Кафедра українського прикладного мовознавства

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Конференції
 • Методичні матеріали
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

Стратегія

Місія

Головними видами діяльності кафедри українського прикладного мовознавства є навчання української мови іноземних студентів (стажистів) і викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» на різних факультетах університету. Кафедра стала базою для навчання іноземних студентів, стажистів, аспірантів з Китаю, Польщі, Хорватії, Чехії, Угорщини, Румунії, Німеччини. Практичні заняття з української мови дали можливість іноземцям краще зрозуміти Україну, український народ з його багатовіковою культурою, традиціями, звичаями, робили доступними для світової спільноти надбання українців у галузях науки, освіти й культури. Від 1997 року викладачі кафедри почали готувати студентів-україністів філологічного факультету для роботи в іншомовній аудиторії. Кафедра стала опорою для а викладачів-стажистів  аналогічних кафедр  інших навчальних закладів Львова і не тільки. Працівники кафедри активно долучаються до міжнародної популяризації української мови, якісно організовуючи щорічні Міжнародні літні школи для іноземних громадян з мовним навчанням та краєзнавчим лекторієм.

Завдяки спільній роботі викладачів кафедри і центру міжнародної освіти ЛНУ імені Івана Франка у 2012 році було затверджено Стандарт Львівського національного університету імені Івана Франка з української мови як іноземної (протокол  36/2 засідання Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка від 29 лютого 2012 р.), який на той час став першим документом в Україні, що відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти визначав шкалу рівнів володіння українською мовою як іноземною, містив опис вимог до кожного з рівнів та процедуру проведення тестування. Нова редакція Стандарту Львівського національного університету імені Івана Франка з української мови як іноземної (2018) розширює й деталізує систему вимог до кожного рівня володіння українською мовою як іноземною (від А1 до С2), містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок за всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння). Завдяки цьому Стандарту іноземні громадяни чи особи без громадянства, незалежно від того, де вони вивчали українську мову, за якими програмами і планами, можуть підтвердити свій рівень володіння українською як іноземною під час сертифікаційного іспиту  й отримати відповідний сертифікат Львівського  національного університету імені Івана Франка.

Сертифікати на володіння українською мовою відповідного рівня отримали уже понад дві сотні різних за віком, родом занять та культурною ідентичністю іноземців, серед яких науковці, представники посольств закордонних держав, бізнесмени, релігійні діячі, учителі, студенти з різних країн світу: Австралії, Алжиру, Анголи, Афганістану, Болгарії, Великобританії, Греції, Естонії, Ірану, Іраку, Ірландії, Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Кіпру, Німеччини, Південної Кореї, Польщі, Росії, Словенії, США, Таджикистану, Угорщини, Чехії, Франції, Швеції, Японії.

Авторитетним свідоцтвом професійного атестаційного вишколу високої мовознавчої проби є створена за безпосередньої участі викладачів кафедри чітка система державної стандартизації на знання української мови як іноземної та напрацювання у процесі запровадження мовних стандартів для державних службовців. Сьогодні кафедра займає активну позицію у справі сертифікації знань з української мови як іноземної на загальнодержавному рівні, члени кафедри є співавторами посібника «Стандартизовані вимоги: рівні володіння українською мовою як іноземною щодо рівня володіння українською мовою як іноземною А1-С2».

На кафедрі працюють авторитетні науковці, відомі як в  Україні, так і далеко за її межами. Це автори монографій, підручників, посібників, словників, якими послуговуються не лише студенти університету, а й науковці України та україністичних кафедр Європи.  Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових форумах, конференціях, семінарах, круглих столах, наукових проектах тощо. Кафедра українського прикладного мовознавства налагоджує зв’язки з академічними спільнотами центрів україністики у світі. Посилилися зв’язки з профільною кафедрою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».

З науковими і науково-методичними працями членів кафедри можна ознайомитися у бібліографічному покажчику, виданому до вшанування 25-річчя кафедри (завантажити).

На кафедрі проходять стажування викладачі обласних та регіональних навчальних закладів 1У рівня акредитації. Викладачі кафедри набували досвіду, працюючи тривалий час у Польщі, Угорщині, Китаї, Канаді, Німеччині, Австрії.

На кафедрі  виходить збірник наукових праць, який має статус фахового видання „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. Кафедра організаційно і предметно забезпечує загальноуніверситетський та обласний етапи Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Тут проходить ефективне навчання та кваліфіковане стажування іноземних студентів, успішні захисти кандидатських дисертацій випускників аспірантури та пошукувувачів.

Візія

 • Кафедра має зберігати статус провідної установи в регіоні щодо української мови як іноземної, викладання мови за професійним спрямуванням.
 • Кафедра має бути інтелектуальним центром, осередком культурного прогресу і міжнародної співпраці.
 • Кафедра повинна отримати свою спеціалізацію щодо навчання української мови як іноземної і за цією спеціалізацією готувати фахівців.

Цілі

Кафедра має за мету якісно готувати випускників високої кваліфікації за спеціальністю “Українська мова та література, українська мова як іноземна”. Для цього у неї є високий професорсько-викладацький потенціал: 1 професор, 13 доцентів, 1 ст. викладач, 2 асистенти.

Для кращого опанування фахом, студенти мають проходити практику у стінах університету, за кордоном, працюючи постійно з іноземцями.

Сьогодні студенти спеціалізації „Українська мова як іноземна” пишуть курсові, дипломні, магістерські роботи, тематика яких відображає специфіку кафедри українського прикладного мовознавства – викладання української мови як іноземної.

При кафедрі  існує  аспірантура, яка готує кваліфікованих науковців  у напрямах: українська мова, українська мова як іноземна.

Стратегічний план розвитку

 1. Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів.
 2. Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедри.
 3. Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання Університету.
 4. Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій.
 5. Розроблення стратегії популяризації кафедри, розширення промоції освітніх послуг.
 6. Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом.
 7. До пріоритетних завдань кафедри належить випрацювання та впровадження у життя міжнародного стандарту перевірки знань з української мови.

Міжнародна співпраця

 1. Зростання показника участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у програмах міжнародної академічної мобільності
 2. Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном.
 3. Здійснення обміну студентами під час проведення навчальних практик та продовження спільних міжнародних проектів у межах Угод між Львівським університетом та Вроцлавським, Познанським (Польща) і Ґрайфсвальдським (Німеччина) університетами.
 4. Розширення кола співпраці з іноземними університетами. Ініціювання підписання нових угод про міжнародну співпрацю.

Освітня діяльність

 1. Розвиток нових напрямів лінгводидактики, української мови за професійним спрямуванням, культури української мови, стилістики, лінгвістики тексту, історії української мови.
 2. Написання підручника з методики навчання української мови як іноземної; створення навчально-методичних матеріалів та посібників для викладання української мови іноземцям.
 3. Створити Державний стандарт з української мови для іноземців.
 4. Постійно удосконалювати й осучаснювати курси, які читають викладачі кафедри
 5. Створити спеціально обладнану аудиторію для роботи з іноземцями.
 6. Запровадити нові загальноуніверситетські спецкурси «Мистецтво успішної комунікації,або гнучкі навички сучасного студента», «Основи редагування текстів різних стилів».

Співробітники

завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцентЗБИР Іринадоцент
доцентКМЕТЬ Іринадоцент
доцент (сумісник)МАЗУРИК Данутадоцент (сумісник)
доцентМАЦЮК Зоряна Омелянівнадоцент
доцент (сумісник)СЛОБОДЗЯНИК Оленадоцент (сумісник)
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентФЕЦКО Іваннадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистентКУХАРЧИШИН Маріяасистент
асистентФАРИНА Наталіяасистент
асистентЦЕНЮХ Ольгаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент
старший лаборантШИМКІВ Яринастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Verba volant, scripta manent. Слова відлітають, написане залишається: Бібліографічний покажчик з української мови як іноземної (1996–2021) / Укладачі: Олександра Антонів, Ірина Кметь, Ніна Станкевич; за редакцією проф. Ірини Кочан. Львів, 2021. 68 с. (завантажити)
Бібліографічний покажчик містить перелік праць членів кафедри українського прикладного мовознавства, а також студентів та аспірантів, які спеціалізуються на кафедрі з питань методики викладання української мови як іноземної. Покажчик укладено за тематичним принципом.
Видання адресовано науковцям, викладачам української мови як іноземної, студентам освітньої програми «українська мова як іноземна».

Історія кафедри

Кафедру українського прикладного мовознавства відкрито ухвалою Вченої ради Львівського державного університету імені Івана Франка 22 червня 1996 року.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціалізації “Українська мова як іноземна”. На ній проходять стажування з української мови як іноземної та ділової української мови викладачі з України та із-за кордону.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом слов’янської філології Вроцлавського університету (Польща), кафедрою україністики Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща), Інститутом слов’янської філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), кафедрою української мови та літератури Університету імені А.Руссо (м. Бельці, Молдова), з Канадським інститутом українських студій в Альбертському університеті.

Відбулося чергове засідання наукового семінару на катедрі українського прикладного мовознавства

27.10.2021 | 07:00

26 жовтня 2021 р. на катедрі українського прикладного мовознавства відбулося чергове засідання наукового семінару (керівник – доц. Зоряна Мацюк). Тематика доповідей, запропонована слухачам, стосувалася лінгводидактичних та лексикографічних аспектів професійної компетенції філологів, гуманітаріїв загалом.
Із методичним супроводом і тематичним наповненням дисципліни “Ораторське мистецтво” на історичному факультеті Франкового Університету ознайомив учасників семінару науковець, історик, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, автор та викладач презентованого в доповіді авторського курсу – доц. Василь Кметь.
У доповіді “Риторика для істориків: культурна пам’ять в ораторському...

Читати »

Монографія Оксани Туркевич про становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної

20.07.2021 | 16:33

Шановні колеги!
Побачила світ  монографія Оксани Туркевич. У виданні висвітлено питання розвитку терміносистеми методики викладання української мови як іноземної. Дослідниця дефініює поняття української як іноземної, української як другої мови, з’ясовує важливі аспекти термінної системи української лінгводидактики (способи творення термінів, унормування, уніфікацію, впорядкування фахової лексики відповідної галузі мовознавства). Цікавим для фахівців є покажчик термінів методики викладання української мови як іноземної, вжитих у дослідженні.

Праця є корисною передусім для термінознавців, викладачів української мови як іноземної, а водночас для мовознавців, усіх, хто навчає української мови.

Туркевич...

Читати »

Вітаємо І.В.Роздольську та М.І.Кухарчишин із присудженням наукових ступенів!

07.07.2021 | 17:54

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420» вченим та випускникам аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка присуджено наукові ступені кандидата наук, доктора наук і доктора філософії.
Колектив філологічного факультету вітає колег із присудженням наукових ступенів:

Ірину Володимирівну Роздольську  – із присудженням наукового ступеня доктора філологічних...

Читати »

Програма розвитку Катедри українського прикладного мовознавства кандидата на завідування Ірини Кочан

09.06.2021 | 07:57

Програмні цілі та завдання Катедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імени Івана Франка на 2021–2026 роки.
Автор – Ірина Кочан, д-р філол. наук, проф. Катедри українського прикладного мовознавства.
Завантажити програму

Читати »

Звітна наукова конференція Львівського університету

01.02.2021 | 17:00

2–3 лютого 2021 року триватимуть засідання Секції філологічних наук Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка.
Пленарне засідання розпочнеться 2 лютого 2021 року о 10:00 год.
Засідання підсекцій відбуватимуться 3 лютого з 10:00 год.
Засідання відбуватимуться у форматі відеоконференцій.
Програма Звітної наукової конференції (завантажити).
 
Нижче подаємо посилання на сторінки відеоконференцій пленарного засідання і підсекцій:
Пленарне засідання
https://us02web.zoom.us/j/5162879103?pwd=eUtPMWNtMERkdUxEaGJFbWZzM2tLZz09
Meeting ID: 516 287 9103
Passcode: 3a5jmN
Підсекція української мови
https://us02web.zoom.us/j/83733479477?pwd=NVFRamRYdUpLTmNJMGl1REhpRjFLQT09
Meeting ID: 837 3347 9477
Passcode: i3Zie7
Підсекція української літератури
https://us04web.zoom.us/j/5737663371?pwd=ZHpPeW8veDk5MkJJYnA1cEwwcmVCQT09
Meeting ID: 573 766 3371
Passcode: 21435
Підсекція...

Читати »