Література та мистецтво в контексті суспільних змін

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛт-11мдоцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Нормативний курс «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів другого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж п’яти попередніх років. Зокрема, курс апелює до історії та теорії літератури, соціології літератури та мистецтвознавства. Курс спонукає студентів замислитися над особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес. У його рамках увагу зосереджено на процесах формування та деформування літературного канону, на особливостях реакції літератури та мистецтва на суспільний розвиток та соціальні катаклізми тощо.

Мета курсу – навчити студентів комплексно розуміти специфіку літератури та мистецтва в контексті суспільних змін.

Завдання:

 • ознайомити студентів із основними підходами дослідження літератури та мистецтва в контексті суспільних змін;
 • розглянути історичні етапи дослідження літератури як соціального інституту;
 • зорієнтувати слухачів у полі основних ідей соціологічного підходу вивчення літератури та мистецтва;
 • продемонструвати можливості «різночитання» художніх текстів у залежності від суспільних змін;
 • навчити студентів самостійно мислити;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • ключові поняття і терміни, пов’язані з соціологічним підходом вивчення літератури та мистецтва;
 • витоки та основні етапи соціологічного підходу до літератури;
 • основні механізми суспільної обумовленості канонотворчого процесу;
 • особливості трансформації рецептивного поля у залежності від суспільно-політичних змін;
 • поняття мультикультуралізму в літературі;
 • суть постколоніального пере-прочитання текстів;
 • специфіку масова літератури як індустрії;
 • поняття «мережевої літератури», «медіа-тексту», «літератури перформансу» тощо.

вміти:

 • володіти термінологічним апаратом сучасної теорії літератури;
 • характеризувати основні тенденції соціологічного підходу до літератури;
 • аналізувати та інтерпретувати художні твори;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Базова

 1. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Ассман Аляйда / Пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна, наук. ред. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2012.– 440 с.
 2. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Гарольд Блум ; [пер. з англ. Р. Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с.
 3. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми / Тамара Гундорова. – Київ : Грані-Т, 2013. – 548 с.
 4. Іванушкин В. Проблема читачівства та її вивчення / В. Іванушкин ; Український інститут книгознавства. – К. : [б. в.], 1926. – 32 с.
 5. Лотман Ю. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – М. : , Гнозис, 1992. – 272 с.
 6. Поліщук Я. Реактивність літератури / Ярослав Поліщук. – К. : Академвидав, 2016. – 192 с.
 7. Постколоніалізм. Генерації. Культура / [за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк]. – К. : Лаурус, 2016. – 336 с.
 8. Рікер П. Ідеологія та утопія / Поль Рікер ; [пер. з англ. В. Верлока]. – К. : Дух і літера, 2005. – 386 с.
 9. Саїд Е. Орієнталізм / Едвард Саїд ; [пер. з англ. В. Шовкун]. – К. : Основи, 2001. – 511 с.
 10. Семашко О. Соціологія мистецтва : навч. посібник / О. Семашко. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 224 с.
 11. Соціологія культури : навч. посібник / О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. Погорілий та ін. / [за ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі]. – К. : Каравелла, Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 334 с.
 12. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. Вступний курс / Джон Сторі ; [пер. з англ. С. Савченка]. – Харків : Акта, 2005. – 359 с.
 13. Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс/ґендер/жанр / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с.
 14. Юрій М. Соціологія культури : навч. посібник / М. Юрій. – К. : Кондор, 2006. – 302 с.
 15. Alexander J. Cultural Trauma and Collective Identity / Alexander J. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
 16. Ashcroft B. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures / B. Ashcroft, G. Griffths, H. Tiffin. – L. & N.Y. : Routledge, 2010. – 283 p.
 17. Eaglton T. Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory / Terry Eaglton. – London : Humanities Press, 1976. – 191 p.
 18. Fanon F. Black Skin, White Masks / Frantz Fanon. – New York : Grove Press, 1967. – 232 р.

Допоміжна

 1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. О. Погинайко ; 3. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.
 2. Євромайдан. Лірична хроніка : [поетич. колекція] / мал. М. Рудської ; дизайн обкл. М. Шкварка. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 46 с.
 3. Євромайдан: хроніка в новелах / упоряд. В. Карп’юк ; дизайн обкл. М. Шкварок. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 213 с.
 4. Євромайдан: хроніка відчуттів. – К. : Дискурс, 2014. – 151 с.
 5. Завадський Ю. Віртуальна література. Нарис типології та поетики / Юрій Завадський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 130 с.
 6. Захарчук І. Війна і слово: мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму / Ірина Захарчук. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 407 с.
 7. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
 8. Іванушкин В. Проблема читачівства та її вивчення / В. Іванушкин ; Український інститут книгознавства. – К. : [б. в.], 1926. – 32 с.
 9. Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі : (досвід перехідної доби) : монографія / Емілія Огар ; [редактор Ольга Катола]. – Львів : Світ, 2012. – 320 с.
 10. Сеньківський В. М. Читання як проблема вільного часу: за результатами соціолого-статистичних досліджень : моногр. / Сеньківський В. М., Олянишен Т. В., Штангрет А. М., Мельников О. В. ; Українська академія друкарства. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 158 с.
 11. Сивокінь Г. М. Художня література і читач: з досвіду конкретно-соціологічних спостережень / Г. М. Сивокінь ; Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1971. – 148 с.
 12. Сивокінь Г. У вимірах сприймання. Теоритичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій / Григорій Сивокінь. – К. : Фенікс, 2006. – 304 с.
 13. Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко]. – СПб. : Академический проект, 2000. – 1040 с.
 14. Томпсон Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Е. Томпсон ; пер. з англ. М. Корчинської. – К. : Основи, 2006. – 368 с.
 15. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій ; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Факт, 2004. – 496 с.
 16. Aarseth E.J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. ― Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1997. ― 203 p.
 17. Fast P. Ideology, Aesthetics, Literary History: Socialist Realism and Its Others / Piotr Fast. – Frankfurt/M. : Peter Lang, 1999. – 144 p.

Інформаційні ресурси

 1. Гулевич Є. Культурні практики читання [Електронний ресурс] / Євген Гулевич. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua /jspui/handle/123456789/779.
 2. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова . – Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma
 3. Дзюба Н. Дитяче читання очима бібліотекаря[Електронний ресурс] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. – 2003. – режим доступу http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n5/dzyba.htm – 20.63 Кб
 4. Кравченко С. В. Читання як соціокультурний феномен в епоху глобалізації: спроба осмислення та програмно-цільові підходи [Електронний ресурс] / С. В. Кравченко. –
 5. Новальська Т. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець XIX – початок XXI ст.) : моногр. / Тетяна Новальська. – К. : [б. в.], 2005. – 250 с. – Режим доступу : http://yunilibr. rv. ua/index. php?option=com_content&task=view&id=360& Itemid=140
 6. http://bourdieu.name/taxonomy/term/2
 7. Swirski P. Popular and Highbrow Literature: A Comparative View. — Vol.1. — № 4. — Purdue University Press, 1999. 29. – Режим доступу : // http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol1/iss4/4

 

Матеріали

 

Федорів_методичні рекомендації

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус