Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛт-21доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика» належить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки. Він розрахований на студентів другого курсу філологічного факультету освітньо-професійної програми «Літературна творчість». Курс покликаний дати уявлення про специфіку інтерпретації художнього тексту. Його основною метою є навчити студента-філолога розуміти глибинний смисл художнього тексту, виробити вміння оцінювати художній твір відповідно до його цілісної структури. Вивчення дисципліни має сприяти поглибленню критичного і креативного мислення, цілісній підготовці, оскільки матеріал, що вивчається в межах цього курсу, є одним із компонентів літературознавчої та соціокультурної компетенції фахівців. Курс «Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика» апалює до різних літературознавчих методологій ХХ століття, філософії, лінгвістики, культурології, антропології, історії. Він покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема історії української літератури, історії світової літератури, вступу до літературознавства тощо.

Мета курсу – навчити студентів розглядати художні тексти з різновекторної перспективи теорії інтерпретації.
Завдання:
• навчити студентів оперувати основними інтерпретаційними категоріями та термінологічним словником із метою різновекторного аналізу художнього твору;
• сприяти розвитку навичок критичного витлумачення художнього твору, розуміння й розпізнавання його характерних ознак у сфері жанру, стилю, поетики тощо;
• зорієнтувати слухачів у полі основних «інтерпретаційних» теорій у царині сучасної гуманітаристики;
• навчити студентів орієнтуватися в новітніх стратегіях прочитання художніх текстів;
• виробити навички наратологічного аналізу текстів;
• виробити навички інтертекстуального аналізу текстів;
• навчити студентів застосовувати міждисциплінарні зв’язки філологічного спрямування та інших наук гуманітарного циклу;
• навчити студентів самостійно мислити;
• розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
• основні поняття і проблеми теорії інтерпретації художнього тексту;
• основні категорії та терміни інтерпретації, рівні актуалізації мовних одиниць у тексті;
• зв’язок інтерпретаційних теорій з іншими дисциплінами;
• характерні ознаки художнього тексту в царині жанру, стилю, авторської стилістики тощо;
• сучасні підходи до витлумачення текстів, стратегії читання;
• основні параметри інтерпретації тексту щодо його парадигматичної, синтагматичної, семантичної та прагматичної організації.

вміти:
• володіти термінологічним апаратом сучасної теорії інтерпретації;
• здійснювати інтерпретацію художнього тексту у відповідності до програмних вимог, з виділенням фонографічного, морфемного, лексичного та синтаксичного рівнів актуалізації тексту;
• оперувати основними категоріями інтерпретації;
• усвідомлювати особливості взаємодії різних параметрів витлумачення тексту;
• визначати стратегію прочитання художнього тексту;
• здійснювати наратологічний аналіз художнього твору;
• здійснювати інтертекстуальний аналіз художнього твору;
• здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Базова

 1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К.: Факт, 2003. – 320 с.
 2. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Ассман Аляйда / Пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна, наук. ред. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2012.– 440 с.
 3. Астаф’єв О. Інтертекстуальність як літературна стратегія / О. Астаф’єв // Слово і Час. – 2005. – № 12.
 4. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Пітер Баррі / Пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
 5. Баррі П. Феміністична критика // П.Баррі. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – 144-162
 6. Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По / Р. Барт // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001. – С. 497-524.
 7. Бідюк О. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту / О. Бідюк. − Луцьк, 2009. – 188 с.
 8. Біловус Л. Теорія інтертекстуальності: Становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Терн. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т.: Видавець Стародубець, 2003. – 36 с.
 9. Білоус П.В. Інтерпретація літературного твору / П.В.Білоус. − Житомир, 2012. − 140 с.
 10. Бовуар Сімона де. Друга стать: у 2 т / Сімона де Бовуар. – К.: Основи, 1994-1995.
 11. Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001.
 12. Грек Л.В. Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози) / Л.В. Грек: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2006. – 18 с.
 13. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с.
 14. Еко У. Інтерпретація та над інтерпретація // Умберто Еко. Маятник Фуко. – Львів, 1998.
 15. Еко У. Поміж автором і текстом // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.– Львів : Літопис, 2002. – С. 564–578.
 16. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
 17. Жінка як текст. Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчости і контексти. – К., 2002.
 18. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого «герметизму» / Н. Зборовська // Слово і Час. – 1996. – Ч. 8-9; Ч. 2. – 2004.
 19. Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація / Н. Зборовська // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – Ч. Квітень-травень.
 20. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство: посібник / Н. В. Зборовська. – К., 2003. − 392 с.
 21. Зонтаґ С. Проти інтерпретації // Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе / С’юзен Зонтаґ; [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Львів : Кальварія, 2006. – С. 10–21.
 22. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
 23. Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / Вольфґанґ Ізер; [пер. з англ. М. Зубрицька] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 349–366.
 24. Карут К. Почути травму. Розмови з провідними спеціалістами з теорії та лікування катастрофічних досвідів [Текст] / інтерв’ю провела Кеті Карут ; пер. з англ. Катерини Диси. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 495 с.
 25. Квіт С. Основи герменевтики : Текст лекцій / С. Квіт; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 1999. – 123 c.
 26. Клочек Г. У світі вічних критеріїв: [Про систему критеріїв оцінки літературного твору] / Г.Клочек. — К. : Дніпро, 1989. — 221 с.;
 27. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 423с
 28. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : Навчальний посібник для студентів старших курсів фак-ів англ.мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
 29. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Клод Леві-Строс. – К.: «Основи», 1977.
 30. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : [навч. посібник] / Л. Т. Левчук. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.
 31. Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. С. Яковенка; Упорядкув. і ред. Д. Уліцької. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
 32. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Переклав з польської В. Гуменюк, наук. ред. В. Іванюк. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 408 с.
 33. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Науменко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 416с.
 34. Національні варіанти літературної компаративістики / Національна академія наук України; Ін т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Д.С. Наливайко, Т.Н. Денисова, О.В. Дубініна та ін. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. – 750 с.
 35. Павличко С. Д. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві // Павличко С. Д. Теорія літератури / Передм. М. Зубрицької. — К., 2002.
 36. Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі / Марко Павлишин // Слово і час. – 1994. – № 4-5. – С. 65 – 71.
 37. Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія // Антологія світо- вої літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис. – 1996. – С. 531-535.
 38. Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини ХХ сторіччя: монографія / А. Печарський. − Львів, 2011. – 466 с.
 39. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: літературознавчі студії / Ярослав Поліщук. – Івано-Франківськ, 1999.
 40. Порівняльне літературознавство: підруч. / В. Будний, М. Ільницький. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 41. Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. – К. : Лаурус, 2016. – 336 с.
 42. Потебня О. Думка і мова //Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред.М.Зубрицької. – Львів, 2002. – С.34-51.
 43. Пухонська О. Літературний вимір пам’яті / Оксана Пухонська. – Київ : Академвидав, 2018. – 304 с.
 44. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння / Поль Рікер; [пер. з англ. М. Гірняк] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 305–323.
 45. Скорина Л. «Гомін і відгомін»: дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років: Монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2019. 704 с.
 46. Скорина Л. Аналіз художнього твору : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика) / Л. Скорина. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. — 424 с.
 47. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи.  Антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2009. – 487 с.
 48. Ткаченко А. Мистецтво слова: [Вступ до літературознавства] / А.Ткаченко. — К.: Правда Ярославичів, 1998.— 448 с.;
 49. Ткаченко А. Потенціал філологічного аналізу та синтезу / А.Ткаченко. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://slovoichas. in.ua/_private/red/tkachenco22.htm
 50. Ткачук О. М. Наратологічний словник / О. М. Ткачук. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173 с.
 51. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів / Н. Фрай // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001. – С. 142-172.
 52. Шацька Б. Минуле – пам’ять – міт. – Чернівці : Книги – XXI, 2011. – 248 с.
 53. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі / Елейн Шовалтер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001. – С. 680-702.
 54. Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії : моногр. / Олена Юрчук. – К. : ВЦ. “Академія”, 2013. – 224 с.
 55. Яусс Г. Р. Рецептивна естетика й літературна комунікація / Г. Р. Яусс; [пер. з фр. Я. Цимбал] // Слово і Час. – 2007. – № 6. – С. 37–46.

Допоміжна

 1. 120 сторінок Содому. Сучасна світова лесбі/ґей/бі література. Квір-антологія» / Упор.: Позднякова А., Барліг О., Шувалова І. — Київ: Критика, 2009.
 2. Бондаревська І. А. Час твору і час життя (Часові структури роману Марії Матіос «Солодка Даруся» та оповідання Томаса Пінчона «Ентронія») / Ірина Бондаревська // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : [Унів. вид-во «Пульсари»], 2010. – С. 260–-275.
 3. Борисенко Н. М. Особливості композиції роману «Солодка Даруся» М. Матіос / Н. М. Борисенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4.14. – С. 30–35.
 4. Вертипорох О. Новітні інтерпретаційні методології в літературознавстві. Стаття перша. Симптоматичне прочитання: питання функціонування і рецепції / О.Вертипорох / Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Вип.218. – Черкаси, 2012. – С.19-26.
 5. Гаєвський С. Фрайдизм у літературознавстві / Степан Гаєвський // История психоанализа в Украине / сост. И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 260–268.
 6. Гольберг М.Я. Інтерпретаційний потенціал як герменевтична проблема/ М.Я. Гольберг // Studia Hermeneutica. Герменевтика тексту: між істиною і методом. – Дрогобич: Коло, 2003. – Acta Philologica. Vol. 1. – С. 9 – 17.
 7. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова . – Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma
 8. Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). ‒ К.: Наукова думка, 2013. – 240 с.
 9. Дронь К. І. «Останки первісного світогляду…» (міфопоетична модель світу у творчості Івана Франка) // Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка (ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; за наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України, Львівське відділення Ін-у літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2007. – С. 24–129.
 10. Котик І. Ірраціональне / раціональне в характерах героїв Валер’яна Підмогильного // Слово і час. – 2003. – 5. – С. 64-70.
 11. Куценко М. М. Псевдонімізація Миколи Хвильового в аспекті структурного психоаналізу / М. М. Куценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2014. – Вип. 5. – С. 273-281.
 12. Мельник В. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті укр. прози І половини ХХ століття. – К., 1994.
 13. Мовчан Р. Інтелектуально-психологічна проза Валер’яна Підмогильного // Українська мова та література. – 1997. – 25-28(41-44). – С. 32-39
 14. Монахова Н. “Підпорядковане” в українському контексті (Спроба постколоніальної інтерпретації роману Оксани Забужко “Польові дослідження з українського сексу”) // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 124- 142
 15. Нестелєєв М. А. На межі. Суїцидальний дискурс українського модернізму : монографія. / М.А. Нестелєєв. – К. : Академвидав, 2013. – 256 с.
 16. Папуша І. «Що таке наратологія?» (огляд концепцій) / Ігор Папуша // Studia metodologica. Вип. 16. Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології (Тернопіль, Україна, 23 – 24 жовтня 2003 р.) / [упор. І. Папуша]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 29–46.
 17. Пригодій C.М. Критика “читацького відгуку” (Reader-Response Criticism) (на матеріалі оповідання “Падіння Дому Ашерів” // Пригодій C.М., Горенко О.П. Американський романтизм. Полікритика. – К.: Либідь, 2006. – С. 174-194.
 18. Пухонська О. Травматична пам’ять і національна ідентичність: посттоталітарна версія взаємовпливу (на прикладі сучасної української літератури) / Оксана Пухонська // Літературний процес: методологія, імена, тенденції :зб наук. праць (філологічні науки). – № 7. – 2016. – С. 107 – 111.
 19. Руденко М.Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового // Studiamethodologica. Вип. 11. – Тернопіль: ТДПУ, 2002.
 20. Суковата В.А. Квір-теорія: соціокультурні підґрунтя виникнення й термінологічні дискурси / В. А. Суковата // Культура України. – 2011. – Вип. 33. – С. 83-92
 21. Федунь О. Постколоніальна критика в українському літературознавстві / О. Федунь // Слово і час. – 2005. – № 10. – С. 10 – 13.
 22. Шевчук В. У світі прози Валер’яна Підмогильного // Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К.,1990. – С.354-360
 23. Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос «Солодка Даруся») [Електронний ресурс] / Оксана Шукай. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/59.18.16.pdf
 24. Юрчук, О. Жінка в українському постколоніальному світі:у пошуках національного героя (за романом О.Забужко “Польові дослідження з українського сексу”). Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених (18). ¬– С. 182-186.

Інформаційні ресурси

 1. http://litera-ua.livejournal.com
 2. http://ae-lib.org.ua
 3. https://vsiknygy.net.ua/
 4. http://litakcent.com/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус