Основні проблеми теорії літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент ЗУБРИЦЬКА МаріяФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41

Опис курсу

Курс покликаний ознайомити студентів із основними проблемами сучасного літературно-теоретичного дискурсу. Курс передбачає ознайомлення з найновішими теоретичними напрямками, течіями та ідеями, які сьогодні викликають найширше обговорення в академічних колах. Особливу увагу в програмі курсу зосереджено на проблемах теорії автора і авторства, художнього тексту, літературної комунікації та теоріях читача і читання. Водночас курс «Основні проблеми сучасної теорії літератури» покликаний розвивати у студентів теоретичні вміння та здатність використовувати набуті знання з теорії літератури при інтерпретації художніх текстів.

Мета курсу – ознайомити студентів із основними теоретичними проблемами сучасного літературознавчого дискурсу з метою формування в них теоретичних умінь та здатності критично сприймати, аналізувати та інтерпретувати художній текст.

Завдання:

 • ознайомити студентів із найновішими напрямками та ідеями сучасної теорії літератури;
 • сформувати у студентів теоретичні уявлення про літературну комунікацію як науку про взаємодію тексту та читацької аудиторії;
 • удосконалити вміння студентів теоретично осмислювати художні тексти;
 • розвивати у студентів здатність критично аналізувати художні тексти;
 • розвивати у студентів мистецтво ведення дискусій навколо прочитаних текстів і літературних явищ;

 

 

Рекомендована література

Базова література

 1. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Львів, 2007.
 2. Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія / За редакцією Романа Гром’яка. – Тернопіль. 2006. 286 с.

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3E5F0ECE5EDE5E2F2E8EAE02DECEEEDEEE3F02E646F63> (tnpu.edu.ua)

 1. Гулевич Є. Культурні практики читання. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua /jspui/handle/123456789/779
 2. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
 3. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
 4. Еко У. Інтерпретація та надінтерпретація.// Еко У. Маятник Фуко. – Львів: Літопис,1998
 5. Еко У., Поетика відкритого твору //Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. Львів, 1996. С. 406-419.
 6. Еко У., Чи поглине комп’ютер книжку // Книжкова тека, 1996. №7.
 7. Зонтаг С. Проти інтерпретації. — Львів: Кальварія, 2006.
 8. Комунікативна філософія. Антологія. – К., 2008.
 9. Крістева Ю. Полілог. – К., 2004.
 10. Література. Теорія. Методологія / [упоряд. і наук. ред. Данути Уліцької; пер. з пол. С. Яковенка]. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 544 с.
 11. Марковський, Міхал Павел. Антропологія, гуманізм, інтерпретація / Міхал Павел Марковський // Теорія літератури в Польщі : Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / уп. Богуслав Бакула. – Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008. – С. 491-503
 12. Мітосек З. Теорії літературних досліджень [Текст] / З. Мітосек; [пер. з пол., післямова В.І. Гуменюк, наук. ред. В.І. Іванюк]. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408
 13. Нич, Ришард. Антропологія культури. Культурна теорія літератури. Поетика досвіду / Ришард Нич. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2007. – 64 с.
 14. Нич Р. Світ тексту: поструктуралізм і літературознавство / Нич Ришард / [О. Галета (пер.)]. – Л. : Літопис, 2007. – 316
 15. Потебня О., Думка і мова// Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки в XX ст. Львів, Літопис, 2002
 16. Рибіцька Ельжбєта. Від поетики простору до політики місця. Топографічний поворот у літературних дослідженнях / Рибіцька Ельжбєта // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – 2013. – 7. – С. 337-353. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/eidos_2013_7_337
 17. Рікер П. Сам як Інший. – К., 2000
 18. Рікер П. Про інтерпретацію // Після філософії: кінець чи трансформація? / упоряд. К. Байнес. — К.: Четверта хвиля, 2000. — С. 312—333.
 19. Сінченко О. комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник. – К.: Логос. 2015. 170 с.
 20. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Л.: Літопис, 2002. – 636 с.
 21. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
 22. Тодоров Ц. Два принципи оповіді //Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.40-55.
 23. Фрай Н. Великий код. Біблія і література. – Л., 2010.
 24. Г.- Р. Яусс. Естетичний досвід і літературна герменевтика (фраґменти) / Пер. Юрія Прохаська // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.– Л., 2002. – С. 368-403.;
 25. Цепа О. Проблема автора в літературознавстві. «Смерть автора» як один із варіантів її розв’язання / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск 61. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – С. 313–323
 26. Шимчишин М. Трансформації в осмисленні простору та їхні діалоги з геокритикою. / М. Шимчишин // Слово і час. — 2014. — № 8. — С. 60-71.
 27. Booth W. The Rhetoric of Fiction. — Chicago: University of Chicago Press, 1961.
 28. Booth W. The Company We Keep: An Ethics of Fiction. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1988.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. LitPro – https://litpro.oa.edu.ua/
 2. Розділ «Літературознавство» на сайті «Бібліотека української літератури» – http: // ukrlib.com.ua 
 3. «Чтиво» – http://chtyvo.org.ua/
 4. Portal dla polonistów i nie tylko – http://teoria-literatury.cba.pl/
 5. Literary Devices» – https://literarydevices.net/
 6. «The European Library» – http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/.
 7. World Digital Library –https://www.wdl.org/en/.
 8. Text et cetera – http://www.textetc.com/theory.html.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус