Історія світової літератури (XIX–XX століття)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛл-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛу-31доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-32доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-33доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-34доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛл-31доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

«Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» – це нормативна дисципліна, розрахована на студентів-третьокурсників, що навчаються за освітньо-професійними програмами «Українська мова та література» і «Прикладна лінгвістика» (спеціальність 035 Філологія, освітній ступінь «Бакалавр», 5-й семестр).

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» зосереджує особливу увагу на таких літературно-мистецьких напрямах, як романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм (з численними своїми течіями) та постмодернізм, а також на особливостях їхнього розвитку в різних національних літературах. У межах курсу студенти ознайомляться з історико-культурними та філософськими передумовами виникнення та розвитку відповідного напряму, з особливостями його естетики, а також із творчістю найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури. Цей курс розрахований на студентів-третьокурсників, які мають базові знання з літературознавства і які вже ознайомлені з літературою античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, бароко та Просвітництва. Тому студенти матимуть змогу розглядати світову літературу ХІХ-ХХ століть у контексті всього літературного процесу, простежити, як літературні напрями і течії, завмираючи під час однієї епохи, відроджуються в модифікованому вигляді в іншій.

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» передбачає наявність лекційних і практичних занять, написання творчих робіт та виконання тестових завдань. Лекційні заняття покликані зорієнтувати студентів в основних тенденціях розвитку літератури, показати різні явища у взаємозв’язку, продемонструвати спільне та відмінне в національних літературах. На практичних заняттях студенти навчаться працювати з художнім текстом і розпізнавати в ньому характерні риси естетики того чи іншого напряму. Індивідуальні дослідницькі або есеїстичні роботи дозволять студентам максимально проявити власні зацікавлення, творчі здібності та критичне мислення. Курс закінчується іспитом.

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» тісно пов’язаний з «Історією української літератури», адже українська література є невід’ємною часткою світової, а тому її можна краще зрозуміти і відчитати, якщо провести паралелі до інших національних літератур. Курс також часто апелює до історії та філософії (зміна напрямів випливає з певної суспільно-історичної ситуації та зміни світоглядної парадигми), до теорії літератури, яка, з одного боку, забезпечує інструментарій для аналізу літературних текстів, а з іншого, сама розвивається разом із розвитком літератури.

Мета курсу – з’ясувати основні тенденції у світовій літературі ХІХ-ХХ століття та специфіку розвитку окремих національних літератур, вивчити творчість найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури, та виробити навики аналізу й інтерпретації художнього тексту.

Завдання курсу:

 1. вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу;
 2. усвідомлення специфіки національних літератур та їх взаємодії;
 3. розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення;
 4. розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах,
 5. обґрунтовувати власну позицію та розуміти позиції й стратегії, відмінні від власної;
 6. здатність давати поточну оцінку явищам літературного процесу;
 7. спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи розвитку літературного процесу ХІХ-ХХ століть;
 • термінологічну відмінність понять напряму, течії та стилю;
 • зв’язок світової літератури з історією, філософією та мистецтвом;
 • місце аналізованих творів у доробку письменника та літературному процесі;
 • основні тематичні, наративні, композиційні, жанрові та стильові тенденції у літературі ХІХ-ХХ століть;

вміти:

 • класифікувати літературні явища; зіставляти літературні тенденції, образи та мотиви в різних національних літературах;
 • розпізнавати причини розвитку літературного процесу;
 • характеризувати творчу спадщину видатних майстрів слова;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • застосовувати на практиці різні літературознавчі методології;
 • порівнювати твори, споріднені за жанровими і стильовими особливостями;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Навчальна література до курсу
“Історія світової літератури” (ХІХ століття)

Основна

1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
2. Наливайко Д.С., Шахова К.С. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник. Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2001. 416 с.
3. Ніколенко О.М., Мацапура В.І. Зарубіжна література XIX століття: Посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. 360 с.
4. Павличко С. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 559 с.
5. Guy J., Small I. The Routledge Concise History of Nineteenth-Century Literature. London; New York: Routledge, 2011. 288 p.

Допоміжна

6. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.
7. Гурдуз А.І. Історія світової літератури (ХІХ – початок ХХ ст.): навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 192 с.
8. Засурский Я.Н., Тураев С.В. История зарубежной литературы ХІХ века: учебное пособие. Москва: Просвещение, 1982. 320 с.
9. История всемирной литературы. Том 6. / отв.ред. И.А.Тертерян. Москва: Наука, 1989. 880 с.
10. История всемирной литературы. Том 7. / отв.ред. И.А.Бернштейн. Москва: Наука, 1991. 832 с.
11. История всемирной литературы. Том 8. / отв.ред. И.М.Фрадкин. Москва: Наука, 1994. 848 с.
12. История зарубежной литературы ХІХ века / А.С. Дмитриев и др.[под ред Соловьевой Н.А.] Москва: Высшая школа, Академия, 2000. 559 с.
13. История зарубежной литературы ХІХ века /Елизарова М.Е. и др. Москва: Просвещение, 1972. 623 с.
14. История зарубежной литературы ХІХ века: в 2 ч. / под ред. Н.П.Михальской. Москва: Просвещение, 1991. 254 с. (Ч.1). 256 с.(Ч.2).
15. История зарубежной литературы ХІХ века /под ред. Соловьевой Н.А. Москва: Высшая школа, 1991. 637 с.
16. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе (Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон). Москва: Издательство Независимая Газета, 2000. 512 с.
17. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: в 2 т. Киев: Мистецтво, 1981. 288 с. (1985, 363 с.).

Навчальна література до курсу
“Історія світової літератури” (ХХ століття)

Основна

1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2011. 488 c.
2. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навчальний посібник /за ред. В.І.Кузьменка. Київ: Вид. центр «Академія», 2010. 496 с.
3. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук. – Луцьк, 2009.
4. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. для студ. вузів. Ч. 2. Зарубіжна література. Луцьк: Вежа, 1999. 181 c.
5. Павличко С. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 559 с.
6. Encyclopedia of World Literature in the 20th Century /ed. S.Serafin. Saint James: St. James Press, 1998. 2709 p.
7. Quinn E. History in Literature: A Reader’s Guide to 20th Century History and the Literature It Inspired. New York: Facts on File, 2004. 368 p.

Допоміжна

8. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.
9. Венгеров Л.М. Зарубіжна література 1871-1973. Київ: Вища школа, 1974. 391 c.
10. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
11. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 487 с.
12. Затонський Д. У пошуках сенсу буття: Погляд на літературу сучасного Заходу. Київ: Дніпро, 1967. 312 с.
13. История зарубежной литературы ХХ века. 1871-1917 / ред. Богословский В.Н., Гражданская З.Т. Москва: Просвещение, 1989. 416 с.
14. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / ред. Богословский В.Н. и др. Москва: Просвещение, 1990. 431 с.
15. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /ред. Л. Андреев. Москва: Высшая школа, 1980. 392 с.
16. История литературы ХХ века. 1945-1980 /ред. Л. Андреев. Москва: Изд-во Московского ун-та, 1989. 413c.
17. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе (Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон). Москва: Издательство Независимая Газета, 2000. 512 с.
18. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: в 2 т. Киев: Мистецтво, 1981. 288 с. (1985, 363 с.).
19. A Guide to Twentieth Century Literature in English /ed. H.Blamires. New York: Routledge, 2020. 330 p.
20. Voth G.L. The History of World literature: Audiobook. URL: https://www.goodreads.com/book/show/7484711-the-history-of-world-literature

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус