Мова ділового спілкування

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216ДУДА ЛесяФЛу-11, ФЛу-12, ФЛу-13, ФЛу-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11ДУДА Леся
ФЛу-12доцент ТУРКЕВИЧ Оксана
ФЛу-13ЩЕПАНСЬКА Христина
ФЛу-14ДУДА Леся

Опис курсу

Завданням курсу «Мова ділового спілкування» є ознайомлення студентів із суспільними фунціями мови, із нормами усної і писемної сучасної ділової української мови, правилами оформлення найуживаніших документів та деяких видів наукових робіт, узагальнення й систематизація знань зі стилістики української мови, підвищення загального рівня культури мовлення та ділового спілкування.

У процесі вивчення курсу студенти зможуть усвідомлено застосовувати норми української літературної мови усно й на письмі, набути навичок успішної ділової комунікації та публічних виступів, редагувати власні та чужі тексти за спеціалізацією, аналізувати мовні й мовленнєві помилки та уникати їх.Лекції спрямовані на ознайомлення із суспільною роллю державної мови, найважливішими етапами в історії української літературної мови, її стилістичною диференціацією та системою норм.

На практичних заняттях студенти повинні навчитися аналізувати власне усне й писемне мовлення, вести дискусію, застосовувати різні стратегії публічного мовлення, спиратися на основні мовні норми літературної української мови, зафіксовані в словниках і довідниках різного типу, засвоїти правила складання та вимоги до оформлення основних документів.

Мета курсу – допомогти студентові сформувати власний ефективний стиль професійної комунікації, який презентує високу культуру мовлення і ґрунтується на досконалому володінні нормами усної і писемної сучасної ділової української мови, навчити правил оформлення найуживаніших документів та деяких видів наукових робіт, підвищити загальний освітній рівень у сфері застосування мови.

Курс «Мова ділового спілкування» має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб знати:
• усі мовні норми сучасної української літературні норми (фонетичні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, стилістичні);
• основні функції мови та роль мови в житті суспільства;
• загальну теорію походження мови;
• функціональні стилі, їхні особливості, сферу використання та мовні засоби;
• евфонічні засоби української мови;
• формули мовленнєвого етикету та основні ознаки культури ділового спілкування.

Практичні цілі курсу «Мова ділового спілкування» вбачаємо у формуванні вмінь:
• правильно використовувати мовні засоби в різних сферах спілкування;
• досконало володіти мовними нормами;
• самостійно складати та оформляти документи, необхідні для професійної діяльності;
• редагуватитекстифаховогоспрямування;
• шукати потрібну інформацію у словниках і довідниках різного типу.

Рекомендована література

Основна
1. Кочан І.М.,Токарська А. С.Українська мова фахового спрямування для юристів:Підручник. – К., 2008
2. МацькоЛ. І. Культура української фахової мови / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ, 2007.
3. Мацюк З. Українськамовапрофесійногоспілкування:навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ, 2012.
4. Пономарів О. Стилістикасучасноїукраїнськоїмови / О. Пономарів. – Тернопіль, 2000.
5. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – К., 2000.
6. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К., 2010.

Додаткова
1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : навч. посібник / За заг. ред. Олександри Сербенської. – Львів : “Апріорі”, 2017.
2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.
3. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997.
4. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посібник / Н. В. Ботвина. – К., 1999.
5. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К., 2000.
6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закл. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К., 2003.
7. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1996.
8. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.
9. Дуда Н. Ділова українська мова. – Львів, 2003.
10. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.
11. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 1997.
12. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х., 2003.
13. Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х., 2004.
14. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич, 1994.
15. Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей /Дейл Карнегі. – Київ : Молодь, 1990. – 168 с.
16. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.
17. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.
18. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів. – К., 2002.
19. Корніяка О. М. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? [Текст] / Ольга Корніяка. – Київ :Либідь, 1995.
20. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.
21. Культура ділового мовлення: Практикум / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1997.
22. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К., 1990.
23. Масенко Л. Європейська хартія як інструмент розколу країни [Електронний ресурс] / Лариса Масенко // День (№158), 6 вересня 2012 р. – Режим доступу до ресурсу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/ievropeyska-hartiya-yak-instrument-rozkolu-krayini.
24. Молдованов М.І., Сидоров Г.М. Сучасний діловий документ. – К., 1992.
25. Намакштанська І.Є., Романова О.В., Кровицька О.В. та ін. Практичний посібник з наукового мовлення. – Макіївка, 2002.
26. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х., 1997.
27. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.
28. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник. – К., 1999.
29. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.
30. Русанівський В.М. Історія української літературної мови: Підручник. – К., 2002.
31. Сагач Г.М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації :навч. посіб. / Галина Сагач. – Київ : Зоря, 2003. – 250 с.
32. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – Львів, 2001.
33. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К., 1999.
34. Соколовська Ж.П., Власенко В.В., Щербачук Л.Ф. У ділове спілкування – державну мову. – К., 2004.
35. ТоманІржі. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; пер. з чеськ. – К., 1989.
36. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. – К., 2019.

Робоча програма

Завантажити робочу програму