ДУДА Леся

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: lesya.duda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Соціолінгвістика, мовна політика та мовна ситуація, риторика, лінгвориторика політичного дискурсу, ономастика.

Курси

Публікації

2010

Луньо Л. Міжнародні демократичні норми мовного будівництва і модель майбутнього законодавства України // Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики: українсько-німецький студентський семінар із соціолінгвістики : [зб. статей і тез] / за ред. Г. Мацюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 168 с.

Луньо Л. Корелятивний зв’язок «власна назва ↔ соціум» у діахронії (на матеріалі української, російської і польської мов) // Сучасні наукові парадигми: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка, 2010. – С. 131–133.

Луньо Л, Параметри опису іменникá в соціолінгвістиці // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр.. Сер. Мовознавство. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – Вип. 18. – С. 249–256.

Луньо Л. Найновіші тенденції формування іменникá Львова // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21-23 квітня 2010 року. – К.: ІАЦ «Спейс-Інформ»; ФОП Гудименко, 2010. – С. 28–30.

Луньо Л. Іменнúк в соціолінгвістиці // Східнослов’янська філологія: Від Нестора до сьогодення: матеріали Міжнар. наук. конф. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 164–166.

Луньо Л. Про тенденції формування іменникá львів’ян у першій половині ХХ ст. // Соціолінгвістичні студії / За заг. ред. Л. О. Ставицької. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 252–257.

Луньо Л. Лексикографічний опис іменникá парафіян (на матеріалі церкви св. Параскеви П’ятниці, перша пол. ХХ ст.) // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / За ред. Ф. С. Бацевича. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 283–285.

2011

Луньо Л. Багатокомпонентні жіночі імена в іменникý Львова (перша половина ХХ ст.) // Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 135–143.

Г. Мацюк, Л. Луньо. HandkeKwiryna. SocjologiaJĊzyka. – Warszawa : Wydawnictwonaukowe PWN, 2009. – 383 s. Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 165 – 167.

2012

Луньо Л. Іменнúк дітей в соціогрупі «ремісники» (на матеріалі метричних книг 1 половини ХХ століття) // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені В. Винниченка. – Вип.104(1). – Сер.: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 454–450.

Луньо Л. Іменнúксоціогрупи «баба-повитуха» (на матеріалі метричних книг 1-ї пол. ХХ ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. пр. – Вип. 24. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 158–168.

Луньо Л. Іменнúк позашлюбних дітей у метричних записах першої половини ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 598. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 59–64.

Луньо Л. Антропонімікон львів’ян у ХІХ ст.: імена народжених у соціогрупі «робітники» // Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 3. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 97–105.

Луньо Л. Віковий чинник у формуванні іменникá львів’ян (на матеріалі римо-католицьких метрик першої половини ХХ ст.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 149 – 157.

2013

Дуда Л. Мотиви вибору імен новонароджених у різностатусних сім’ях (на матеріалі львівських метричних книг костелу св. Марії Магдалини, перша половина ХХ ст.) Леся Луньо // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Вип. 6 / Гол. ред. М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – Ч. 1. – С. 123−133.

Луньо Л. Соціальна природа імені людини: (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, ХІХ−перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15. Київ, 2013. 20 с.

Дуда Л. Найменування дітей в середовищі соціальної верхівки Львова (перша половина ХХ ст.). Мова і суспільство : зб. наук. праць. Вип. 4. Львів : Львівський національний університет, 2013. С. 122–130.

2014

Дуда Л. Гендерний чинник у формуванні іменника львів’ян (на матеріалі метричних книг ХІХ ст.). Мова і суспільство: зб. наук. праць. Вип. 5. Львів : Львівський національний університет, 2014. С. 63 – 69.

2015

Дуда Л. Мотиви вибору імен у середовищі незаможних прошарків м. Львова (перша половина ХХ ст.) // Наукові праці Кам’янень-Подільського національного університету Імена Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 138 – 143.

Українська мова за професійним спрямуванням : збірник тестових завдань / укладачі: З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 174 с.

2016

Дуда Л. Мова і соціум в Галичині першої половини ХХ ст.: іменник соціогрупи “повитуха”. Мова і суспільство : зб. наук. праць. Вип. 7. / гол. ред. Г. П. Мацюк. Львів : Львівський національний університет, 2016. С. 43–50.

Дуда Л. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови / Уклад. Леся дуда. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 52 с. (Серія «Теорія і практика викладання української мови як іноземної»; вип. 10 : Назви вищих навчальних закладів, зошит 9).

2019

Дуда Л. Лексикографічний опис іменникá м. Львова: соціолінгвістичний підхід. Мова і суспільство: зб. наук. праць. Вип. 10. Львів : Львівський національний університет, 2019. С. 35-44.

Статті в наукових виданнях за межами України
2010

Луньо Л. Мотивація вибору багатокомпонентних імен (метричні записи, Львів, перша половина ХХ ст.) // Беларускаяанамастыка. Гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы Міжнар. навук. канф. – Мінск, 2010. – С. 170–174.

2014

Дуда Л. Роль релігійного чинника у формуванні іменника львів’ян першої половини ХХ ст. (на матеріалі метричних книг про народження греко- та римо-католиків). Тенденції розвитку української лексики та граматики. Ч. 1. Варшава – Івано-Франківськ, 2014. С. 188–202.

2015
Дуда Л. Формування іменникá львів’ян першої половини ХХ ст.: соціальний статус батьків та імена новонароджених дітей (на матеріалі україномовних метричних книг про народження). Тенденції розвитку української лексики та граматики. Ч. ІІ. Варшава – Івано-Франківськ, 2015. С. 210−223.

2019

Колективна монографія:
Дуда Л. Лексикографічний опис іменника м. Львова: соціолінгвістичний підхід (чоловічі прості імена) // Мова в суспільстві: Семантика, синтактика, прагматика. – Lublin: Wydawnictwo KUL. 2019 207 – 220.

2020

Імена львів’ян першої половини ХХ ст.: частотний словник-довідник (на матеріалі метричних книг церкви св. Параскеви П’ятниці) / укладачка Леся Дуда ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів ;Дрогобич : Коло, 2020. 158 с.

Біографія

У 2009 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціалізація – загальне мовознавство. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, ХІХ – перша половина ХХ ст.)» (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство). Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Галина Мацюк.

У 2012−2013 н. р. – асистент кафедри загального мовознавства; 2013  н.р. – асистент, з 2014 н. р. – обіймає посаду доцента кафедри українського прикладного мовознавства.

Проекти

Міжнародний проект

«Європейська мовна політика – захист меншин і міноритарних мов» (травень-червень,  2010 р.), Львів, Фрайбург, Страсбург.

 

Відповідальна за випуск наукових видань:

  • Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики. Українсько-німецький студентський семінар із соціолінгвістики. Збірник статей і тез / Ред. Г. Мацюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 167 с.
  • Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 3. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 351 с.
  • Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 4. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 267 с.
  • Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 5. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 116 с.
  • Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. – Вип. 6. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 144 с.

 

Співорганізатор щорічного Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (2009 – 2015 рр.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!