Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття, українська мова як іноземна)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛі-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛі-21доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

«Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» – це нормативна дисципліна, розрахована на студентів-другокурсників, що навчаються за ОП «Українська мова та література, українська мова як іноземна» (спеціальність 035 Філологія, освітній рівень «Бакалавр»).

Курс «Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття)» зосереджує особливу увагу на таких літературно-мистецьких напрямах, як романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм (з численними своїми течіями) та постмодернізм, а також на особливостях їхнього розвитку в різних національних літературах. У межах курсу студенти ознайомляться з історико-культурними та філософськими передумовами виникнення та розвитку відповідного напряму, з особливостями його естетики, а також із творчістю найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури. Цей курс розрахований на студентів-другокурсників, які мають базові знання з літературознавства і які вже ознайомлені з літературою попередніх епох. Тому студенти матимуть змогу розглядати світову літературу ХІХ-ХХ століть у контексті всього літературного процесу.

Мета курсу – з’ясувати основні тенденції у світовій літературі ХІХ-ХХ століття та специфіку розвитку окремих національних літератур, вивчити творчість найвидатніших письменників, що формують канон світової літератури, та виробити навики аналізу й інтерпретації художнього тексту.

Рекомендована література

Базова

 1. Венгеров Л.М. Зарубіжна література 1871-1973. Київ: Вища школа, 1974. 391 c.
 2. Гурдуз А.І. Історія світової літератури (ХІХ – початок ХХ ст.): навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 192 с.
 3. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2011. 488 c.
 4. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури  ХІХ – початку  ХХ століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
 5. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навчальний посібник /за ред. В.І.Кузьменка. Київ: Вид. центр «Академія», 2010. 496 с.
 6. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук. – Луцьк, 2009.
 7. Колошук Н.Г. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: у 2 ч. Частина 1. Модерна доба. Київ: Вид. дім «Кондор», 2023. 520 c.
 8. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. для студ. вузів. Ч. 2. Зарубіжна література. Луцьк: Вежа, 1999. 181 c.
 9. Наливайко Д.С., Шахова К.С. Зарубіжна література  ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник.  Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2001. 416 с.
 10. Ніколенко О.М., Мацапура В.І. Зарубіжна література XIX століття: Посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. 360 с.
 11. A Guide to Twentieth Century Literature in English /ed. H.Blamires. New York: Routledge, 2020. 330 p.
 12. Encyclopedia of World Literature in the 20th Century /ed. S.Serafin. Saint James: St. James Press, 1998. 2709 p.
 13. Guy J., Small I. The Routledge Concise History of Nineteenth-Century Literature. London; New York: Routledge, 2011. 288 p.        
 14. Quinn E. History in Literature: A Reader’s Guide to 20th Century History and the Literature It Inspired. New York: Facts on File, 2004. 368 p.
 15. Voth G.L. The History of World literature: Audiobook. URL: https://www.goodreads.com/book/show/7484711-the-history-of-world-literature

Допоміжна

 1. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 444 с.
 2. Бланшо М. Кафка і потреба творчости // Бланшо М. Простір літератури. Львів: Кальварія, 2007. С. 44–72.
 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.
 4. Бредбері М. Британський роман нового часу. Київ: Ксенія Сладкевич, 2011. 480 с.
 5. Вороний М. Театр і драма: зб. статей. Київ: Мистецтво, 1989. 408 с.
 6. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. Київ: ПАРАПАН, 2007. 392 с.
 7. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 487 с.
 8. Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. Дрогобич: Коло, 2015. 366 с.
 9. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє: про реалізм, традиції, новаторство. Київ: Дніпро, 1982. 370 с.
 10. Затонський Д. У пошуках сенсу буття: Погляд на літературу сучасного Заходу. Київ: Дніпро, 1967. 312 с.
 11. Зінде М. Творчість В. Голдінга: до проблеми філософсько-алегоричних романів. Київ: Либідь, 2007. 472 с.
 12. Зонтаґ C. Наталі Саррот і роман // Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе. Львів: Кальварія, 2006. С.110 – 122.
 13. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. Київ: Либідь, 1997. 224 с.
 14. Література Англії ХХ ст. / К.Шахова, Н.Жлуктенко, С.Павличко та ін. Київ: Либідь, 1993. 400 с.
 15. Маценка С. Партитура роману. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 528 с.
 16. Нестелєєв М. Лабіринти американського постмодернізму. Київ: Темпора, 2019. 328 с.
 17. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Харків: Ранок, 2003. 144 с.
 18. Павличко С. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 559 с.
 19. Павличко С.Д. Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. Київ: Наукова думка, 1993. 104 с.
 20. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. Київ: Наукова думка, 1978. 277 c.
 21. Сабат Г. У лабіринтах утопії та антиутопії. Дрогобич: Коло, 2002. 160 с.
 22. Семків Р. Як писали класики. Київ: Pabulum, 2016. 240 c.
 23. Станіслав О. В. Синтаксична сепаратизація як засіб відображення художніх «тропізмів» Наталі Саррот  // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31(70). № 1. Ч. 1.  С.214 – 219. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/40.pdf
 24. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури). Львів: Паїс, 2010. 544 c.
 25. Українка Л. Європейська соціальна драма в кінці ХІХ ст. // Українка Л. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. Т.7. С.225 – 230.
 26. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті. Львів: ПАІС, 2003. 340 с.
 27. Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів ХІХ – ХХ ст. Київ: Вища школа, 1975. 199 с.
 28. Abdollahi M. Umberto Eco’s The Name of the Rose and Intertextuality: Eastern Themes // Scripta. 2020. No16. P.250-262.
 29. Eco U. Borges i mόj lęk przed wpływem //Eco U. O literaturze. Warszawa: MUZA SA, 2003. S.113–128.
 30. Franklin W.B. The Concept of ‘the Human’ in the Work of Hermann Hesse and Paul Tillich. PhD.Thesis. St Andrews:University of St.Andrews, 1977. 432 p. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/96709396.pdf
 31. Fromm E. Afterword to George Orwell’s “1984” [Електронний ресурс] URL: https://ru.scribd.com/doc/195275626/Erich-Fromm-Afterword-to-George-Orwell-s-1984
 32. Gilbert S.M., Gubar S. The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979. 720 p.
 33. Hawes J.M. Why You Should Read Kafka Before You Waste Your Life. New York: St. Martin’s Press, 2008. 244 p.
 34. Jefferson A. Nathalie Sarraute: A Life Between. Princeton: Princeton University Press, 2020. 448 p.
 35. Kendall T. William Golding’s Great Dream // Essays in Criticism. 2018. Vol. 68. Issue. 4. P. 466–487. URL: https://academic.oup.com/eic/article-abstract/68/4/466/5126810?redirectedFrom=PDF
 36. Krys S. A Comparative Feminist Reading of Lesia Ukrainka’s and Henrik Ibsen’s Dramas // Canadian Review of Comparative Literature. P.389 – 409. Vol.34. No.4. [Електронний ресурс]. URL:  https://journals.library.ualberta.ca/crcl/index.php/crcl/article/view/10728
 37. Miller M., Collage of Myself: Walt Whitman and the Making of Leaves of Grass. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2010. 320 p.
 38. Prang C. The Creative Power of Semiotics: Umberto Eco’s The Name of the Rose // Comparative Literature. 2014. Issue 66 (4). P. 420–437.
 39. Stern S. Wilde’s Obscenity Effect: Influence and Immorality in the Picture of Dorian Gray // The Review of English Studies. 2017. Vol. 68, No. 286. P. 756-772.
 40. Waggoner D.Lewis Carroll’s Photography and Modern Childhood. Princeton: Princeton University Press, 2020. 280 p.

 Інформаційні ресурси

 1. http://books.google.com
 2. http://litera-ua.livejournal.com
 3. http://www.nbuv.gov.ua
 4. https://www.jstor.org/
 5. http://ae-lib.org.ua
 6. http://www.lib.ua-ru.net
 7. http://booksshare.net
 8. http://www.doaj.org

Матеріали

Електронний курс:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=184

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус