Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є підготова належного професійного середовища для структурної роботи студента-магістранта над власним дослідженням, вибір найсприятливішого методу аналізу, знайомство з науковою літературою за відповідним напрямом, випрацювання теоретичних та практичних навиків, які необхідні для роботи над першим рівнем (магістерським) наукової студії.

Завдання:

 • Створити групу студентів-магістрантів, заняття у якій допоможуть проводити наукові дослідження на належному фаховому рівні.
 • Сформувати у магістрантів навики системного бачення методологічної та теоретичної бази наукового проекту.
 • Ознайомити студентів із вимогами до творчої роботи та наукового літературного дослідження.
 • Ознайомити учасників семінару з особливостями пошуку у галузі літературознавства та художнього творення.
 • Прищепити студентам-магістрантам навики наукової та художньої комунікації.
 • Навчити студентів брати участь у обговоренні результатів дослідницької та творчої роботи на різних етапах їх виконання.
 • Сприяти залученню магістерських робіт у русло сучасних філологічних студій, враховуючи досвід суміжних галузей гуманітаристики (філософії, фольклористики, мовознавства, педагогіки, психології).

Рекомендована література

Базова

 1. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко та ін. Київ: УБА, 2016. 117 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf (дата звернення: 21.08.2019).
 2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: [навч. посібник]. Київ: 2003. 116 с.
 3. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 4. Вержиховська О.М., Гурський В.А., Плахтій М.П. Науково-дослідна діяльність у галузі освіти.: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2015. 137 с.
 5. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка. URL: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
 6. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей. Вінниця : Нова Книга, 2013. 119 с.
 7. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.
 8. Ференц Н. Сучасні методологічні засади літературознавства: навчально-методичний посібник. Ужгород, 2021. 140 с.

Допоміжна література

 1. ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с. URL: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2018/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%208302%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf (дата звернення: 21.08.2019).
 2. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко; Пер. за ред. О. Глотова. Тернопіль: Мандрівець, 2007. 224 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Umberto_Eco/Yak_napysaty_dyplomnu_robotu.pdf (дата звернення: 21.08.2019).
 3. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта: методологічні принципи написання дисертації: посібник. Київ: Твім інтер, 2009. 460 c. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/Abetka_dysertanta_metodolohichni_pryntsypy_napysannia_dysertatsii/ (дата звернення: 21.08.2019).
 4. Мітосек С. Теорії літературних досліджень. Сімферополь, 2003. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Mitosek_Zofiia/Teorii_literaturnykh_doslidzhen/ (дата звернення: 21.08.2019).

5.Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX століття / За ред. M. Зубрицької. Львів, 1996. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Antolohiia/Slovo_Znak_Dyskurs_Antolohiia_svitovoi_literaturno-krytychnoi_dumky_KhKh_st/ (дата звернення: 21.08.2019).

 1. Вимоги до оформлення дипломної роботи спеціаліста. URL: http://web.znu.edu.ua/lab/fordep/oformlenie/diplom_specialista.htm (дата звернення: 21.08.2019).
 2. Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page2 (дата звернення: 21.08.2019).

Інформаційні ресурси

 1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 5. Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org 2. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com
 6. OpenScience in Ukraine(OSU). Комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет. URL:https://openscience.in.ua/doi-suffix.html
 7. Scimago Journal & Country Rank. URL: https://www.scimagojr.com 12. SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/home.uri