ІЛЬНИЦЬКИЙ Микола

Посада: професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: mykola.ilnytskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія розвитку літературознавчої думки і літературної критики в Західній Україні міжвоєнного періоду. Літературознавство та критика періоду МУРу. Еміграційне літературознавство 2 пол. ХХ ст.

Курси

Публікації

Книги:

 1. Барви і тони поетичного слова: Літ.-критич. нарис. – Київ: Рад. письменник, 1967. – 118 с.
 2. Таємниці музи: [Літ.-критич. статті]. – Київ: Молодь, 1971.- 105 с.
 3. Енергія слова: Літ.-критич. статті. – Київ: Рад. письменник, 1978. – 242 с.
 4. На вістрі серця і пера: Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії. – Київ: Дніпро, 1980. – 263 с.
 5. На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника: (Літ.-критич. нарис). – Київ: Молодь, 1980. – 112 с.
 6. Безперервність руху: Літ.-критич. статті. – Київ: Рад. письменник, 1983. – 232 с.
 7. Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. – Київ: Дніпро, 1984. – 240 с.
 8. От поколения к поколению: Статьи, портреты /Пер. с укр. И.Карабутенко. – Москва: Сов. писатель, 1984. – 288 с.
 9. Дмитро Павличко: Нарис творчості.- Київ: Дніпро, 1985.- 189 с.
 10. Iван Драч: Нарис творчості. – Київ: Рад. письменник, 1986. – 221 с.
 11. Сучасна молода українська поезія. – Київ: Т-во “Знання” УРСР, 1987. – 48 с. – (Серія 6 “Література і мистецтво”, № 1).
 12. У вимірах часу: Літ.-критич. статті. – Київ: Рад. письменник, 1988. – 227 с.
 13. Людина в історії: (Сучасний український історичний роман). – Київ: Дніпро, 1989. – 356 с.
 14. Богдан-Iгор Антонич: Нарис життя і творчості. – Київ: Рад. письменник, 1991. – 207 с.
 15. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. – Київ: Т-во “Знання” України, 1992. – 48 с.
 16. Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. – Львів: Львів. обл. Наук.-метод. інст. освіти, 1994. – 72 с. – (Б1бліотека “Українського освітнього журналу”).
 17. Від “Молодої Музи” до “Празької школи” / Ін-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України; Львів. обл. Наук.- метод. Iн-т освіти. – Львів, 1995. – 318 с.
 18. Українська повоєнна еміграційна поезія / Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти; Iн-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 116 с.; 10 с. іл.
 19. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст.- Львів: Вид-во наук.-тех. літ., 1998. – 148 с. – (Серія “Ars poetica”).
 20. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [В 2-х – кн. Кн.1]. – Львів: Вид-во “Місіонер”, 1999. – 212 с. – Іменний покажчик. – С. 202-208. – “Від видав.” – С.209-210.
 21. Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. – Париж; Львів; Цвікау: “Зерна”, 2001. – 189 с. – (Б-ка альманаху українців Европи “Зерна”, 28).
 22. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. Iнститут українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2003. – 256 с. – Iменний покажчик: 245-253.
 23. 1. У фокусі віддзеркалень : статті, портрети, спогади / [передмова «Насолода осягання (На берегах літературно-критичної одіссеї Миколи Ільницького»), с. 3–40, Богдана Тихолоза] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 2005. — 549 с.
 24. Порівняльне літературознавство : навчальний посібник : у двох частинах / Микола Ільницький, Василь Будний ; Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 2007.
  Ч. 1: Лекційний курс. — 280 с.
  Ч. 2. Практичні заняття. — 144 с.
 25.  На перехрестях віку: у трьох книгах. — Київ : Видавничий дім «Києво- Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 1 / [передм. «Микола Ільницький : діапазон зацікав¬лень і коректність інтерпретацій», с. 3–36, Івана Дзюби]. — Київ, 2008. — 830 с., [8] іл. Кн. 2. — Київ, 2008. — 703 с.., 8 [іл]
 26. Порівняльне літературознавство : затверджено Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів / Василь Будний, Микола Ільницький. — Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 430 с.
 27. На перехрестях віку: у трьох книгах. — Київ : Видавничий дім «Києво- Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 3. — Київ, 2009. — 902 с., [16] іл.
 28. Три формули мого пізнання Антонича / Микола Ільницький. – Львів : Центр гуманітарних досліджень. – К., 2011. – 56 с. (Університетські діалоги, № 10).
 29. Знаки доби і грані таланту. Зб. статей / Микола Ільницький. – К. : Кліо, 2014. – 432 с.
 30.  Й.-В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу. Бібліографія / Микола Ільницький / Вступне слово М. Шалати ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2014. – 60 с. – (Серія: Doctor Honoris Causa).(3,5 др. арк.)
 31. Розвиток літературознавчої думки в Західній Україні й еміграції у ХХ столітті / Ільницький Микола // Бібліотека «Дивослова». – 2015. – № 1. – 64 с. (5,2 др. арк.).
 32. Формули осягання Антонича / Микола Ільницький. – Львів : Піраміда. – 2015. –236 с.
 33. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція) : Микола Ільницький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –352 с.
 34. Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція) : навч. посібник / Микола Ільницький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 352 с. (22 др. арк.)
 35. Сааді Ширазі. Бустан. Переклад з перської. Наук. підготовка текстів, передмова, примітки і коментарі Р. Гамади. – Тернопіль : «Богдан», 2016. – 528 с. (17 др. арк.)
 36. Сааді Ширазі. Гулістан. Переклад з перської Р. Гамади. Вірші переклав М. Ільницький. – Тернопіль : «Богдан», 2016. – 368 с. (3 др. арк.)
 37. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми. Переклад М. Ільницького, наук. підгот. тексту Р. Гамади. – Тернопіль : «Богдан», 2017. – 224 с. (9,1 др. арк.)
 38. Творчество Михаила Яцкова в контексте идейно-эстетической борьбы в украинской литературе начала ХХ века: Автореф. Дис. … канд. филол. Наук. – Киев, 1973. – 22 с. – В подзаг.: Ин-т им.Т.Шевченко.
 39. Современная украинская советская поэзия: Литературный процесс и эволюция образности: Автореф. Дис. … докт. филол. Наук. – Киев, 1983. – 32 с. – В подзаг. АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Шевченко.

Останні публікації:

 1. Ільницький М. «Золота риза» і «Біла габа» природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) / Микола Ільницький // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2013. – № 1 (29). – С. 59 – 62 (0,5 др. арк.).
 2. Ільницький М. Символ Ендиміона як ключ до поезії Т. Шевченка [Степан Балей] / Микола Ільницький // Слово, яке тебе обирає : зб. на пошану проф. Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження. – К., 2013. – С. 119 – 126 (0,5 др. арк.).
 3. Ільницький М. «Про що природа прагне розказати» [Поезія Леоніда Талалая] / Микола Ільницький // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 17 – 23 (0, 4 др. арк.).
 4. Ільницький М. Враження нестороннього / Микола Ільницький // Горинь Б. Любов і творчість Софії Караффи-Корбут. – К., 2013. – Кн. 1. – С. 563 – 565 (0,3 др. арк.).
 5. Ільницький М. Євген Маланюк / Микола Ільницький // Дивослово. – 2013. – № 4. – С. 58 – 62 (1,5 др. арк.).
 6. Ільницький М. Право на спогад [Рец. на кн.: Кочерган М. Про час, про себе і людей. – К., 2012. – 222 с.] / Микола Ільницький // Дзвін. – 2013. – № 4. – С. 140 – 142 (0,3 др. арк.)
 7. Ільницький М. Право на спогад [Рец. на кн.: Кочерган М. Про час, про себе і людей. – К., 2012. – 222 с.] / Микола Ільницький // Слово Просвіти. – 2013. – №18. – С. 12 (0,3 др. арк.).
 8. Ільницький М. «Прийшли роки до мене…» (інтерв’ю Б.Залізняка) / Микола Ільницький // Залізняк Б. Діалоги тривають. Книга інтерв’ю. – Т. 3. – Львів, 2013. – С. 136 – 150 (0,7 др. арк.).
 9. Ільницький М. Сторінки замовчуваного шевченкознавства / Микола Ільницький // Вісник НТШ. – 2013. – Ч. 49. – С. 20 – 23 (0,4 др. арк.).
 10. Ільницький М. «Золота риза» і «Біла габа» природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2014. – № 3. – С. 9 – 13 (0,5 др. арк.).
 11. Ільницький М. Й. В. Ґете й І. Франко : антиномія природи і духу / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2014. – № 9. – С. 14 – 25 (0,5 др. арк.).
 12. Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблеми ідентичності і драма самоідентифікації / Микола Ільницький // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 3 – 9 (0,6 др. арк.).
 13. Ільницький М. Історія і міф Покутської Трійці / Микола Ільницький // Дзвін. – 2014. – № 4. – С. 135 – 137 (0,3 др. арк.). – Рец. на кн. : Піхманець Р. Із покутської книги буття. Засади художнього мислення Василя Стефаника, Марка Черемшина, Леся Мартовича. – К. : Темпора, 2012. – 578 с.
 14. Ільницький М. Своє і позичене : «Лис Микита» Івана Франка і «Райнеке-лис» Йоганна Вольфганга Ґете / Ільницький Микола // Дивослово. – 2014. – № 9. – С. 47 – 53 (0,5 др. арк.).
 15. Ільницький М. Пілігрим під «капелюшком» сонячного годинника / Ільницький М. // Semper tiro. Зб. на пошану проф. Володимира Панченка. К. : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 106 – 114 (0,5 др. арк.).
 16. Ільницький М. Пілігрим під «капелюшком» сонячного годинника / Ільницький М. // Кур’єр Кривбасу. – 2014. – № 299 – 301. – С. 267 – 274 (0,5 др. арк.).
 17. Ільницький М. Слово про Шевченка (березень 1998) / Микола Ільницький // Євангеліє від Тараса : промови, доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті. – Львів, 2014. – С. 38 – 43 (0,3 др. арк.).
 18. Ільницький М. У легенді багато правди і мудрості [передм.] / Микола Ільницький // Легенди, бувальщини та оповідання з Турківщини / упоряд. Павло Зборовський. – Львів : Срібне слово, 2014. – С. 5 – 7 (0,3 др. арк.).
 19. Ільницький М. Юрій Липа – між празькою школою і «розстріляним відродженням» [передм.] / Микола Ільницький // Липа Ю. Світлість [перевид.]. – Львів, 2014. – С. 42 – 48 (0,4 др. арк.).
 20. Ільницький М. Що ховається за назвою з одного слова [післям] / Микола Ільницький // Чопик Р. Менталітети. – К. : ТОВ Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2014. – С. 171 – 177 (0,5 др. арк.).
 21. Ільницький М. Вибрані переклади : Й. В. Ґете. Вечірня пісня митця; Р. М. Рільке. Осінній день; П. Верлен. Осіння пісня; Сааді. Притча про мандрівця і шаха / Микола Ільницький // Всесвіт. – 2014. – № 7 – 8. – С. 31 – 41 (0,3 др. арк).
 22. Ільницький М. Постійність дерева / Микола Ільницький // Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Volume ІX. – Lublin, 2014. – Р. 448 – 454. Те ж під заг. «Йду найперше поклонитись грабові» // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 175 – 178. – Рец. на кн.: Шалата М. Вибране. – Дрогобич : Коло, 2014. – 462 с. (0,6 др.арк.).
 23. Ільницький М. Й.-В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу / Микола Ільницький // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип. 6 : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 74 – 90 (1,8 др. арк.).
 24. Ільницький М. Білецький Леонід / Микола Ільницький // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Т. 2. – Львів, 2014. – С. 132 – 135 (0,3 др. арк.).
 25. Ільницький М. «Мав у собі щось сковородинського…» (Михайло Мухин) / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2015. – № 8. – С. 57 – 69. Те ж: Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Volume XІ. – Lublin, 2015. – Р. 181 – 196 (1,2 др. арк.).
 26. Ільницький М. Аби звичай не занехаяти [передм.] / Микола Ільницький // Плитка-Горицвіт Параска. Різдв´єна коліда. – Львів, Коломия, 2014. – С. 5 – 8 (0,3 др. арк.).
 27. Ільницький М. «Бай-бай, богемо!.. Вона – ще з нами!» [Рец.]. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://litakcent.com/2015/02/03/baj-baj-bohemo-vona-sche-z-namy/Рец. на кн.: Неборак В. Літаюча голова. Вибране. – К. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 287 с. (0,2 др. арк.).
 28. Ільницький М. «Живої сили камертон…» [Післямова] / Микола Ільницький // Шкраб’юк П. Усе на світі таїна. – Львів, 2015. – С. 208 – 211 (0,2 др. арк.).
 29. Ільницький М. Лоцман в антологічному морі [Рец.] / Микола Ільницький // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 64. – Рец. на кн.: Галета О. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. – К. : Смолоскип, 2015. – 640 с. (0,3 др. арк.)
 30. Ільницький М. Мотив Ендиміона як ключ до поезій Т. Шевченка: Степан Балей / Микола Ільницький // Слово, яке тебе обирає : Зб. на пошану проф. Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 119 – 126 (0,7 др. арк.).
 31. Ільницький М. «… Про що природа прагне розказати»: (Поезія Леоніда Талалая) / Микола Ільницький // Буковинський журнал. – 2015. – № 1. – С. 215 – 223 (0,7 др. арк.)
 32. Ільницький М. Своє і позичене («Лис Микита» І. Франка і «Райнеке-Лис Й.-В. Ґете») / Микола Ільницький // У пошуках істини. Зб. на пошану проф. В. Антофійчука. – Чернівці – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 316 – 325 (0,8 др. арк.).
 33. Ільницький М. Тудор Степан / М. Ільницький // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 535 (0,1 др. арк.).
 34. Ільницький М. Рудницький Михайло (у співавт.) / М. Ільницький // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка : В 2 т. – Т. 2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 384 – 385 (0,1 др. арк.
 35. Ільницький М. Два варіанти лисячої одіссеї: («Райнеке-Лис» Й.-В. Гете і «Лис Микита» І. Франка) / Микола Ільницький // Українське літературознавство. – Вип. 80. – Львів, 2016. – С. 147–158 (0,6 др. арк.).
 36. Ільницький М. Збентежений талант (Штрихи до портрета Ярослава Цурковського / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2016. – № 4. – С. 3–15 (1 др. арк.).
 37. Ільницький М. Історія однієї фальсифікації [поема «Папі в альбом»] / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2016. – № 8. – С. 320–325 (0,8 др. арк.).
 38. Ільницький М. Ангели косять траву, або Міфологеми щоденності / Микола Ільницький // Буковинський журнал. – 2016. – № 1. – С. 154–165; те ж під загол. «Суха різьба поезії Василя Герасим’юка» // Українська літературна газета. – 2016. – 19 серпня (0,7 др. арк.).
 39. Ільницький М. «Бай-бай, богемо!.. – вона ще з нами» / Микола Ільницький // Дзвін. – 2016. – С. 226–229. – Рец. на книгу: Неборак В. Літаюча голова. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 288 с. (0,3 др. арк.)
 40. Ільницький М. Таким його пам’ятаю / Микола Ільницький // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка. – Тернопіль, 2016. – С. 320–325 (0,4 др. арк.).
 41. Ільницький М. У задзеркаллі слова [передм.] / Микола Ільницький // Вовк Ірина. Сонцетони. – Львів : «Сполом», 2016. – С. 13–18 (0,3 др. арк.)
 42. Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти / Микола Ільницький // Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 185–190. – Рец. на книгу : Калинець Ірина. Зібрання творів: у 8 т. – Львів: «Сполом», 2012–2016. (0,3 др. арк.)
 43. Ільницький М. Рецензія на зб. «Література. Діти. Час» / Микола Ільницький // Вісник Центру досліджень літератури для дітей та юнацтва. – Львів, 2016. – С. 219–220 (0,1 др. арк.).
 44. Ільницький М. «З книжки Миколи Ільницького “Ключем метафори відімкнені уста…”» / Микола Ільницький // Калинець І. Молімось зорям дальнім. – Львів : «Сполом», 2016. – С. 166–173 (0,2 др. арк.).
 45. Ільницький М. Поруч із ним ішли два велетні – білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош») / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2017. – № 7. – С. 36–42. (1,2 др. арк.).
 46. Ільницький М. У задзеркаллі слова / Микола Ільницький // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 239–243. – Рец. на кн. : Вовк Ірина. Сонцетони. Зб. творів : у 2 т. – Львів : Сполом, 2016. (0,8 др. арк.).
 47. Ільницький М. Горизонти Михайла Шалати. (До 80-річчя від дня народження) // Літературна Україна. – 2017. – 30 березня. (0,3 др. арк.)
 48. Ільницький М. Йшов уперед і з розпачем змагався [Вст. слово до публікації недрукованих віршів П. Карманського] / Микола Ільницький // Дзвін. – 2017. – № 7. – С. 67 (0,3 др. арк.).
 49. Ільницький М. Написав лист на кленовому листку і наклеїв печатку (до 76-річчя від дня народження Романа Лубківського) / Микола Ільницький // Газета по-українськи. – 2017. – 4 серпня. (0,3 др. арк.)

 

 

Наукова біографія

Народився 23 вересня 1934 року у селі Ільник Турківського району Львівської області.   У 1953-1957 рр. – студент Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка, після закінчення якого працював журналістом у дрогобицькій обласній газеті „Радянське слово” (1957-1959) та львівських „Ленінська молодь” (1959-1963) і „Вільна Україна” (1963-1964). У червні 1973 року захистив кандидатську дисертацію “Творчість Михайла Яцкова в контексті ідейно-естетичної боротьби в українській літературі кінцяXIX – початку XX століття” (10. 01. 02. – література народів СРСР ).  Докторська дисертація – “Сучасна українська радянська поезія: літературний процес і еволюція образності” (червень, 1984 р.). Протягом багатьох років працював завідувачем відділу критики (1964-1980) та заступником головного редактора (1980-1990) журналу „Жовтень” (тепер „Дзвін”).  У 1990-1993 рр. – завідувач відновленого відділу української літератури Інституту суспільних наук АН УРСР, у 2993-2009 рр. – завідувач відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, тепер – провідний науковий працівник цього Інституту. З 1994 р. – професор, а з 2001 р. завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Член-кореспондент НАН України (2003).

 

Проекти

Голова спеціалізованої вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та член спецради Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Член редколегії наукового збірника «Українське літературознавство» (Львів); член редколегії збірника «Україна» (Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України); член редколегії журналу «Українські студії» (Прикарпатський університет імені В.Стефаника); член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія філологічна»; член редколегії збірника Studia Slovakistica. Слов’янські акорди. (Ужгород); член редколегії збірника «Питання сорабістики»; член редколегії журналів «Дивослово» (Київ), «Дзвін» (Львів), збірників «Парадигма» (Львів), «Франкознавчі студії» (Дрогобич), науково-методичного журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» (Київ), член редколегії «Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові» (Львів).

Нагороди

Почесна Грамота Президії Верховної Ради УРСР (1980), Премія в галузі літературно-художньої критики Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, правлінь Спілки письменників і Спілки журналістів України (1983), Премія Спілки письменників СРСР (1985), Премія імені Івана Франка Національної академії наук України (1996), Премія імені братів Богдана і Левка Лепких журналу “Тернопіль” (1996), І-ша премія імені Богдана Нестора Лепкого на ниві національної літератури Колегії Міжнародної літературної премії імені Богдана Нестора Лепкого (2001), Обласна премія в галузі культури, літератури, архітектури та мистецтва в номінації проза, драматургія, переклади, літературна критика імені Богдана Лепкого (2002, Львів), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України “Петро Могила” (2009), Відзнака НАН України “За наукові досягнення” (2009). 2016 р. – звання “Заслужений діяч науки і техніки України” за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!