Основні проблеми теорії літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент ЗУБРИЦЬКА МаріяФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні з основними проблемами сучасної методології літературознавчих студій, понятійним апаратом та основними проблемами найновіших літературно-теоретичних досліджень.

Завдання курсу
1. Опанування основного термінологічного апарату літературознавства.
2. Набуття навичок аналізу літературного твору та літературного процесу.
3. Розвиток аналітичного та критичного мислення, навичок інтерпретації, “бінокулярного” дослідницького погляду на явища літератури.
4. Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти і випрацьовувати позиції й стратегії, відмінні від власної.
5. Здатність давати поточну оцінку явищам літературного процесу.
6. Спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

Студент повинен знати:

  • Основні концепції літератури та літературознавства;
  • Теоретичні, епістеміологічні, методологічні основи літературознавства;
  • Основні теорії тексту та його інтерпретації;
  • Концепції автора та авторства у літературознавчих дослідженнях;
  • Концепції тексту та його структури;
  • Художні параметри та риторичні виміри літературного тексту;
  • Теорії інтерпретації художнього тексту та основи рецептивної естетики;
  • Проблеми кризи методу в сучасному літературознавстві;
  • Проблема література та нових високотехнологічних засобів комунікації.

Студент повинен уміти:
 володіти термінологічним апаратом сучасного літературознавства;
 розпізнавати та застосовувати на практиці різні літературознавчі методології відповідно до поставлених завдань;
 здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів з використанням опанованого теоретичного матеріалу;
 опрацювати основні праці подані до спецкурсу та давати своє аргументоване тлумачення.

Рекомендована література

1. Бахтин М., К методологии гуманитарных наук //Эстетика художественного творчества. М , 1972. С. 361-374.
2. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Львів, 2007.
3. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. – Львів, 2002.
4. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
5. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
6. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
7. Еліот Т.-С., Функція літературної критики //Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. Львів, 1996. С. 65-73.
8. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М., 2001.
9. Комунікативна філософія. Антологія. – К., 2008.
10. Крістева Ю. Полілог. – К., 2004.
11. Ман Поль де. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. –Изд-во Уральского ун-та. Екатеринбург. -1999.
12. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.
13. Рикер, Конфликт интерпретаций. = М., 1995. –  С. 16-29, 121-137.
14. Рікер П. Сам як Інший. – К., 2000.
15. Рикёр, П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. – М., 1990.
16. Сартр Ж.-П. Что такое література? – http://slovoidelo.narod.ru/neomarxism/sartre/what/what.htm
17. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
18. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
19. Тодоров Ц. Два принципи оповіді // Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.40-55.
20. Фрай Н. Великий код. Біблія і література. – Л., 2010.
21. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. Метакритичне дослідження. – К., 1993.
22. Г.- Р. Яусс. Естетичний досвід і літературна герменевтика (фраґменти) / Пер. Юрія Прохаська // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.– Л., 2002. – С. 368-403.
23. Рецептивна естетика й літературна комунікація / Г. Яусс // Слово і Час. — 2007. — № 6. — С. 37-46.
24. Яусс Г.- Р.. К проблеме диалогического понимания// Вопросы философии. – 1994. – № 12. – С. 97-106.
25. Яусс Г.- Р.. Історія літератури як провокація літературознавства. – К., Основи. 2009.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус