ЩЕПАНСЬКА Христина

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: Khrystyna.Shchepanska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, лексична семантика, лінгводидактика, лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія, соціолінгвістика.

Курси

Публікації

1.Щепанська Х. А. Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціонування в художньому тексті// Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди/ Х. А. Щепанська. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 66-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_33_14

2. Щепанська Х. А. Когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця в ліричній драмі І.Франка «Зів’яле листя»// Наукові записки. Серія «Філологічна»/ Х. А. Щепанська. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 224-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_29_74

3. Щепанська Х. А. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка// Вісник Львівського університету. Серія філологічна/ Х. А. Щепанська – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип. 57. – 2012. – С.156-161. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_19

4. Щепанська Х. А. Внутрішня антиномічність образу серця та мовні засоби її вираження у поетичному дискурсі Пантелеймона Куліша// Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. пр./ [за ред. проф. А.М.Поповського]/ Х. А. Щепанська. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип.13. – С. 157-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_13_20

5. Щепанська Х. А. Сакральне в мовному образі серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 659. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 38 – 41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2013_659_10

6. Щепанська Х. А. Об’єктивація архетипів Світло і Темрява у структурі семантичного поля «серце» українського поетичного дискурсу ХІХ століття/ Х.А.Щепанська// Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету. – Вип. 9. – Ч. 2. – Кривий Ріг, 2013. – С. 312-319. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9%282%29__40

7. Щепанська Х. Соціокультурні виміри словообразу серця в українській поезії першої половини ХІХ століття / Х. Щепанська // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С.112-119. – Режим доступу: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/129/Mik_2013_16_6_42.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8. Щепанская К. А. Символическиеобразысердца в украинскомпоэтическомдискурсепервойполовины ХIХ века// В мире науки и искусства: вопросыфилологии, искусствоведения и культурологии: материалы ХХV международнойзаочнойнаучно-практическойконференции (8 июля 2013 г.)/ К.А.Щепанская. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С.61-65. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/simvolicheskie-obrazy-serdtsa-v-ukrainskom-poeticheskom-diskurse-pervoy-poloviny-hih-veka

9. Щепанська Х. А. Фразеологічний образ як один із профілів лінгвальної репрезентації слово-образу серця в українському поетичному дискурсі ХІХ століття/ Щепанська Х. А. // ScienceandEducation a NewDimension: Philology, I (3), Issue: 13. – Budapest, 2013. – S. 206-210. – Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/shchepanska_kh.a._phraseological_image_as_one_of_the_profiles_of_the_linguistic_representation_of_the_verbal_image_of_heart_in_the_ukrainian_poetic_discourse_of_the_xix_century.pdf

10. ShchepanskaKhrystyna. FromtheArchetypeOriginalImagetotheFunctionalLanguageImage (BasedontheVerbalImageofHeartintheUkrainianPoeticDiscourseoftheXIXthCentury) [Text] / KhrystynaShchepanska // Лiнгвiстичнiстудiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 29. – С. 15-22. – Режим доступу: http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/theory-of-language/from-the-archetype-original-image-to-the-functional-language-image-based-on-the-verbal-image-of-heart-in-the-ukrainian-poetic-discourse-of-the-xixth-century

11. Щепанська Х. А. Лінгвістична інтерпретація поняття «образ»: тріада «чуттєвий образ» – «ментальний образ» – «мовний образ»// Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (26-28 вересня 2012 р.)/ Х.А.Щепанська. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 694-697;
12. Щепанська Х. А. Метафоризація дійсності в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття // Лінгвокогнітологія і мовні структури: матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14–15 лютого 2013 р.)/ [підзаг. ред. Ю. О. Шепеля]/ Х. А. Щепанська. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 97-102. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20130214_lingvo/6_schepanska.htm

13. Щепанська Х. А. Роль метафори у формуванні мікрообразу «серце – протір» (на матеріалі української поезії ХІХ століття) / Щепанська Х. А. // Мова – література – мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс : Матеріали Міжнародної наукової конференції / КНЛУ, Київ 25-27 вересня 2014 р. : [відп. ред. О. П. Воробйова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 136. – Режим доступу: http://www.huminf.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/mishankina-na/2014/Гносеологические-универсалии-научного-мышления-метафорические-модели.pdf

14. Щепанська Х. А. Предметно-чуттєва основа словообразу серце в українській поезії ХІХ століття // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»/ Христина Щепанська. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 36. – С. 139-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2015_36_15

15. Щепанська Х. Мовна особистість студента: вербально-семантичний рівень реалізації / Христина Щепанська // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 221-230. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/329975593_MOVNA_OSOBISTIST_STUDENTA_VERBALNO-SEMANTICNIJ_RIVEN_REALIZACII

16. Щепанська Х. А. Образність у професійному мовленні // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Христина Щепанська. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – Вип. 63. – С. 254-258. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2016_63_29

17. Щепанська Х. Формування мовної свідомості як одне із завдань курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Христина Щепанська // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14-15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 378-383;
18. ShchepanskaKh. The levels of imagery in the poetic text / ShchepanskaKhrystyna // Проблемигуманітарнихнаук :збірникнауковихпрацьДрогобицькогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіІванаФранка. Серія «Філологія». – Дрогобич :Редакційно-видавничийвідділ ДДПУ іменіІванаФранка, 2018. – Вип. 42. – С. 186–194. – Режим доступу: http://phph.dspu.edu.ua/article/view/152863

19. Щепанська Х. А. Вивчення образної лексики в курсі української мови як іноземної (на прикладі образу серця)/ Христина Щепанська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 14. – Львів, 2019. – С. 181–189. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/2732

20. ShchepanskaKh. The mental level of imagery in the Ukrainian linguistic culture (on the example of the image of heart) / ShchepanskaKhrystyna // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 44. – С. 126 – 134. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/sites/filol_gum/wp-content/uploads/2020/07/14.pdf

Біографія

Народилася 19 грудня 1988 року в м. Хирові.

У 2006-2011 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2011 по 2014 рік – аспірантка кафедри української мови у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовний образ серця в українській поезії ХІХ століття» (науковий керівник – доц. Пілецький В. І.). З 2015 року працює на кафедрі українського прикладного мовознавства.

Проекти

член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!