Теорія літератури (англ. мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ГАЛЕТА ОленаФЛт-11м, ФЛф-11м, ФЛу-11м, ФЛк-11м, ФЛслн-11м, ФЛсрб-11м, ФЛчес-11м, ФЛслц-11м, ФЛя-11м, ФЛп-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛт-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛф-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛу-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛслн-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛслц-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛчес-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛсрб-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛя-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛп-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена
ФЛк-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена

Опис курсу

Курс “Теорія літератури” проблематизує визначення літератури, знайомить з методологічним багатоголоссям і розмаїттям аналітичних практик, фокусуючи увагу на теоретико-літературній парадигмі знання про літературу, яка формується протягом ХІХ століття у дискусіях з естетичним і поетикальним підходом, розбудовується протягом ХХ століття і постає перед новими викликами у кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Він спирається на актуальні літературні явища, кореспондує з наявними теоретичними дискусіями й прикладними дослідженнями, розвиває навички самостійної пошукової роботи від постановки проблеми і пошуку ресурсів для її вирішення до формування власної дослідницької ідеї, сприяє самоусвідомленню майбутніх філологів-фахівців, визначенню власних зацікавлень і можливих шляхів їхньої реалізації.

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких

загальних компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

фахових компетентностей: ФК 2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях вітчизняного і світового літературознавства. ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки. ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

досягнення програмних результатів навчання:

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі. ПРН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства. ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (відповідно до спеціалізації «українська мова та література (літературна творчість)»). ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та обґрунтовувати її як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються. ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного мовного чи літературного матеріалу. ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Рекомендована література

Базова
1. Баррі, Пітер. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. Київ: Смолоскип, 2008.
2. Література. Теорія. Методологія / уп. Данута Уліцька. Київ: Виданичий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008.
3. Мітосек, Зофія. Теорії літературознавчих досліджень.Сімферополь: Таврія, 2005.
4. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературнокритичної думки ХХ століття / ред. Марія Зубрицька. Львів: Літопис, 1996.
5. The Norton Anthology of Theory and Criticism / ed. by Vincent Leitch, William Cain, Laurie Finke, John McGowan, T. Denean Sharpley-Whiting, Jeffrey Williams. New York:W. W. Norton and Company, Inc., 2018.
6. Modern Criticism and Theory: A Reader (3 ed.) / ed. David Lodge and Nigel Wood. London and New York: Routledge, 2008.

Допоміжна
7. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001
8. Теорія літератури в Польщі: Антологія з другоїполовини ХХ й початку ХХІ ст. / уп. Боґуслав Бакула. Київ: Виданичий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008.
9. Teorie literatury XX wieku: antologia / uł. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
10. Teorie literatury XX wieku: podręcznik / uł. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
11. Culler, Johnatan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.
12. Tyson, Lois. Critical Theory Today. London: Routledge, 2014.
13. Terry Eagleton. Literary Theory: An Introduction (3 ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
14. Terry Eagleton. After Theory. New York: Basic Books, 2004.
15. The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism / ed. by Michael Groden, Martin Kreiswirth, and Imre Szeman. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.
(see: https://litguide.press.jhu.edu/ )
16. Theory’s Empire: An Anthology of Dissent / ed. Daphne Patai and Will H. Corral. New York: Columbia University Press, 2005.
17. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide / Ed. Patricia Waught. New York: Oxford University Press, 2006.
18. Castle, Gregory. Blackwell Guide to Literary Theory. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007.
19. Literary Theory: An Anthology. Edited by Julie Rivkin and Michael Ryan. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004.
20. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004.
21. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Львів, 2007.
22. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
23. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
24. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе. – Львів, 2006.
25. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: за ОП 2023

Завантажити силабус

Силабус: за ОП 2022

Завантажити силабус