ФЕЦКО Іванна

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: ivanna.fetsko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

проблеми фахової термінології, вивчення української мови як іноземної

Курси

Публікації

1. Фецко І. М. Особливості використання термінів музейної сфери [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Термінологічний вісник. – 2013. – Вип. 2(2).
2. Фецко І. Термінографія музейної справи [Електронний ресурс] / І. Фецко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2013. – № 765. – С. 115-119. 
3. Фецко І. М. Лінгвістичний аспект української термінології музейництва [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 36. – С. 77-79.  
4. Фецко І. Синонімія в сучасній українській музейній терміносистемі [Електронний ресурс] / І. Фецко // Мандрівець. – 2014. – № 2. – С. 65-70. 
5. Фецко І. Структурні моделі складених термінів із компонентом “музей” (на матеріалі термінології музейництва) [Електронний ресурс] / І. Фецко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2014. – № 791. – С. 163-169. 
6. Фецко І. М. Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2013. – № 1080, вип. 69. – С. 228-232.  
7. Фецко І. Гіперо-гіпонімні відношення в музейній терміносистемі [Електронний ресурс] / І. Фецко // Рідний край. – 2014. – № 1. – С. 89-93. 
8. Фецко І. М. Лінгвістична характеристика термінів на позначення предметів, обладнання та устаткування в українській термінології музейництва [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 57-59. 
9. Фецко І. Українська казка як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії [Електронний ресурс] / І. Фецко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2013. – Вип. 8. – С. 223-231. 
10. Фецко І. Українська термінолексика музейництва як навчальний матеріал для студентів-іноземців [Електронний ресурс] / І. Фецко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип. 9. – С. 123-135. 
11. Фецко І. Лексичні парадигми в українській термінології музейництва [Електронний ресурс] / І. Фецко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2016. – Вип. 63. – С. 291-301. 
12. Фецко І. Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи [Електронний ресурс] / І. Фецко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2015. – № 817. – С. 82-86.  
13. Фецко І. Потенціал афіксального способу морфологічного словотвору в українській терміносистемі музейної справи [Електронний ресурс] / І. Фецко // Рідний край. – 2017. – № 1. – С. 70-75. 
14. Фецко І. М. Явище полісемії в сучасній українській терміносистемі музейництва [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Термінологічний вісник. – 2015. – Вип. 3(2). – С. 272-278.
15. Фецко І. М. До питання запозичень в українській терміносистемі музейництва [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Термінологічний вісник. – 2017. – Вип. 4. – С. 185-191.  
16. Фецко І. Місце галліцизмів у терміносистемі фахівців музейної справи [Електронний ресурс] / І. Фецко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 23-29. 
17. Фецко І. Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва [Електронний ресурс] / І. Фецко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2018. – № 890. – С. 75-80. 
18. Фецко І. М. Специфіка гібридизації як продуктивного джерела збагачення терміноскладу української музейної справи [Електронний ресурс] / І. М. Фецко // Термінологічний вісник. – 2019. – Вип. 5. – С. 195-201. 

Біографія

Народилася 9 березня 1990 року в с. Підгородище Перемишлянського району

Львівської області. У 2007–2012 роках – студентка українського відділення

філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана

Франка. З 2012 по 2015 рік навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. У 2015

році захистила кандидатську дисертацію «Термінологія музейництва:

формування, системно-структурна організація, термінотворення». З 2015 року

обіймає посаду асистента кафедри, з 2020 р. – доцента кафедри українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!