Українська мова за професійним спрямуванням (075 Маркетинг)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216ДУДА Леся

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДУДА Леся
ЮРСА Людмила
доцент ФЕЦКО Іванна

Опис курсу

Курс спрямований на розвиток і вдосконалення комунікативної  компетенції фахівця, що ґрунтується на достатньо високому рівні володіння українською мовою, вміннях за усіма комунікативними ознаками культури мовлення, з урахуванням особливостей найбільш доречного стилю мовлення та відповідно до норм сучасної української літературної мови формулювати думку в усній та у писемній формі. Акцент на мотиваційно-практичній (мовленнєвій) складовій курсу – визначальна особливість дисципліни «УМПС». Теоретичне й практичне осмислення усної та писемної форми реалізації мовних знань у професійній сфері (передусім стосується наукового й офіційно-ділового стилю) впливатиме на комунікативну поведінку фахівця – розмовляти так, щоб інші слухали й правильно розуміли співрозмовника, працювати над удосконаленням грамотності – систематично й цілево збагачувати власний словниковий запас унаслідок умілого добирання й опрацювання фахових джерел, відповідної літератури, бути професіоналом у творенні текстів документів, інших жанрів усного та писемного мовлення стилів професійного мовлення і, щонайважливіше, з повагою до інших створювати найбільш сприятливу для досягнення професійних цілей довірливу і безбар̓єрну атмосферу спілкування.

Мета – сформувати у студентів засобами української мови лінгвістичну основу для виконання професійної діяльності з урахуванням сучасного комунікативного простору (безпосереднє, опосередковане спілкування у всіх формах і жанрах реалізації)

Завдання:

 • навчити правильно визначати роль і місце державної української мови в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української професійної мови;
 • підвищити загальний рівень культури українського мовлення студентів.

Рекомендована література

Основна

 

 1. Ботвина Н. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. Київ : АртЕк, 2001. 280 с.
 2. Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. Київ, 2006. 255 с.
 3. Гінзбург М., Требульова І., Левіна С. Українська ділова мова : практичний посібник на щодень. Харків, 2002. 592 с.
 4. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери : навч. посіб. Київ : А. С. К., 2002. 400 с.
 5. Гриценко Т. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 624 с.
 6. Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. Київ : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. 336 с.
 7. ДСТУ 8301:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. Київ: 2016. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf (дата звернення: 03.03.2021).
 8. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. 480 с.
 9. Законодавчо-нормативні акти з питання функціонування української мови як державної : збірник / упоряд. Я. Буряк, Р. Новоженець. Львів : Астролябія, 2010. 196 с.
 10. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник. Харків : Весна, 2011. 400 с.
 11. Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб. Суми : ТД “Університетська книга”, 2001. 208 с.
 12. Культура віртуального спілкування, 2010. URL: http://www.4uth.gov.ua/library_science/publishing/netiquette_2010.doc (дата звернення 17.10.2015).
 13. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Бабич. Чернівці : Книги – XXI, 2005. 572 с.
 14. Мамрак А. Українське документування: мова та стиль: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.
 15. Мацько Л., Кравець Л. Культура української фахової мови : навч. посіб. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2007. 360 с.
 16. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. Київ : Каравела, 2013. 352 с.
 17. Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 236 с
 18. Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 440 с.
 19. Молдованов М., Сидорова Г. Сучасний діловий документ : Зразки найважливіших документів українською мовою. Київ : Техніка, 1992. 399 с.
 20. Національний стандарт України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163 -2003 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03#Text) (дата звернення 11.05.2021).
 21. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 312с.
 22. Погиба Л., Грибіниченко Т., Голіченко Л., Кавера Н. Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 296 с.
 23. Погиба Л., Грибіниченко Т., Голіченко Л. Українська мова фахового спрямування : підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2013. 350 с.
 24. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : підручник. Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2000. 248 с.
 25. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України № 2704-VIII, чинний від 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата звернення: 03.03.2021).
 26. Сагач Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. Київ : Зоря, 2003. 255 с.
 27. Семеног О. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2010. 214 с.
 28. Сербенська О. Голос і звуки рідної мови. Львів : Вид-во “Апріорі”, 2020. 280 с.
 29. Симоненко Т., Чорновол Г. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2009. 271 с.
 30. Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. Київ : Знання, 2008. 245 с.
 31. Томан І. Мистецтво говорити. Київ : Україна, 1996. 269 с.
 32. Шевчук С. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник. Київ : Літера ЛТД, 2003. 448 с.
 33. Шевчук С. Службове листування : довідник. Київ : Літера, 1999. 108 с.
 34. Шевчук С. Українське ділове мовлення. Київ : Атіка, 2004. 592 с.
 35. Шевчук С. Українське професійне мовлення : навч. посіб. Київ : Алерта, 2011. 248 с.
 36. Шевчук С., Клименко І. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2012. 696 с.

Додаткова

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. Київ : Либідь, 1991. 256 с.
 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с.
 3. Бибик С. П., Михно І. Л., Пустовіт Л. О., Сюта Г. М. Універсальний довідник практикум з ділових паперів. Київ : Довіра ; УНВЦ “Рідна мова”, 1997. 399 с.
 4. Білоус М. П. Український мовленнєвий етикет. Мова і духовність нації. Київ, 1992. С. 164–199.
 5. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. Київ : Рідна мова, 1998. 476 с.
 6. Бугай Н. І. Український етикет : посібник для дітей та дорослих. Київ : Б-ка українця, 2000. 264 с.
 7. Бурячок А. А. Що змінилося в ”Українському правописі”? Київ : Наукова думка, 1997. 56 с.
 8. Вихованець І. Р. Граматика української мови : Синтаксис : підручник. Київ : Либідь, 1993. 368 c.
 9. Голубець М. А. На захист рідної мови й культури мовлення. Львів : Компанія “Манускрипт”, 2011. 55 с.
 10. Голубовська І. О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен. Київ, 2008. URL: http://www.philology.kiev.ua/ library/zagal/Studia_Linguistica_1/025_033.pdf (дата звернення: 05.03.2021).
 11. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку. Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Мовознавство. Львів, 1993. С. 7–12.
 12. Городенська К. Г. Українське слово у вимірах сьогодення. Київ : КММ, 2014. 124 с.
 13. Гриджук О. Є. Мовна особистість як актуальний об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. IV (42). Issue: 87 2016. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrydzhuk_o. _language_personality_as_an_object of_study_in_modern_linguistic_didactics.pdf (дата звернення 09.03.2021).
 14. Дзюбишина-Мельник Н. Я., Лаврінець О. Я., Симонова К. С., Ціпцюра Л. Ф. Читай і знай! : довід.-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. 197 с.
 15. Зубков М. Г. Українська мова. Універсальний довідник. Харків : Вид. дім “Школа”, 2006. 496 с.
 16. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич : Відродження, 1994. 218 с.
 17. Караванський С. Пошук українського слова або Боротьба за національне “Я”. Київ : Академія, 2001. 240 с.
 18. Караванський С. Секрети української мови. 2-ге вид., розширене. Львів, 2009. 343 с.
 19. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посіб. Київ : Либідь, 1992. 279 с.
 20. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. 3-тє вид. Київ : Вища школа, 1982. 287 с.
 21. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура тексту. Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. 307 с.
 22. Кочан І. М., Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник. Київ : Знання, 2008. 413 с.
 23. Культура української мови : довідник / за ред. В. Русанівського. Київ : Либідь, 1990. 304 с.
 24. Лозова Н., Фридрак В. Дзвона чи дзвону? або –а (-я) чи –у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2007. 168 с.
 25. Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2004. 168 с.
 26. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. 135 с.
 27. Нагорська Т. В. Структура текстів політичних промов У. Черчіля: лінгвориторичний підхід. Культура народов Причерноморья. 2007. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/55136 (дата звернення 07.02.2021).
 28. Німчук В. В. Сучасні проблеми українського правопису. Літературна Україна. 2001. С. 7.
 29. Не до сміху. Аналіз першої промови президента Зеленського. URL: https://glavcom.ua/country/politics/ne-do-smihu-analiz-pershoji-promovi-prezidenta-zelenskogo-595137.html (дата звернення 07.02.2021).
 30. Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ : Наша культура і наука, 2004. 436 с.
 31. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Львів : Фенікс, 1995. 46 с.
 32. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 312 с.
 33. Підготовка тексту промови до виступу: основні етапи. Реферат. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/rhetoric/30512/ (дата звернення 07.02.2021).
 34. Пілецький В. Український термін як національно-культурне явище. Вісник Львівського університету ім. І Франка. Серія філологічна. Вип. 38, ч. 1, 2006. С. 47–56.
 35. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посіб. Київ : Либідь, 2008. 240 с.
 36. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2000. 248 с.
 37. Публічний виступ у діловому спілкуванні. URL: http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=742 (дата звернення 10.02. 2021).
 38. РRОМОВА, або Де ми помиляємося… / кер. проєкту О. М. Демська-Кульчицька. Київ : Стандарт, 2006. 195 с.
 39. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів : Сполом, 2001. 224 с.
 40. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. Дрогобич : Відродження, 1997. 360 с.
 41. Реєстр репресованих слів. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Linguistics/rejestr.html (дата звернення 10.02.2021).
 42. Рижко О. М. Особливості сприйняття плагіату в середовищі студентської молоді. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ryzhko_o._features_of_perception_of_plagiarism_among_students_youth.pdf (дата звернення 05.02.2021).
 43. Русанівський В. Історія української літературної мови : підручник. Київ : АртЕк, 2001. 392 с.
 44. Селігей П. Мовна свідомість: Структура, типологія, виховання. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. 118 с.
 45. Селігей П. Світло і тіні наукового стилю : монографія. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. 627 с.
 46. Сербенська О. Культура усного мовлення. Практикум : навч. посіб. Львів : Світ, 2003. 212 с.
 47. Сербенська О., Білоус М., Дацишин Х. Антисуржик. Вчимось ввічливо поводитись і правильно говорити : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 258 с.
 48. Скиньмо чужі правописні кайдани / Л. Коць-Григорчук та ін. Львів : Галицька видавнича спілка, 2001. 64 с.
 49. Содомора А. Від слова до серця, від серця – до слова. Львів : Літопис, 2012. 51 с.
 50. Соколовська Ж., Власенко В., Щербач Л. У ділове спілкування – державну мову. Київ : Грамота, 2004. 296 с.
 51. Стислий огляд основних змін у новій редакції “Українського правопису” (2019): URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/osnovni-zminy%202019.pdf дата звернення 09.03.2021).
 52. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Плющ. Київ : Вища школа, 2006. 430 с.
 53. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. Київ : Либідь, 2001. 400 с.
 54. Терлак З. Українська мова: Збірник вправ із синтаксису та пунктуації. Львів : Світ, 1999. 224 с.
 55. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення 07.02 2021).
 56. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. Київ : Довіра, 2003. 623 с.
 57. Фаріон І. Імена та прізвища як національні ідентифікатори, 2016. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57af1f56d25b9/ (дата звернення 09.03 2021).
 58. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. 328 с.
 59. Фаріон І. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір. Львів : Свічадо, 2005. 120 с.
 60. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 208 с.
 61. Хоменко І. Еристика: мистецтво полеміки : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2001.192 с.
 62. Царук О. Українська мова серед інших слов’янських мов : етнологічні та граматичні параметри. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. 322 с.
 63. Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. Київ : А.С.К., 1998. 272 с.
 64. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2003. 160 с.
 65. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник. Київ : Літера ЛТД, 2003. 448 с.
 66. Шевчук С., Лобода Т. Українська мова на щодень, на щомить для державних службовців : підручник. Київ : Атіка, 2004. 392 с.
 67. Шевчук С., Клименко І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Київ : Алерта, 2012. 696 с.
 68. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2004. 408 с.
 69. Ющук І. Практикум з правопису української мови. Київ : Освіта, 2000. 254 с.
 70. Ющук І. Практичний довідник з української мови. Київ : Рідна мова, 1998. 224 с.
 71. Ющук, І. Українська мова : підручник. Київ : Либідь, 2004. 640 с.
 72. Як зробити свій публічний виступ успішним. URL: https://www.slideshare.net/s_icps/ss-81806725 (дата звернення 09.03.2021).
 73. 20 лайфхаків для успішних публічних виступів. URL: https://www.eduget.com/news/20_lajfxakiv_dlya_uspishnix_publichnix_vistupiv-1565 (дата звернення 07.02 2021).

Словники

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 тис. слів / уклад. і голов. ред. В. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. 1440 с.
 2. Головащук С. І. Словник наголосів. Київ : Наукова думка, 2003. 320 с.
 3. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. Київ : Наукова думка, 1989. 832 с.
 4. Головащук С. І. Українське літературне слововживання : словник-довідник. Київ. : Вища школа, 1995. 319 с.
 5. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. Київ : Рад. школа, 1986. 222 c.
 6. Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Сербенська О. А., Терлак З. М. Словник-довідник з культури української мови. Київ : Знання, 2004. 367 с.
 7. Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. Львів : Фенікс, 1996. 224 с.
 8. Дубровський В. Словник українсько-московський. 6-те вид. Київ : Рідна мова, 1917. URL: https://archive.org/details/dubr1917/page/n247 (дата звернення 03.03.2021).
 9. Калашник В. С., Колоїд Ж. В. Українсько-російські паралелі: Труднощі перекладу. Харків : Прапор, 2003. 112 с.
 10. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів (“фальшиві друзі перекладача”). Київ : Академія, 1997. 400 с.
 11. Нове в українській лексиці : словник-довідник / уклад. Д. Мазурик. Львів : Світ, 2002. 130 с.
 12. Орфографiчний словник української мови: близько 120 000 слів / уклад. С. Головащук та ін. Київ : Довіра, 1994. 864 с.
 13. Орфоепічний словник української мови: у 2 т. Т. 1 / уклад. М. Пещак та ін. Київ : Довіра, 2001. 955 с.; Т. 2. Київ : Довіра, 2003. 920 с.
 14. Складні випадки наголошення : словник-довідник / уклад. С. Головащук. Київ : Либідь, 1995. 192 с.
 15. Словарь українскої мови / упоряд. Б. Грінченко. URL: http://hrinchenko.com (дата звернення 03.03. 2021)
 16. Словник антонімів української мови / уклад. Л. Полюга. Київ : Довіра, 2004. 275 с.
 17. Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.
 18. Словник іншомовних слів. URL: http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml (дата звернення 09.03.2021).
 19. Словник наголосів / уклад. С. Головащук. Київ : Наукова думка, 2003. 320 с.
 20. Словник синонімів української мови : у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Київ : Наукова думка, 1999–2000.
 21. Словник українських синонімів і антонімів / уклад. Л. Полюга. Київ : Довіра, 2007. 576 с.
 22. Словник української мови у 20 томах: URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=20479&page=691 (дата звернення 09.03.2021).
 23. Словотвір. Майданчик для перекладів запозичених слів. URL: https://slovotvir.org.ua/ (дата звернення 09.03.2021).
 24. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь, 2001. 222 с.
 25. Українська мова: Енциклопедія / ред. кол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співгол.) та ін. Київ : Укр. енциклопедія, 2000. 752 с.
 26. Українське літературне слововживання : словник-довідник / уклад. С. Головащук. Київ, 1995. 319 с.
 27. Український орфографічний словник : близько 143 тис. слів. / уклад. : В. В. Чумак, І. В.Шевченко, Г. М. Ярун ; за ред. В. Г. Скляренка. 7-ме вид., переробл. і допов. Київ : Довіра, 2008. 983 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус