Українська мова та література. – 1999. – Листопад. – Ч. 43. – С. 1–2.
 11. 13. Риси імпресіонізму в новелістиці Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. конф., присв. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському ун-ті [Львів, 23–25 жовтня 1998 р.]: У 2-х част. – Львів: Світ, 1999. – Част. 1. – С. 202–207.
 12. 14. Українська проза Пантелеймона Куліша в тогочасному наративному контексті // НаУКМА: Наукові записки. – К., 1999. – Т. 17: Філологія. – С. 23–25. https://chtyvo.org.ua/authors
 13. 15. «Потік свідомості» в прозі Івана Франка // Літературознавство: М-ли ІV конгресу МАУ (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). – К.: Обереги, 2000. – Кн. 1. – С. 515–523.
 14. За лаштунками психіки автора: Сновидіння у Франкових сюжетах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 6. – С. 68–77.
 15. Про маловідому рецензію І. Франка «Хмельницький – непризнаний польський патріот» // Проблеми слов’янознавства: Зб. Наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 51. – С. 300–302.
 16. Ремінісценції «Зів’ялого листя» у прозі І. Франка // Укр. літературознавство. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С. 44–53.
 17. Винниченко Володимир Кирилович // Довідник з історії України: А–Я / Вид. 2-ге, доопрац. і доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 107–108; у співавторстві з І. Підковою);
 18. Вишенський Іван // Там само. – С. 110;
 19. Кобринська Наталія // Там само. – С. 316–317;
 20. «Молода Муза» // Там само. – С. 482–483;
 21. Стороженко Олекса (Олексій) Петрович // Там само. – С. 837.
 22. Іван Франко у ХХ столітті: новий тип діалогу в прозі // Літературознавчі обрії: студії, публікації, рецензії, бібліографія. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 98–109.
 23. 25. Про Франкову оцінку творчості І. Котляревського // З його духа печаттю…: Зб. наук. праць на пошану проф. І. Денисюка: У 2-х томах. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 286–289.
 24. 26. Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)канонізації] // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Вип. 1. – С. 83–89.
 25. Поетика назви у прозі Івана Франка // Тези доп. шістнадцятої щорічної наук. франківської конф., присв. 145-річчю від дня народження Івана Франка [17–19 жовтня 2001 р.]. – Львів, 2002. – С. 25–29.
 26. 28. «Великий шум» Івана Франка: до поетики модернізму // Укр. літературознавство. – Львів, 2003. – Вип. 66. – С. 78–93. https://uchika.in.ua
 27. 29. Алегорії і символи «Похорону» // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип. 32. – С. 59–65.
 28. 30. Вглядання в форму, або Ще про формалізм в українському контексті // Соло триває… Нові голоси / Лекція на пошану Соломії Павличко: 2002. – Львів: Літопис, 2004. – С. 95–108.
 29. Поетика одного циклу Марка Черемшини: деякі реконструкції та спостереження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювілейний збірник на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2004. – С. 347–352.
 30. На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації) // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2004. – Вип. 35. – С. 141–149.
 31. Призабута компаративістична студія Івана Франка на сторінках журналу «Wisła» // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. 3. – С. 35–63.
 32. Обрії літературознавчих зацікавлень // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4-х книгах. – Львів: ЛНУ, 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Кн. 1. – С. 3–15.
 33. Український дебют Габрієле д’Аннунціо // Літературний Львів. – 2005. – № 2. – С. 10–15.
 34. Переклад статті: Франко І. Тарас Шевченко // Франко І. Шевченкознавчі студії / Упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – С. 270–283.

Переклад з польської.

 1. «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком»: наративно-поетикальна ретроспектива // Studia methodologica. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16: Наративні виміри літератури: М-ли між нар. конф. з наратології (23–24 жовтня 2003 р.). – С. 209–214.
 2. Танатологічні виміри Франкового тексту // Записки НТШ. – Львів, 2005. – Т. ССL: Праці філологічної секції. – С. 241–260.
 3. Франкова творчість у новітній історико-літературній парадигмі // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 58–65. https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive
 4. Вагомий здобуток франкознавства [Рец. на кн.: Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. – Львів: ЛНУ, 2004. – 488 с.] // Слово і час. – 2006. – № 5. – С. 77–81. https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive
 5. «Неначе сон, неначе ясний привид…»: до генези одного мотиву «Зів’ялого листя» // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 159–162.
 6. 42. «Син Остапа»: до ґенези тексту // Українське літературознавство. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 98–105. http://institutes.lnu.edu.ua/
 7. 43. Чотири маловідомі праці Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 365. http://institutes.lnu.edu.ua/
 8. Кримінальний світ Франкової новелістики // Іван Франко – майстер кримінального читва: Збірник. – Львів: Світ, 2006. – С. 357–362.
 9. Маловідомі польськомовні студії Івана Франка (погляд крізь призму українсько-польських стосунків) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 2007. – Zesz. 23/24: Spotkania polsko-ukraińskie. Uniwersytet Warszawski – Iwanowi France. Studia Ucrainica. – S. 101–118.
 10. Майстерність Франка-портретиста // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2007. – Вип. 4. – С. 182–193.
 11. Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2007. – Вип. 39. – Част. 2. – С. 217–226.
 12. На межі двох епох (Рец. на кн.: Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2-х книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. О. Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с.; К.: Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с.) // Дзвін. – 2008. – № 3. – С. 129–131.
 13. Текст, контекст, інтертекст (Про інтертекстуальні зв’язки «Сойчиного крила») // Simpozion omagial «Ivan Franko (1856–1916): 150 de ani de la naştere» [Universitatea din Bucureşti, 8–9 decembrie 2006]. Ювілейний симпозіум «Іван Франко (1856–1916): 150 років від дня народження [Бухарестський університет, 8–9 грудня 2006 р.]. – Bucureşti – Бухарест: RCR Editorial, 2008. – С. 171–185.

Румунська версія: Povestirile «Aripa gaiţei» de Ivan Franko şi «Pan» de A. Knut Hamsun (paralele intertextuale). – P. 185–189.

 1. З останнього десятиліття франкознавства // Слово і час. – 2008. – № 10. – С. 21–31. У співавторстві з С. Пилипчуком. https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive
 2. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 51: Прозові переклади. 1876–1912. – 988 с. (упорядники М. Легкий, О. Луцишин, Є. Нахлік, Н. Тихолоз, А. Франко, О. Франко, Л. Цибенко, Р. Чопик, А. Швець).
 3. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 52: Оригінальні та перекладні поетичні твори. – 1040 с. (упорядники Є. Баран, Л. Бондар, М. Бондар, М. Зубрицька, Л. Каневська, М. Легкий, О. Луцишин, Я. Мельник, А. Франко, Л. Цибенко, Л. Чернишенко, Р. Чопик).
 4. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1876–1895. – 832 с. (упорядники М. Легкий, О. Луцишин, Є. Нахлік, Н. Тихолоз, Н. Тодчук, А. Франко, А. Швець).
 5. Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: М-ли Міжнар. наук. конґресу, присв. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 725–734.
 6. Перший незавершений роман із тюремного життя // Укр. літературознавство. – Львів, 2008. – Вип. 70. – С. 130–137. http://institutes.lnu.edu.ua/
 7. Метакритична студія мисленнєвої енергії народу [Рец. на кн.: Пилипчук С. «Галицько-руські приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 220 с.] // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 1. – С. 103–106.
 8. Іван Франко та В’ячеслав Будзиновський: штрихи до взаємин на тлі доби // Записки НТШ. – Львів, 2009. – Т. ССLVII: Праці Філологічної секції. – С. 134–146.
 9. Франко І. Покажчик купюр до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2009. – 336 с. (упорядники М. Легкий, О. Луцишин, Є. Нахлік, Б. Тихолоз, Н. Тодчук, А. Франко, А. Швець).
 10. Ще одна загадка Франкового тексту // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2010. – Вип. 51. – С. 10–16.
 11. Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2010. – Вип. 69. – С. 202–208.
 12. Навздогін одній полеміці між Іваном Франком та Оленою Пчілкою // Нагуєвицькі читання – 2009: Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ століття: М-ли Всеукр. наук. конф. (Нагуєвичі, 28–29 серпня 2009 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 97–109.
 13. Творчість Івана Франка в культурно-історичному просторі України // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів: Ініціатива, 2010. – Вип. 9: 70-річчю Музею присвячується. – С. 422–429.
 14. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916. – 1216 с. Упорядники М. Легкий, О. Луцишин, М. Мороз, Є. Нахлік, О. Нахлік, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз, Н. Тодчук, О. Федорук, А. Франко, О. Франко, Л. Цибенко, Г. Чопик, А. Швець.
 15. Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка) // Парадигма. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 5: Зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького. – С. 96–106. http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2010_5_11
 16. Галіп Теодот Мелетійович // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Зб. наук. праць. – К.; Л., 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 176–179;
 17. Кміт Юрій // Там само. – С. 190–192;
 18. Мартович Лесь // Там само. – С. 199–204;
 19. Мирний Панас // Там само. – С. 204–214;
 20. Свидницький Анатоль (Анатолій) Патрикійович // Там само. – С. 227–236;
 21. Черемшина Марко // Там само. – С. 241–244.
 22. Наукові переклади Івана Франка. Проспект додаткових томів «Наукові переклади Івана Франка» [проспект – у співавторстві з А. Франком] // Там само. – С. 344–350.
 23. Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 74. – С. 157–163. https://md-eksperiment.org/
 24. «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: [М-ли міжнар. наук. конф. (Львів, 25–27 вересня 1996 р.). Львів: Світ, 1998» // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 томах. – Л.: ЛНУ, 2011. – Т. 1: А – К. – С. 544.
 25. Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 15–20.
 26. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483–491. http://dspace.nbuv.gov.ua/
 27. Розсекречення таїн, або Осягнення мистецтва поетичного [Рец. на кн.: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики: монографія. – Л.; К., 2012. – 444 с.] // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 147–149.
 28. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2012. – Вип. 75. – С. 95–115. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2012_75_9
 29. Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2012. – Вип. 76. – С. 32–59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2012_76_6
 30. До історії перекладів «Короледвірського рукопису» українською мовою: Маркіян Шашкевич та Іван Франко // Записки НТШ. – Львів, 2012. – Т. CCLXIII. – С. 130–138.
 31. «В поті чола»: поетика, естетика, рецепція // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2013. – Вип. 58. – С. 29–41. http://publications.lnu.edu.ua
 32. Від міфу до художньої філософії // Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К.: Наук. думка, 2013. – С. 3–4.
 33. Сновидіння у Франкових сюжетах // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 115–127.
 34. «Підстав звинувачувати Франка в антисемітизмі – немає»: «Усі питання про антисемітизм ми знімемо, коли звернемось до поеми “Мойсей”»: Інтерв’ю кореспондентові газ. «День» Олесі Яремчук // День. – 2013. – № 199/200. – 1/2. ХІ. – С. 7.
 35. Іван Франко та євреї: З приводу фальсифікату в журналі «Profil» // Літературна Україна. – 2013. – № 45. – 21. ХІ. – С. 2, 14 (підп.: М. Жулинський, Д. Павличко, І. Дзюба, Є. Нахлік, М. Легкий);

Те ж: zaxid.net / blogs / showblog. do?ivan_franko_ta_yevrei_z_privodu_falsifikatu_v_zhurnali_profil & objectId = 1297806 (23. 11. 13).

 1. Постать Тараса Шевченка в історико-літературних працях Івана Франка // Taras Şevcenko un apostol al neamului ucrainean. Тарас Шевченко – апостол українського народу. – Бухарест: RCR Editorial, 2013. – C. 96–102.
 2. «Апостолові праці»: універсалізм Франкового генія // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 15–24. http://publications.lnu.edu.ua/
 3. У сфері Франкових концепцій [Рец. на кн.: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. –Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.] // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 336–339. http://publications.lnu.edu.ua/
 4. Постать Тараса Шевченка в історично-літературних працях Івана Франка // Записки НТШ. – Львів, 2014. – Т. CCLXVI: Праці філологічної секції. – С. 302–308.
 5. Поетика повістки Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 40: Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 122–131.
 6. «Веселка. Літературна збірка. Зложив Андрій Молодченко // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. – К.; Л.; Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес. – С. 612.
 7. Техніка «потоку свідомості» в художній прозі Івана Франка // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – Вип. 90. – С. 98–108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_90_8
 8. Оповідання-притча Івана Франка «Терен у нозі»: поетика і семантика // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2. – С. 62–72.
 9. Гуцульський триптих Франкової прози // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2015. – Вип. 62. – С. 3–13.
 10. «Radovi apostola»: univerzalizam Frankova genija / Mykola Leğkyj // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2015. – S. 295–305. S ukrajinskoga preveo Josip Ralašić.
 11. Проза Івана Франка початку ХХ ст.: проблема теодицеї // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 3–11. https://il-journal.com/
 12. Повість Івана Франка «Захар Беркут»: спроба стереометричного прочитання // Spheres of culture. – Lublin, 2015. – Vol. XI. – P. 85–94.
 13. Проза Івана Франка: діалоги епох, діалоги культур // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ. Literatura a kultura. Література та культура: Kolektivni monodrafie věnovaná 20. výroči zahájení výuku ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. – Brno, 2015. – С. 153–162.
 14. Новелістика Олександра Кониського в контексті української прози 1880–1890-х років [Електронний ресурс] // http://philology.lnu.edu.ua/

[Круглий стіл «Світлом науки і знання: До 115 річниці від дня смерті Олександра Кониського» (16 грудня [2015 р.])].

 1. Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: поетика, естетика, рецепція в критиці // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ, 2015. – Вип. 79. – С. 6–18. http://publications.lnu.edu.ua/
 2. Віднайдена ідентичність [Рец. на кн.: Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. – Дрогобич: Коло, 2015. – 366 с.] // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ, 2015. – Вип. 79. – С. 312–314. http://publications.lnu.edu.ua/
 3. Три однойменні шевченкознавчі студії Івана Франка: аспекти, ідеї, концепції // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки: М-ли Міжнар. наук. конф. – Л.: ЛНУ, 2015. – С. 257–269.
 4. Маловідомі твори Наталії Кобринської: поетика тексту // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ ст.: Зб. наук. праць: До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської; До 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки. – Львів, 2015. – С. 37–48.
 5. Діалектика національного та регіонального у прозі Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 770: Слов’янська філологія. – С. 59–66.
 6. «Захар Беркут» Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь // Педагогічна думка. – 2016. – №. 2. – С. 3–8.
 7. Перехресними стежками Франкової прози // Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Т. 2: Проза. – С. 3–23.
 8. «Ім’я нове написане», або Про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 3–10. https://il-journal.com/
 9. Проза [Івана Франка] [Електронний ресурс] // Франко Іван Якович. http://uk.wikipedia.org/
 10. Будзиновський В’ячеслав Титович // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1: А–Ж. Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники і сучасники». – С. 204–210;
 11. Будзиновський Тит Євстахійович // Там само. – С. 210–211;
 12. Возняк Михайло Степанович. Франко про В[озняка] // Там само. – С. 289–292);
 13. Галіп Теодот Мелетійович // Там само. – С. 321–323;
 14. Грінченко Борис Дмитрович // Там само. – С. 453–475;
 15. Джиджора Іван Миколайович // Там само. – С. 541–545;
 16. Думитрашко Костянтин Данилович // Там само. – С. 610–611.
 17. 115. Проза Івана Франка: сенсаційна повість і скандальний роман // Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. CCLXIX: Праці філологічної секції. – С. 86–101.
 18. Танатопоетика прози Івана Франка: тривіалізація смерті // Toronto Slavic Quaterly. – 2016. – Вип. 58. Режим доступу: http://Sites.utoronto.ca/tsq/58/index_58.shtm
 19. «Вечерниці» // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. – К.; Л.; Тернопіль, 2016. – Т. 3: Вес – Глин. – С. 39–41;
 20. «Вік» // Там само. – С. 135–136;
 21. «Вірша про Барську конфедерацію» // Там само. – С. 162–163;
 22. «Галицький “Москаль-чарівник”» // Там само. – С. 390–391.
 23. Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні // Київські полоністичні студії. – К.: Університет «Україна», 2017. – Т. ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – С. 303–311. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2017_29_36
 24. Повість про силу і мудрість [Передмова] // Франко І. Захар Беркут. – Харків: Фоліо, 2017. – С. 3–19; Примітки. – С. 241–245; Словничок маловживаних слів. – С. 246–250.
 25. Франкознавчі студії Івана Денисюка: аспекти й концепти (на матеріалі прозознавчих праць) // Іван Денисюк: не попіл слів, а серця жар…: Зб. наук. праць та матеріалів / Серія «Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. – Львів, 2017. – Вип. 17. – С. 18–40.
 26. Над великою рікою…: локус Черемоша в прозі Івана Франка // «Дивлячись на цей гірський світ»: Літературознавчий збірник. – Львів, 2018. – С. 11–20.
 27. Крізь призму художнього онейросу [Передмова] // Ворок Х. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка. – К.: Наукова думка, 2018. – С. 3–6.
 28. Магія гуцульського тексту [Передмова] // Салій О. «Сей край невичерпаної красоти»: гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 2018. – С. 3–6.
 29. Малознана рецензія на відомий твір («Захар Беркут» у польськомовній критиці) // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 83. С. 263–269. http://publications.lnu.edu.ua/
 30. Проза Івана Франка як психобуттєвий та соціокультурний феномен. Загальні зауваги // Слово і Час. 2019. № 2. С. 12–25. https://il-journal.com/
 31. «Здолавши півшляху життя земного…»: Гнат Хоткевич з приводу 50-ліття Івана Франка // Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць. Дрогобич: Посвіт, 2019. Вип. 5. С. 232–234. Передмова до републікації праці Гната Хоткевича «Кілька вражінь з нагоди ювілейного року д-ра І. Франка» (С. 234–238).
 32. Проза Івана Франка в культурному просторі України та світу // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): У 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Т. 2. С. 3–13.
 33. Проза Івана Франка: проблеми періодизації // Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С. 301–309.
 34. 1 Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: до генези сюжету // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2019. Вип. 84. С. 3–11. http://publications.lnu.edu.ua/
 35. Глібов Леонід (Глібів) // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. К.; Л.; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 26–28.
 36. Грабовський Павло // Там само. С. 228–231.
 37. Гребінка Євген // Там само. С. 251–255.
 38. Грінченко Борис // Там само. С. 323–330.
 39. «Громада. Українська збірка» // Там само. С. 330–331.
 40. «Громада. Українська часопись» // Там само. С. 331–332.
 41. «Громадський голос» // Там само. С. 334–337.
 42. «Громадський друг. Місячник літературний і політичний» // Там само. С. 337–338.
 43. «Громадські шпихліри і шпихліровий фонд у Галичині 1784–1840 рр.» // Там само. С. 338–342.
 44. Гулак-Артемовський Петро // Там само. С. 424–428.
 45. «Микитичів дуб» Івана Франка: поетика, естетика, семантика // Укр. літературознавство: Зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Вип. 85. С. 239–250. http://publications.lnu.edu.ua/
 46. 1 Проза // Історія української літератури: У 12 томах. К.: Наук. думка, 2020. Т. 7: Література 80–90-х років ХІХ століття. Кн. 1. С. 277–419.
 47. Олена Пчілка (Ольга Петрівна Драгоманова-Косач) // Там само. С. 420–433.
 48. Наталія Кобринська // Там само. С. 458–475.
 49. 1 До ґенези головного образу повісти Івана Франка «Boa constrictor» (декілька гіпотез) // Альманах «Франкіана»: М-ли Наук.-практ. конф. «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присв. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-річчю зі дня його смерті (Київ, 25травня 2021 року). К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 144–153.
 50. Фейлетон Івана Франка «Доктор Бессервіссер»: мотиви появи та полеміка навколо нього // Слово і Час. 2021. № 5. С. 118–122. https://il-journal.com/
 51. «Читаючи, перечитуючи» [Миколу Ільницького] // Українська літературна газета. 2021. № 25. 17. ХІІ. С. 16–17 (у співавторстві).

Те саме: litgazeta.com.ua/articles/ chytaiuchy-perechytuiuchy-mykolu-ilnytskoho/.

 1. Фрагментарні жанри в прозі Івана Франка // Укр. літературознавство: Зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 86. С. 147–168. http://publications.lnu.edu.ua/
 2. «Абсолютний пан форми»: новелістика Василя Стефаника в контексті розвитку української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ, 2022. Вип. 16 (63). С. 87–103. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-16(63)Проза Івана Франка: до ґенези феномена // Галичина: література і культурно-історичні основи: науковий журнал. Тернопіль: Крила, 2022. Вип. 1. С. 203–219. http://njg.dspu.edu.ua/
 3. Проза Миколи Устияновича: поетика образка «Старий Ефрем» // Будитель нашого народного руху: Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження): колективна монографія. Львів, 2022. С. 40–49.
 4. Денисюк Іван // Наукове Товариство імені Шевченка: Енциклопедія. К.; Львів; Тернопіль, 2022. Т. 5: Даш–Жуч. С. 80–83.
 5. «Дневник Якова Марковича» // Там само. С. 230–233.
 6. Драматичне товариство імені Івана Котляревського // Там само. С. 355–356.
 7. «Друг» // Там само. С. 367–370.
 8. «Дружний лихвар» // Там само. С. 372–373.
 9. «Житє і Слово» // Там само. С. 650–654.
 10. Художня символіка повісти Івана Франка «Великий шум» // Література та історія: антропос – топос – тропос: монографія / За ред. М. Гнатюка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 281–288.
 11. Mundus, tempus et populus, або Іван Франко «в контексті світу, часу і людей» [Рец. на кн.: «Твоїми говоритиму устами…»: Іван Франко в контексті свого часу / Авт.-упор. М. Гнатюк. Київ: Парламентське вид-во, 2021. 600 с.] // Слово і Час. 2023. № 1. С. 120–122.  https://doi.org/10.33608/0236-1477.2023.01
  1. Художня символіка повісти Івана Франка «Великий шум» // Література та історія: антропос – топос – тропос: монографія / За ред. М. Гнатюка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 281–288.

  https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/MONOHRAFIYA_Literatura-ta-istoriia-antropos-topos-tropos.pdf

  1. «Галицька Каліфорнія» Стефана Коваліва (оповідання «Добрий заробок») // Стефан Ковалів: педагог, письменник, громадський діяч «Галицької Каліфорнії» та високоповажний друг Івана Франка: Науковий збірник статей і матеріалів Регіональної науково-практичної конференції до 175-ї річниці від дня народження Стефана Коваліва 24 листопада 2023 р. Борислав; Нагуєвичі: Посвіт, 2023. С. 92–106.

  https://kamenyar.info/wp-content/uploads/2023/11/STEFAN-KOVALIV-Zbirnyk-ostatochnyj.pdf

  1. Проза Ганни Барвінок 1880–1890-х років: проблематика й поетика // Література та культура Полісся. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. № 109. Серія «Філологічні науки». № 23. С. 5–25.

  https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/1034

  1. Франко, Іван Якович // Велика Українська Енциклопедія. https://vue.gov.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  2. Опублікований уривок повісти Михайла Павлика «Вúхора»: психологізм, фольклоризм, романтизм // Творець нового культурного українства: Михайло Павлик (до 170-річчя від дня народження): Колективна монографія. Львів; Івано-Франківськ, 2023. С. 228–237.

  https://shron1.chtyvo.org.ua/Avtorskyi_kolektyv/Tvorets_novoho_kulturnoho_ukrainstva_Mykhailo_Pavlyk_Do_170-richchia_vid_dnia_narodzhennia.pdf?

  1. «Абсолютний пан форми»: новелістика Василя Стефаника в контексті розвитку української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття // Василь Стефаник: інтерпретації. Івано-Франківськ; Варшава, 2023. С. 153–171.

  https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/MONOHRAFIYA_Literatura-ta-istoriia-antropos-topos-tropos.pdf

  https://kamenyar.info/wp-content/uploads/2023/11/STEFAN-KOVALIV-Zbirnyk-ostatochnyj.pdf

  1. Проза Ганни Барвінок 1880–1890-х років: проблематика й поетика // Література та культура Полісся. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. № 109. Серія «Філологічні науки». № 23. С. 5–25.

  https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/1034

  1. Франко, Іван Якович // Велика Українська Енциклопедія. https://vue.gov.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  2. Опублікований уривок повісти Михайла Павлика «Вúхора»: психологізм, фольклоризм, романтизм // Творець нового культурного українства: Михайло Павлик (до 170-річчя від дня народження): Колективна монографія. Львів; Івано-Франківськ, 2023. С. 228–237.

  https://shron1.chtyvo.org.ua/Avtorskyi_kolektyv/Tvorets_novoho_kulturnoho_ukrainstva_Mykhailo_Pavlyk_Do_170-richchia_vid_dnia_narodzhennia.pdf?

  1. «Абсолютний пан форми»: новелістика Василя Стефаника в контексті розвитку української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття // Василь Стефаник: інтерпретації. Івано-Франківськ; Варшава, 2023. С. 153–171.

   

Переклади:

Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1876–1895. – 832 с. [Переклади з польської мови 73 текстів І. Франка].

Франко І. Покажчик купюр до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2009. – 336 с. [Переклади з польської мови 21 вірша].

Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916. – 1216 с. [Переклад з польської мови 13 статей І. Франка].

Методичні матеріали:

Збірник типових конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2000. – 464 с

Іван Франко [Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / УСЕ для школи. – Вип. 9]. – Львів; К.: Всеувито, 2001. – 64 с.

Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2002. – 444 с.

Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2005. – 416 с.

Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2007. – 422 с.

 

Біографія

Народився 9 листопада 1968 р. в с. Заланові Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. По закінченні Мурованської (Пустомитівського р-ну) восьмирічної (1983) та Дублянської (Жовківського р-ну) середньої школи (1985) навчався на українській філології Львівського університету імені Івана Франка (1985–1992) та в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (1992–1995).

Працював на посадах молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (тепер Інститут Івана Франка НАН України).. На даний час – завідувач відділу франкознавства цієї установи.

Від 1996 до 2022 року працював в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка». За однойменну монографію (Львів, 1999) удостоєний премії НАН України ім. О. Гончара для молодих учених (2001).

Впродовж 1999–2001 рр. працював на посаді доцента кафедри української літератури Національного університету «Києво-Могилянська академія», де читав курси «Наративний аспект вивчення української літератури» та «Вступ до поетики».

2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці».

Автор понад 170 наукових публікацій (монографій, посібників, статей, розвідок, оглядів, рецензій тощо).

На кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства від 2022 р.

 

Проекти

Науковий керівник п’яти наукових дисертацій:

Челецька М. М. Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка. 10.01.01. Захист 2006 р.

Зарицька Л. В. Жанрово-стильові особливості епістолярію Івана Франка (на матеріалі інтимного листування). 10.01.01. Захист 2011 р.

Дронь К. І. Міфологізм у прозі Івана Франка. 10.01.01. Захист 2012 р.

Ворок Х. Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка. 10.01.01. Захист 2017 р.

Салій О. Р. Гуцульський текст української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття. 10.01.01. Захист 2017 р.

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

Збірник типових конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2000. – 464 с

Іван Франко [Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / УСЕ для школи. – Вип. 9]. – Львів; К.: Всеувито, 2001. – 64 с.

Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2002. – 444 с.

Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2005. – 416 с.

Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури (у співавторстві: Л. Бондар, В. Будний та ін.). – Львів: ЛНУ, 2007. – 422 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!