Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛт-21доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика» належить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки. Він розрахований на студентів другого курсу філологічного факультету освітньо-професійної програми «Літературна творчість». Курс покликаний дати уявлення про специфіку інтерпретації художнього тексту. Його основною метою є навчити студента-філолога розуміти глибинний смисл художнього тексту, виробити вміння оцінювати художній твір відповідно до його цілісної структури. Вивчення дисципліни має сприяти поглибленню критичного і креативного мислення, цілісній підготовці, оскільки матеріал, що вивчається в межах цього курсу, є одним із компонентів літературознавчої та соціокультурної компетенції фахівців. Курс «Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика» апалює до різних літературознавчих методологій ХХ століття, філософії, лінгвістики, культурології, антропології, історії. Він покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема історії української літератури, історії світової літератури, вступу до літературознавства тощо.

Мета курсу – навчити студентів розглядати художні тексти з різновекторної перспективи теорії інтерпретації.

Рекомендована література

Базова

 1. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Пітер Баррі / Пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
 2. Білоус П.В. Інтерпретація літературного твору / П.В.Білоус. − Житомир, 2012. − 140 с.
 3. Еко У. Інтерпретація та надінтерпретація // Умберто Еко. Маятник Фуко. – Львів, 1998.
 4. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : Навчальний посібник для студентів старших курсів фак-ів англ.мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
 5. Скорина Л. Аналіз художнього твору : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика) / Л. Скорина. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. — 424 с

Допоміжна:

 1. Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. С. Яковенка; Упорядкув. і ред. Д. Уліцької. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
 2. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Переклав з польської В. Гуменюк, наук. ред. В. Іванюк. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 408 с.
 3. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Науменко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 416с.
 4. Національні варіанти літературної компаративістики / Національна академія наук України; Ін т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Д.С. Наливайко, Т.Н. Денисова, О.В. Дубініна та ін. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. – 750 с.
 5. Пухонська О. Літературний вимір пам’яті / Оксана Пухонська. – Київ : Академвидав, 2018. – 304 с.
 6. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння / Поль Рікер; [пер. з англ. М. Гірняк] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 305–323.
 7. Скорина Л. «Гомін і відгомін»: дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років: Монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2019. 704 с.
 8. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи.  Антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2009. – 487 с.
 9. Ткаченко А. Мистецтво слова: [Вступ до літературознавства] / А.Ткаченко. — К.: Правда Ярославичів, 1998.— 448 с.;
 10. Вертипорох О. Новітні інтерпретаційні методології в літературознавстві. Стаття перша. Симптоматичне прочитання: питання функціонування і рецепції / О.Вертипорох / Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Вип.218. – Черкаси, 2012. – С.19-26.
 11. Гаєвський С. Фрайдизм у літературознавстві / Степан Гаєвський // История психоанализа в Украине / сост. И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 260–268.
 12. Гольберг М.Я. Інтерпретаційний потенціал як герменевтична проблема/ М.Я. Гольберг // Studia Hermeneutica. Герменевтика тексту: між істиною і методом. – Дрогобич: Коло, 2003. – Acta Philologica. Vol. 1. – С. 9 – 17.
 13. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова . – Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-traum
 14. Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). ‒ К.: Наукова думка, 2013. – 240 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://litera-ua.livejournal.com
 2. http://ae-lib.org.ua
 3. https://vsiknygy.net.ua/
 4. http://litakcent.com/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус