ФЕДОРІВ Уляна

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, заступник декана філологічного факультету з навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: ulyana.fedoriv@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: ua.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Теорія літературного канону.
 • Соцреалізм.
 • Постколоніалізм.
 • Проблема пам’яті.
 • Студії травми.
 • Сучасна українська мілітарна література.

Курси

Публікації

Навчально-методичні праці

 1. Федорів У. Методичні рекомендації до курсу «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності 035 Філологія / Уляна Федорів Миколаївна. – Львів : ПАІС, 2017. – 44 с.

Наукові публікації

 1. Федорів У. Літературний канон як теоретична проблема / Уляна Федорів// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. праць. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. – Вип. 10. – С.215–220
  (0,6 друк. арк.).
 2. Федорів У. Літературний канон: феномен культурної пам’яті чи інструмент соціальної домінації / У. М. Федорів// Питання літературознавства : наук. зб./ Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. –Вип. 13 (70). – С. 36–42 (0,5 друк. арк.).
 3. Федорів У. Процес де-канонізації і проблема перерозподілу влади у літературі / Уляна Федорів// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 13. – С. 39–47
  (0,5 друк. арк.).
 4. Федорів У. Особливості функціонування часу і простору в соцреалістичних текстах / Уляна Федорів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 39, ч. 1. – С. 296–303
  (0,5 друк. арк.).
 5. Федорів У. Літературний канон і цензура: захист чи тиск / Уляна Федорів // Парадигма :зб. наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 274–281(0,4 друк. арк.).
 6. Федорів У. М. Літературний канон як феномен культурної пам’яті / Федорів Уляна Миколаївна // Наукові праці : наук.-метод. журн. Вип. 67, т. 80 : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 6–9 (0,5 друк. арк.).
 7. Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії / Уляна Федорів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. –2008. – Вип. 44, ч. 2. – С. 15–22 (0,6 друк. арк.).
 8. Федорів У. М. Цензура як чинник формування літературного канону /
  У. М. Федорів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 356–360 (0,5 друк. арк.).
 9. Федорів У. До проблеми ґенези соціалістичного реалізму / Уляна Федорів // Spheres of Culture. – Lublin : UMCS, 2015. – Vol. X. – P. 102–111(0,7 друк. арк.).
 10. Федорів У. “Нова людина” : канонізація радянського дитинства / Уляна Федорів // Науковий вісник “Література. Діти. Час”. – Львів : Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва, 2016. – С. 195-206.
 11. Федорів У. Канон і цензура: питання про владний канон у літературі / Федорів У. М. // Буття канону : наук. зб. ; відп. ред. П. В. Михед ; упоряд. – Сквіра Н.М. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – С. 390-398.
 12. Федорів У. Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації : автореферат на здобуття ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури  / Уляна Федорів. – Львів : ПАІС, 2016. – 20 с.
 13. Федорів У. Демонтувати не можна залишити: випадок Степана Тудора [Електронний ресурс] / Уляна Федорів // Україна Модерна. – 26 вересня 2016 р. (0,5 др. арк.). – Доступно з : http://uamoderna.com/demontazh-pamyati/fedoriv-stepan-tudor
 14. Федорів У. Трансформоване дитинство: образ дитини в радянській пригодницькій літературі / Уляна Федорів // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 166-168.
 15. Федорів У. Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – № 2 (36). – С. 257–261.
 16. Федорів У. Механізми стилістичної модифікації канону: самоцензурований Тичина / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». Серія : Філологія. – 2016. – № 8 (333). – С. 171–177.
 17. Федорів У. «Головні герої» соцреалістичних текстів: герой-робітник / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)». – 2017. – № 1 (19). – С. 208–213.
 18. Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України. – 2017. – Вип. 35. – С. 79–88.
 19. Федорів У. «Головні герої» соцреалістичних текстів: герой-партієць / Уляна Федорів // «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», 2017. – Вип. 27. – С.28-31.
 20. Федорів У. Степан Тудор: міжпоколіннєвий досвід перепрочитання / Уляна Федорів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2018. – Вип. 67, Ч. 1. – С. 58–71.
 21. Федорів У. Проблема модифікації образу дитини в радянській пригодницькій літературі / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» / за ред. О. Філатової, 2018. – № 2 (22). – С. 69-76.
 22. Федорів У. Топос втраченого дому у романі Сергія Жадана «Інтернат» / Уляна Федорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2018. – № 1 (28). – . 43-45.
 23. Fedoriv, Ulyana. Modification of the Socialist Realistic Canon of Ukrainian Literature: problem of demifologization // Porównania – Comparisons: A journal on comparative literature and interdisciplinary studies / red. Bogusław Bakuła. – № 23: Artistic mythologies in Central and Eastern Europe after World War II. – Poznań, 2018. – P. 173-186.
 24. Федорів У. «Пантеон радянських героїв»: образ героя-селянина в українській соцреалістичній літературі // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Філологія», 2018. – № 4 (72) .- С. 200-202.
 25. Федорів У. Корозія системи: химерна проза та деформація соцреалістичного канону в українській літературі // Oriens Aliter. – 2018. – № 1. – С. 11-26.
 26. Федорів У.  Мотив (без)домності в романі Сергія Жадана «Інтернат» //  Studia Methodologica.Vol. 49 (2019). – С. 33-48.
 27. Федорів У. Репрезентація образу героя-воїна в українській соцреалістичній літературі // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIIІ/2: 2020, pp. 107–117.
 28. Федорів У. «Вірні ленінці»: літературна репрезентація образу радянської дитини» // Ukraińskie świety dzieciństwa i młodości. Narracije i toźsamość / pod redakcją Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Uniwersytet Warszawski. Karedra Ukrainistyki. Warszawa 2020. pp. 179-193.
 29. Fedoriv U. Dom kao prostor sjećanja: problem nacionalnog identiteta u romanu Viktorije Ameline Dom za Doma // Književna smotra . Vol. 53 No. 202(4), 2021. s. 63-70.
 30. Федорів У. Мотив втраченого дитинства в романі Сергія Жадана „Інтернат”// Літературний образ дитинства в часи кризи XX–XXI ст. / Literacki obraz dzieciństwa w czasach kryzysów XX–XXI wieku/ pod redakcją Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Warszawа. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2021. рр. 84-94.
 31. Fedoriv U. Generacija “Ćera”: problem traumatičnog iskustva rata (na primeru romana Ćera Tamare Goriha Zernja) (The “Dotsiaˮ Generation: The Problem of Traumatic War Experience and the Novel “Dotsiaˮ by Tamara Gorikha Zernya) // Novi Izraz, 2022. № 87-88. ss. 47-60.
 32. Федорів У. Покоління (з)війни: проблема травматичного досвіду в романі Тамари Горіха Зерня “Доця” // Війна і література. Збірник праць Міжнародної наукової конференції. 27-28 квітня 2023 року. Черкаси, Видавець Юлії Чабаненко, 2023. С.120-136.
 33. Федорів У. Мандрівка лабіринтами пам’ятей у романі Ґорана Войновича «Югославія, моя батьківщина» // Проблеми слов’янознавства, 2022. Вип. 71. С. 168–176.
 34. Федорів У. Львів як місто/місце пам’яті в романі Вікторії Амеліної «Дім для Дома» // Література та історія: антропос – топос – тропос: монографія / редакційна колегія: М. Гнатюк (голова), О. Галета, М. Гірняк, У. Федорів. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 56-65 (підрозділ 1.5).

Біографія

Народилася 30 червня 1982 року у м. Львові.  2004 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і вступила в аспірантуру при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У 2016 р. захистила дисертацію  на тему «Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації» (за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури, науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Галета Олена Ігорівна). З 2005 року – асистент, з 2017 р.- доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У 2016 році проходила наукове стажування  у відділі україністики Інституту слов’янської філології Вроцлавського університету.

2017 р. – секретар оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція».

2020-2021 рр.- секретар редколегії українського випуску хорватського часопису «Književna smotra», що індексується в базах Scopus та WoS.

2021 р. – секретар оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Література та історія: антропос-топос-тропос», 28-29.10. 2021 р., Львів.

Курси:

Лекційні курси  “Література та мистецтво в контексті суспільних змін”, “Українська література ХХ-XXI ст.: ключі до постколоніалізму”, “Літературна мапа Нобелівської премії”, “Інтерпретація художнього тексту: теорія та практика”, “Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання”. Веде семінарські заняття з курсу “Вступ до літературознавства”.

Проекти

 • Секретар редколегії українського випуску хорватського часопису «Književna smotra» (Загреб, Хорватія), що індексується в базах Scopus та WoS.
 • Секретар оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція» (квітень 2017 р.).
 • Упорядник видання «Вісник Львівського університету. Серія філологічна», 2018. – Вип. 67: у 2-х ч.
 • Секретар оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Література та історія: антропос-топос-тропос»» (жовтень 2021 р.).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!