Літературна антропологія і герменевтика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент ЗУБРИЦЬКА Марія
132професор ГАЛЕТА ОленаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛт-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена, доцент ЗУБРИЦЬКА Марія

Опис курсу

Нормативний курс “Літературна антропологія та герменевтика” належить до філологічних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців-літературознавців, і розрахований на студентів п’ятого року навчання – першого року магістерського рівня підготовки. Цей курс завершує цикл теоретичних дисциплін, який починається на першому році навчання курсом “Вступ до літературознавства”, і покликаний ознайомити слухачів із одними з найактуальніших методологій сучасного літературознавства. Виходячи з особливостей цієї дисципліни, курс має міждисциплінарний характер і поєднує як філологічні, так і антропологічні та культурологічні підходи: з’ясовує місце літератури серед інших культурних явищ і її значення для становлення людини як творчої особистості.

Курс знайомить з антропологічним підходом у сучасній гуманістиці, вчить по-новому тематизувати літературні явища як прояви загальнокультурних процесів, пропонує слухачам спеціальну термінологію, яка допомагає розглядати літературні твори на перетині життєвого досвіду й письма. Спираючись на ідеї й концепції сучасних дослідників, курс розвиває розуміння літератури як спільного місця культурного досвіду, вираженого у вербалізованій індивідуальній формі: прийнявши погляд (пост)структуралізму на світ як текст і знання про нього як наратив, літературна антропологія і герменевтика ставить у центр літературознавчих досліджень людину і культурне оточення, яке на неї впливає і яке вона формує своєю власною діяльністю.

Пропонований курс передбачає аналіз та осмислення насамперед українського літературного досвіду модерної епохи – як визнаного літературного канону, так і межових форм художнього й документального письма. Доповнюючи історико-літературний виклад, “Літературна антропологія та герменевтика” формує проблемний підхід до досліджуваного матеріалу, розширює уявлення про літературу й словесність, а також їхню роль у процесі становлення особистості і спільноти.

Мета курсу – навчити студентів розглядати літературу та окремі літературні феномени як явища загальнокультурного процесу, відслідковувати взаємозв’язок між становленням людської особистості і розвитком літературної творчості, тлумачити літературну творчість як невід’ємну ознаку людської природи.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Андрусів, Стефанія. Антропологія літератури – літературна антропологія – літературознавча антропологія (до семантики терміна) / Стефанія Андрусів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія : Філологічні науки : Літературознавство. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – № 11. – С. 5-8.
 2. Анісімова, Людмила. (Нео)антропоцентризм у літературознастві США ХХ століття / Людмила Анісімова // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2013. – Вип. 10. – С. 16-28.
 3. Галета, Олена. Екс-центричне літературознавство: від теорії літератури до літературної антропології / Олена Галета // Галета, Олена. Від антології до онтології : антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття. – Київ : Смолоскип, 2015. – С. 43-58.
 4. Галета, Олена . Нова словесність: українська література в антропологічній перспективі / Олена Галета. – Львів: Видавництво УКУ, 2023. – 248 с.
 5. Гром’як, Роман. Теорія літератури і літературна антропологія : співвідношення, трансформація за умов глобалізації гуманітарного знання (до постановки проблем) / Роман Гром’як // Наукові записки. – Серія : літературознавство : збірник наукових праць. – Вип. 1 (23). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – C. 282-290.
 6. Літературна антропологія : комунікація, мова, тілесність / упор. Ігор Папуша // Studia methodologica. – Вип. 25. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 326 с.
 7. Марковський, Міхал Павел. Антропологія, гуманізм, інтерпретація / Міхал Павел Марковський // Теорія літератури в Польщі : антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / упор. Богуслав Бакула. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008. – С. 491-503.
 8. Нич, Ришард. Антропологія культури. Культурна теорія літератури. Поетика досвіду / Ришард Нич ; перекл. з польськ. Олена Галета. – Львів : Центр гуманітарних досліджень ; Київ : Смолоскип, 2007a. – 64 с.
 9. Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / упор. Ігор Папуша // Studia methodologica. – Вип. 24. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 278 с.
 10. Подлісецька, Ольга. Функціонування методології антрополонічного типу у сучасному літературознавстві / Ольга Подлісецька // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія: Філологія. – Т. 19, вип. 2(8). – С. 58-63.
 11. Поліщук, Ярослав. Антропологічна перспектива в літературознавстві / Ярослав Поліщук // Філологічні семінари. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 26-31.
 12. Тарнашинська, Людмила. Літературна антропологія : набуття “себе-досвіду” (пролегомени до напрацювання методологічної свідомості) / Людмила Тарнашинська // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / упор. Ігор Папуша // Studia methodologica. – Вип. 24. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 120-126.
 13. Юрчук, Олена. Антропологія літератури: сучасний стан та перспективи розвитку/ Олена Юрчук // Сучасні літературознавчі студії :  У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. – Київ : КНЛУ, 2014. – вип. 11. – С. 594-604.
 14. Яковенко, Сергій. Предмет літературознавчої антропології. Польський варіант / Сергій Яковенко // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / упор. Ігор Папуша // Studia methodologica. – Вип. 24. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 148-154.
 1. Ahmed, Ruma. The Scope of Literary Anthropology: A Hinge Between Anthropology and Literature // Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. – Februuary 2023. – Volume 10, issue 2. – P. 10-13.
 2. AL-Gharib, Munirah. A Convegerence between Anthropology and Literature: How Reading, Writing, and Ethnography Intertwine // International Journal of Applied Linguistics and English Literature. 2020. 9. Is. 5, p. 91–100.

Допоміжна

 1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія; пер. з англ. О. Погинайко ; 3Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.
 2. Антонич, Богдан Ігор; Рибчинський, Олег. Чаргород / уп. Наталя Бабалик, Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська. – Львів : Центр гуманітарних досліджень, Видавництво Старого Лева, 2013. – 112 с.
 3. Антонич, Богдан Ігор. Вибрані твори / Богдан Ігор Антонич. – Київ : Смолоскип, 2012. – 872 с.
 4. Антонич, Богдан Ігор. Зібрані твори / Богдан Ігор Антонич. – Нью-Йорк – Вінніпеґ : Слово, 1967. – 400 с.
 5. Антонич, Богдан Ігор. Повне зібрання творів / Богдан Ігор Антонич. – Львів : Літопис, 2008. – 968 с.
 6. Ассман, Аляйда. Простори спогаду : форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман. – Київ : Ніка-центр, 2012. – 440 с.
 7. Баррі, Пітер. Постколоніалізм / Пітер Баррі // Баррі, Пітер. Вступ до теорії : літературознавство і культурологія. – Київ: Смолоскип, 2008. – С. 228-241.
 8. Беньямін, Вальтер. Вибране / Вальтер Беньямин. – Львів : Літопис, 2002. – 214 с.
 9. Бланшо, Моріс. Простір літератури / Моріс Бланшо. – Львів : Кальварія, 2007. – 272 с.
 10. Брюховецька, Ольга. “Не-ідентичне-з-собою” : децентрація суб’єкта у фільмі “Тіні забутих предків” / Ольга Брюховецька // Наукові записки УКУ. – 2015. – Ч. 6 : Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1. – C. 58-73.
 11. Брюховецька, Ольга. Поетичний матеріалізм. “Тіні забутих предків” / Ольга Брюховецька // Кіно-театр. – Київ: Видавництво НаУКМА, 2013. – № 6. – Режим доступу : http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1561
 12. Бьоме, Крістіан; Дінцельбахер, Петер і Шпрандель, Рольф; Ван’я, Крістіна. Тіло і душа / Крістіан Бьоме, Петер Дінцельбахер і Рольф Шпрандель, Крістіна Ван’я // Історія європейської ментальности / за ред. Петера Дінцельбахера. – Львів : Літопис, 2004. – С. 195-226.
 13. Віттлін, Юзеф. Мій Львів / Юзеф Віттлін // Була собі Галичина… / упор. Алла Паславська, Юрко Прохасько, Тобіас Фоґель. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. – С. 85-95.
 14. Галета, Олена. “На полі крові” : драма умовчання / Олена Галета // Волинь філологічна : текст і контекст. Збірник наукових праць. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – С. 25-37.
 15. Галета, Олена. Від антології до онтології : антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття. – Київ : Смолоскип, 2015. – 640 с.
 16. Гатчеон, Лінда. Іронія, ностальгія і постмодерн / Лінда Гатчеон // Іронія : збірник статей / упор. Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська. – Львів : Літопис; Київ : Смолоскип, 2006. – С. 169-186.
 17. Ґірц, Кліффорд. “Насичений опис” : у пошуках інтерпретативної концепції культури / Кліффорд Ґірц // Ґірц, Кліффорд. Інтерпретація культур та інші есе. – Київ : Дух і Літера, 2001. – С. 9-42.
 18. Гобсбаум, Ерик. Вступ : винаходження традиції / Ерик Гобсбаум // Винайдення традиції / за ред. Ерика Гобсбаума та Теренса Рейнджера. – Київ :  Ніка-Центр, 2005. – С. 12-28.
 19. Гундорова, Тамара. “Внутрішня колонізація” – повторна колонізація / Тамара Гундорова // Гундорова, Тамара. Транзитна культура : симптоми постколоніальної травми. – Київ : Грані-Т, 2013. – С. 25-47.
 20. Драй-Хмара, Михайло. Леся Українка: Життя й творчість / Михайло Драй-Хмара // Драй-Хмара, Михайло. Літературно-наукова спадщина. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 35-151.
 21. Євромайдан : лірична хроніка / упор. Василь Карп’юк. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 156 с.
 1. Євромайдан : хроніка в новелах / упор. Василь Карп’юк. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 216 c.

Інформаційні ресурси

 1. Гулевич Є. Культурні практики читання. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua /jspui/handle/123456789/779.
 2. http://bourdieu.name/taxonomy/term/2

 

Літературна герменевтика

Базова література

 1. Агеєва В. Пам’ять, спогад та ідентичність : досвід сучасної української літератури / Віра Агеєва // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія. – 2014. – С. 185-205.
 2. Беньямін В. Завдання перекладача/ Вальтер Беньямін. Вибране / Пер. з нім. Юрій Рибачук, Наталя Лозинська – Львів: «Літопис», 2002
 3. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого. – К.: ППС. 2004. 206 с.
 4. Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія / За редакцією Романа Гром’яка. – Тернопіль. 2006. 286 с.
 5. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Пер. з нім. Я. Стратія, С. Кошарного / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. — К.: Ваклер, 1996. — С. 31-60. – http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.htmlВільгельм
 6. Дільтей і філософія “духовно-наукового” знання. — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2011. С. 204-224.
 7. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Основи філософської герменевтики. – Т. 1. – К., 2000. – С. 13–48. – https://shronchtyvo.org.ua/Gadamer_Hans-Georg/Istyna_i_metod_t1.pdf
 8. Ґадамер Г.-Ґ. Мова і розуміння // Ґадамер Г.–Ґ. Істина і метод. Герменевтика ІІ / Пер. з нім. М. Кушніра. – Т. 2. – К., 2000. – С. 167–179. – https://shronchtyvo.org.ua/Gadamer_Hans-Georg/Mova_i_rozuminnia.pdf
 9. Ґадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.
 10. Ґадамер Г.-Ґ. Поезія і філософія// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
 11. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. Есе. — Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2002. — 188 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Gadamer_Hans-Georg/Virsh_i_rozmova_zb
 12. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Л., 2007. – С. 135-184. – https://shronchtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Sutnist_movy.pdf
 13. Гайдеґґер М. Навіщо поети?// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – 2-е вид., доп. – Л., Літопис. 2002;
 14. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – 2-е вид., доп. – Л., Літопис. 2002.
 15. Гайдеґґер М. Буття в околі речей // Возняк Т. Тексти та переклади. — Х.: Фоліо, 1998. — С. 332—345
 16. Квіт С. Основи герменевтики. – К.: КМ Академія, 2003. – 191 с.
 17. Крістева Ю. Самі собі чужі. – Київ: «Основи», 2004. – Розділ 1. Токата і фуга для чужинця. – С. 10-40.
 18. Лановик З. Hermeneutica Sakra.—Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2006. — 587 с.
 19. Левінас, Е. Між нами: Дослідження. Думки-про-іншого. – К.: Дух і Літера, 1999. – С. 220-235.
 20. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття.– К.: Український Центр духовної культури, 2001. 552 с.
 21. Монолатій І. Переможене горе. Мнемонічні фігури (без)державної літератури.- 2020. Лілея НВ.
 22. Монолатій І. Від Донецька до Перемишля. Як сучасна література “пам’ятає” українські міста? .- 2020. Лілея НВ.
 23. Пухонська, Оксана (Oksana Pukhonska)(2018) Література і пам’ять: версії взаємовпливу (Literature and memory: versions of interplay). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». (4(72)). с. 191-193.
 24. Рікер П., Що таке текст? Пояснення і розуміння // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002. – https://chtyvo.org.ua/authors/Riceur_Paul/Scho_take_tekst_Poiasnennia_i_rozuminnia/
 25. Рікер П. Сам як Інший. – К. : Дух і літера, 2002. – 458 с
 26. Рікер П. Про інтерпретацію // Після філософії: кінець чи трансформація? / упоряд. К. Байнес. — К.: Четверта хвиля, 2000. — С. 312—333.
 27. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., Літопис. 2002.
 28. Шульц Б. Серпень. // Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання. –К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. С. 9–10. – https://coollib.com/b/247950-tsinamonovi-kramnitsi-ta-vsi-inshi-opovidannya-v-perekladi-yuriya-andruhovicha
 29. Яусс Г.-Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика (фраґменти) / Пер. Юрія Прохаська // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002. – С. 368-403.
 30. Budick, Sanford and Iser, Wolfgang. The Translatability of Cultures, 1996. California: Stanford University Press. – P. 25-36, 245-264, 294-304.
 31. Gasyna, George. Tandeta (Trash): Bruno Schulz and the Micropolitics of Everyday Life. – https://www.jstor.org/stable/10.5612/slavicreview.74.4.760
 32. Heidegger, Martin. The Origin of the Work of Art. New York: Harper and Row, 1977, P. 143–187. https://www.academia.edu/2083177/The_Origin_of_the_Work_of_Art_by_Martin_Heidegger
 33. The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present. Edited by Kurt Mueller-Vollmer. New York: Continuum, 1998. – P. 86-97, 149-176, 215-228, 261-274.
 34. Lakoff, George; Johnson, Mark. Metaphors We Live By / George Lakoff, Mark Johnson. – Chicago : University of Chicago Press, 1980. – 242 p
 35. Ricoeur Paul. The Rule of Metaphor. Routledge, 2004. – Study 4, 7.
 36. Paul Ricoeur, From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, Northwestern University Press, 1991.
 37. Ricoeur, Paul. Memory, history, forgetting (transl. K. Blamey & D. Pellauer). – Chicago: University of Chicago Press, 2004. – P. 68-86.
 38. Ricoeur, Paul. (2016). Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation (Cambridge Philosophy Classics) (J. Thompson, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. – Chapter 3, 5, 6.
 39. Ricoeur, Paul. On Translation, trans. Eileen Brennan, with an introduction by Richard Kearney (London and New York: Routledge, 2004). – P. 3-39.
 40. Nora, Pierre (ed.). Between memory and history. In Realms of Memory. New York: Columbia UP. 1996. – P. 1-20. – http://80.82.78.35/get.php?md5=a009f1cde24ae2f6cdc326633b298cdb&key=ABX10L9RR5JGWZDT&mirr=1
 41. Schwartz, Barry. Culture and collective memory / Routledge Handbook of Cultural Sociology. Second edition. – Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2018. – Chapter 14 & 67.
 42. Schonle, Andreas. “Cinnamon Shops” By Bruno Schulz: The Apology of “Tandeta“ // The Polish Review,Vol. 36, No. 2 (1991), pp. 127-144. – https://www.jstor.org/stable/25778556
 43. George Steiner. After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford University Press, 1975. – Chapter 1, 5.

 

Допоміжна література

 1. Андрухович Юрій. Місто-корабель. – http://www.ukrcenter.com/Література/Юрій-Андрухович/19992-1/Місто-Корабель
 1. Возняк Т. Дім буття (деякі аспекти мови й мовлення) — http://www.ji.lviv.ua/n2texts/wozniak.htm
 2. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціо-культурний феномен – Львів, Літопис. 2004.
 3. Луцик Ореста. Філософія пам’яті Поля Рікера // Вісник Львівського університету. – Серія філософія. – Вип. 14, 2011. – С. 57 – 63
 1. Мінаков М. Герменевтичний досвід і його роль в аналізі культури http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_45/Minakov.htm
 1. Радченко О. Час як уява і час як буття: Еміль Штайгер versus Мартін Гайдеггер https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/556/382
 2. Рихло П. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст.– Чернівці: Рута, 2005. – 583 с.
 3. Рікер П. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість. — К.: Дух і літера, 2002. — 114 с.
 4. Сігов К. Поль Рікер: пам’ять, історія, вдячність // Дух і Літера. – № 15 – 16, 2006. – С. 6 – 17.
 5. Фрай Н. Великий код. Біблія і література. – Л., Літопис. 2010.
 1. Чужий/Інший. Український тиждень, 13 (489). – http://tyzhden.ua/Columns/50/188334
 2. Юлія Крістєва – Н. Кривда: Самі собі чужі – https://www.youtube.com/watch?v=SmyhCO1ZU8 https://www.youtube.com/watch?v=Wv-WRqW4tUI
 1. Чому ми не приймаємо інакшість? Нетерпимість до чужої думки, способу життя чи переконань. – https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/simple-words/285875-chomu-mi-ne-priymaemo-inakshist
 2. Черевики Ван Гога. – Черевики Ван Гога.https://jyvopys.com/para-vzuttya-chereviki-vinsent-van-gog/

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус