Література і мистецтво в контексті суспільних змін

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛт-11мдоцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Нормативний курс «Література і мистецтво в контексті суспільних змін» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів другого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж п’яти попередніх років. Зокрема, курс апелює до історії та теорії літератури, соціології літератури та мистецтвознавства. Курс спонукає студентів замислитися над особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес. У його рамках увагу зосереджено на процесах формування та деформування літературного канону, на особливостях реакції літератури та мистецтва на суспільний розвиток та соціальні катаклізми тощо.

Мета курсу – навчити студентів комплексно розуміти специфіку літератури та мистецтва в контексті суспільних змін.

Рекомендована література

Базова

 1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія; пер. з англ. О. Погинайко.Київ: Смолоскип, 2008. 360 с.
 2. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. Вступний курс; пер. з англ. С. Савченка.  Харків: Акта, 2005. 359 с.
 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох; пер. з англ. Р. Семківа. Київ: Факт, 2007.  720 с.
 4. Бурдьє П. Практичний глузд. Київ: Український Центр духовної культури, 2003. 503 с.
 5. Пухонська О. Поза межами бою. Дискурс війни в сучасній літературі. Брустурів: Дискурсус, 2022.
 6. Семашко О. Соціологія мистецтва : навч. посібник. Львів : Магнолія плюс, 2006. 224 с.
 7. Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс/ґендер/жанр. Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2011. 432 с.

Допоміжна

 1. Бутиліна О. Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2014, № 3 (66). С. 232-240.
 2. Агеєва В. Канон як мистецтво пам’ятати // Сучасність. 2010, № 5. С. 153–163.
 3. Павлишин М. Канон та іконостас // Канон та іконостас: літ.-крит. Статті Київ: Час, 1997. С. 184–198.
 4. Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. 2008. Вип. 44, ч. 2. С. 15–22.
 5. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. Київ: Факт, 2008. 284 с.
 6. Підопригора С. Графічна проза як художній експеримент: український вимір // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, 2016. №1 (2). С. 55-62.
 7. Почепцов Г. Комікси як засіб транслювання соціальних смислів. Мediasapiens. 2012. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/ komiksi_yak_zasib_translyuvannya_sotsialnikh_smisliv/
 8. Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови, 2012. № 19. С. 141-147. Погинайко. Київ: Смолоскип, 2008. 360 с.
 9. Бєлов Д. Комікс як продукт інформаційної культури // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2018. № 49. С. 83- 103.
 10. Висоцька Н. О. Дискусійні питання мультикультуралізму в американському соціумі // Концепція мультикультуралізму: зб. наук. праць. Київ: Стилос, 2005. С. 16-29.
 11. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів: Літопис, 2004. 352
 12. Гулевич Є. Культурні практики читання [Електронний ресурс] / Євген Гулевич. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua /jspui/handle/123456789/779.
 13. Кравченко С. В. Читання як соціокультурний феномен в епоху глобалізації: спроба осмислення та програмно-цільові підходи. Режим доступу до журн.: http://yunilibr. rv. ua/index. php?option=com_content&task=view&id=360& Itemid=140
 14. Забужко О. Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву. Київ: Комора, 2014. 312 с.
 15. Нестерович Є. Менше пафосу. Українські книги про майдан [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://culture.lb.ua/news/2014/09/04/278312_menshe_pafosu_ukrainski_knigi_pro.html
 16. Поліщук Я. Реактивність літератури. Київ: Академвидав, 2016. 192 с.
 17. «Поезія без укриття». Про біль і незламність. URL: httpsп://litgazeta.com.ua/poetry/poeziia-bez-ukryttia-pro-bil-i-nezlamnist/ (10.04.2022)
 18. Слапчук В. Війна як дискурс [Електронний ресурс] / В. Слапчук. – Доступно з: http://litakcent.com/2015/02/17/vijna-jak-dyskurs/
 19. Герасименко Н. Тамара Горіха Зерня. Доця: жінка на війні. URL: ˂https://litukraina.com.ua/2020/05/06/tamara-goriha-zernja-docja-zhinka-na-vijni/˃ (6.05.2020).
 20. Гребенюк, Тетяна. „Роман „Доцяˮ Тамари Горіха Зерня: стратегії творення ефекту співпричетностіˮ // Studia Ukrainica Posnaniensia. 2020, Вип. 8(2), С. 203-213.
 21. Федорів У. Покоління (з)війни: проблема травматичного досвіду в романі Тамари Горіха Зерня “Доця” // Війна і література. Збірник праць Міжнародної наукової конференції. 27-28 квітня 2023 року. Черкаси, Видавець Юлії Чабаненко, 2023. С.120-136.

Інформаційні ресурси

 1. Гулевич Є. Культурні практики читання [Електронний ресурс] / Євген Гулевич. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua /jspui/handle/123456789/779.
 2. http://bourdieu.name/taxonomy/term/2

Матеріали

Електронний курс:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2302

Методичні рекомендації до курсу

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус