Історія світової літератури (літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЛУЧУК ТарасФЛт-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛт-11доцент ЛУЧУК Тарас

Опис курсу

Цей нормативний курс розрахований на студентів першого курсу. Дисципліна знайомить з основними ідеями, що сформувалися й розвинулися у трьох історично-культурних ареалах Стародавнього світу (євро-афро-азійському, центрально-південно-азійському та східно-азійському) протягом хронологічного відтинку від кінця IV тис. до Хр. до VI ст. Історія літератури Стародавнього світу стає першим етапом знайомства студентів із розвитком різних національних літератур, що складають загальний образ світової літератури. Курс тісно пов’язаний з основними галузями науки про літературу – історією та теорією літератури, водночас набуває міждисциплінарного характеру, вводячи студентів у контекст тогочасного літературного й культурного процесу. Ця навчальна дисципліна покликана актуалізувати базові знання студентів першого курсу з історії світової літератури, активувати синхронно набуті знання зі вступу до літературознавства, історії української літератури, закласти основи для подальшого вивчення історії світової літератури, антропології, культурології, порівняльного літературознавства, теорії літератури. Мета – ознайомити студентів з базовими поняттями, етапами й фактами розвитку літератури Стародавнього світу.

 

Результати навчання:

знати:

  • основні етапи розвитку літератури Стародавнього світу
  • основні осередки розквіту культурних дискурсів (кінець IV тис. до Хр. – VI ст.)
  • основні тексти та імена, що репрезентують літературу Стародавьного світу

 

вміти:

  • оперувати базовою інформацією з курсу
  • орієнтуватися в хронологічній та географічній приналежності того чи іншого тексту
  • дати оцінку щодо історичного місця та значення основних літературних текстів, їх поетикальних та естетичних особливостей
  •  застосовувати культурно-історичний та порівняльний методи щодо літературних текстів Стародавнього світу
  • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці

Рекомендована література

Базова:
Антична література: Хрестоматія / Упоряд. акад. О. І. Білецький. Вид. 2е, доповнене. Київ,
1968.
Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Упоряд., перекл. із
санскриту і прим. Павла Ріттера. Київ: Дніпро, 1982.
Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укладач Віталій
Маслюк. Львів: Світ, 2000.

На ріках вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд.
Михайло Москаленко. Київ: Дніпро, 1991.
Оповідки Давнього Китаю / З кит. перекл. Ігор Зуєв та Олег Лишега. Київ: Дніпро, 1990.

Допоміжна:
Античний театр: Есхіл, Софокл, Евріпід, Арістофан, Менандр, Плавт. Трагедії і комедії /
Упоряд. Вадим Пащенко. Київ: Веселка, 2003.
Антологія літератур Сходу / Упоряд., вступ. стаття та прим. проф. А. Ковалівського. Харків:
Видавництво ХДУ, 1961.
Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Із мови давньоєврейської й
грецької на українську дослівно наново перекладена; Переклад проф. Івана Огієнка.
Київ: Українська Біблійне Товариство, 2003.
Бондарук О. Героїчні епоси народів світу / Ольга Бондарук. Львів: Класика, 2007.
Золоте руно: З античної поезії / Упоряд. Андрій Білецький. Київ: Веселка, 1985.
Черноіваненко В. Кумран і рукописи Мертвого моря: Авторство, ідентифікація, історіографія
/ Віталій Черноіваненко. Київ: Дух і Літера, 2014.
Anthology of Classical Myth: Primary Sources in Translation / Ed. and Transl. by Stephen M.
Trzaskoma, R. Scott Smith, and Stephen Brunet. Indianapolis; Cambridge: Hackett
Publishing Company Inc., 2004.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус