ІЛЬНИЦЬКИЙ Микола

Посада: професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: mykola.ilnytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Історія розвитку літературознавчої думки і літературної критики в Західній Україні міжвоєнного періоду. Літературознавство та критика періоду МУРу. Еміграційне літературознавство 2 пол. ХХ ст.

Курси

Публікації

Книги:

 1. Ільницький М. Барви і тони поетичного слова: літ.-критич. нарис. Київ: Рад. письменник, 1967. 118 с.
 2. Ільницький М. Таємниці музи: [літ.-критич. статті]. Київ: Молодь, 1971. 105 с.
 3. Ільницький М. Енергія слова: літ.-критич. статті. Київ: Рад. письменник, 1978. 242 с.
 4. Ільницький М. На вістрі серця і пера. Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії. Київ: Дніпро, 1980. 263 с.
 5. Ільницький М. На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника: літ.-критич. нарис. Київ: Молодь, 1980. 112 с.
 6. Ільницький М. Безперервність руху: літ.-критич. статті. Київ: Рад. письменник, 1983. 232 с.
 7. Ільницький М. Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. Київ: Дніпро, 1984. 240 с.
 8. Ильницкий М. От поколения к поколению: статьи, портреты /Пер. с укр. И.Карабутенко. Москва: Сов. писатель, 1984. 288 с.
 9. Ільницький М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. Київ: Дніпро, 1985. 189 с.
 10. Ільницький М. Iван Драч: Нарис творчості. Київ: Рад. письменник, 1986. 221 с.
 11. Ільницький М. Сучасна молода українська поезія. Київ: Т-во “Знання” УРСР, 1987. 48 с. (Серія 6 “Література і мистецтво”, № 1).
 12. Ільницький М. У вимірах часу: Літ.-критич. статті. Київ: Рад. письменник, 1988. 227 с.
 13. Ільницький М. Людина в історії: (Сучасний український історичний роман). Київ: Дніпро, 1989. 356 с.
 14. Ільницький М. Богдан-Iгор Антонич: Нарис життя і творчості. Київ: Рад. письменник, 1991. 207 с.
 15. Ільницький М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. Київ: Т-во “Знання” України, 1992. 48 с.
 16. Ільницький М. Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. Львів: Львів. обл. Наук.-метод. інст. освіти, 1994. 72 с. (Б1бліотека “Українського освітнього журналу”).
 17. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи” / Ін-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України; Львів. обл. Наук.- метод. Iн-т освіти. Львів, 1995. 318 с.
 18. Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія / Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти; Iн-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. Львів, 1995. 116 с.; 10 с. іл.
 19. Ільницький М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Львів: Вид-во наук.-тех. літ., 1998. 148 с. (Серія “Ars poetica”).
 20. Ільницький М. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [В 2-х кн. Кн.1]. Львів: Вид-во “Місіонер”, 1999. 212 с. Іменний покажчик. С. 202-208. “Від видав.” С.209-210.
 21. Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. Париж; Львів; Цвікау: “Зерна”, 2001. 189 с. (Б-ка альманаху українців Европи “Зерна”, 28).
 22. Ільницький М. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. Iнститут українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. Львів, 2003. 256 с. Iменний покажчик: 245-253.
 23. Ільницький М. У фокусі віддзеркалень : статті, портрети, спогади / [передмова «Насолода осягання (На берегах літературно-критичної одіссеї Миколи Ільницького»), с. 3–40, Богдана Тихолоза]; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. 549с.
 24. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник : у двох частинах / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2007.
  Ч. 1: Лекційний курс. 280 с.
  Ч. 2. Практичні заняття. 144 с.
 25.  На перехрестях віку: у трьох книгах. Київ: Видавничий дім «Києво- Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 1 / [передм. «Микола Ільницький: діапазон зацікавлень і коректність інтерпретацій», с. 3–36, Івана Дзюби]. Київ, 2008. 830 с., [8] іл. Кн. 2. Київ, 2008. 703 с., 8 [іл]
 26. Будний В.,  Ільницький М. Порівняльне літературознавство: затверджено Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с.
 27. Ільницький М. На перехрестях віку: у трьох книгах. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008–2009. Кн. 3. Київ, 2009. 902 с., [16] іл.
 28. Ільницький М. Знаки доби і грані таланту. Зб. статей. Київ: Кліо, 2014. 432 с.
 29.  Ільницький М. Й.-В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу. Бібліографія / Вступне слово М. Шалати; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Дрогобич: Коло, 2014. 60 с. (Серія: Doctor Honoris Causa).(3,5 др. арк.)
 30. Ільницький М. Розвиток літературознавчої думки в Західній Україні й еміграції у ХХ столітті  // Бібліотека «Дивослова». 2015. № 1. 64 с. (5,2 др. арк.).
 31. Ільницький М. Формули осягання Антонича. Львів: ЛА “Піраміда”. 2015. 236 с. (Приватна колекція).
 32. Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція) : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 352 с.
 33. Сааді Ширазі. Бустан. Переклад з перської. Наук. підготовка текстів, передмова, примітки і коментарі Р. Гамади. Тернопіль: «Богдан», 2016. 528 с.
 34. Сааді Ширазі. Гулістан. Переклад з перської Р. Гамади. Вірші переклав М. Ільницький. Тернопіль: «Богдан», 2016. 368 с. (3 др. арк.)
 35. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми. Переклад М. Ільницького, наук. підгот. тексту Р. Гамади. Тернопіль: «Богдан», 2017. 224 с.
 36. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми. Кн. 2. Переклав Микола Ільницький. Наукова підготовка тексту, примітки і коментарі Романа Гамади і Надії Вишневської. Тернопіль: Богдан, 2018. 224 с.
 37. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Розділи з поеми / переклад Миколи Ільницького, наукова підготовка тексту та коментарі Надії Вишневської. Кн. 3. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 300 с.
 38. Фірдоусі Абулькасим. Шахнаме: розділи з поеми. Кн. 4 / переклав Микола Ільницький; наук. підготовка тексту Надії Вишневської. Тернопіль: “Богдан”, 2021. 224 с.
 39. Бгаґавад-Ґіта (Пісня Бога). З санскриту. Переклад, післяслово, коментарі Миколи Ільницького, передм. Олесі Кіхтяк, післямова Галини Дідківської. Львів: Апріорі, 2019. 140 с.
 40. Ільницький М. Маркіян Шашкевич: інтерпретації, паралелі. Бібліотека Шашкевичіани: нова серія. Львів. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 84 с.
 41. Ільницький М. Читаючи, перечитуючи… Літературознавчі статті, портрети, роздуми. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2019. 320 с.
 42. Ільницький М. Маркіян Шашкевич: інтерпретації, паралелі. Бібліотека Шашкевичіани: нова серія. Львів. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 84 с.
 43. Йоганн-Вольфґанґ Ґете. Райнеке-Лис; Іван Франко. Лис Микита / упоряд. і передм. Миколи Ільницького. Львів: Апріорі, 2019. 340 с.
 44. Ільницький М. Формули осягання Яцкова. Львів: ЛА “Піраміда”. 168 с. (Приватна колекція).
 45. Ільницький М. Іван Франко: антиномія природи і духу. Львів: Апріорі. 2023. 264 с. (серія “Споконвічна мудрість).
 46. Творчество Михаила Яцкова в контексте идейно-эстетической борьбы в украинской литературе начала ХХ века: Автореф. Дис. … канд. филол. Наук. Киев, 1973. 22 с. В подзаг.: Ин-т им.Т.Шевченко.
 47. Современная украинская советская поэзия: Литературный процесс и эволюция образности: Автореф. Дис. … докт. филол. Наук. Киев, 1983. 32 с. В подзаг. АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Шевченко.

Останні публікації:

 1. Ільницький М. «Про що природа прагне розказати» [Поезія Леоніда Талалая] // Слово і час. 2013. № 1. С. 17–23 (0, 4 др. арк.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_1_4
 2. Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблеми ідентичності і драма самоідентифікації // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч. 1. С. 3–9 (0,6 др. арк.). URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/1313/1372
 3. Ільницький М. Слово про Шевченка (березень 1998) // Євангеліє від Тараса: промови, доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті. Львів, 2014. С. 38–43 (0,3 др. арк.).
 4. Ільницький М. У легенді багато правди і мудрості [передм.] // Легенди, бувальщини та оповідання з Турківщини / упоряд. П. Зборовський. Львів: Срібне слово, 2014. С. 5–7 (0,3 др. арк.).
 5. Ільницький М. Юрій Липа – між празькою школою і «розстріляним відродженням» [передм.] // Липа Ю. Світлість [перевид.]. Львів, 2014. С. 42–48 (0,4 др. арк.).
 6. Ільницький М. Вибрані переклади: Й. В. Ґете. Вечірня пісня митця; Р. М. Рільке. Осінній день; П. Верлен. Осіння пісня; Сааді. Притча про мандрівця і шаха // Всесвіт. 2014. № 7/8. С. 31–41 (0,3 др. арк).
 7. Ільницький М. Постійність дерева // Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Vol. ІX. Lublin, 2014. Р. 448–454. Те ж під заг. «Йду найперше поклонитись грабові» // Дзвін. 2015. № 6. С. 175–178. Рец. на кн.: Шалата М. Вибране. Дрогобич: Коло, 2014. 462 с. (0,6 др.арк.).
 8. Ільницький М. Рудницький Михайло (у співавт.) // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 т. Т. 2. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 384 – 385 (0,1 др. арк.
 9. Ільницький М. Білецький Леонід // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 2.  Львів, 2014. С. 132–135 (0,3 др. арк.).
 10. Ільницький М. Аби звичай не занехаяти [передм.] // Плитка-Горицвіт П. Різдв´єна коліда. Львів; Коломия, 2014. С. 5–8 (0,3 др. арк.).
 11. Ільницький М. Лоцман в антологічному морі [Рец.] // Дивослово. 2015. № 9. С. 64. Рец. на кн.: Галета О. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Київ : Смолоскип, 2015. 640 с. (0,3 др. арк.)
 12. Ільницький М. Мотив Ендиміона як ключ до поезій Т. Шевченка: Степан Балей // Слово, яке тебе обирає : Зб. на пошану проф. Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. С. 119–126 (0,7 др. арк.).
 13. Ільницький М. «… Про що природа прагне розказати»: (Поезія Леоніда Талалая) // Буковинський журнал. 2015. № 1. С. 215–223 (0,7 др. арк.)
 14. Ільницький М. Своє і позичене («Лис Микита» І. Франка і «Райнеке-Лис Й.-В. Ґете»)  // У пошуках істини. Зб. на пошану проф. В. Антофійчука. Чернівці; Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 316–325 (0,8 др. арк.).
 15. Ільницький М. Два варіанти лисячої одіссеї: («Райнеке-Лис» Й.-В. Гете і «Лис Микита» І. Франка) // Українське літературознавство. Вип. 80. Львів, 2016. С. 147–158 (0,6 др. арк.). URL: https://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/80_12.ILNYTSKYI.pdf
 16. Ільницький М. Збентежений талант (Штрихи до портрета Ярослава Цурковського // Слово і Час. 2016. № 4. С. 3–15 (1 др. арк.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_4_3
 17. Ільницький М. Історія однієї фальсифікації  // Слово і Час. 2016. № 8. С. 11-16. (0,5 др. арк.) Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_8_4
 18. Ільницький М. Ангели косять траву, або Міфологеми щоденності // Буковинський журнал. 2016. № 1. С. 154–165; те ж під загол. «Суха різьба поезії Василя Герасим’юка» // Українська літературна газета. 2016. 19 серп. (0,7 др. арк.).
 19. Ільницький М. «Бай-бай, богемо!.. – вона ще з нами»// Дзвін. 2016. С. 226–229. Рец. на кн.: Неборак В. Літаюча голова. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. 288 с. (0,3 др. арк.)
 20. Ільницький М. Таким його пам’ятаю  // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка. Тернопіль, 2016. С. 320–325 (0,4 др. арк.).
 21. Ільницький М. Від „Української хати” до „Нової України” (Павло Богацький) // Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ ст. Зб. наук. праць. Вип. 5. Вінниця, 2017. С. 8-18. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21922/1/i.rusnak_TPB_5_IS.pdf
 22. Ільницький М. Поруч із ним ішли два велетні – білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош») // Слово і Час. 2017. № 7. С. 36–42. (1,2 др. арк.). URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/159412
 23. Ільницький М. Горизонти Михайла Шалати. (До 80-річчя від дня народження) // Літературна Україна. 2017. 30 березня. (0,3 др. арк.)
 24. Ільницький М. Йшов уперед і з розпачем змагався [Вст. слово до публікації недрукованих віршів П. Карманського] // Дзвін. 2017. № 7. С. 67.
 25. Ільницький М. Написав лист на кленовому листку і наклеїв печатку (до 76-річчя від дня народження Романа Лубківського) // Газета по-українськи. 2017. 4 серпня. (0,3 др. арк.)
 26. Ільницький М. „Ми так близько долетіли до чудес…”: (Штрихи до портрета Дмитра Загула) // Дивослово. 2018. № 5. С. 41–48 (0,5 др. арк.).
 27. Ільницький М. „Коренева система” літературного пограниччя // Слово і Час. 2018. № 8 . С. 96-104. Рец. на кн.: Барабаш Ю. Вулиця крокодилів / Невський проспект. І поза ними: письменник на етнокультурному пограниччі. Київ: Темпора, 2017. 208 с. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166493
 28. Ільницький М. Модус меандра: Літературне покоління за межами державного простору // Вісник Львівського університету. Вип. 67. Ч. 2. Львів, 2018. С. 27–35. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/9011
 29. Ільницький М. Історія крізь призму духовності: візія Романа Іваничука // Слово і Час. 2019. № 5. С. 14-20. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170826
 30. Ільницький М. Наше коло: [Спогад про Романа Іваничука] // Дзвін. 2019. № 5. С. 170–171.
 31. Ільницький М. „Наші едеми – тільки фантоми…”: Дмитро Загул відомий і невідомий // Українська літературна газета. 2019. № 13 (5 лип.). С.14–15, № 14 (19 лип.). URL: https://litgazeta.com.ua/articles/nashi-edemy-tilky-fantomy-dmytro-zagul-vidomyj-i-nevidomyj/
 32. Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти [передм.] // Калинець Ірина. Зібрання творів: у 8 т. Львів: Сполом, 2019. Т. 1. С. 7–16.
 33. Ільницький М. Час снігів, час прощань: [Спогад про Романа Кудлика] // Дзвін. 2019. № 3. С. 242–244.
 34. Ільницький М. Життєві і творчі дороги Петра Карманського // Стратегії мемуарної та мандрівної літератур західно­українських письменників другої половини XIX — першої половини XX ст. / відп. ред. Т. Пастух; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2020. С. 265-290. URL: http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=962
 35. Ільницький М. Ключові слова Романа Лубківського // День. 2020. № 147/148. С. 13. URL: https://day.kyiv.ua/sites/all/libraries/pdfjs/web/viewer.html?file=/sites/default/files/pdf_newspaper/147-148_ukr_0.pdf
 36. Ільницький М. Культура — фактор державотворення (До 80-річчя академіка НАН України М. Г. Жулинського) // Вісник Національної академії наук України. 2020. № 8. С. 98—101. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2020/09/200909104842523-4570.pdf
 37. Ільницький М. Чи справді «без школи і спадкоємців» // Слово і Час. 2020. № 6. С. 47—56. URL: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/992
 38. Ільницький М. Про пародії Юрія Івакіна і пародію як жанр // Івакін Ю. О. Пародії, оповідання, памфлети, фейлетони: повна збірка / упоряд. Є. Лебідь-Гребенюк. Київ, 2021. С. 372-376.
 39. Ільницький М. Творчість Івана Чендея як сюжет епістолярного роману шістдесятництва // Українська літературна газета. 2021. 10 верес. С. 1, 6-7.
 40. Ільницький М. Доля як архетип і як вибір // / Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. «Dusza szybuje w poświacie epok…» / «Душа летить у посвіті епох…». Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко / red. nauk. Agnieszkу Matusiak i Ludmyłу Tarnaszyńskу. 2021. Т. 9. С. 125-136.
 41. Ільницький М. Від «мови мовчання» до «великого повернення» [Рец. на кн.: Dusza szybuje w poświacie epok… Душа летить у посвіті епох… Tom poświęcony Linie Kostenko… Збірник на пошану Ліни Костенко… Wydawnictwo Uniswersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 2021. 297 s.] // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Вип. 37. С. 289–303. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/59-037-ukrayina-kulturna-spadshchyna-natsionalna-svidomist-derzhavnist/
 42. Ільницький М. Безсмертя як пам’ять поколінь: [розділ 1.1] // Література та історія: антропос – топос – тропос: монографія за редакцією Михайла Гнатюка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 9–16. URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/Literatura-ta-istoriia.pdf
 43. Ільницький М. „Загублений” мислитель з „Української Хати” (Андрій Товкачевський) // Українська літературна газета. 2023. Лютий. № 2. С. 30–31; № 3. С. 28–29. URL: https://nspu.com.ua/ofitsijno/nadrukovane-chislo-2-346-ljutij-ukrainskoi-literaturnoi-gazeti/#google_vignette
 44. Ільницький М. Історія, прочитана з краєвиду // Модернізм в українській літературі ХХ – початку ХХІ століття: пам`ять, коди, практики: монографія / відп. ред. тарас Пастух; НАН України, Ін-т українознавства імені І. Крип`якевича. Львів, 2023. С. 687-703. URL:https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/organization/departments/profile/?profileid=41

Наукова біографія

Народився 23 вересня 1934 року у селі Ільник Турківського району Львівської області.   У 1953-1957 рр. – студент Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка, після закінчення якого працював журналістом у дрогобицькій обласній газеті „Радянське слово” (1957-1959) та львівських „Ленінська молодь” (1959-1963) і „Вільна Україна” (1963-1964). У червні 1973 року захистив кандидатську дисертацію “Творчість Михайла Яцкова в контексті ідейно-естетичної боротьби в українській літературі кінця XIX – початку XX століття” (10. 01. 02. – література народів СРСР).  Докторська дисертація – “Сучасна українська радянська поезія: літературний процес і еволюція образності” (червень, 1984 р.). Протягом багатьох років працював завідувачем відділу критики (1964-1980) та заступником головного редактора (1980-1990) журналу „Жовтень” (тепер „Дзвін”).  У 1990-1993 рр. – завідувач відновленого відділу української літератури Інституту суспільних наук АН УРСР, у 2993-2009 рр. – завідувач відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, тепер – провідний науковий працівник цього Інституту. З 1994 р. – професор, а з 2001 р. – завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Член-кореспондент НАН України (2003).

 

Проекти

Голова спеціалізованої вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та член спецради Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Член редколегії наукового збірника «Українське літературознавство» (Львів); член редколегії збірника «Україна» (Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України); член редколегії журналу «Українські студії» (Прикарпатський університет імені В.Стефаника); член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія філологічна»; член редколегії збірника Studia Slovakistica. Слов’янські акорди. (Ужгород); член редколегії збірника «Питання сорабістики»; член редколегії журналів «Дивослово» (Київ), «Дзвін» (Львів), збірників «Парадигма» (Львів), «Франкознавчі студії» (Дрогобич), науково-методичного журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» (Київ), член редколегії «Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові» (Львів).

Нагороди

Почесна Грамота Президії Верховної Ради УРСР (1980), Премія в галузі літературно-художньої критики Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, правлінь Спілки письменників і Спілки журналістів України (1983), Премія Спілки письменників СРСР (1985), Премія імені Івана Франка Національної академії наук України (1996), Премія імені братів Богдана і Левка Лепких журналу “Тернопіль” (1996), І-ша премія імені Богдана Нестора Лепкого на ниві національної літератури Колегії Міжнародної літературної премії імені Богдана Нестора Лепкого (2001), Обласна премія в галузі культури, літератури, архітектури та мистецтва в номінації проза, драматургія, переклади, літературна критика імені Богдана Лепкого (2002, Львів), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України “Петро Могила” (2009), Відзнака НАН України “За наукові досягнення” (2009). 2016 р. – звання “Заслужений діяч науки і техніки України” за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!