Українська інтелектуальна проза

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛт-11мдоцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Курс “Українська інтелектуальна проза” належить до нормативних дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів магістратури філологічного факультету, які навчаються за ОП “Літературна творчість”.

Курс “Українська інтелектуальна проза” спонукає студентів замислитися над особливістю діалогу літератури та філософії в художніх творах, над складною природою жанру інтелектуального роману та його різновидами, а також над проблемою розмежування інтелектуальної літератури та інтелектуалізму в літературі, над питаннями жанрової дифузії та різних кодів відчитування тексту. У рамках курсу увагу зосереджено на витоках інтелектуальної прози у світовій, зокрема українській, літературі, на феномені інтелектуального роману в світовому письменстві ХХ століття і на розвитку інтелектуальної прози в українській літературі ХХ століття з акцентуванням її особливостей у 20-30-х, 40-50-х, 60-80-х роках, а також на зламі ХХ і ХХІ століть.

Мета курсу – з’ясувати специфіку жанру інтелектуального роману та продемонструвати взаємозв’язок літературно-естетичного, філософського та інтелектуального первнів в українській прозі ХХ століття.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бернадська Н. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція. Київ: Академвидав, 2004. 368 с.
 2. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. Київ: ПАРАПАН, 2007. 392 с.
 3. Головань Т. Українська філософська проза: objectum fictum чи літературна реальність? // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2022. №28(3). С.113–118.
 4. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів: Літопис, 1997. 300 с.
 5. Констанкевич І. Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс. Луцьк: Вежа Друк, 2014. 420 с.
 6. Лущій С.І. Романістика української діаспори 1960–1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми. Тернопіль: Джура, 2017. 412 с.
 7. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1999. 447с.
 8. Синицька Н. Гра у класики: поетика української інтелектуальної прози 1960 – 1990 – х років. Чернівці: Місто, 2018. 224 с.
 9. Ушкалов Л. Література і філософія: доба українського бароко. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2019. 416 с.
 10. Andryczyk M. The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2012. VII, 183 p. [Андрейчик М. Інтелектуал як герой української прози 90-х років ХХ століття. Переклад з англійської: Ігор Андрущенко. Львів: Піраміда, 2014. 188c.].

Допоміжна

 1. Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. Київ: Факт, 2006. 432 с.
 2. Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману: Підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. 519 с.
 3. Ганошенко Ю. Інтелектуальність в романі vs. інтелектуальний роман: до проблеми дефініціювання жанру // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. Випуск V. С.265-272.
 4. Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича. Львів: Літопис, 2008. 286 с.
 5. Горнятко-Шумилович А. Проза Валерія Шевчука: традиційне і новаторське. Щецін: Видавництво Щецінського університету, 2001. 168 с.
 6. Ґадамер Г.-Ґ. Філософія і література // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001. С.127-144.
 7. Зубрицька М. Нероздільність: література-як-філософія і філософія-як-література // Філософія науки: зб. наук. ст. Львів, 2006. С.5-15. [Філософські проблеми науки. Львівсько-Варшавський семінар. Львів–Варшава, 2010. С. 33-43]
 8. Куриленко І.А. Жанрова природа інтелектуального роману // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2008. № 798. Сер. Філологія. Вип. 53. С.164–167.
 9. Мельник В.О. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. Київ: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1994. 320 с.
 10. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі. Київ: Вид. дім «Стилос», 2008. 542 с.
 11. Набитович І. Пам’ять, історична проза та формування національної ідентичності // Слово і Час. 2022. №4 (724). С.45–57.
 12. Павличко С.Д. Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. Київ: Наукова думка, 1993. 104 с.
 13. Пуніна О. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття). Донецьк: ДонНУ, 2012. 332 с.
 14. Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури: Монографія. Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. 223 с.
 15. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. Київ: ВЦ Академія, 2008. 248 с.
 16. Klinkert T. Teόria systémow, poznanie a literatúra // World Literature Studies. 2022. Vol.14. S.3–13.
 17. Philosophy as World Literature /ed. by J. R. Di Leo. New York, London: Bloomsbury, Bloomsbury Academic, 2020. 304 p.
 18. Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings. An Anthology /eds. E.John, D. McIver Lopes. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2004.
 19. Tarnawsky M. Between Reason and Irrationality: The Prose of Valerijan Pidmohyl’nyj. Toronto; Buffalo; New York: University of Toronto Press, 1995. 222 p. [Тарнавський М. Між розумом та ірраціональністю. Проза Валеріана Підмогильного.Переклад з англійської: В. Г. Триліс. Київ: Університетське видавництво Пульсари, 2004. 232 с.]
 20. Z problemόw prozy – powieść o artyście / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. 704s.

Інформаційні ресурси

 1. http://books.google.com
 2. http://litera-ua.livejournal.com
 3. http://www.nbuv.gov.ua
 4. https://www.jstor.org/
 5. http://ae-lib.org.ua
 6. http://www.lib.ua-ru.net
 7. http://booksshare.net
 8. http://www.doaj.org

 

Матеріали

Електронний курс:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1427

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус