Основи літературної комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛт-31

Опис курсу

Курс «Основи літературної комунікації» належить до вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки. Він розрахований на студентів третього курсу філологічного факультету. Курс покликаний дати уявлення про специфіку комунікації, яка відбувається поза літературним текстом, але за його посередництвом (зовнішньотекстуальна літературна комунікація, що передбачає особливий діалог автора та читача), в межах літературного тексту (внутрішньотекстуальна літературна комунікація, пов’язана зі співіснуванням голосів різних суб’єктів свідомості в художньому творі) і між текстами (міжтекстуальна літературна комунікація, зумовлена інтертекстуальними зв’язками між різними текстами культури).

Курс «Основи літературної комунікації» передбачає наявність насамперед лекційних занять, які допоможуть студентам зорієнтуватися у поглядах представників різних літературознавчих методологій на проблеми авторської інтенції та інтенції тексту, творення тексту та його рецепції, структурних елементів, що лежать в основі комунікативних стратегій тексту, та «комунікації» між текстами культури. Крім того, студентам буде запропоновано взяти активну участь у т.зв. лекційно-практичних заняттях, на яких вони зможуть, прочитавши заздалегідь художній твір, побачити, як працюють відповідні методології на практиці і як функціонує комунікативний простір літератури. У рамках курсу передбачено також написання невеликої дослідницької роботи (відповідно до проблематики курсу) та виконання тестових завдань.

Курс «Основи літературної комунікації» розглядає літературу крізь призму породження та сприймання естетичних повідомлень, а отже, він тісно пов’язаний з естетичною комунікацією і семіотикою, що вивчає функціонування різних знакових систем. Цей курс апелює також до загальної теорії комунікації, комунікативної лінгвістики, до низки літературознавчих методологій ХХ століття, представники яких порушували у своїх дослідженнях згадані проблеми. Водночас курс покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема історії української літератури, історії світової літератури, філософії.

Мета курсу – з’ясувати основні концепції, пов’язані з теорією літературної комунікації, та  ознайомити з відповідним методологічним інструментарієм аналізу та інтерпретації художнього твору.

Завдання:

 • ознайомити студентів із термінологічним апаратом теорії літературної комунікації;
 • зорієнтувати слухачів у полі основних «комунікаційних» ідей представників сучасної гуманітаристики;
 • сформувати у студентів уявлення про літературу як вторинну моделюючу систему, що функціонує в рамках комунікативного поля;
 • навчити студентів розпізнавати проблеми взаємодії автора та суб’єкта свідомості в літературному творі;
 • виробити навички наратологічного аналізу текстів;
 • виробити навички інтертекстуального аналізу текстів;
 • розвивати критичне мислення студентів;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • допомогти слухачам курсу відчути себе активними учасниками літературного комунікування.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття і проблеми теорії літературної комунікації;
 • зв’язок теорії літературної комунікації з іншими дисциплінами;
 • відмінність між повсякденним та естетичним повідомленням;
 • основні моделі комунікації та особливості комунікативного акту;
 • основні типи літературної комунікації;
 • особливості перебігу екстратекстуальної літературної комунікації;
 • суть взаємодії «авторської інтенції», «інтенції тексту» та інтенції читача;
 • основні проблеми, пов’язані з поясненням, розумінням та інтерпретацією літературного твору;
 • суть інтратекстуальної літературної комунікації;
 • особливості функціонування структури літературного твору;
 • структурально-семіотичні наратологічні теорії;
 • механізми смислопородження в тексті;
 • причини і наслідки «саморуйнування» структури;
 • суть поетики відкритого твору;
 • особливості перебігу інтертекстуальної літературної «комунікації»;
 • форми інтертекстуальних зв’язків.

вміти:

 • володіти термінологічним апаратом сучасної теорії літературної комунікації;
 • визначати особливості взаємодії емпіричного автора та суб’єкта літературного твору;
 • здійснювати наратологічний аналіз художнього твору;
 • здійснювати інтертекстуальний аналіз художнього твору;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • аналізувати та інтерпретувати різні літературні твори як естетичні повідомлення;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Базова

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. М. Зубрицька]. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с.
 2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пітер Баррі; [пер. з англ. О. Погинайко]. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
 3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Ролан Барт; [сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова]. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
 4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.
 5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 344 с.
 6. Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
 7. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл / Антуан Компаньон; [пер. с фр. С. Зенкин]. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2001. – 336 с.
 8. Література. Теорія. Методологія / [упор. Д. Уліцька, пер. з польс. С. Яковенко]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2006. – 543 с..
 9. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 2004. – 704 с.
 10. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Зофія Мітосек; [пер. з польс. В. Гуменюк]. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 408 с.
 11. Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс; [пер. з англ. А. Іщенко]. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 302 с.
 12. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М.; К. : Рефл-бук, Ваклер, 2001. – 656 с.
 13. Семиотика / [под ред. Ю. Степанова]. – М.: Радуга, 1983. – 567 c.
 14. Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навч. посібник. Київ: Логос, 2015. 170 с.
 15. Структурализм: «за» и «против»: сб. статей / [под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова]. — М. : Прогресс, 1975. – 472 с.
 16. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / [упор. Б. Бакули, за ред. В. Моренця, пер. з польс. С. Яковенка]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.
 17. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / [пер. с фр., сост. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. М.: Прогресс, 2000. – 536 с.
 18. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
 19. Эко У. Отсутствующая структура / Умберто Эко; [пер. с итал. В. Резник, А. Поганяйло]. – СПб. : Symposium, 2004. – 544 с.
 20. Burzyńska A. Anty-Teoria literatury / Anna Burzyń – Kraków : Universitas, 2006. – 540 s.
 21. Głowiński M. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej /Michał Głowiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1977. – 260 s.
 22. The Norton Anthology of Theory and Criticism / [ed. by V. B. Leitch]. – New York; London: W. W. Norton&Company, 2001. – 2624 p.

Допоміжна

 1. Барт Р. Мифологии /Ролан Барт; [пер. с фр. С. Зенкин]. – М. : Академический Проект, 2010. – 351 с.
 2. Барт Р. S/Z / Ролан Барт; [пер. с фр. Г. К. Косиков и В. П. Мурат]. – М. : УРСС, 2001. – 232 с.
 3. Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо; [пер. з фр. Л. Кононович]. – Львів : Кальварія, 2007. – 272 с.
 4. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Жан Бодріяр; [пер. з фр. В. Ховхун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.
 5. Веденина Л. Г. Теория межкультурной коммуникации и значение слова / Л. Г. Веденина // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 72–76.
 6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая; [пер. с англ.; отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой]. – М.: Русские словари, 1996. –  416 с.
 7. Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження / Людвіг Вітгенштайн; [пер. з нім. Є. Попович]. – К. : Основи, 1995. – 311 с.
 8. Гайдеґґер М. Дорогою до мови / Мартін Гайдеґґер; [пер. з нім. В. Кам’янець]. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с.
 9. Гусев С. С. Метафизика текста. Коммуникативная логика / С. С. Гусев. – Спб. : ИЦ «Гуманитарная академия», 2008. – 352 с.
 10. Гусев С. С. Смысл возможного. Коннотационная семантика / С. С. Гусев. – Спб. : Алетейя, 2002. – 192 с.
 11. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова / Ганс-Ґеорґ Ґадамер; [пер. з нім. Т. Гаврилів]. – Львів : Ї, 2002. – 188 с.
 12. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Ганс-Ґеорґ Ґадамер [пер. з нім.]. – К. : Юніверс, 2001. – 288 с.
 13. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Тен А ван Дейк; [пер. с англ.; под ред. В. И. Герасимова]. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.
 14. Делез Ж. Различие и повторение / Жиль Делез [пер. с фр. Н. Б. Маньковская и Э. П. Юровская]. – СПб. : Петрополис, 1998. – 384 с.
 15. Дерида Ж. Письмо та відмінність / Жак Дерида; [пер. з фр. В. Шовкун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 602 с.
 16. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко; [пер. з англ. М. Гірняк]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
 17. Женетт Ж. Фигуры / Жерар Женетт; [пер. с фр. Н. Перцов] : в 2 т. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
 18. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе / С’юзен Зонтаґ; [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Львів : Кальварія, 2006. – 320 с.
 19. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконстуктивизм. Постмодернизм / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 255 с.
 20. Ингарден Р. Исследования по эстетике / Роман Ингарден; [пер. с польс. А. Ермилов, Б. Федоров]. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1962. – 572 с.
 21. Крістева Ю. Полілог / Юлія Крістева; [пер. з фр. П. Таращук]. – К. : Юніверс, 2004. – 480 с.
 22. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Жак Лакан; [пер. с фр. А. К. Черноглазов]. – М. : Гнозис, 1995. – 192 с.
 23. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Клод Леві-Строс;  [пер з фр. З. Борисюк].– К. : Основи, 2000. – 387 с.
 24. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / Микола Легкий. – Львів : Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1999. – 160 с.
 25. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. Павлюк. – Львів : Паіс, 2006. – 120 с.
 26. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 616 с.
 27. Рікер П. Сам як інший / Поль Рікер; [пер. з фр. В. Андрушко, О. Сирцова]. – К. : Дух і Літера, 2002. – 456 с.
 28. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Фердінан де Соссюр [пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. – К. : Основи, 1998. – 324 с.
 29. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1985. – 335 с.
 30. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе / Цветан Тодоров; [пер з фр. Є. Марічев]. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – 162 с.
 31. Тодоров Ц. Теории символа / Цветан Тодоров; [пер. с фр. Б. Наумов]. – М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. – 384 с.
 32. Фуко М. Археологія знання / Мішель Фуко; [пер. з фр. В. Шовкун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с.
 33. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко; [пер. с фр. В. П. Визгин, Н. С. Автономова]. – СПб. : A-cad, 1994. – 406 с.
 34. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / Умберто Эко; [пер. с англ. А. Глебовска]. – СПб. : Symposium, 2003. – 285 с.
 35. Eco U. O literaturze / Umberto Eco; [przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska]. – Warszawa : MUZA SA, 2003. – 310 s.

Інформаційні ресурси
1. http://books.google.com
2. http://litera-ua.livejournal.com
3. http://www.nbuv.gov.ua
4. http://ae-lib.org.ua
5. http://www.lib.ua-ru.net
6. http://booksshare.net
7. http://www.doaj.org

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус