Ulyana Fedoriv

Position: Associate Professor, The Department of Literary Theory and Comparative Literary Studies

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phones (Office): (032)239-46-30, (032)239-41-58

Phone (cell): 0675821554

Email: ulyana.fedoriv@lnu.edu.ua

Web page: philology.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: ua.linkedin.com

Research interests

  • Theory of Literature
  • The Literary Canon
  • The Socialist Realism
  • The Trauma Stadies
  • The Memory Stadies
  • The Postcolonialism

Publications

Навчально-методичні праці/Methodological materials 

1.    Федорів У. Методичні рекомендації до курсу «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності 035 Філологія / Уляна Федорів Миколаївна. – Львів : ПАІС, 2017. – 44 с. (“Guidelines for the Course “Literature and Art in the Context of Social Changes” for MA students /Faculty of Philology)

Elearning courses

“Соцреалістичний канон в українській літературі: сучасне перепрочитання” / “The socialist realist canon in Ukrainian literature: A modern reinterpretation” 

Наукові публікації/Scientific publications

1.Федорів У. Літературний канон як теоретична проблема / Уляна Федорів// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. праць. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. – Вип. 10. – С.215–220. ( The Literary Canon as a Theoretical Problem).

2. Федорів У. Літературний канон: феномен культурної пам’яті чи інструмент соціальної домінації / У. М. Федорів// Питання літературознавства : наук. зб./ Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. –Вип. 13 (70). – С. 36–42. ( The Literary Canon: a Phenomenon of Cultural Memory or a Tool of Social Domination).

3. Федорів У. Процес де-канонізації і проблема перерозподілу влади у літературі / Уляна Федорів// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 13. – С. 39–47. ( The Process of Decanonization and the Problem of Redistribution of the Power in the Literature).

4.Федорів У. Особливості функціонування часу і простору в соцреалістичних текстах / Уляна Федорів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 39, ч. 1. – С. 296–303. ( Features of the Functioning of Time and Space in  Socialist  Realistic Texts).

5. Федорів У. Літературний канон і цензура: захист чи тиск / Уляна Федорів // Парадигма :зб. наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 274–281 ( The Literary Canon and the Censorship: Protection or Pressure).

6.Федорів У. М. Літературний канон як феномен культурної пам’яті / Федорів Уляна Миколаївна // Наукові праці : наук.-метод. журн. Вип. 67, т. 80 : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 6–9. ( The Literary Canon as a Phenomenon of Cultural Memory).

7. Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії / Уляна Федорів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. –2008. – Вип. 44, ч. 2. – С. 15–22. ( The Field of Power and the Literary Canon: to the Problem of Interaction).

8. Федорів У. М. Цензура як чинник формування літературного канону /
У. М. Федорів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 356–360. ( The Censorship as a Factor in the Formation of the Literary Canon).

9. Федорів У. До проблеми ґенези соціалістичного реалізму / Уляна Федорів // Spheres of Culture. – Lublin : UMCS, 2015. – Vol. X. – P. 102–111. ( To the Problem of the Genesis of Socialist Realism).

10.  Федорів У. “Нова людина”: канонізація радянського дитинства / Уляна Федорів // Науковий вісник “Література. Діти. Час”. – Львів : Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва, 2016. – С. 195-206. (“New Man”: Canonization of Soviet Childhood).

11. Федорів У. Канон і цензура: питання про владний канон у літературі / Федорів У. М. // Буття канону : наук. зб. ; відп. ред. П. В. Михед ; упоряд. – Сквіра Н.М. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – С. 390-398. ( The Canon and the Censorship: The Question about the Canon of Power in the Literature).

12. Федорів У. Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації : автореферат на здобуття ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури  / Уляна Федорів. – Львів : ПАІС, 2016. – 20 с. ( The  Socialist Realistic Canon in Ukrainian Literature: Mechanisms of Forming and Transformation).

13.  Федорів У. Демонтувати не можна залишити: випадок Степана Тудора [Електронний ресурс] / Уляна Федорів // Україна Модерна. – 26 вересня 2016 р. (0,5 др. арк.). – Доступно з : http://uamoderna.com/demontazh-pamyati/fedoriv-stepan-tudor (Dismantle cannot be pardoned: the Case of Stepan Tudor).

14.Федорів У. Трансформоване дитинство: образ дитини в радянській пригодницькій літературі / Уляна Федорів // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 166-168. ( Transformed Childhood: the Image of a Child in the Soviet Adventure Literature).

15. Федорів У. Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – № 2 (36). – С. 257–261. ( The Image of the Enemy as a Modeling Figure of Socialist Realism).

16.  Федорів У. Механізми стилістичної модифікації канону: самоцензурований Тичина / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». Серія : Філологія. – 2016. – № 8 (333). – С. 171–177. (Mechanisms of Stylistic Modification of the Canon: self-censored Tychyna)

17.  Федорів У. «Головні герої» соцреалістичних текстів: герой-робітник / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)». – 2017. – № 1 (19). – С. 208–213. («The Protagonists» of  Socialist  Realistic Texts: Hero-Worker).

18.Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України. – 2017. – Вип. 35. – С. 79–88. ( The Main Problems of Reinterpretation of the Socialist Realistic Canon: the Multi-vectorness of Approaches).

19. Федорів У. «Головні герої» соцреалістичних текстів: герой-партієць / Уляна Федорів // «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», 2017. – Вип. 27. – С.28-31. ( «The Protagonists» of  Socialist Realistic Texts: Party Hero).

20. Федорів У. Степан Тудор: міжпоколіннєвий досвід перепрочитання / Уляна Федорів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2018. – Вип. 67, Ч. 1. – С. 58–71. ( Stepan Tudor: Re-reading as the Inter-Generational Experience).

21.Федорів У. Проблема модифікації образу дитини в радянській пригодницькій літературі / Уляна Федорів // Збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» / за ред. О. Філатової, 2018. – № 2 (22). – С. 69-76. ( The Problem of the Modification of Childʼs Image in the Soviet Adventure Literature)

22. Федорів У. Топос втраченого дому у романі Сергія Жадана «Інтернат» / Уляна Федорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2018. – № 1 (28). – . 43-45. ( The Topos of the Lost Home in Serhii Zhadan’s novel “Internat”).

23. Fedoriv, Ulyana. Modification of the Socialist Realistic Canon of Ukrainian Literature: problem of demifologization // Porównania – Comparisons: A journal on comparative literature and interdisciplinary studies / red. Bogusław Bakuła. – № 23: Artistic mythologies in Central and Eastern Europe after World War II. – Poznań, 2018. – P. 173-186.

24.Федорів У. «Пантеон радянських героїв»: образ героя-селянина в українській соцреалістичній літературі // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Філологія», 2018. – № 4 (72) .- С. 200-202. ( Soviet  pantheon of the Heroes: the Image of a Hero-Peasant in Ukrainian Socialist realism Literature).

25. Федорів У. Корозія системи: химерна проза та деформація соцреалістичного канону в українській літературі // Oriens Aliter. – 2018. – № 1. – С. 11-26. (Destruction of the system: fictional prose and deformation of  Socialist realism canon in Ukrainian literature)

26. Федорів У.  Мотив (без)домності в романі Сергія Жадана «Інтернат» //  Studia Methodologica.Vol. 49 (2019). – С. 33-48. (The Topos of the Lost Home in Serhii Zhadan’s novel «Internat»).

27. Федорів У. Репрезентація образу героя-воїна в українській соцреалістичній літературі // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIIІ/2: 2020, pp. 107–117. (Representation of the Hero-Warriorʼs Image in Ukrainian Socialist realism literature ).

28. Федорів У. «Вірні ленінці»: літературна репрезентація образу радянської дитини» // Ukraińskie świety dzieciństwa i młodości. Narracije i toźsamość / pod redakcją Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Uniwersytet Warszawski. Karedra Ukrainistyki. Warszawa 2020. pp. 179-193. (“Faithful Leninists”: a literary representation of the image of the Soviet child “)

29. Fedoriv U. Dom kao prostor sjećanja: problem nacionalnog identiteta u romanu Viktorije Ameline Dom za Doma // Književna smotra . Vol. 53 No. 202(4), 2021. s. 63-70.

30.Федорів У. Мотив втраченого дитинства в романі Сергія Жадана „Інтернат”// Літературний образ дитинства в часи кризи XX–XXI ст. / Literacki obraz dzieciństwa w czasach kryzysów XX–XXI wieku/ pod redakcją Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Warszawа. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2021. рр. 84-94.

Projects

Organisational / managerial skills 

▪ Secretary of the Оrganizing Сommittee of the All-Ukrainian scholarly conference «The Generational Phenomenon as Rebellion and De(con)struction» at the Faculty of Philology in the Lviv University (April 2017).
▪ Organization and carrying out of the seminar series for PhD students .
▪ Secretary of the Editorial Board of the Ukrainian issue of «Književna smotra» (“Literary Review”, Zagreb).
▪ Secretary of the Оrganizing Сommittee of the All-Ukrainian scholarly conference “Literature and History: Anthropos – Topos – Tropos”.

Conferences

The list of selected conferences can be found below. The full list of conferences includes 40 items

▪ Літературний канон як теоретична проблема // VIII Міжнародна конференція молодих учених (21-23 червня 2005 р., Київ) (The Literary Canon as a Theoretical Problem)
▪ Літературний канон: феномен культурної пам’яті чи інструмент соціальної домінації ( 19-20 жовтня 2005 р., Чернівці)( The Literary Canon: a Phenomenon of Cultural Memory or a Tool of Social Domination)
▪ Процес де-канонізації і проблема перерозподілу влади у літературі // Всеукраїнська наукова-теоретична конференція “Література в системі міждисциплінарних зв’язків” (16-17 травня 2007 р., Львів) (The Process of De-canonization and the Problem of Redistribution of Power in the Literature)
▪ Літературний канон як феномен культурної пам’яті // Всеукраїнська наукова конференція “Канон максимального розширення” (28 вересня 2007 р., Миколаїв) (The Literary Canon as a Phenomenon of Cultural Memory)
▪ До проблеми генези соціалістичного реалізму // Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)» (20-21 листопада 2008 р., Львів) (To the Problem of the Genesis of Socialist Realism)
▪ Цензура як чинник формування літературного канону // Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю ”Письменник в умовах заблокованої культури“ ( 28-29 листопада 2013 р., Кременець) (The Censorship as a Factor in the Formation of the Literary Canon)
▪ «Нова людина»: канонізація радянського дитинства // Міжнародний науковий семінар «Література для дітей та юнацтва в Україні між західним і східним каноном: деканонізація – канонізація» (11-12 грудня 2014 р., Львів) (“New Man”: Canonization of Soviet Childhood)
▪ Літературний канон та основні чинники його формування // Третя лекційна сесія Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва у Західному науковому центрі НАН України та МОН України (27 лютого 2015 р., Львів ) (The Literary Canon and the main Factors of its Formation)
▪ Трансформоване дитинство: образ дитини в радянській пригодницькій літературі // Міжнародна наукова конференція «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» ( 22-23 вересня 2016 р., Бердянськ) (Transformed Childhood: the Image of a Child in the Soviet Adventure Literature)
▪ Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту // Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Українська література в загальноєвропейському контексті» ( 20-21 жовтня 2016 р., Ужгород) (The Image of the Enemy as a Modeling Figure of Socialist Realism)
▪ Степан Тудор: міжпоколіннєвий досвід перепрочитання // Всеукраїнська наукова конференція «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція» (квітень 2017 р., Львів ) (Stepan Tudor: Re-reading as the Inter-Generational Experience)
▪ «Радянський пантеон»: образ героя-воїна в українській соцреалістичній літературі // Всеукраїнська наукова конференція «Літературна генерація 1930-х років. Празька школа» (жовтень 2017 р., Київ) (“Soviet Pantheon”: the Image of a Hero-Warrior in Ukrainian Socialist Realistic Literature)
▪ «Вавилонський полон сталінізму»: випадок Павла Тичини // Міжнародної конференції україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)» (24 – 26 листопада 2017 р., Прага (Чехія) (“Babylonian Captivity of Stalinism”: the Case of Pavlo Tychyna)
▪ Мотив (без)домності в романі Сергія Жадана «Інтернат» // Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)» ( 4-6 жовтня 2018 р., Львів) (The Motive of a Homelessness in Serhiy Zhadan’s Novel “Internat”)
▪ «Пантеон радянських героїв»: образ героя-селянина в українській соцреалістичній літературі // Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту» (9 листопада 2018 р., Острог) (The Pantheon of Soviet Heroes: The Image of a Hero-Peasant in Ukrainian Socialist Realistic Literature)
▪ Мотив втраченого дитинства в романі Сергія Жадана «Інтернат» // Міжнародна наукова конференція «Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи» (Motive of the lost Childhood in Serhiy Zhadan’s Novel „Internatˮ, Варшавський університет, 28-29.05.2020 р.).
▪ Дитинство крізь соцреалістичні окуляри: образ радянської дитини // Наукова онлайн-конференція «Література для юнацтва: читацькі запити/авторські пріоритети» (Childhood through Socialist realist glasses: the Image of a Soviet Child, Івано-Франківськ, 25.09.2020 р.).
▪ Дім як простір пам’яти: проблема національної ідентичности в романі Вікторії Амеліної «Дім для Дома» // Всеукраїнської наукової конференції «Література та історія: антропос-топос-тропос», 28-29.10. 2021 р., Львів (Home as a space of memory: the problem of national identity in Victoria Amelina’s novel “Home for Dom”).

Teaching materials

Schedule

Page with teachers schedule not found!