Теорія літератури (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГАЛЕТА ОленаФЛо-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛо-21мпрофесор ГАЛЕТА Олена

Опис курсу

Опис курсу
Курс «Теорія літератури» призначений для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня і покликаний підсумувати, узагальнити і поглибити попередні знання про природу літератури, літературознавчі методології й інтерпретаційні практики, зорієнтувати слухачів у сучасному полі літературознавчих досліджень, випрацювати навички цілеспрямованого пошуку й використання літературознавчого інструментарію для провадження власного дослідження. Курс пропонує інтегрований огляд розвитку основних літературознавчих ідей, наскрізних дослідницьких напрямків у рамках епохи модерну (Нового часу) і модернізму (ХХ-ХХІ століття), впроваджує до сучасних дискусій про роль, статус та операційну спроможність теоретико-літературного знання.

Результати навчання:

знати:
основні принципи теорії літератури як засадничої й водночас інтегративної літературознавчої дисципліни;
етапи становлення літературознавчої думки, підстави формування й реформування загальних уявлень про літературу;
дослідницьку методологію й аналітичний інструментарій основних літературознавчих шкіл ХХ-ХХІ століття;
рецепцію й апробацію теоретико-літературних концепцій в українській літературознавчій традиції;
тематику й аргументацію сучасних літературно-теоретичних дискусій;
актуальні проблеми сучасних літературзнавчих досліджень та інтердисциплінарних пошуків.
вміти:
визначати сутність і межі літератури як форми культурної діяльності і як сучасної художньої практики;
аналізувати й інтерпретувати художні явища з огляду на їх місце в літературній традиції й сучасному контексті;
визначати літературознавчі поняття й досліджувати їхнє наповнення і функціональну продуктивність;
самостійно формулювати дослідницькі літературознавчі завдання й добирати відповідний теоретико-методологічний інструментарій;
давати експертну оцінку, провадити фахові дискусії в ділянці сучасного літературознавства, літературної критики й міждисциплінарних гуманітарних досліджень.

Рекомендована література

Основна
1. Баррі, Пітер. Вступ до теорії: літературознавство ікультурологія. Київ: Смолоскип, 2008.
2. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001.
3. Гундорова, Тамара. Постколоніальний роман ґенераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи // Україна модерна. – 27.03.2015. – Режим доступу: https://uamoderna.com/md/hundorovapostkolonial-novel-generational-trauma
4. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / уп. Анатлоій Волков. Чернівці: Золоті литаври, 2001.
5. Література. Теорія. Методологія / уп. Данута Уліцька. Київ: Виданичий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008.
6. Літературознавчий словник-довідник / ред кол. Роман Гром’як та ін. Київ: Академія, 1997.
7. Мітосек, Зофія. Теорії літературознавчих досліджень. Сімферополь: Таврія, 2005.
8. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературнокритичної думки ХХ століття / ред. Марія Зубрицька. Львів: Літопис, 1996.
9. Теорія літератури в Польщі: Антологія з другої половини ХХ й початку ХХІ ст. / уп. Боґуслав Бакула. Київ: Виданичий дім “Києво-Могилянська Академія”,
2008.
10. Ткаченко, Анатолій. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. Київ: Правда Ярославичів, 2003.
11. Bareis, J. Alexander. The Implied Fictional Narrator // Journal of Literary Theory. – February 2020. – P. 120-138. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jlt-2020-
0007/html
12. Bisschop, Wouter T. C. Interpretation and Aesthetic Appreciation // Journal of Literary Theory. – February 2020. – P. 1-9. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jlt-2020-0001/html
13. Castle, Gregory. Blackwell Guide to Literary Theory. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007.
14. Ching G. Literary Theory and Criticism: A Practical Guide for Students. – G&V, 2020.
15. Culler, Johnatan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.
16. Iannarone, Antonio. When Not Communicating. The Critical Potential of the Literary Text and the Limits of Interpretation // Journal of Literary Theory. – February
2020. – P. 55-75. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jlt-2020-
0004/html
17. Jean-Michel Rabaté. The Future of Theory. WileyBlackwell, 2002.
18. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide / Ed. Patricia Waught. New York: Oxford University Press, 2006.
19. Literary Theory: An Anthology. Edited by Julie Rivkin and Michael Ryan. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004.
20. Milevski, Urania and Wetenkamp, Lena. Introduction: Relations between Literary Theory and Memory Studies // Journal of Literary Theory. – September 2022. – P. 197-
212. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jlt2022-2022/html
21. Modern Criticism and Theory: A Reader (3 ed.) / ed. David Lodge and Nigel Wood. London and New York: Routledge, 2008.
22. Oxford Literary Review. – Vol. 42, Issue 1: Last Words in Theory. – 2020.
23. Reading the New Criticis / Ed. by Miranda B. Hickman and John D. McIntyre. – The Ohio State University, 2022. https://core.ac.uk/download/pdf/159569564.pdf
24. Stopel, Bartosz. Aesthetic Appreciation and the Dependence Between Deep and Surface Interpretation // Journal of Literary Theory. – February 2020. – P. 94-119. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jlt-2020-
0006/html
25. Teorie literatury XX wieku: antologia / uł. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
26. Teorie literatury XX wieku: podręcznik / uł. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
27. Terry Eagleton. After Theory. New York: Basic Books,2004.
28. Terry Eagleton. Literary Theory: An Introduction (3 ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
29. Text or Context: Reflections on Literary an Cultural Criticism / Ed. by Ruediger Kunow, Stephan Mussil. – Königshausen u. Neumann, 2013.
30. The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism / ed. by Michael Groden, Martin Kreiswirth, and Imre Szeman. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.
(see: https://litguide.press.jhu.edu/ )
31. The Norton Anthology of Theory and Criticism / ed. by Vincent Leitch, William Cain, Laurie Finke, John McGowan, T. Denean Sharpley-Whiting, Jeffrey Williams. New York:W. W. Norton and Company, Inc., 2018.
32. Theory’s Empire: An Anthology of Dissent / ed. Daphne Patai and Will H. Corral. New York: Columbia University Press, 2005.
33. Truby, John. The Anatomy of Genres: How Story Forms Explain the Way the World Works. – Picador USA, 2022.
34. Tyson, Lois. Critical Theory Today. London: Routledge,2014.
Допоміжна
35. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004.
36. Боровська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.
37. Вітґенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження. – К., 1995.
38. Вступ до літературознавства / Уп. Н. Бернадська. – К., 1995.
39. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Львів, 2007.
40. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – К., 2005.
41. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. – Львів, 2002.
42. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
43. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
44. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
45. Енциклопедія постмодернізму. – К., 2003.
46. Зонтаґ С. Про фотографію. – К., 2002.
47. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе. – Львів, 2006.
48. Качуровський І. Генерика. – К., 2008.
49. Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен, 1985.
50. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. – Ч. 1. Лексика. – Ніжин, 1994.
51. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. – Ч. 2. Фігури і тропи. – Київ, 1995.
52. Качуровський І. Строфіка. – Мюнхен, 1967.
53. Качуровський І. Фоніка. – Мюнхен, 1985.
54. Кристева Ю. Самі собі чужі. – К., 2004.
55. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.
56. Мітосек З. Теорії літературознавчих досліджень. – Сімферополь, 2003.
57. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів, 2006.
58. Рікер П. Сам як інший. – К., 2002.
59. Сивокінь Г. Давні українські поетики. – Харків, 2001.
60. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
61. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
62. Чижевський Д. Українське літературне бароко. – К.,2001.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Теорія літератури

Завантажити силабус