Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент ФЕДОРІВ Уляна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Вибірковий курс «Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів другого року навчання бакалаврату філологічного факультету. Він передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, спонукає студентів замислитися над особливостями функціонування соцреалістичного канону в українській літературі, чинниками формування та механізмами його модифікації на проблемно-тематичному, жанровому та образному рівнях.
Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього тоталітарного досвіду в рамках української радянської літератури, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти одержавленого поля літератури.

Завдання:
• ознайомити студентів із основними концепціями інтерпретації поняття «літературний канон»;
• розглянути різновекторні підходи дослідження соцреалізму в сучасному літературознавстві;
• продемонструвати можливості «різночитання» соцреалістичних текстів у залежності від суспільних змін;
• навчити студентів самостійно мислити;
• розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
• виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
• ключові поняття і терміни, пов’язані з теорією літературного канону;
• особливості генези соцреалізму;
• основні фази функціонування соцреалістичного канону в українській літературі;
• специфіку трансформації та модифікації соцреалістичного канону української літератури на стилістичному та жанрово-тематичному рівнях;
• суть антропологічної концепції «нової людини» як засадничої для українського соцреалізму;
• основні типи «героїв» та «ворогів» як текстотвірні моделі в українській соцреалістичній літературі.
вміти:
• володіти термінологічним апаратом сучасної теорії літератури;
• характеризувати основні тенденції сучасного дискурсу про соцреалізм;
• аналізувати та інтерпретувати художні твори;
• здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
• готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

1. Ассман А. Простори спогаду: форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман ; [пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Дороніна, О. Юдін]. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 440 с.
2. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
3. Бернадська Н. Канон соцреалістичного роману / Ніна Бернадська // Слово і Час. – 2005. – № 2. – С. 44–52.
4. Бернадська Н. Український роман: теоретичні проблеми та жанрова еволюція / Ніна Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.
5. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Гарольд Блум ; [пер. з англ. Р. Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с.
6. Борев Ю. Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд / Юрий Борев. – М. : АСТ, 2008. – 480 с.
7. Гройс Б. Искусство утопии: Gesamtkunstwerk Сталин. Статьи / Борис Гройс. – М. : Худож. журнал, 2003. – 319 с.
8. Гройс Б. Полуторный стиль: соцреализм между модернизмом и постмодернизмом / Борис Гройс // Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко]. – СПб. : Академический проект, 2000. –
С. 109–118.
9. Гройс Б. Утопия и обмен / Борис Гройс. – М. : Знак, 1993. – 373 с.
10. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.
11. Гундорова Т. Літературний канон і міф / Тамара Гундорова // Слово і Час. – 2001. – № 5. – С. 15–24.
12. Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом / Тамара Гундорова // Слово і Час. – 2008. – № 4. – С. 14–21.
13. Гундорова Т. Соцреалізм як масова культура / Тамара Гундорова // Сучасність. – 2004. – № 6. – С. 52–66.
14. Добренко Е. Метафора власти: литература сталинской эпохи в историческом освещении / Евгений Добренко. – Мюнхен : Сангер, 1993. – 408 с.
15. Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив / Евгений Добренко. – М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 424 с.
16. Добренко Е. Политэкономия соцреализма / Евгений Добренко. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 592 с.
17. Знакомый незнакомец: социалистический реализм как историко-культурная проблема / [отв. ред. Н. М. Куренная]. – М. : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1995. – 288 с.
18. Кандинська В. Деякі аспекти естетики соціалістичного реалізму / Віра Кандинська // На пошану пам’яті Віктора Китастого : зб. наук. праць / [упоряд. В. П. Моренець]. – К. : ВД «КМ Академія», 2004. – С. 274–282.
19. Кандинська В. Естетичні та ідеологічні параметри української соцреалістичної прози та драматургії 30-х-50-х років / Віра Кандинська // Молода нація. – 2005. – № 2. – С. 62–90.
20. Круглова Т. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма / Татьяна Круглова. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2005. – 384 с.
21. Ксьондзик Н. «Естетична» теорія соціалістичного реалізму / Наталія Ксьондзик // Літературознавчі обрії. – 2010. – Вип. 18. – С. 109–115.
22. Ксьондзик Н. В. Соцреалізм крізь призму класицизму / Ксьондзик Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 98 : Філологічні науки. – С. 78–82.
23. Наливайко Д. Замітки щодо ґенези й типології соціалістичного реалізму / Дмитро Наливайко // Слово і Час. – 2008. – № 9. – С.46–52.
24. Павлишин М. Канон та іконостас : літ.-крит. статті / Марко Павлишин ; [ред. Вал. Шевчук та ін.]. – К. : Час, 1997. – 447 с.
25. Синявский А. Что такое социалистический реализм? / А. Синявский (Абрам Терц) // С разных точек зрения. Избавление от миражей. Соцреализм сегодня. – М. : Сов. писатель, 1990. – С. 54–79.
26. Советское багатство : статьи о культуре, литературе и кино / [ред. М. Р. Балина]. – СПб. : Академический проект, 2002. – 456 с.
27. Соловій Г. Р. До питання теоретичного осмислення концепції читача у соцреалізмі / Соловій Г. Р. // Наукові записки НаУКМА. – 2003. – Т. 21 : Філологічні науки. – С. 30–35.
28. Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко]. – СПб. : Академический проект, 2000. – 1040 с.
29. Філатова О. С. Від художньо-есетичної комунікації до дискурсу влади: траєкторія соцреалістичних трансформацій / О. С. Філатова // Літературознавчі студії : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 34. – С. 279–284.
30. Філатова О. Інтенційність суб’єкта творчості у форматі імперативного канону соцреалізму / Оксана Філатова // Наукові записки ТНПУ. – 2001. – Вип. 31. Серія : Літературознавство. – С. 288–300.
31. Філатова О. Український «виробничий» роман: текст і контекст / Оксана Філатова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 208. – С. 21–28.
32. Філатова О. Український роман 20-30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості / Оксана Філатова. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 484 c.
33. Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації / Валентина Хархун. – Ніжин : ТОВ «Гідромакс», 2009. – 508 с.
34. Lahusen T. Socialist Realism in Search of Its Shores: Some Historical Remarks on the „Historically Open Aesthetic System of the Truthful Representation of Life” / Thomas Lahusen // The South Atlantic Quarterly. – 1995. – Vol. 94. – № 3. – Р. 661–686.
35. Możejko E. Realizm socjalistyczny: Teoria. Rozwój. Upadek / Edward Możejko. – Kraków : Universitas, 2001. – 314 s.
36. Słownik realizmu socjalistycznego / [red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik]. – Kraków : Universitas, 2004. – 448 s.
37. Socrealizm: fabuły – komunikaty – ikony / [red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota]. – Lublin : Wyd-wо Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – 668 s.
38. Studia Sovietica : збірник / [відп. ред. В. П. Хархун]. – К. : Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 1 : Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму. – 297 с.
39. Studia Sovietica : збірник / [відп. ред. В. П. Хархун]. – К. : Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – Вип. 2 : Семіосфера радянської культури : знаки і значення. – 288 с.
40. Studia Sovietica : збірник / [відп. ред. В. П. Хархун]. – К. : Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – Вип. 3 : Хронологія радянської культури : rонстанти й трансформації. – 288 с.
41. Tomasik W. Inżynieria dusz: literatura realizmu socjalistycznego w planie «propagandy monumentalnej» / Wojciech Tomasik. – Wrocław : Leopoldinum, 1999. – 216, [3] s.
42. Tomasik W. Okolice socrealizmu: prawie tuzin szkiców / Wojciech Tomasik. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009. – 192 s.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус