ФЕЦКО Іванна

Посада: асистент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Наукові інтереси

проблеми фахової термінології, вивчення української мови як іноземної

Публікації

1. Фецко І. Казка як відображення мовної картини світу українців / І. Фецко // Культура як феномен людського духу ( багатогранність і наукове осмислення) : Зб. тез міжнар. курсантсько-студентської наук. конф. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 454–456.

2. Антонів О., Фецко І. Українська народна казка як ефективний матеріал для навчання говоріння в іншомовній аудиторії / О. Антонів, І. Фецко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 199–205.

3. Фецко И. М. Вклад украинских ученых в развитие музейного дела // Іванна Михайловна Фецко // IV Международная научно-практическая конференция «Грани современной науки» (5 декабря 2012 г.) : Сборник материалов конференции. – Краснодар, 2012. – С. 182–186.

4. Фецко І. Українська казка як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії / І. Фецко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 223–231.

5. Фецко І. М. Лінгвістичний аспект української термінології музейництва / І. М. Фецко // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 36. – 2013. – С. 77–79.

6. Фецко І. М. Особливості використання термінів музейної сфери / І. М. Фецко // Термінологічний вісник : Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іваненко. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(2). – С. 108–112.

7. Fetsko I. M. Museum studies through the prism of European lexicography / I. M. Fetsko // Наукові записки. Серія : Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 39. – 2013. – С. 3–6.

8. Фецко І. Термінографія музейної справи / І. Фецко // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – 2013. – № 765. – С. 115–120.

9. Фецко І. М. Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур / І. М. Фецко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 69. – С. 228–232.

10. Фецко І. М. Становлення та розвиток музейної справи на європейському рівні / І. М. Фецко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь : Изд-во Таврического национального университета, 2013. – Т. 26 (65). – № 4. – Ч. 1. – С. 415–421.

11. Фецко І. М. Лінгвістична характеристика термінів на позначення предметів, обладнання та устаткування в українській термінології музейництва / І. М. Фецко. – Наукові записки. Серія : Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 45. – 2014. – С. 57–59.

12. Фецко І. Українська термінолексика музейництва як навчальний матеріал для студентів-іноземців / І. Фецко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 123–135.

13. Фецко І. Лексико-тематичні групи в системі музейної термінології / І. Фецко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 12. – С. 521–526.

14. Фецко І. Синонімія в сучасній українській музейній терміносистемі / І. Фецко // Мандрівець. – Тернопіль, 2014. – № 2 (110). – Березень–квітень. – С. 65–70.

15. Фецко І. Антонімні відношення в українській терміносистемі музейництва / Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2014. – Vol. 7. – С. 351–358.

16. Фецко І. Структурні моделі складених термінів із компонентом „музей” (на матеріалі термінології музейництва) / І. Фецко // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. Серія : Проблеми української термінології. – 2014. – № 791. – С. 163–169.

17. Фецко І. Гіперо-гіпонімні відношення в музейній терміносистемі / І. Фецко // Альманах Полтавського національного педагогічного університету „Рідний край”. – 2014. – № 1 (30). – С. 89–93.

18. Фецко І. М. Явище полісемії в сучасній українській терміносистемі музейництва / І. М. Фецко // Термінологічний вісник : Збірник наукових пр. : у 2-х ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015. – Вип. 3 (2). – С. 272 –278.

Біографія

Народилася 9 березня 1990 року в с. Підгородище Перемишлянського району

Львівської області. У 2007–2012 роках – студентка українського відділення

філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана

Франка. З 2012 по 2015 рік навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. У 2015

році захистила кандидатську дисертацію «Термінологія музейництва:

формування, системно-структурна організація, термінотворення». З 2015 року

обіймає посаду асистента кафедри українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!