Вступ до літературознавства (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ст. наук. співробітник ЛЕГКИЙ МиколаФЛо-11, ФЛо-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛо-11доцент ФЕДОРІВ Уляна
ФЛо-12доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Вступ до літературознавства» призначений для студентів першого курсу. Він повинен дати студентам уявлення про основні й допоміжні галузі літературознавства, познайомити з історією формування поетики як наукової дисципліни, показати роль літературознавчої теорії в розвитку літератури, навчити аналізувати художні тексти, показати зв’язок літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами, розкрити зв’язок національної літератури з іншими літературами, навчити виявляти спільне в них, показати еволюцію поглядів на літературу, виникнення і зміну літературознавчих концептів, навчити аналізувати твори, розкрити зв’язок і специфіку теорії, історії літератури та літературної критики.

 

Завдання:

 • розкрити специфіку й основні функції літератури;
 • ознайомити студентів з основними літературознавчими категоріями;
 • показати динаміку зародження і зміни літературних стилів і течій;
 • ознайомити з головними літературознавчими школами;
 • навчити визначати й характеризувати роди і жанри літературних творів;
 • навчити визначати віршові розміри, аналізувати тропи, риторичні фігури.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • обсяг предмета літературознавства;
 • основні та допоміжні галузі дисципліни, їх взаємозв’язок, формування поглядів на літературу, її роль та призначення;
 • зв’язок літературознавчої науки з такими гуманітарними дисциплінами як історія, соціологія, філософія, естетика, фольклористика, мовознавство;
 • основні етапи розвитку літературознавства, літературознавчі школи від ідей античної поетики до літературознавчих концепцій ХХ – початку ХХІ ст.
 • вклад українських учених у розвиток світової літературознавчої думки;
 • образну природу літератури;
 • єдність змісту і форми в художньому творі;
 • основні елементи змісту: тема, ідея, проблема, пафос;
 • формотворчі складники художньої літератури: мотив, сюжет, композиція;
 • система художньої мови на фонемному, лексичному та синтаксичному рівнях;
 • засоби версифікації: квантитативна, силабічна, силабо-тонічна, тонічна системи віршування, народнопісенний вірш та верлібр, національні особливості версифікації, характер Шевченкового вірша;
 • генологія: поняття про роди і жанри літератури, зв’язок жанру і стилю, класифікація жанрової системи та дифузія жанрів;
 • система тропів, еволюція художньої образності;
 • поняття про літературний процес: напрям, стиль, течія, стилі епохи: ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм.

 

Освоєння теоретичного курсу передбачає практичні вміння. Студент повинен

уміти:

 • розрізняти прочитані статті за галузями: теоретична,історико-літературна, літературно-критична;
 • аналізувати художній текст: визначати проблему, особливості стилю, жанр, вміти обстоювати свою позицію у полеміці;
 • робити порівняльну характеристику творів за тематикою, жанрами та стильовими особливостями;
 • визначати типи тропів у поетичних творах;
 • аналізувати віршовий розмір у поетичному творі;
 • визначати типи звукових та синтаксичних повторів;
 • обґрунтовувати приналежність художнього твору до напряму (стилю).

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К., 1998.
 2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.
 3. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.
 4. Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009.
 5. Марко В. Основи аналізу літературного твору. – Кіровоград, 1997.
 6. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи. Напрями. Тенденції. – Київ, 1997.
 7. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – Київ, 1998.
 8. Ільницький М. Література українського відродження: напрями і течії в українській літературі 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1994.
 9. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред.. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
 10. Література. Теорія. Методологія. – К., 2006.
 11. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.
 12. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. – К., 2008.
 13. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.

Допоміжна

 1. Чижевський Д. Українське літературне бароко. – К., 2001.
 2. Сивокінь Г. Давні українські поетики. – Харків, 2001.
 3. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
 4. Качуровський І. Фоніка. – Мюнхен, 1985.
 5. Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен, 1985.
 6. Качуровський І. Строфіка. – Мюнхен, 1967.
 7. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. – Ч. 1. Лексика. – Ніжин, 1994.
 8. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. – Ч. 2. Фігури і тропи. – Київ, 1995.
 9. Качуровський І. Генерика. – К., 2008.
 10. Хализев В. Теория литературы. – М., 2000.
 11. Енциклопедія постмодернізму. – К., 2003.
 12. Мітосек З. Теорії літературознавчих досліджень. – Сімферополь, 2003.
 13. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.
 14. Вступ до літературознавства / Уп. Н. Бернадська. – К., 1995.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус