Пам’ять і покоління в літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ГАЛЕТА ОленаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛт-31

Опис курсу

Вибірковий курс “Пам’ять і покоління в літературі” належить до філологічних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців-літературознавців. Курс розрахований на студентів третього року навчання бакалаврського рівня філологічного факультету і спирається на спеціалізовані знання, отримані попередньо у рамках навчальних дисциплін “Вступ до літературознавства”, “Історія української літератури”, “Історія світової літератури”. Курс пропонує поглиблене розуміння динаміки літературного процесу, механізмів формування культурної ідентичності, знайомить із теоретичними обґрунтуваннями поколіннєвого підходу й водночас проблематизує поколіннєву класифікацію. Ґенераційна перспектива дозволяє розглядати літературу у ширшому культурному й соціальному контексті, звертає увагу на переломні моменти й періоди культурної історії, що актуалізують поколіннєву ідентифікацію.

Курс пропонує розуміння ґенераційного підходу як методологічної призми, яка формується в епоху модернізму й відображає особливості модерного мислення, зосередженого на зміні культурних парадигм, поступальному розвиткові і заміщенні (часто конфліктному) наявних форм новими, що перебувають у процесі становлення. Разом з тим, курс розглядає питання культурної тривкості, або ж транспоколіннєвої колективної пам’яті, яка забезпечує стійкість культурних уявлень та цінностей, а також передавання колективного культурного досвіду. Відповідно, курс охоплює українську літературу кінця ХІХ – початку ХХІ століття, узагальнює й концептуалізує попередньо набуті знання, наголошує на універсальних закономірностях і водночас унікальних особливостях поколіннєвих формацій в українській літературній культурі.

Апробація курсу відбулася на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2017-2018 навчальному році, а також на факультеті міжнародних відносин і політології Яґеллонського університету у 2018-2019 навчальному році.

 

Мета курсу – навчити студентів розуміти й аналізувати поколіннєву природу літературних змін і становлення поколінннєвої ідентичності в літературі. Відповідно домети, передбачено досягнення таких цілей:

 • ознайомити студентів із основними теоретико-методологічними версіями поколіннєвого підходу до літератури;
 • з’ясувати переваги й недоліки поколіннєвих ідентифікацій, зіставити їх з іншими способами літературної класифікації;
 • опанувати основний термінологічний інструментарій ґенераційного підходу до літератури та продемонструвати його аналітичні й інтерпретаційні можливості;
 • визначити механізми культурної переємності у контексті сучасних студій пам’яті, розглянути особливості їхнього функціонування в епоху модерну;
 • навчити студентів самостійно визначати й осмислювати поколіннєві явища у літературі;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • поглибити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору відповідно до обраної теоретико-методологічної перспективи.

Завдання:

 • ознайомити студентів з основними концепціями епохи модерну й естетики модернізму;
 • зорієнтувати слухачів у полі основних проблем та ідей модерної епохи;
 • сформувати уявлення про теоретичне знання як результат постійної співдії з художньою практикою;
 • навчити проблематизувати літературний матеріал, самостійно обираючи відповідну методологічну перспективу й термінологічний апарат;
 • розвинути практичні навички читання текстів і розуміння способів їх впливу на читача;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • допомогти слухачам курсу відчути себе активними учасниками літературного діалогу

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • ключові поняття і терміни, пов’язані з ґенераційним підходом до літератури;
 • історичний, культурний та естетичний контекст формування поколіннєвої перспективи у літературознавчих студіях;
 • основні ідеї й підходи сучасних студій пам’яті;
 • механізми транспоколіннєвих зв’язків та особливості літератури як способу культурної комунікації;
 • способи і засоби покліннєвої ідентифікації та їхні прояви у літературі;
 • чинники й обставини, що формували поколіннєву динаміку західної літературної традиції;
 • особливості літературних поколінь та їхньої зміни у модерній українській літературі;
 • характер співіснування різних літературних поколінь у сучасній літературній ситуації;

 

вміти:

 • доцільно обирати й застосовувати сучасні методи літературознавчого аналізу;
 • характеризувати основні літературні тенденції, аналізувати причини та механізми змін;
 • досліджувати літературу як різновид культурної пам’яті;
 • визначати й інтерпретувати стратегії поколіннєвої ідентифікації у літературі;
 • описувати культурну динаміку й механізми культурної комунікації;
 • розглядати літературні твори у контексті культурного покоління, визначати їхні загальні й індивідуальні особливості;
 • здійснювати самостійний пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • готувати та презентувати наукові доповіді й проекти;
 • працювати у групі, взаємодіяти у процесі виконання колективних завдань.

Рекомендована література

Рекомендована література

1. 20-ті live з Яриною Цимбал : спецпроект // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – Режим доступу : http://litakcent.com/category/20-ti-live/
2. Агеєва, Віра. Зміна літературних поколінь не визначається лише календарем / Віра Агеєва // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 10.04.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/04/10/zmina-mistetskih-pokolin-ne-viznachayetsya-lishe-kalendarem/
3. Андрейчик, Марко. Інтелектуал як герой української прози 90-х років ХХ століття / Андрейчик Марко. – Львів : Піраміда, 2014. – 188 с.
4. Антологія молодої української поезії III тисячоліття / упор. Мирослав Лаюк. – Київ : АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 496 с.
5. Ассман, Аляйда. Простори спогаду : форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман.– Київ : Ніка-Центр, 2012. – 440 с.
6. Ассман, Ян. Культурная память : письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
7. Бердиховська, Боґуміла; Гнатюк, Оля. Бунт покоління : Розмови з українськими інтелектуалами / Боґуміла Бердиховська, Оля Гнатюк. – Київ : Дух і літера, 2004. – 332 с.
8. Бернадська, Ніна. Літературні покоління : pro et contra / Ніна Бернадська // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 03.04.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/04/03/nina-bernadska-literaturni-pokolinnya-pro-et-contra/
9. Борисюк, Ірина. Вісімдесятники / дев’яностники : особливості ідеологічної трансформації (на прикладі Мар’яни Савки) / Ірина Борисюк // Вісник Львівського університету : серія філологічна. Вип. 67. – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 91-100.
10. Борисюк, Ірина. Тотожність / Інакшість: ідентичність, тіло, час / Ірина Борисюк // Критика. – Листопад 2016. – Режим доступу : https://krytyka.com/ua/articles/totozhnist-inakshist-identychnist-tilo-chas
11. Будинок “Слово” : документальний фільм / реж. Тарас Томенко. – Fresh Production Group, 2017. – 81 хв.
12. Вешелені, Олександр. Геть “двотисячників”! // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 29.08.2013. – Режим доступу : http://litakcent.com/2013/08/29/het-dvotysjachnykiv/
13. Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи [Електронний ресурс] / упор. і ред. Web-сайту Роман Бабовал. – 2002-2003. – Режим доступу : http://users.belgacom.net/babowal/indexnyg.htm
14. Вісник Львівського університету : серія філологічна. Вип. 67. – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 346 с. (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція”)
15. Вісник Львівського університету: серія філологічна. Вип. 67. – Ч. 2. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 344 с. (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція”)
16. Галета, Олена. Архів як персональний проект та історична проекція : за матеріалами Юрія Меженка / Олена Галета // Бібліотека Українського католицького університету (Центр митрополита Андрея Шептицького). – 11 травня 2018 року. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=Bh8y6EBGAc8
17. Галета, Олена. “Старші й молодші” чи “старі і нові” : поколіннєвий поділ літератури у працях Юрія Меженка / Олена Галета // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 67. – Ч. ІІ. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 56-67.
18. Галета, Олена. Вибухові слова : українська література 1990-х / Олена Галета // Трансформації у Східній Європі : 27 років опісля : лекційно-дискусійна програма. – 4 квітня 2017 року. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=YaE4hXytrEg
19. Галета, Олена. Від антології до онтології : антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття / Олена Галета. – Київ : Смолоскип, 2015. – 640 с.
20. Гундорова, Тамара. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – Київ : Критика, 2005. – 263 с.
21. Гундорова, Тамара. Шістдесятництво : метафора, ім’я, дім / Тамара Гундорова // Коцюбинська, Михайлина. Мої обрії : у 2 т. – Т.1. – Київ : Дух і Літера, 2004. – С.4-10.
22. Дві тонни найкращої молодої поезії : антологія поезії двотисячників / упор. Богдан-Олег Горобчук, Олег Романенко. – Київ : Видавництво Романенка “Маузер”, 2007. – 304 с.
23. Дев’ядесятники : поетична антологія нового покоління / упор. Іван Андрусяк // Перевал. – 1994. – № 1.
24. Дев’ятдесятники : антологія нової української поезії / упор. Василь Махно. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 224 с.
25. Дисиденти : Антологія текстів / упор. Олексій Сінченко. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 656 с.
26. Євшан, Микола. Боротьба ґенерацій і українська література / Микола Євшан // Євшан, Микола. Критика. Літературознавство. Єсеїстика / упор. Наталія Шумило. – Київ : Основи, 1998. – С. 45-53.
27. Зенкин, Сергей. “Поколение” : опыт деконструкции понятия / Сергей Зенкин // Поколение в социокультурном контексте ХХ века / отв. ред. Николай Хренов. – Москва : Наука, 2005. – С. 130-136.
28. Іменник : антологія дев’яностих / упор. Андрій Кокотюха, Максим Розумний. – Київ : Смолоскип, 1997. – 264 с.
29. Касьянов, Георгій. Незгодні : українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. 2-ге вид., випр. і доповн. / Георгій Касьянов. ‒ Kиїв : Кліо, 2019. ‒ 248 с.
30. Кіяновська, Маріанна. Знаки поетичних поколінь у найновішій українській поезії / Маріанна Кіяновська // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 07.07.2011. – Режим доступу : http://litakcent.com/2011/07/07/znaky-poetychnyh-pokolin-u-najnovishij-ukrajinskij-poeziji/
31. Ковальова, Анастасія. ProSlovo : Будинок Слово / Ковальова, Анастасія. – Режим доступу : http://proslovo.com/#15/50.00892/36.23515/-17.6/45
32. Коннертон, Пол. Як суспільства пам’ятають / Пол Коннертон. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 184 с.
33. Корабльова, Валерія. Покоління в полі культури : множинність репрезентацій / Валерія Корабльова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 180 с.
34. Кратохвіль, Александер. Поп-література : покоління 90+ / Александер Кратохвіль // Критика. – Червень 2009. – Режим доступу : https://krytyka.com/ua/articles/pop-literatura-pokolinnya-90
35. Куліш, Володимир. Слово про Будинок “Слово” / Володимир Куліш. – Торонто : Гомін України, 1966. – 68 с. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/memuari/1741-kulish-v-slovo-pro-budinok-slovo/
36. Куммер, Фрідріх. Зміна літературних поколіннів / Фрідріх Куммер, перекл. Миколи Євшана // Українська хата. – No 9.– 1910.– С. 614-619.
37. Кун, Томас. Логіка і методологія науки. Структура наукових революцій / Томас Кун. – Київ : Port-Royal, 2001. – 228 с. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/kuhn/kuhn.htm
38. Лавріненко, Юрій. Література вітаїзму 1917-1933 / Юрій Лавріненко // Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей / упор. Юрій Лавріненко. – Париж : Instytut Literacki, 1959. – С. 931-967.
39. Лебединцева, Наталія. Явище літературного покоління в українській культурі кінця ХХ століття / Наталія Лебединцева // Наукові записки. Філологія. Літературознавство. – № 118. Вип. 105. – Миколаїв, 2009. – С. 35-40.
40. Легендарне покоління : Поети-вісімдесятники вперше на одній сцені // Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=8kAyRha31gY
41. Мангейм, Карл. Проблема поколений / Карл Мангейм // Новое литературное обозрение. – Москва, 1998. – № 2 (30). – С. 7-47.
42. Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / упор. Марія Ревакович, Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2012. – 882 с.
43. Олійник, Євгенія. “Тихий протест” і “внутрішня міграція” українських художників 70-х / Євгенія Олійник // Радіо Свобода. – 17 вересня 2013 року. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/25108294.html
44. Ортега-и-Гассет, Хосе. Вокруг Галлилея / Хосе Ортега-і-Гассет // Ортега-и-Гассет, Хосе. Избранные труды. – МОсква : Весь мир, 1997. С. 233-403
45. Ортега-і-Гасет, Хосе. Занепад революцій / Хосе Ортега-і-Гасет // Ортега-і-Гасет, Хосе. Вибрані твори. – Київ : Основи, 1994. – С. 370-390.
46. Ортега-і-Гасет, Хосе. Тема нашої доби / Хосе Ортега-і-Гасет // Ортега-і-Гасет, Хосе. Вибрані праці. – Київ : Основи, 1994. – С. 315-369.
47. Павличко, Соломія. Концепція поколінь і боротьби між ними / Соломія Павличко // Павличко, Соломія. Теорія літератури. – Київ : Основи, 2002. – С. 147-152.
48. Павличко, Соломія. Facing Freedom : The New Ukrainian Literature, 1996 / Соломія Павличко // Теорія літератури. – Київ : Основи, 2002. – С. 553-559.
49. Пастух, Тарас. Київська школа поетів та її оточення / Тарас Пастух. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 698 с.
50. Повернення деміургів / Плерома 3’98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури / упор. Володимир Єшкілєв, Юрій Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 228 с.
51. Поети “витісненого покоління” : антологія / упор. Іван Андрусяк. – Харків : Ранок, 2009. – 256 с.
52. Позадесятники-2 : поетична антологія / упоряд. Олександр Гордон. – Львів : Престиж-Інформ, 2000. – 88 с.
53. Позадесятники : поетична антологія / упоряд. Олександр Гордон. – Львів : Престиж Інформ, 1999. – 116 с.
54. Поколение в социокультурном контексте ХХ века / Отв. ред. Николай Хренов. – Москва : Наука, 2005. – 631 с.
55. Поліщук, Ярослав. Поколіннєва модель шістдесятництва : культ чи дискредитація / Ярослав Поліщук // Вісник Львівського університету : серія філологічна. Вип. 67. – Ч. 2. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 68-78.
56. Постколоніалізм. Генерації. Культура : теоретичні ревізії / за ред. Тамари Гундорової, Аґнєшки Матусяк. – Київ : Лаурус, 2014. – 336 c.
57. Ревакович, Марія. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / Марія Ревакович. – Київ : Критика, 2012. – 335 с.
58. Рикер, Поль. Память, история, забвение / Поль Рикер. – Москва : Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.
59. Розстріляне відродження : невідома історія письменників із розсекречених архівів КДБ // TSN.ua – Режим доступу : http://tsn.ua/special-projects/kdb/
60. Романенко, Олена. Покоління: читач vs письменник // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 25.04.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/04/25/pokolinnya-chitach-vs-pismennik/?fbclid=IwAR3jJ3YbdKFuK_KxJqh1GifVp_Lq7maJtcG-VmCVYmEWEs_Ttp5fa1Ap6k8
61. Романцова, Богдана. Не моєї крові : конфлікт поколінь у британській літературі / Богдана Романцова // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 16.05.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/05/16/ne-moyeyi-krovi-konflikt-pokolin-u-britanskiy-literaturi/
62. Рубчак, Богдан. Міти мефаморфоз, або Пошуки доброго світу / Богдан Рубчак. – Львів : Піраміда, 2012. – 484 с.
63. Рудницька, Мілена. Матері і дочки / Мілена Рудницька // Рудницька, Мілена. Статті, листи, документи / упоряд. Мирослава Дядюк. – Львів : б. в., 1998. – 221-224.
64. Рябчук, Микола. “Ми помрем не в Парижі” / Микола Рябчук // Вісімдесятники : антологія нової української поезії / упор. Ігор Римарук. – Едмонтон : Видавництво КІУС, 1990. – С. xi-xviii.
65. Рябчук, Микола. Вісімдесятники : з андеґраунду до мейнстріму / Микола Рябчук // Межі поколінь : 1985-2004. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=rLWMGODDYWg
66. Санченко, Антон. Покоління двох тонн / Антон Санченк // Тиждень.ua – 15 жовтня 2017. – Режим доступу : https://tyzhden.ua/Columns/50/202496
67. Свято, Роксолана. Проблема літературних поколінь : період безчасся і українська позеія 70-х років ХХ століття / Роксолана Свято // Наукові записки НаУКМА. – Т. 72. Філологічні науки. – Київ, 2007. – С. 67-73.
68. Семків, Ростислав. Шістдесятники : справа молодих / Ростислав Семків // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 18.04.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/04/18/rostislav-semkiv-shistdesyatniki-sprava-molodih/
69. Соловей, Олег. “Позадесятники” : тексти у контексті / Олег Соловей // Кальміюс : літературно-мистецький альманах. – 2000. – Ч. 1-2 (9-10). – Режим доступу : http://kalmius.narod.ru/nomer4/recenz/solo2.htm
70. Стех, Марко Роберт. Витончена поезія поетів т. зв. “Київської школи” / Марко Роберт Стех // “Очима Культури” / автор програми Марко Роберт Стех. – № 95. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=GxiVGZOqnUw
71. Тарнашинська, Людмила. Антропотопос “покоління” : метаморфози резонансних інтенцій (зауваги, що виходять поза межі академічних) / Людмила Тарнашинська // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 02.05.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/05/02/antropotopos-pokolinnya-metamorfozi-rezonansnih-intentsiy-z-auvagi-shho-vihodyat-poza-mezhi-akademichnih/
72. Тарнашинська, Людмила. Метафізика бунту : протестні інтенції літературних поколінь (крізь призму концепцій А. Камю, Ґ. Марселя, Н. Бердяєва) / Людмила Тарнашинська // Вісник Львівського університету : серія філологічна. Вип. 67. – Ч. 2. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 3-17.
73. Тарнашинська, Людмила. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспект) / Людмила Тарнашинська. – Київ : Смолоскип, 2010. – 632 с.
74. Українські літературні школи та групи 60-90-х рр. ХХ ст. : антологія вибраної поезії та есеїстики / упор. Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2009. – 620 с.
75. Чернецький, Віталій. Картографуючи посткомуністичні культури / Віталій Чернецький. – Київ : Критика, 2013. – 429 с.
76. Черняхівська, Вікторія. Деякі аспекти комунікативно-рецептивних вимірів літературного покоління “Двотисячників” / Вікторія Черняхівська // Studia Methodologica : альманах / упоряд. Ігор Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24 : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – С. 260-263.
77. Швець, Алла. Наталія Кобринська у світлі генераційної ідентичності (на матеріалі мемуаристики та авторепрезентації) / Алла Швець // Швець, Алла. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному та творчому вимірах. – Львів : б. в., 2018. – С. 21-178.
78. Шелухін, Володимир. Прокляття поколінь і тінь літератури / Шелухін Володимир // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 27.03.2019. – Режим доступу : http://litakcent.com/2019/03/27/proklyattya-pokolin-i-tin-literaturi/?fbclid=IwAR1DElKViiBAQTSumFqulJlC_sgddTgjcWS0QU1_BrWiLuu93i2zxy-_gBE
79. Шестопалова, Тетяна. Конструкти відродження в науково-критичній спадщині Юрія Лавріненка / Тетяна Шестопалова // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : філологія. – Маріуполь, 2010. № 2(4). – С. 104-112.
80. A Companion to Cultural Memory Studies / ed. by Astrid Erll, Ansgar Nünning. – Berlin ; New York : De Gruyer, 2010. – 452 p.
81. Assmann, Aleida. Der lange Schatten der Vergangenheit : Erinnerungscultur und Geschichtspolitik / Aleida Assmann. – München: C. H. Beck, 2006. – 320 S.
82. Bertelsen, Olga. Spatial Dimensions of Soviet Repressions in the 1930s : the House of Writers (Kharkiv, Ukraine). PhD thesis / Olga Bertelsen. – University of Nottingham, 2013. – 529 p. – Режим доступу : http://eprints.nottingham.ac.uk/13390/1/SPATIAL_DIMENSIONS_OF_SOVIET_REPRESSIONS_IN_THE_1930s.pdf
83. Cultural Memory and Multiple Identities / ed. by Rüdiger Kunow and Wilfried Raussert. – Berlin : Lit, 2008. – 200 p.
84. Darnton, Robert. What Was Revolutionary about the French Revolution? / Robert Darnton. – Waco, Texas : Markham Press Fund, 1990. – 52 p.
85. Dialog pokoleń : w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 458 s.
86. Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Mateusza Dąsala, Kai Marchel. – Warszawa : Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 336 s.
87. Eisenstadt, Shmuel Noah. From Generation to Generation : Age Groups and Social Structure / Shmuel Noah Eisenstadt. – Glencoe, Illinois : The Free Press, 1956. – 357 p.
88. Erll, Astrid. Generation in Literary History : Three Constellations of Generationality, Genealogy, and Memory / Astrid Erll // New Literary History. – Vol. 45, n. 3. – John Hopkins University, summer 2014. – P. 385-409.
89. Gołębiowski, Bronisław. Dialog pokoleń. Studia nad socjologicznymi i kulturowymi zagadnieniami dialogu i następstwa pokoleń w Polsce XX wieku / Bronisław Gołębiowski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. – 533 s.
90. Halbwachs, Maurice. The Collective Memory / Maurice Halbwachs. – New York : Harper & Row Colophon Books, 1980. – 182 p.
91. Hentea, Marius. The Problem of Literary Generations : Origins and Limitations / Marius Hentea // Comparative Literature Studies. – Vol. 50, n. 4. – Penn State University, 2013. – P. 567-588.
92. Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory / Marianne Hirsch // Poetics Today. – 2008. – № 1. – Режим доступу : http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf
93. Howe, Neil; Strauss, William. Generations : The History of America’s Future, 1584 to 2069 / Neil Howe, William Strauss. – New York : Perennial, 1991. – 544 р.
94. Howe, Neil; Strauss, William. The Fourth Turning : What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny / Neil Howe, William Strauss. – New York : Broadway Books, 1997. – 382 p.
95. Ichim, Laurentiu. Theories and Theorists of the Literary Generation Concept. Contemporary Semantic Re-eveluation and their Socio-cultural Impact / Laurentiu Ichim // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – Vol. 63. – 29 October 2012. – P. 283-287.
96. Kamińska, Aneta. Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach nad społeczeństwem i kulturą / Aneta Kamińska // Kultura i Historia. – 2007. – No. 11. – Режим доступу : http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/113
97. Karmolińska-Jagodzik, Ewa. Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic pokoleniowych / Ewa Karmolińska-Jagodzik // Studia Edukacyjne. – 2012. – No. 21. – S. 196-197.
98. Lundén, Rolf. Literary Generations and Social Authority : A Study of American Prose-Fiction Debut Writers, 1940-2000 / Rolf Lundén. – Режим доступу : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X02000268
99. Mannheim, Karl. The Problem of Generations / Karl Mannheim // Essays on the Sociology of Knowledge. – London : Routledge and Keagan Paul, 1952. – Р. 276-320.
100. Mead, Margaret. Culture and Commitment : a Study of the Generation Gap / Margaret Mead. – Garden City, N.Y. : Natural History Press ; Doubleday & Company, 1970. – 113 p.
101. Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory / ed. by Astrid Erll, Ann Righey in collaboration with Laura Basu and Paulus Biji. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2009. – 256 p.
102. Mikułowski-Pomorski, Jerzy. Pokolenie jako pojęcie socjologiczne / Jerzy Mikułowski-Pomorski // Studia Socjologiczne. – 1968. – S. 267-281.
103. Modi memorandi : Leksykon kultury pamięci / red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 592 s.
104. Nasiłowska, Anna. O pokoleniach literackich – głos sceptyczny / Anna Nasiłowska // Teksty Drugie. – 2016. – Issue 1. – P. 7-12.
105. Pokolenia albo porządkowanie historii / Oprac. Hubert Orłowski. – Poznań : Nauka i Innowacje, 2015. – 789 s.
106. Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? : obraz przemian pokoleniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku / red. Joanna Zając. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – 177 s.
107. Pokolenie – Transformacja – Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko / red. Agnieszka Matusiak. – Wrocław Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – 180 s.
108. Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych / red. Agnieszka Matusiak. – Poznań-Wrocław, 2016. – 398 c.
109. Reulecke, Jürgen. Generation/Generationality, and Memory / Jürgen Reulecke // A Companion to Cultural Memory Studies / ed. by Astrid Erll, Ansgar Nünning. – Berlin ; New York : De Gruyter, 2010. – P. 119-125.
110. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jerzego Halickiego, Jolanty Muszyńskiej. – Białystok : Trans Humana, 2003. – 292 s.
111. The Politics of Cultural Memory / ed. by Lucy Burke, Simon Faulkner. – Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2010. – 260 p.
112. Wojna pokoleń / pod red. Piotra Nowaka. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. – 310 s.
113. Wyka, Kazimierz. Pokolenia literackie / Kazimierz Wyka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – 303 s.
114. Wyka, Kazimierz. Rozwój problemu pokolenia / Kazimierz Wyka. – Режим доступу : http://literatka.ovh.org/strony/wspolczesna/ krytyka/wyka_pokolenia.pdf
115. Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia : młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych / pod red. Krystyny Szafraniec, Marii Zielińskiej. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2011. – 327 s.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус