Українська інтелектуальна проза

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛт-11мдоцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Нормативний курс «Українська інтелектуальна проза» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох років на бакалавраті. Зокрема, курс апелює до історії української літератури, історії світової літератури, філософії та мистецтвознавства.

Дисципліна “Українська інтелектуальна проза” спонукає студентів замислитися над особливістю діалогу літератури та філософії в художніх творах, над складною природою жанру інтелектуального роману, а також над проблемою розмежування інтелектуальної прози та інтелектуалізму в літературі. У рамках курсу увагу зосереджено на витоках інтелектуальної прози у світовій, зокрема українській, літературі, на феномені інтелектуального роману в світовій літературі ХХ століття і на розвитку інтелектуальної прози в українській літературі ХХ століття з акцентуванням її особливостей у 20-30-х, 40-50-х, 60-80-х та 90-х роках. Предметом ґрунтовного обговорення є твори І. Франка, О.Кобилянської, А. Кримського, В.Підмогильного, Ю. Яновського, Є. Плужника, М. Івченка, О. Слісаренка, М.Йогансена, Ґ. Шкурупія, Н.Королевої, Л. Мосендза, В. Домонтовича, Ю. Косача, Е. Андієвської, Вал.Шевчука, В. Земляка, В.Дрозда, Р. Іваничука, П. Загребельного, Ю. Щербака, В. Тарнавського, Г.Пагутяк, К.Москальця та інших письменників ХХ – початку ХХІ століття.

Курс передбачає наявність лекційних і практичних занять, написання індивідуальної роботи в жанрі наукової статті, презентацію результатів власного дослідження на занятті-конференції та виконання тестових завдань. Лекційні заняття покликані зорієнтувати студентів в основних способах інтелектуалізації української літератури та особливостях взаємодії літературного та філософського дискурсів в українській прозі  ХХ століття різних періодів.  На практичних заняттях студенти навчаться працювати з художнім текстом і розпізнавати в ньому жанрові ознаки інтелектуального роману. Курс «Українська інтелектуальна проза» тісно пов’язаний з «Історією української літератури» та «Історією світової літератури», адже зосереджений на одній із найпотужніших тенденцій у літературі різних народів світу. Курс також часто апелює до історії та філософії: зміна історико-культурного контексту та світоглядної парадигми впливає на появу відповідного кола філософських проблем у художньому творі. Важливими є зв’язки з теорією літератури, зокрема з генологією, що акцентує на проблемах жанрової дифузії.

Мета курсу – з’ясувати специфіку жанру інтелектуального роману та продемонструвати взаємозв’язок літературно-естетичного, філософського та інтелектуального первнів в українській прозі ХХ століття.

Завдання:

 • ознайомити студентів із теорією інтелектуальної прози;
 • висвітлити жанрову специфіку інтелектуального роману;
 • зорієнтувати студентів в основних тенденціях розвитку української інтелектуальної прози;
 • з’ясувати риси інтелектуального письма в літературі до ХХ століття;
 • розглянути українську інтелектуальну прозу в контексті світової;
 • охарактеризувати основні періоди розвитку української інтелектуальної прози та продемонструвати їх специфіку;
 • виробити навички критичного мислення;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття і терміни, пов’язані з інтелектуальною прозою;
 • жанрові ознаки інтелектуального роману;
 • відмінність між інтелектуальним романом та інтелектуалізмом у романі;
 • витоки інтелектуальної прози у світовій літературі;
 • найважливіші твори давньої і нової української літератури, в яких наявні риси інтелектуалізму;
 • найяскравіших представників інтелектуальної прози у світовій літературі ХХ століття;
 • основні етапи розвитку української інтелектуальної прози;
 • жанрові різновиди українського інтелектуального роману 1920-30-х років;
 • характерну для 40-50-х років ХХ століття проблематику інтелектуального роману;
 • жанрову специфіку та проблематику інтелектуального роману 60-80-х та 90-х років ХХ століття;
 • основних представників української інтелектуальної прози ХХ століття.

вміти:

 • розпізнавати інтелектуальний роман у літературі;
 • простежувати жанрові ознаки інтелектуального роману в художньому творі;
 • характеризувати основні тенденції розвитку українського інтелектуального роману в ХХ столітті;
 • розрізняти інтелектуалізм у романі та інтелектуальний роман;
 • аналізувати та інтерпретувати інтелектуальні романи;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку;
 • готувати та презентувати наукові доповіді.

Рекомендована література

Основна

 1. Бернадська Н.Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція. Київ: Академвидав, 2004. 368 с.
 2. Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману: Підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. 519 с.
 3. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. Київ: ПАРАПАН, 2007. 392 с.
 4. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів: Літопис, 1997. 300 с.
 5. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1999. 447с.
 6. Синицька Н. Гра у класики: поетика української інтелектуальної прози 1960 – 1990 – х років. Чернівці: Місто, 2018. 224 с.
 7. Andryczyk M. The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2012. VII, 183 p. [Андрейчик М. Інтелектуал як герой української прози 90-х років ХХ століття. Переклад з англійської: Ігор Андрущенко. Львів: Піраміда, 2014. 188c.]

Допоміжна

 1. Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. Київ: Факт, 2006. 432 с.
 2. Бикульчюс В. Поэтика философского романа. Вильнюс: Шяуляйский педагогический институт им. К. Прейкшаса, 1988. 72с.
 3. Бочаров А. Бесконечность поиска. Москва: Советский писатель, 1982. 424с.
 4. Бочкарева Н.С. Роман охудожнике как «роман творения». Генезис и поэтика. Пермь: Пермский университет, 2000. 252 с.
 5. Габермас Ю. Філософський дискурс модерну. Київ: Четверта хвиля, 2001. 424 с.
 6. Ганошенко Ю. Інтелектуальність в романі vs. інтелектуальний роман: до проблеми дефініціювання жанру // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. Випуск V. С.265-272.
 7. Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича. Львів: Літопис, 2008. 286 с.
 8. Горнятко-Шумилович А. Проза Валерія Шевчука: традиційне і новаторське. Щецін: Видавництво Щецінського університету, 2001. 168 с.
 9. Ґадамер Г.-Ґ. Філософія і література // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001. С.127-144.
 10. Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна. Мировоззрение и жизнь. Москва: Прогресс, 1981. 307 с.
 11. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. Москва: Художественная литература, 1973. 535 с.
 12. Зінде М. Творчість В.Голдінга: до проблеми філософсько-алегоричних романів. Київ: Либідь, 2007. 472 с.
 13. Зотова В. Г. Притча як форма художнього осмислення макро- і мікрокосму людини у прозі В. Ґолдінга і В. Шевчука // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2015. Випуск 39. С.98-102.
 14. Зубрицька М. Нероздільність: література-як-філософія і філософія-як-література // Філософія науки: зб. наук. ст. Львів, 2006. С.5-15. [Філософські проблеми науки. Львівсько-Варшавський семінар. Львів–Варшава, 2010. С. 33-43]
 15. Ільницький М. М. Людина в історії (Сучасний український історичний роман). Київ: Дніпро, 1989. 356 с.
 16. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1984. 263 с.
 17. Колодій О. І. Притча і притчевість в українській прозі 70-80-х років ХХ століття: автореф. дис…канд. філол. наук, спеціальність: 10.01.06. 18 с.
 18. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. Львів: ПАЇС, 2005. 368 с
 19. Куриленко І.А. Екзистенціалістська модель українського інтелектуального роману 20-х років ХХ століття: автореф. дис…. канд. філол.н. Харків, 2007.
 20. Куриленко І.А. Жанрова природа інтелектуального роману // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2008. №  Сер. Філологія. Вип. 53. С.164–167.
 21. Маценка С. Партитура роману. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 528 с.
 22. Мельник В.О. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. Київ: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1994. 320 с.
 23. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі. Київ: Вид. дім «Стилос», 2008. 542 с.
 24. Ортега-і-Гасет Х. Думки про роман // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. Київ: Основи, 1994. С.273-305.
 25. Остащук І. Б. Релігійно-філософський дискурс у романах Наталени Королевої: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 „укр. літ-ра”. Івано-Франківськ, 2004. 20 с.
 26. Павличко С.Д. Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. Київ: Наукова думка, 1993. 104с.
 27. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. 328 с.
 28. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація // Павличко С. Теорія літератури. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. С. 641–652.
 29. Синицька Н. Характерні ознаки інтелектуальної прози // Слово і час. 2003. №11. С.75-80.
 30. Сторощук І. І. Роман про митця у контексті літературних дискусій // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. 2012. Вип.17. С. 217–226.
 31. Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури: Монографія. Київ: Видавництво ім. Олени Теліги,  223 с.
 32. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. Київ: ВЦ Академія, 2008. 248 с.
 33. Backus G. Iris Murdoch: The Novelist as Philosopher, the Philosoper as Novelist. ‘The Unicorn” as a Philosophical Novel. Berne; Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 1986. 352 p.
 34. Imagination, Philosophy and the Arts /eds. M.Kieran, D. McIver Lopes. London; New York: Routledge, 2003.
 35. Literature and the Questions of Philosophy / ed. A.J.Cascardi. Baltimore; London: The John Hopkins University Press, 1987.
 36. Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings. An Anthology /eds. E.John, D. McIver Lopes. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2004.
 37. Tarnawsky M. Between Reason and Irrationality: The Prose of Valerijan Pidmohyl’nyj. Toronto; Buffalo; New York: University of Toronto Press, 1995. 222 p. [Тарнавський М. Між розумом та ірраціональністю. Проза Валеріана Підмогильного.Переклад з англійської: В. Г. Триліс. Київ: Університетське видавництво Пульсари, 2004. 232 с.].

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус