Жанрова специфіка української прози кінця XIX-XX століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ст. наук. співробітник ЛЕГКИЙ МиколаФЛт-21м, ФЛу-21м, ФЛф-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛт-21мст. наук. співробітник ЛЕГКИЙ Микола
ФЛу-21мст. наук. співробітник ЛЕГКИЙ Микола
ФЛф-21мст. наук. співробітник ЛЕГКИЙ Микола

Опис курсу

Навчальний предмет «Жанрова специфіка української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.» дає маґістрантам розуміння жанрової природи української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема про жанр як літературознавчу категорію, поетику, естетику та рецепцію жанру, розвиток і функціонування жанрів роману, повісти, оповідання, новели, літературної казки, притчі, фрагментарних жанрів, міжмистецькі зв’язки, виявні в жанровій специфіці твору, взаємостосунки між жанром та стилем епохи й авторським індивідуальним стилем.

Мета курсу – ознайомити слухачів із жанровою специфікою української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема з тенденціями розвитку й функціонування роману, повісти, повістки, оповідання, новели, белетризованого нарису, образка, літературної казки, притчі, фрагментарних жанрів (етюду, ескізу, психограми та ін.).

Рекомендована література

Основна:

 1. Аристотель. Поетика. Харків: Фоліо, 2018.
 2. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. Київ: ВЦ «Академія», 2011. 240 с.
 3. Денисюк І. Жанрові проблеми новелістики // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. Львів, 2005. Т. 1. Кн. 1: Літературознавчі дослідження. С. 18–59.
 4. Денисюк І. Про два типи новели у творчості Івана Франка // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. Львів, 2005. Т.2: Франкознавчі дослідження. С. 47–57.
 5. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. Львів: Академічний експрес, 1999. 280 с.
 6. Ортега-і-Гасет Х. Думки про роман // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. Київ: Основи, 1994. С. 273–305.

Додаткова

 1. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора / Пер. з англ. В. Шовкун. Київ: Основи, 2003. 500 с.
 2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці: Золоті литаври, 2001. 634с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva/ (дата звернення: 25.08.2022).
 3. Літературознавча енциклопедія / Авт.-уклад. Ю. Ковалів: У 2 т. Київ: ВЦ «Академія», Т. 1. 608 с.; Т. 2. 624 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/ (дата звернення: 25.08.2022).
 4. Літературознавчий словник-довідник / ред. Р. Гром’як, Ю. Ковалів таін.; 2-ге вид., випр., допов. Київ: Академія, 2007. 751  URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf? (дата звернення: 25.08.2022).
 5. Українська літературна енциклопедія: У 5 томах. Т.1: А–Г. Київ: Головна редакція УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. 536 с.; Т. 2: Д–К. Київ, 1990. 576 с.; Т. 3: К–Н. Київ, 1995. 496 с.
 6. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Słownik terminów literackich / Pod red. J. Sławińskiego. Wydanie piąte bez zmian. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2008. 706 s.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус