Тарас Шевченко і світова література

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент ЛУЧУК ТарасФЛо-31, ФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

«Тарас Шевченко і світова література» — дисципліна за вибором, призначена для студентів-філологів за спеціальністю «Українська мова та література». Цей спецкурс покликаний ознайомити студентів з основними проблемами сучасного шевченкознавства в ракурсі порівняльного літературознавства. Курс передбачає ознайомлення з такими тематичними блоками, як: біблійні мотиви у творчості Кобзаря, Шевченко як перекладач, Шевченко й антична література, переклади Шевченкових творів мовами народів світу, поетична Шевченкіана тощо. Особливу увагу у програмі курсу зосереджено на проблемах зарубіжного шевченкознавства (у країнах Східної та Західної Європи, Північної Америки, Близького й Далекого Сходу). Водночас курс «Шевченко і світова література» покликаний розвивати у студентів уміння використовувати набуті базові знання з порівняльного літературознавства при інтерпретації Шевченкового тексту й перекладів з Шевченка чужими мовами.
Обсяг курсу передбачає працю з усіма літературними жанрами — поезією, прозою, драмою, перекладом.

Завдання:
• надати можливість студентам критично оцінювати тексти, написані іншими студентами (авторами);
• під час обговорення конкретного тексту сприяти конструктивній дискусії, що приносить користь творчому процесу;
• удосконалити й осмислити стратегію писання, включаючи у цей процес творчі елементи.

Студент повинен знати:
• загальні та спеціальні теорії письма;
• основні концепти стратегії письма;
• особливості інтерпретації та надінтерпретації текстів;
• специфіку літературної творчості.

Студент повинен уміти:
• інтерпретувати «чужі тексти»;
• набути практичні навики в писанні своїх текстів;
• написати текст самостійно вибраного жанру.

Рекомендована література

Базова
1. Білецький О. Шевченко і західноєвропейські літератури // Білецький О. Зібр. праць: У п’яти томах. — Київ: Наук. думка, 1965. — Т. 2. — С. 281–287.
2. Дзюба І. Шевченко і світ // Дзюба І. З криниці літ: У трьох томах. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — Т. 2. — С. 7–491.
3. Житник В. Шевченко в слов’янських перекладах: (Традиції і перспективи) // ІХ Міжнародний з’їзд славістів: Слов’янські літератури: Доповіді. — Київ: Наук. думка, 1983. — С. 225–235.
4. Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — Київ, 2011. — Част. 1. — 354 с. — (Хроніка-2000; Вип. 85).
5. Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — Київ, 2011. — Част. 2: «Шевченко». Річники І–Х (1952–1964). — 448 с. — (Хроніка-2000; Вип. 86).
6. Світи Тараса Шевченка: Зб. ст. до 175-річчя з дня народж. поета. — Нью-Йорк, 1991. — VIII + 488 с. — (Записки НТШ; Т. 214).
7. Світи Тараса Шевченка. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — Т. 2: Зб. ст. до 185-річчя з дня народж. поета. — 416 с. — (Записки НТШ; Т. 215).
8. Скуратовський В. Шевченко і світова література // Всесвіт. — 1977. — № 3.
9. Филипович П. Європейські письменники в Шевченковій лектурі // Всесвіт. — 1989. — № 3.
10. Чернишова Т. «Заповіт» Т. Г. Шевченка в аспекті зв’язків зі світовою літературою // Всесвіт. — 1975. — № 3.
11. Шевченко і світ: Літературно-критичні статті / Упоряд. Д. Наливайко. — Київ: Дніпро, 1989.
12. Шевченкове слово і слава: Антологія перекладів з Шевченка чужими мовами / За ред. Богдана Кравцева. — Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 1964. — 456 с.

Допоміжна
13. Антонович М. Шевченко і громади // Слово і Час. — 1992. — № 3. — С. 35–37. — (Шевченко і світ).
14. Базилівський М. Тарас Шевченко і Август Харамбашич // Всесвіт. — 1962. — № 3.
15. Барабаш, Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…»: Гоголь і Шевченко: Порівняльно-типологічні студії // Барабаш, Ю. Вибрані студії: Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — С. 367–721.
16. Безушко В. Повісті Тараса Шевченка // Записки НТШ. — 1965. — Т. 180. — С. 135–146.
17. Білецький О. І. Шевченко і західноєвропейські літератури // Білецький О. І. Зібрання праць: У п’яти томах. — Київ: Наукова думка, 1965. — Т. 2. — С. 281–287.
18. Білецький, Л. Віруючий Шевченко / Леонід Білецький // Хроніка-2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 545–550.
19. Білецький, Л. Віруючий Шевченко / Леонід Білецький // Хроніка-2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 545–550.
20. Бондаренко, І. Творчість Тараса Шевченка в контексті японського українознавства // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2005. — Вип. 36. — С. 12–27.
21. БОРОДІН В. Про основні принципи підготовки й видання Шевченківської енциклопедії // Слово і Час. — 1994. — № 3. — С. 6—9. — (Шевченків світ).
22. Бучинський, Д. Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка / Дмитро Бучинський // Хроніка-2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 551–562.
23. Бучинський, Д. Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка / Дмитро Бучинський // Хроніка-2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 551–562.
24. Гавришків Б. Шевченкознавство в країнах німецької мови// Всесвіт. — 1961. — №3.
25. ГАМАЛІЙ Д. Недогляд з 1841 р.: [Про участь Шевченка в ілюструванні збірника «Сто русских литераторов»] // Слово і Час. — 1992. — № 9. — С. 75—76. — (Штрихи).
26. Глинський І. Перші польські голоси про Шевченка // Всесвіт. — 1962. — № 10.
27. Гогоберідзе Ш. Симон Чиковані — перекладач Т. Г. Шевченка // Слово і Час. — 1991. — № 6. — С. 81–83. — (Штрихи. Сув’язь).
28. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). — Київ: Критика, 2000. — 317 с.
29. Гресько, Михайло. Французи про Шевченка // Всесвіт. — 1965. — №3.
30. Гримич, Віль. Видано в ЧССР: [Повість «Художник»] // Всесвіт. — 1976. — №3.
31. Гримич, Віль. Від покоління до покоління: [Творчість Т. Шевченка в Словенії] // Всесвіт. — 1978. — №3.
32. Гримич, Віль. За Кобзаревою луною: [Статті про словен. дослідників і пер. творів Т. Шевченка Й. Абрама, О. Жупанчича, Я. і А. Глазер, А. Янежича, Ф. Прешерна] // Всесвіт. — 1981. — № 3; 1983. — №3; 1984. — №3.
33. Грицковян, Ярослав. Шевченко і Біблія // Світи Тараса Шевченка: Збірник статей до 175-річчя з дня народження поета. — Нью-Йорк, 1991. — С. 23–29. — (Записки НТШ; Т. 214).
34. ГУБАР О. Кобзар в країні Гарібальді // Слово і Час. — 1995. — № 5/6. — С. 81—82. — (Україніка).
35. ГУМЕНЮК В. Гомони й відгомони історії: (До проблеми: Т. Шевченко й А. Міцкевич) // Слово і Час. — 1999. — № 2. — С. 19—22. — (Контекст).
36. ЖЕРДИНІВСЬКА М. Переклади Т.Г.Шевченка на Кубі та в Іспанії// Слово і Час. — 1995. — № 3. — С. 34—35. — (Шевченків світ).
37. Жідліцький, Вацлав. Шевченкові парадокси / З чес. пер. Володимир Житник // 1990. — №3.
38. Жлуктенко, Юрій. «Мов промінь сонця»: [Твори Шевченка в Нідерландах] // 1988. — №3.
39. Жомнір Ол. Шевченків «Косар» і його англійський переклад: [Е. Л. Войнич] // 1968. — №3.
40. Жулинський, Микола. «Міфологічний» метод Джорджа Грабовича: [Про кн. Дж. Грабовича «Поет як міфотворець», присвяч. Т. Шевченку] // Всесвіт. — 1988. — №5.
41. З ІСТОРІЇ видання «Кобзаря»: [Листування редакторів — О. Дорошкевича та М. Ушакова] / Вступ, підгот. текстів, комент. В. О. Дорошкевича, І. Т. Купріянова // Слово і Час. — 1990. — № 4. — С. 72—75. — (Шевченків світ).
42. Занічковський, Михайло; Нагірний, Маркіян. Йоганнес Шерр про Шевченка // Всесвіт. — 1980. — №3.
43. Заславський І. Книжка в сірій палітурці: [Про вид. в Лондоні кн. творів Т. Шевченка, М. Лєрмонтова в англ. пер. Е. Л. Войнич] // Всесвіт. — 1964. — № 10.
44. ЗБОРОВСЬКА Н. Без задавнених комплексів і стереотипів: [Про єврейське питання в «Гайдамаках» Т.Шевченка] // Слово і Час. — 1997. — № 3. — С. 23—26. — (Дискусії).
45. Зорівчак, Роксоляна. Зростає англомовна шевченкіана // Всесвіт. — 1981. — №3.
46. Зорівчак, Роксоляна. Піонер англомовної Шевченкіани: [Агапій Гончаренко] // 1973. — №3.
47. ІВАКІН Ю. «Корни души — Шевченко»: [Д.Бурлюк про Т. Шевченка] // Слово і Час. — 1992. — № 1. — С. 48—50. — (Дати).
48. Івакін Ю. О. До питання про езопівську мову Шевченка (тайнопис «Давидових псалмів») // Збірник праць 8-ої наукової Шевченківської конференції. — Київ, 1960. — С. 80–95.
49. Ігнатенко М. Розвідка першого корейського шевченкознавця // Слово і Час. — 1998. — № 3. — С. 89–91. — Рец. на кн.: Ким Сук Вон. Шевченко и корейская литература. — Киев, 1997. — 268 с.
50. Кашель, Майя. Тарасове слово серед в’єтнамського народу // Всесвіт. — 1975. — № 3.
51. Кетков О. Життєдайне слово Великого Кобзаря [в Болгарії] // Всесвіт. — 1961. — № 4.
52. Коновалов Г. Твори Шевченка в Чехословаччині // Всесвіт. — 1961. — №7.
53. Кононенко Г. Шевченко французькою мовою // Всесвіт. — 1964. — №10.
54. Копиленко Л. Монографія болгарського шевченкознавця: [Про кн. С. Русакієва «Тарас Шевченко і болгарська література»] // Всесвіт. — 1965. — № 10.
55. Коропецький Роман. Структурна єдність Шевченкових «Давидових псалмів» // Світи Тараса Шевченка. — Нью-Йорк; Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 2001. — Т. 2: Збірник статей до 185-річчя з дня народження поета. — С. 152–164. — (Записки НТШ; Т. 215).
56. Коцюбинська, М. Балада Шевченка // Коцюбинська, М. Мої обрії: [Вибрані статті]: У двох томах / Михайлина Коцюбинська. — Київ: Дух і літера, 2004. — Т. 1. — С. 22–35.
57. Кочур Г. Новий збірник, присвячений Шевченкові: [Про кн.: Тарас Шевченко, співець народної свободи. — Нью — Йорк, 1962. — Англ. мовою] // Всесвіт. — 1963. — № 5.
58. Кочур Г. Шевченко в польських перекладах // Всесвіт. — 1961. — № 9.
59. Кравець В. «Щоб розкрились високі могили…»: (Міф і реальність у Шевченка та Хлєбникова) // Слово і Час. — 1990. — № 9. — С. 62–66.
60. Кравчук, Петро. Великий Кобзар з нами: [Творчість Т. Шевченка в Канаді] // Всесвіт. — 1961. — №3.
61. Крекотень В. І. Біблійні мотиви в творчості Т. Г. Шевченка // Шевченківський словник: У двох томах. — Київ: Наукова думка, 1976. — Т. 1. — С. 67–68.
62. Кубацький, Вацлав. Тарас Шевченко і польський романтизм // Всесвіт. — 1972. — №3.
63. Кузик, Данило. Маловідомі англійські переклади: [Поезії Т. Шевченка у пер. Ф. Марчанта] // Всесвіт. — 1976. — №3.
64. Лань Мань. Моя робота над «Вибраним» Шевченка // Всесвіт. — 1987. — №3.
65. Лебединська І. Культурна традиція у творчості Шевченка // Слово і Час. — 1990. — № 3. — С. 44—46. — (Шевченків світ).
66. ЛЕБЕДИНСЬКА І. Культурна традиція у творчості Шевченка // Слово і Час. — 1990. — № 3. — С. 44—46. — (Шевченків світ).
67. ЛИТВИН М. Кобзар Дармограй // Слово і Час. — 1993. — № 11. — С. 85—86. — (Шевченків світ).
68. Луньєвич, Ірина. Шевченко французькою мовою// Всесвіт. — 1975. — №3.
69. Луцький, Ю. Між Гоголем і Шевченком / Юрій Луцький. — Київ: Видавництво «Час», 1998. — 256 с. — (Українська модерна література).
70. Малкович, І. Від редактора: декілька зауваг щодо перекладу «Тараса Бульби» / Іван Малкович // Гоголь, М. Повісті: Найкращі українські переклади: У двох томах / Микола Гоголь; За ред. Івана Малковича. — Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2009. — Т. 2. — С. 300–303.
71. Марфієвич М. Румуни читають «Кобзар» // Всесвіт. — 1964. — № 3.
72. МЕДУНІНА В. Статистик і поет: [Ф. А. Щербина] // Слово і Час. — 1994. — № 2. — С. 26—28. — (Дати).
73. Методієв, Димитр. Ми любимо Шевченка: [Інтерв’ю з болг. письм. і перекладачем] // Всесвіт. — 1961. — №5.
74. МИКИТЕНКО Ю. Поетове «задзеркалля»: (До проблеми античного топосу у творчості Шевченка) // Слово і Час. — 1994. — № 3. — С. 65—72. — (Питання теоретичні).
75. Микитенко, Олег. Слово і образ Тараса Шевченка на берегах Гангу: [Про п’єсу
М. Рая «Тарас Шевченко»] // Всесвіт. — 1976. — №3.
76. МОВЧАНЮК В. Від шевченкознавства радянського до українського // Слово і Час. — 1993. — № 9. — С. 54—57. — (Шевченків світ.).
77. Мольнар, Михайло. «Заповіт» Т. Г. Шевченка в Чехословаччині: [Історія перекладів] // Всесвіт. — 1976. — № 3.
78. Мольнар, Михайло. Тарас Шевченко у студіях Штефана Крчмери // Всесвіт. — 1987. — №3.
79. Накаї, Кадзуо. Шевченко в Японії // Всесвіт. — 1989. — №3.
80. Нгуенг Конг Хоан. В’єтнам вітає Тараса // Всесвіт. — 1961. — №5.
81. Неуважний, Флоріан. Повість про сина Прометея: [Про кн.: Єнджеєвич Є. Українські ночі, або Родовід генія] // Всесвіт. — 1967. — №5.
82. Нудьга Г.; Стойко С. «Кобзар» угорською мовою// 1965. — №4.
83. Нудьга, Григорій. Як починався Шевченко в Данії // Всесвіт. — 1985. — № 3.
84. Олевський, Лев. «Заповіт» на Кубі // Всесвіт. — 1975. — №3.
85. Охріменко П. Магістраль розвитку білоруського шевченкознавства // Слово і Час. — 1994. — № 3. — С. 57–61. — (Сув’язь).
86. Павлюк М. З літературних взаємин оренбурзьких засланців // Збірник праць ХІХ шевченківської конференції. — Київ: Наукова думка, 1972. — С. 108–126.
87. Панж, Віктор. На далекій і близькій Мальті: [Про пер. «Заповіту»] // Всесвіт. — 1989. — №3.
88. Пархоменко, Інна. Свідчення шани і приязні: [Т. Шевченко у світі] // Всесвіт. — 1981. — №3.
89. Пасічна О. Шевченко японською // Слово і Час. — 1991. — № 12. — С. 54.
90. Пахльовська, Оксана. Фрагменти італійської шевченкіани: [До питання про укр. — італ. літ. зв’язки: Вид. і переклади Шевченка в Італії] // Всесвіт. — 1985. — № 3.
91. Пачовський, Теоктист. Твори Шевченка в перекладах Є. Єнджеєвича // Всесвіт. — 1975. —№ 3.
92. Пащенко, Євген. І знову «Кобзар»: [Про вид. у Югославії] // Всесвіт. — 1982. — №3.
93. Петров, В. Естетична доктрина Шевченка / Віктор Петров // Хроніка 2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 85–91.
94. ПиттанТ. Рамасубраманіан: «Шевченкові поезії — це людські веди» // Всесвіт. — 1988. — № 3.
95. Погребенник, Ярослава. Історія одного видання: [Про «Вибрані поезії» Т. Шевченка в нім. пер. Юлії Віргінії] // Всесвіт. — 1964. — № 5.
96. Пономарьов О. Шевченка читатимуть новогрецькою мовою: [Про пер. Е. Алексіу, Я. Ріцоса, А. Парніса] // Всесвіт. — 1962. — № 3.
97. Попов І. Твори великого поета за рубежем // Всесвіт. — 1961. — № 3.
98. Попов П. Н. «Слово о полку Игореве» в переводе Т. Шевченко // «Слово о полку Игореве»: Сборник исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. — Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 400–409.
99. Присвячується Тарасові Шевченку: [Про зб. поезій «Пісні в полі» яп. поета Тейске Сібуя] // Всесвіт. — 1961. — № 5.
100. Радзикевич, В. Невисловлені думки Т. Шевченка в поемі «Гоголю» / Володимир Радзикевич // Записки НТШ. — 1965. — Т. 180. — С. 153–156.
101. Радо, Дьордь. Як угорці познайомилися з великим поетом // Всесвіт. — 1961. — №7.
102. Радуцький Віктор. «Псалми Давидові» Тараса Шевченка очима перекладача // Сучасність. — 1994. — № 3.
103. Радуцький Віктор. «Псалми Давидові» Тараса Шевченка очима перекладача // Сучасність. — 1994. — № 3.
104. Рехо, Кім. З Кобзарем у серці // Всесвіт. — 1989. — №3.
105. Романенчук, Б. Шевченкові універсальні ідеї / Богдан Романенчук // Хроніка-2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 79–84.
106. Романенчук, Б. Шевченкові універсальні ідеї / Богдан Романенчук // Хроніка-2000: Український культурологічний альманах. — Київ, 2000. — Вип. 39–40: Україна: філософський спадок століть; Т. ІІ. — С. 79–84.
107. Ротач П. «Кобзар» у Югославії: [Про пер. поезій Шевченка та вид. «Кобзаря» сербською мовою] // Всесвіт. — 1970. — №9.
108. РУБЧАК Б. Іронічні ролі Я в поезії «Кобзаря»: Профілі й маски // Слово і Час. — 1993. — № 3. — С. 19—24. — (Шевченків світ).
109. РУДНЄВ Є. «…Мне особливо понравились строки из Тризны»: (Декабристи про Шевченка: нові матеріали) // Слово і Час. — 1998. — № 3. — С. 5—10. — (Шевченків світ.).
110. САРАНА Ф. Самовідданий трудар на шевченківській ниві: [100 років з дня народження М. М. Новицького] // Слово і Час. — 1992. — № 9. — С. 45—48. — (Дати).
111. Світова слава Шевченка: [Про пер. «Заповіту» турец. мовою] // Всесвіт. — 1975. — №3.
112. Сеабра, Мануел Ді. «Я — українець»: [Про сприйняття творчості Шевченка португал. письменником] // Всесвіт. — 1982. — № 3.
113. СИДОРЕНКО О. Повість «Близнецы» в контексті духовних пошуків поета // Слово і Час. — 1991. — № 12. — С. 68—73. — (Шевченків світ).
114. СИРЦОВА О. Канон і апокриф [у творчості Шевченка] // Слово і Час. — 1990. — № 3. — С. 40—44. — (Шевченків світ).
115. Сирцова О. Канон і апокриф [у творчості Шевченка] // Слово і Час. — 1990. — № 3. — С. 40—44. — (Шевченків світ).
116. Сібуя, Тейске. Моя зустріч з Шевченком / З яп. пер.: Кім Рехо, Віталій Крикуненко // Всесвіт. — 1989. — №3.
117. Скуратовський, В. Шевченко і світова література / Вадим Скуратовський // Всесвіт. — 1977. — № 3.
118. Смаль-Стоцький, Р. Шевченко в Вашінґтоні / Роман Смаль-Стоцький // Записки НТШ. — 1965. — Т. 180. — С. 9–18.
119. Спочатку — в світ англомовний: [Про книгу Юрія Луцького «Шевченкова незабутня подорож»] / В. Р. // Слово і Час. — 1998. — № 4/5. — С. 60.
120. Стець, Іван. Кобзар в Угорщині // Всесвіт. — 1975. — №3.
121. Стець, Нестор. Тарас Шевченко в Румунії: [Огляд перекладів і оцінок критики] // Всесвіт. — 1976. — №3.
122. Струмінський Богдан. Шевченко і церковнослов’янська мова // Світи Тараса Шевченка. — Нью-Йорк; Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 2001. — Т. 2: Збірник статей до 185-річчя з дня народження поета. — С. 265–270. — (Записки НТШ; Т. 215).
123. Судак В. Світ читає Кобзаря: [Про пер. творів Т. Шевченка різними мовами] // Всесвіт. — 1969. — №3.
124. Сулима, В. Тарас Шевченко: Кобзар, пророк, апостол // Сулима, В. Біблія і українська література: Навчальний посібник / Віра Сулима. — Київ: Освіта, 1998. — С. 183–220.
125. Сулима, В. Тарас Шевченко: Кобзар, пророк, апостол // Сулима, В. Біблія і українська література: Навчальний посібник / Віра Сулима. — Київ: Освіта, 1998. — С. 183–220.
126. Тимошик, Микола. Шевченко в Китаї // Всесвіт. — 1993. — №5/6.
127. Тульбуре |Тулбуре|, Віктор. Напис на дубовому листку: [Про роботу над пер. «Кобзаря» Т. Шевченка] / З рум. пер. Володимир П’янов // Всесвіт. — 1977. — №3.
128. Тульбуре |Тулбуре|, Віктор. Так я познайомився з Шевченком: [Про знайомство з поезією Шевченка і роботу над її пер. На рум. мову] / З рум. пер. Володимир П’янов // Всесвіт. — 1974. — №3.
129. Фурніка, Віктор. «Голос твій — слова мої»: [Про кн. творів поета й критика Ш’ямсінха Шаші, зокрема про Т. Шевченка] // Всесвіт. — 1991. — № 10.
130. Фурніка, Віталій. Віще слово Тараса в Індії // Всесвіт. — 1983. — №10.
131. Фурніка, Віталій. Голос друга: [Розповідь про те, як перекладався тамільською мовою Шевченків «Заповіт»] // Всесвіт. — 1985. — № 3.
132. Фурніка, Віталій. Письменники Індії про творчість Кобзаря // Всесвіт. — 1986. — №3.
133. Фурніка, Віталій. Тарасова «Катерина» в Шріланці // Всесвіт. — 1987. — №3.
134. Халдар, Гопал. Індійська п’єса [Манматхи Роя] про Шевченка // Всесвіт. — 1969. — № 1.
135. Харитонов, Володимир. Шевченко в перекладах Самуеля Фейхоо // Всесвіт. — 1969. — № 3.
136. Хижняк, Антон. «Заповіт» мовою пушту: [Про пер. афг. поета Сулемана Лаіка] // Всесвіт. — 1974. — №3.
137. ЧАМАТА Н. «Гоголю»: [Про вірш Т. Шевченка] // Слово і Час. — 1994. — № 4/5. — С. 48—51. — (Шевченків світ).
138. Чернишова, Тетяна. Еллі Алексіу про Кобзаря: [Про грец. шевченкознавця] // Всесвіт. — 1985. — № 3.
139. ЧЖУ Хун. Тарасе, тебе люблять у Китаї! // Слово і Час. — 1994. — № 1. — С. 30—32. — (Шевченків світ).
140. Чижевський Д. Т. Шевченко і Д. Штравс // Слово і Час. — 1999. — № 3. — С. 17–21; № 4/5. — С. 39–45. — (Написане залишається).
141. Чирко, Іван. «Кобзар» китайською мовою // Всесвіт. — 1984. — № 8.
142. Шабатин, Полікарп. Дякуючи ювілею Тараса Шевченка: [Шевченкова творчість у Японії] // Всесвіт. — 1997. — №7.
143. Шабатин, Полікарп. Японський «Кобзар»: [Про Шевченкову книжку в перекладі японською мовою] // Всесвіт. — 1997. — №11/12.
144. ШАПОВАЛ М. (М. Сріблянський). Поет і юрба: (До характеристики «культу» Шевченка / Вступ. ст. О. Лупейка «Уникаючи поверхового захвату» // Слово і Час. — 1994. — № 3. — С. 33—37. — (Написане лишається).
145. Шах-Майстренко М. Шевченко і антична культура. — Київ: Фахівець, 1999. — 288 с.
146. ШЕВЕЛЬОВ Ю. Шевченко — класик? // Слово і Час. — 1995. — № 4. — С. 13—24. — (Шевченків світ. Написане лишається).
147. ШЕВЕЛЬОВ Ю. Як творив Шевченко-поет // Слово і Час. — 1995. — № 4. — С. 24–26. — (Шевченків світ. Написане лишається).
148. ШУБРАВСЬКИЙ В. Два послання — два світи: (Т. Шевченко і М. Язиков) // Слово і Час. — 1992. — № 3. — С. 31—34. — (Шевченків світ).
149. Щербина Ф. Слово до Кобзаря: [Розділ з поеми «Чорноморці»] / Вступ. ст. і підготовка тексту В. Медуніної // Слово і Час. — 1994. — № 2. — С. 28–29. — (Написане залишається).
150. Щурат В. Святе Письмо у Шевченковій поезії. — Львів: Видав М. Петрицький, 1904.
151. Яременко, В. Гоголівський період української літератури / Василь Яременко // Гоголь, М. Повісті: Найкращі українські переклади: У двох томах / Микола Гоголь; За ред. Івана Малковича. — Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2009. — Т. 1. — С. 282–295.
152. Яровий О. Ідея слов’янської взаємності на українському ґрунті: Концепція Яна Коллара в осмисленні Тараса Шевченка // Слово і Час. — 1999. — № 1. — С. 31–35. — (Шевченків світ).
153. ЯЦЮК В. Авторове Я у малярстві поета // Слово і Час. — 1992. — № 6. — С. 75—81. — (Собор муз. Шевченків світ).
154. Ящук В. Видно його всьому світу…: [Творчість Т. Шевченка в Англії] // 1964. — №3.
155. Ящук В. Видно його всьому світу…: [Творчість Т. Шевченка в Англії] // 1964. — №3.
156. Luckyj, G. Shevchenko’s Unforgotten Journey / George Luckyj. — Toronto: Canadian Scholars’ Press, 1996. — 119 pp.
157. Luckyj, G. The Anguish of Mykola Hohol a. k. a. Nikolai Gogol / George Luckyj. — Toronto: Canadian Scholars’ Press, 1998. — X + 117 pp.
158. Von Taras Ševčenko bis Joseph Roth: Ukrainisch-Österreichische Literatur¬beziehungen / Hrsg. von Wolfgang Kraus und Dmytro Zatons’kyj. — Bern; Berlin; Frankfurt/M.; New York; Paris, Wien: Peter Lang, 1995. — (New Yorker Beiträge zur Österreichischen Literaturgeschichte; Bd. 4).

Матеріали

Графік_Лучук_Шевченко+світ_літ

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус