ЩЕПАНСЬКА Христина

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, лексична семантика, лінгводидактика, лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія, соціолінгвістика.

Курси

Публікації

 1. Щепанська Х. А. Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціонування в художньому тексті / Х. А. Щепанська // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 66-71.
 2. Щепанська Х. А. Когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця в ліричній драмі І.Франка «Зів’яле листя» / Х. А.Щепанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 224-227.
 3. Щепанська Х. А. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка/ Х.А. Щепанська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип. 57. – 2012. – С.156-161.
 4. Щепанська Х. А. Внутрішня антиномічність образу серця та мовні засоби її вираження у поетичному дискурсі Пантелеймона Куліша/ Х. А. Щепанська// Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. пр./ [за ред. проф. А. М. Поповського]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип.13. – С. 157-163.
 5. Щепанська Х. А. Сакральне в мовному образі серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття/ Х. А. Щепанська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 659. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 38 – 41.
 6. Щепанська Х. А. Об’єктивація архетипів Світло і Темрява у структурі семантичного поля «серце» українського поетичного дискурсу ХІХ століття/ Х. А. Щепанська// Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету. – Вип. 9. – Ч. 2. – Кривий Ріг, 2013. – С. 312-319.
 7. Щепанська Х. Соціокультурні виміри словообразу серця в українській поезії першої половини ХІХ століття / Х. Щепанська // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С.112-119.
 8. Щепанская К. А. Символическиеобразысердца в украинскомпоэтическомдискурсепервойполовины ХIХ века/ К. А. Щепанская // В мире науки и искусства: вопросыфилологии, искусствоведения и культурологии: материалы ХХV международнойзаочнойнаучно-практическойконференции (8 июля 2013 г.). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 61-65.
 9. Щепанська Х. А. Фразеологічний образ як один із профілів лінгвальної репрезентації слово-образу серця в українському поетичному дискурсі ХІХ століття/ Щепанська Х. А. // ScienceandEducation a NewDimension: Philology, I (3), Issue: 13. – Budapest, 2013. – S. 206-210.
 10. ShchepanskaKhrystyna. FromtheArchetypeOriginalImagetotheFunctionalLanguageImage (BasedontheVerbalImageofHeartintheUkrainianPoeticDiscourseoftheXIXthCentury) [Text] / KhrystynaShchepanska // Лiнгвiстичнiстудiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 29. – С. 15-22.
 11. Щепанська Х. А. Лінгвістична інтерпретація поняття «образ»: тріада «чуттєвий образ» – «ментальний образ» – «мовний образ» / Х. А. Щепанська // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (26-28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 694-697.
 12. Щепанська Х. А. Метафоризація дійсності в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття/ Х. А. Щепанська // Лінгвокогнітологія і мовні структури: матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14–15 лютого 2013 р.)/ [під заг. ред. Ю.О.Шепеля]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 97-102.
 13. Щепанська Х. А. Роль метафори у формуванні мікрообразу «серце – протір» (на матеріалі української поезії ХІХ століття) / Щепанська Х. А. // Мова – література – мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс : Матеріали Міжнародної наукової конференції / КНЛУ, Київ 25-27 вересня 2014 р. : [відп. ред. О. П. Воробйова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 136
 14. Щепанська Х. А. Мовний образ серця в українській поезії ХІХ століття : автореф. дис. …канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Щепанська Христина Андріївна. – Львів, 2014. – 20 с.
 15. Щепанська Х. Предметно-чуттєва основа словообразу “серце” в українській поезії ХІХ століття / Христина Щепанська // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологія” / ред. кол. Надія Скотна, Марія Федурко та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 36. – С. 139-150

Біографія

Народилася 19 грудня 1988 року в м. Хирові.

У 2006-2011 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2011 по 2014 рік – аспірантка кафедри української мови у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовний образ серця в українській поезії ХІХ століття» (науковий керівник – доц. Пілецький В. І.). З 2015 року працює на кафедрі українського прикладного мовознавства.

Проекти

член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!