Основи літературної комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛт-31

Опис курсу

Курс «Основи літературної комунікації» належить до вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки. Він розрахований на студентів третього курсу філологічного факультету. Курс покликаний дати уявлення про специфіку комунікації, яка відбувається поза літературним текстом, але за його посередництвом (зовнішньотекстуальна літературна комунікація, що передбачає особливий діалог автора та читача); в межах літературного тексту (внутрішньотекстуальна літературна комунікація, пов’язана зі співіснуванням голосів різних суб’єктів свідомості в художньому творі); між текстами (міжтекстуальна літературна комунікація, зумовлена інтертекстуальними зв’язками між різними літературними та мистецькими творами).

Мета курсу – з’ясувати основні концепції, пов’язані з теорією літературної комунікації, та  ознайомити з відповідним методологічним інструментарієм аналізу та інтерпретації художнього твору.

Рекомендована література

Базова

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. М. Зубрицька]. – Львів: Літопис, 2002. – 832 с.
 2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пітер Баррі; [пер. з англ. О. Погинайко]. – Київ: Смолоскип, 2008. – 360 с.
 3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ: ВЦ «Академія», 2004. – 344 с.
 4. Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
 5. Література. Теорія. Методологія / [упор. Д. Уліцька, пер. з польс. С. Яковенко]. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2006. – 543 с..
 6. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Зофія Мітосек; [пер. з польс. В. Гуменюк]. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 408 с.
 7. Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс; [пер. з англ. А. Іщенко]. – Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 302 с.
 8. Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навч. посібник. Київ: Логос, 2015. 170с.
 9. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / [упор. Б. Бакули, за ред. В. Моренця, пер. з польс. С. Яковенка]. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.
 10. Burzyńska A. Anty-Teoria literatury / Anna Burzyń – Kraków: Universitas, 2006. – 540 s.
 11. Głowiński M. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej /Michał Głowiński. – Kraków: Wydaw. Literackie, 1977. – 260 s.
 12. The Norton Anthology of Theory and Criticism / [ed. by V. B. Leitch]. – New York; London: W. W. Norton&Company, 2001. – 2624 p.

Допоміжна

 1. Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо; [пер. з фр. Л. Кононович]. – Львів: Кальварія, 2007. – 272 с.
 2. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Жан Бодріяр; [пер. з фр. В. Ховхун]. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.
 3. Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження / Людвіг Вітгенштайн; [пер. з нім. Є. Попович]. – Київ: Основи, 1995. – 311 с.
 4. Гайдеґґер М. Дорогою до мови / Мартін Гайдеґґер; [пер. з нім. В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2007. – 232 с.
 5. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова / Ганс-Ґеорґ Ґадамер; [пер. з нім. Т. Гаврилів]. – Львів: Ї, 2002. – 188 с.
 6. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Ганс-Ґеорґ Ґадамер [пер. з нім.]. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.
 7. Дерида Ж. Письмо та відмінність / Жак Дерида; [пер. з фр. В. Шовкун]. – Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 602 с.
 8. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко; [пер. з англ. М. Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.
 9. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе / С’юзен Зонтаґ; [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Львів: Кальварія, 2006. – 320 с.
 10. Крістева Ю. Полілог / Юлія Крістева; [пер. з фр. П. Таращук]. – Київ: Юніверс, 2004. – 480 с.
 11. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Клод Леві-Строс;  [пер з фр. З. Борисюк].– Київ: Основи, 2000. – 387 с.
 12. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / Микола Легкий. – Львів: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1999. – 160 с.
 13. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. Павлюк. – Львів: Паіс, 2006. – 120 с.
 14. Рікер П. Сам як інший / Поль Рікер; [пер. з фр. В. Андрушко, О. Сирцова]. – Київ: Дух і Літера, 2002. – 456 с.
 15. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Фердінан де Соссюр [пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. – Київ: Основи, 1998. – 324 с.
 16. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе / Цветан Тодоров; [пер з фр. Є. Марічев]. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – 162 с.
 17. Фуко М. Археологія знання / Мішель Фуко; [пер. з фр. В. Шовкун]. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с.
 18. Eco U. O literaturze / Umberto Eco; [przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska]. – Warszawa: MUZA SA, 2003. – 310 s.

 Інформаційні ресурси

 1. http://books.google.com
 2. http://litera-ua.livejournal.com
 3. http://www.nbuv.gov.ua
 4. https://www.jstor.org/
 5. http://ae-lib.org.ua
 6. http://www.lib.ua-ru.net
 7. http://booksshare.net
 8. http://www.doaj.org

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус