Еволюція художнього світогляду Івана Франка

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ст. наук. співробітник ЛЕГКИЙ МиколаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31
1

Опис курсу

Заняття відбуватимуться за лінком: meet.google.com/cou-mbir-yae

Мета курсу – розкрити роль Івана Франка в розвитку української літературознавчої думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і вплив його ідей на нові покоління учених-літературознавців. Показати вплив західноєвропейської теоретичної і філософської думки на формування його поглядів і його внесок у її подальший розвиток. Основна увага зосереджена на еволюцію поглядів Франка, в якій виділено три основні етапи: період становлення. І. Франка-критика під впливом німецької естетики, що відбилося у статті «Література і її становисько в наших временах» (1877); період позитивістичної естетики, основним документом якої є стаття «Література, її завдання і найважніші ціхи» зразки так званої «реальної критики»; період психологічно-естетичної критики, програмним документом якої є трактат «Із секретів поетичної творчості».

Програма передбачає розкриття вкладу І. Франка у розвиток тогочасних літературознавчих шкіл: культурно-історичної, порівняльно-історичної, психологічної та висунення ідей, які пізніше розгорнули феноменологічна школа та школа рецептивної естетики.

 

Завдання:

 1. показати культурно-історичну атмосферу, в якій відбувалося формування І. Франка як письменника і літературознавця;
 2. розкрити зміну суспільних обставин, які впливали на становлення і зміну його естетичної орієнтації;
 3. розкрити контактні та типологічні збіжності в ідеях І. Франка та тогочасних поглядах західноєвропейських літературознавців і критиків;
 4. показати національну домінанту в його естетичних літературознавчих ідеях;
 5. показати розвиток і популяризацію національних традицій у працях І. Франка;
 6. з’ясувати зв’язок між літературознавчими працями та художніми творами письменника.

 

Результати навчання:

знати:

 • історичні обставини життя Галичини, в яких відбувалося становлення І. Франка як письменника і літературознавця та критика;
 • середовище студентського життя під час навчання І. Франка у Львівському університеті, початки його літературної діяльності, участь у журналах «Друг», «Молот» та ін.;
 • роль Михайла Драгоманова у формуванні суспільних поглядів та естетичних орієнтацій галицької молоді на чолі  з І. Франком;
 • вплив концепції «реальної критики» М. Добролюбова на І. Франка у праці «Література, її завдання і найважніші ціхи» та подолання цього впливу;
 • І. Франко – дослідник давньої літератури (апокрифи, творчість І. Вишенського, Г. Сковороди);
 • Шевченкознавчі студії І. Франка, боротьба проти «впливології»;
 • І. Франко – «сором’язливий модерніст» (С. Сімонек), на позвах з «Молодою Музою»;
 • «критика поетичним словом» (Ю. Шевельов) І. Франка;
 • Франкознавство у ХХ та ХХІ століттях.

 

вміти:

 • виділяти основні ідеї в численних працях письменника і вченого;
 • виявляти зв’язок і розбіжність з ідеями своїх сучасників (М. Драгоманов, І. Нечуй-Левицький, О. Луцький, «молодомузівці»);
 • знайти спільне і відмінне у проблемі психологія художньої творчості між І. Франком, О. Потебнею, З. Фройдом;
 • з’ясувати, що І. Франко поділяв, а що не приймав у теорії соціалізму, марксизму зокрема;
 • вміти знаходити в художніх текстах І. Франка літературознавчі ідеї.

Рекомендована література

Базова

 1. Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – Київ, 1976–1986.
 2. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Університет. – Львів, 2004.
 3. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4-х кн. – Львів, 2005. – Т. 2. Франкознавчі дослідження.
 4. Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. – Львів, 2010.
 5. Ільницький М. Франкознавство // Ільницький М. На перехрестях віку: у 3 кн., Кн. 3. – Київ, 2009.
 6. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. – Київ, 2004.
 7. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Львів, 2006.
 8. Мельник Я. …І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908–1916 роках. – Дрогобич, 2016.
 9. Пилипчук С. Іван Франко – теоретик культурно-історичної школи у фольклористиці. – Львів, 2011.
 10. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. – Львів, 2002.
 11. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка. – Львів, 2009.
 12. Ярема Я. Франкознавчі студії. – Львів, 2007.

 

Допоміжна

 1. Баган О. Між ідеалізмом і християнізмом // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2002.
 2. Баган О. Іван Франко: інтерпретації. – Дрогобич, 2015.
 3. Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ–ХХ ст.). –Львів – Брно, 2013.
 4. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота. – Київ, 2006.
 5. Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початку до кінця ХІХ ст.). –Тернопіль, 1999.
 6. Дей О. Іван Франко. – К., 1981.
 7. Драй-Хмара М. Іван Франко і Леся Українка // Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина. – Київ, 2002.
 8. Кирилюк Є. Вічний революціонер. – К., 1966.
 9. Голод Р. Вплив німецької філософії ідеалізму на формування естетичної свідомості Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4.
 10. Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: в 2 т. – Київ, 1990. Т. 2.
 11. Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльности) // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. Київ, 1998.
 12. Ільницький М. Біль, обернений у слово: риси автобіографізму у ліричній драмі «Зів’яле листя» // Ільницький М. На перехрестях віку: у 3 кн. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – Кн. 3.
 13. Денисюк І. Подвійне коло таємниць. Нові матеріали до історії «Зів’ялого листя» // Літературознавчі та фольклористичні праці: у 4 т. – Львів, 2005. – Т. 2. Франкознавчі дослідження.
 14. Simonek S. Іван Франко і «Молода Муза»: сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19 – початку 20 століття. – Siedlce – Wien, 2012.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус