Українська література XXI століття: ключі до постколоніалізму

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-11м, ФЛу-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛт-11мдоцент ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-11мдоцент ФЕДОРІВ Уляна
ФЛф-11мдоцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Українська література XXI століття: ключі до постколоніалізму» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років. Зокрема, курс передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, соціології літератури тощо. Курс спонукає студентів замислитися над особливостями перепрочитання української літератури з точки зору постколоніальної критики. У його рамках увагу зосереджено на особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес тощо.

Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього колоніального/тоталітарного досвіду української літератури ХХI століття, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти підпорядкованого поля літератури з точки зору постколоніальної критики.

Рекомендована література

Базова

  1. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Пітер Баррі; пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. Київ: Смолоскип, 2008. 360 с.
  2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001.
  3. Кирильчук О.  «Етюд у колоніальних тонах»: українська література крізь призму постколоніальних студій: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. Рівне, 2019. 227 с.
  4. Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ: Лаурус, 2016. 336 с.
  5. Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії. Київ: ВЦ. “Академія”, 2013. 224 с.

Додаткова:

  1. Ассман А. Пам’ять міста // Питання літературознавства. 2015. Вип. 92, с. 7-25.
  2. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті; пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна, наук. ред. О. Юдіна. Київ: Ніка-Центр, 2012. 440 с.
  3. Вох О. «Музей покинутих секретів»: «дорослий» роман для підліткової нації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // sumno.com/literature-review/muzej-pokynutyh-sekretiv-doroslyjroman-dlya-pidli.
  4. Грицак Я. Парадокси національної ідентичности: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/paradoksi-nacionalnoyi-identichnosti
  5. Гундорова Т. Посттоталітарна пам’ять: виправдати чи виправити? // Критика. 2008. Число 12 (134). С. 22 – 24.
  6. Грицак Я., Комаров О. Шлях становлення української ідентичности. Режим доступу: https://uinp.gov.ua/elektronni-vydannya/shlyah-stanovlennya-ukrayinskoyi-identychnosti
  7. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс]. Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma
  8. Зьобро О. Забужко: «Музей покинутих секретів» – роман про минуле, яке не минає» // Високий замок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.wz.lviv.ua/articles/79531
  9. Карут К. Почути травму. Розмови з провідними спеціалістами з теорії та лікування катастрофічних досвідів [Текст] / інтерв’ю провела Кеті Карут ; пер. з англ. Катерини Диси. Київ: Дух і Літера, 2017. 495 с
  10. Кирильчук О. «Етюд у колоніальних тонах»: українська література крізь призму постколоніальних студій: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. Рівне, 2019. 227 с.
  11. Кірячок М. Проблема урбанізації в романі С. Процюка «Інфекція». Доступно з: http://eprints.zu.edu.ua/6920/1/Марина%20Кірячок.PDF
  12. Коляструк О. 2019. Подолання радянського починається з себе і дається дуже важко // Україна Модерна. Режим доступу: https://uamoderna.com/jittepis-istory/olha-kolyastruk
  13. Макарик В. Вікторія Амеліна: «“Дім для Дома” – книжка про небезпечну ностальгію» // Слово правди [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://slovopravdy.com.ua/viktoriya-amelina-dim-dlya-doma-knyzhka-pro-nebezpechnu-nostalgiyu.
  14. Матусяк А. Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою; з польської переклав Андрій Бондар. Львів: ЛА Піраміда, 2020.
  15. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять; пер. з франц. Андрій Рєпа. Київ: Кліо, 2014. 272 с.
  16. Остапчук Т. П. Мовчання як мотив опору в постколоніальному тексті (на матеріалі романів А. Рой “Бог дрібниць” та М. Матіос “Солодка Даруся”) // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Літературознавство. 2014. Т. 231, Вип. 219. С. 79-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_231_219_17
  17. Пухонська О. Літературний вимір пам’яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.
  18. Пухонська О. Травматична пам’ять і національна ідентичність: посттоталітарна версія взаємовпливу (на прикладі сучасної української літератури) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2016. № 7. С. 107-111. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_22
  19. Романенко О. Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної “Дім для дома” // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2018. № 3. С. 1-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2018_3_3.
  20. Соловей О. Орґазм і відчай: Випадок Степана Процюка (Пролеґомени до вивчення творчости). Вінниця: Простір Літератури, 2017. 136 с.
  21. Старовойт І. Бумеранг пам’яті: про стидкі і страшні спогади в українській літературі. Режим доступу: http://litakcent.com/2018/02/02/bumerang-pam-yati-pro-stidki-i-strashni-spogadi-v-ukrayinskiy-literaturi/
  22. Стяжкіна О. Володарі часу: чому радянське (не)завершується // Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності: зб.матеріалів П Всеукр.наук-метод. семінару, 7-8 квітня, м. Вінниця; ред. О.А. Коляструк. Вінниця. 2017. С. 63–90.
  23. Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос «Солодка Даруся») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/59.18.16.pdf

Інформаційні ресурси

http://litera-ua.livejournal.com

http://ae-lib.org.ua

http://litakcent.com/

Матеріали

Електронний курс:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1716

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус