Методика викладання української мови

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛу-41доцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-42доцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-43доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛу-44доцент ТИМОШИК Галина

Опис курсу

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із змістом і структурою курсу української мови в середній школі; зі шкільною програмою з української мови; із чинними підручниками для 5–11 класів; дидактичними основами навчання мови; традиційними та інноваційними методами і прийомами навчання української мови; уроком як основною формою організації навчально-виховного процесу та його типами; методикою вивчення основних питань шкільного курсу мови (фонетики, лексики, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, культури мовлення); із позакласною роботою з української мови в середній школі.

Завдання: формувати у студентів уміння реалізовувати дидактичні принципи навчання української мови в середній школі; виробляти вміння вибирати необхідний метод проведення конкретного уроку; вміння реалізовувати відповідні прийоми навчання; використовувати необхідний тип уроку залежно від теми уроку, рівня знань учнів тощо; навчати учнів виокремлювати особливості навчання того чи іншого розділу мовознавчої науки.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: дидактичні принципи навчання української мови в середній школі; методи і прийоми навчання української мови; типи уроків; види роботи з розвитку зв’язного мовлення; особливості навчання і вивчення різних мовних дисциплін; методику проведення позакласної роботи; норми оцінювання усних відповідей та письмових робіт учнів.

вміти: підготувати конспект уроку; використовувати у навчанні традиційні та інноваційні методи та прийоми; провести урок будь-якого типу; провести диктанти, організувати написання переказів та творів; оцінити усні та письмові види роботи з української мови; проводити позакласну роботу з української мови в середній школі.

Рекомендована література

Основна

Нормативні документи:

 1.  Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/konczepcziya.pdf
 2. Закон “Про загальну середню освіту”. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
 3. Навчальні програми для 10-11 класів. Українська мова. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 
 4. Навчальні програми для 5-9 класів. Українська мова. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 5. imzo.gov.ua
 6. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi.
 7. Методичні рекомендації щодо викладання української мови в 2018-2019 навчальному році. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/
 8. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 9. Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10-11-й клас. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407)) // Дивослово. – 2018. – №7-8. – С. 2-15. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
 10. Українська мова. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11-й клас. Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 // Дивослово. – 2018. – №7-8. – С. 32-60. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
 11. Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи / За заг. ред.. К.В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2012. – 272 с.
 12. Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В. Шкурда М.І. Українська мова. 5-9 класи. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 68 с.

Підручники, посібники: 

 1. Костів О., Сколоздра-Шепітко О.  Методика викладання української мови. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2018. – 202 с.
 2. Пентилюк М. Методика навчання української мови у таблицях і схемах: навч. посіб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Онукевич. – К. : «Ленвіт», 2006. – 134 с.
 3. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 250 с.
 4. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 5. Караман С. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: Посібник для студентів пед.університетів та інститутів/колектив авторів М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман/ за ред. М. І. Пентилюк: – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.
 6. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін. – К. : Рад. ш., 1987. – 246 с.
 7. Методика викладання української мови в середній школі / І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик. – К. : Вища школа, 1979. – 309 с.
 8. Методика викладання української мови в середній школі [за ред. С. Чавдарова і В. Масальського]. – К. : Рад. шк., 1962. – 371 с.
 9. Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах / [за ред. М. Пентилюк]. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 10. Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови: навчальтно-методичний посібник / М.М. Наумчук, Л.П. Лушпинська. – Тернопіль: Астон, 2003.
 11. Плиско К. Теорія і методика навчання української мови в середній школі / Катерина Плиско. – Харків : ХДПУ, 2001. – 115 с.
 12. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.
 13. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посібник для студентів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 366 с.
 14. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / Кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
 15. Словник-довідник з української лінгводидактики : навчальний посібник. / [за ред. М. І. Пентилюк] [О. М. Горошкіна, Н. Єсаулова, О. Лук’янченко та ін.]. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 Періодичні видання:

 1. Дивослово (https://dyvoslovo.com.ua)
 2. Українська мова в школі
 3. Українська мова та література в школі (Сторінка журналу на сайті Інституту педагогіки НАПН України – http://undip.org.ua/news/fahovi_detail.php?ID=372)
 4. Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
 5. Урок української.
 6. Українська мова та література (газета)
 7. Рідна школа.
 8. Українська мова. (Сторінка журналу на сайті НАН України http://www1.nas.gov.ua/)
 9. Мовознавство (https://movoznavstvo.org.ua)
 10. Відкритий урок: розробки, технології, досвід (http://osvita.ua/publishing/open_lesson).
 11. Проблеми сучасного підручника: збірник наук. праць (http://ipvid.org.ua/).

Додаткова

Підручники, посібники:

 1. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Знання. – 1980. – 48 с.
 2. Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі / В.Я. Андрушенко. – К., 1958.
 3. Білоусенко П. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови : посібник для вчителя / П. І. Білоусенко, В. В Явір. – К. : Освіта, 1992. – 128 с.
 4. Біляєв О. Сучасний урок української мови : навч.-метод. посібник / Олександр Михайлович Біляєв. – К. : Радянська школа, 1981. – 176 с.
 5. Бровко О.О., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Порохня Л.В., Шестопалова Т.П. Позакласна робота з української мови і літератури: олімпіади, науково-дослідницька робота. / О.О. Бровко, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. В. Порохня, Т. П. Шестопалова. – Луганськ, 2005.
 6. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 383 с.
 7. Варзацька Л. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення. 5 клас. Посібник для вчителя / Лариса Олександрівна Варзацька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 120 с.
 8. Варзацька Л. Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні: метод. посіб. /Лариса Олександрівна Варзацька. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.
 9. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів / Григорій Григорович Ващенко. – Київ : Укр. видав. спілка, 1997. – 441 с.
 10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. − К. : Академвидав, 2004. – 352с.
 11. Дідук Г. І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови у 5 – 7 класах / Г. І. Дідук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 80 с.
 12. Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: Навчальний посібник / В.Ф. Дороз. – К., 2008.
 13. Духовна М.М. Кабінет української мови у середньому і вищому навчальному закладі : навчальний посібник для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів / М. М. Духовна. – К., 1995.
 14. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України [головний ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.
 15. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Українська лінгводидактика в іменах : словник-довідник. – Львів, 2011. – 237 с.
 16. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Українські лінгводидакти крізь призму часу : словник-довідник. – Львів : ПАІС, 2009. – 168 с.
 17. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Ольга Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 204 с.
 18. Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. – Випуск 1. / уклад. Є. І. Науменко. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 171, [5] с
 19. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335 с.
 20. Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках української мови. Посібник для вчителів / Л.П. Кулінська. – К., 1986. – 118 с.
 21. Лукач С. Бесіда на уроках мови : посібник для вчителя / С. П. Лукач. – К. : Радянська школа, 1990. – 112 с.
 22. Мельничайко В. Я.Лінгвістика тексту у шкільному курсі української мови: посібник для вчителів / В. Я. Мельничайко. – К. : Радянська школа, 1986. – 168 с.
 23. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1984. – 224 с.
 24. Мельничайко В. Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І., Рожило Л. П. – К. : Радянська школа, 1982. – 192 с.
 25. Мельничайко О. Рідна мова. Комунікативні вправи : навч. посіб. / О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 48 с.
 26. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-методичний посібник / [за наук. ред. М. С. Вашуленка]. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 364 c.
 27. Могила Н.М. З живого джерела. Позакласна робота з мови / Н. М. Могила. – К. 1997
 28. Нестандартні уроки в школі та їх аналіз : навч.-метод. посібник. – [за ред. Н. М. Островерхової]. – К. : Видавництво Харитоненка, 2003. – 152 с.
 29. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: навчальний посібник для студентів пед. вузів / Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркін, М. В. Моісеєва, А. Є. Петров. – М. : Академія, 2000. –272 с.
 30. Омельчук С. А. Усі уроки української мови. 5 клас / С. А. Омельчук, А.І. Ляшкевич та ін. – Харків : Основа, 2009. – 478 с.
 31. Онищук В. Типи, структура і методика уроку в школі / В. Онищук. – К. : Радянська школа, 1973. – 159 с.
 32. ОстапенкоН. Технологія сучасного уроку української мови : навч. посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 248 с.
 33. Плиско К. Принципи, методи і форми навчання української мови (теоретичний аспект) : навч. посіб. / К. М. Плиско. – Х. : Основа, 1995. – 240 с.
 34. Плющ М. Я. Вивчення морфології в 5 – 6 класах : посібник для вчителів / М.Я. Плющ. – К. : Радянська школа, 1988. – 168 с.
 35. Пометун О. Інтерактивні технології навчання : Теорія, практика, досвід : метод. посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АСК, 2002. – 135с.
 36. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; [за ред. О. І. Пометун]. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
 37. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К. : АСК, 2007. – 144 с.
 38. Пометун О. І. Інтерактивні методики та система навчання / О. І. Пометун. – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с.
 39. Семеног О., Грищенко О. Інтегративні основи розвитку педагогічної майстерності вчителя гуманітарних дисциплін: посіб. / Олена Семеног, Ольга Грищенко. Київ, 2015. – 217с.
 40. Сидоренко В. В. Шляхи удосконалення професійної компетентності учителя української мови та літератури в умовах особистісно орієнтованого навчання : навч.-метод. посібник / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк : Каштан, 2008. – 193 с.
 41. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови / Л.В. Скуратівський. – К., 1989. – 142 с.
 42. Стельмахович М. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4 – 8 класах / М. Стельмахович. – К. : Радянська школа, 1976. – 188 с.
 43. Стельмахович М. Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4 – 8 класах / М. Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 132 с.
 44. Стріха А.Д.; Гуревич А.Ю. Цікава граматика / А. Д. Стріха, А. Ю. Гуревич. – К. Рад. шк. 1991. – 112 с.
 45. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н. Голуб, О. Дяченко, Н. Остапенко, В. Шляхова. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.
 46. Технологія сучасного уроку рідної мови: навчальний посібник / Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко. – К., 2012.
 47. Українська мова. 5 – 6 класи. Розвиток ситуативного мовлення : навчальний посібник / Н. Ф. Баландіна, А. П. Безноса, О. В. Волошко, О. І. Кобзар та ін. / [за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Х. : Вид-во Ранок, 2007. –270 с.
 48. Функції і структура методів навчання / [за ред. О. В. Онищука]. − К. : Радянська школа, 1979. – 159с.
 49. Фурсова Л. Інтегровані уроки мови й літератури : проблемний підхід  / Л. Фурсова, Н. Гайдукова, С. Гулькіна, Є. Ісайкіна, І. Коробко та ін. – Тернопіль Мандрівець, 2008. – 224 с.
 50. Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / Іван Миколайович Хом’як. – Рівне : ППФ «Волинські обереги», 1998. – 228 с.
 51. Чернецька Т. Сучасний урок : теорія і практика моделювання : [навч. посібник] / Т. І. Чернецька. – К. : ТОВ «Праймадрук», 2011. – 352 с.
 52. Шарко В. Д. Сучасний урок : технологічний аспект / посібник для вчителів і студентів / Валентина Дмитрівна Шарко. – К. : СПД Богданова А. М., 2007. – 220 с.
 53. Шкільник М Формування в учнів граматичних понять іменника : посібник для вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Радянська школа, 1962. – 166 с. 

Монографії, автореферати дисертацій: 

 1. Бадер В. Взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів : автореф. десерт. … д-ра пед. наук : зі спец. 13.00.02 / В. І. Бадер. – К., 2004. – 36 с.
 2. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: монографія / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 2008. – 338 с.
 3. Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови. / О. М. Біляєв. – К: Генеза, 2005. – 180 с.
 4. Біляєв О. Лінгводидактичні основи сучасного уроку української мови в середній школі: автореферат дис. докт. пед. наук: 13.00.02; Київський державний педагогічний інститут ім. О.M. Горького. – К., 1985. – 48 с.
 5. Богуш А.М. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія / А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова, Ж. Д. Горіна, М. П. Черкасов. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. – 365 с.
 6. Варнавська І. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук:. 13.00.02 / І. В. Варнавська. – Херсон, 2005. – 24 с.
 7. Горошкіна О. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія / Олена Миколаївна Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
 8. Донченко Т. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови: монографія / Тамара Кузьмівна Донченко. – К.: Фундація О. Ольжича, 1995. – 251 с.
 9. Караман С. Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Станіслав Олександрович Караман. − К., 2000. – 36 с.
 10. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 11. Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : дис. …доктора пед. наук : 13.00.02 / Кучеренко Ірина Анатоліївна. – Херсон, 2015. – 560 с.
 12. Кучерук О. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика : монографія / О. А. Кучерук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 420 с.
 13. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи : монографія / Л. І. Мамчур. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 449 с.
 14. Манако А. Ф. Інструментальні та прикладні засоби комп’ютерної технології навчання української мови : Дис. … канд. техн. наук / Манако Алла Федорівна. – К., 1995. – 130 с
 15. Михайло Шкільник. З методичної спадщини. – Львів, Вид. центр ЛНУ, 2011.
 16. Палихата Е. Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи : автореф. дис. …д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 / Е. Я. Палихата. – К., 2004. – 41с.
 17. Перова С. В. Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. … канд. пед. наук / Світлана В’ячеславівна Перова. – Луганськ, 2012. – 20с.
 18. Семеног О. Ефективні технології навчання  у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців: монографія / О. Семеног, В. Герман,   О. Рудь, Н. Громова, Н. Пономаренко, І. Левенок, М. Ячменик/за ред. О. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 376 с.
 19. Семеног О. М., Земка О.І. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика. Монографія / О. М. Семеног, О. І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 286 с.
 20. Симоненко Т. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія / Т. Симоненко. – Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.
 21. Сухомлинський В. Сто порад учителеві / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти томах. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – 661с.
 22. Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5 томах. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1977. – Т5. – 670 с.
 23. Уліщенко А. Застосування інформаційних технологій у навчанні мови та літератури : методичний посібник / А. Уліщенко, В. Уліщенко. – Х : ХОНМІБО, 2006. – 96 с.
 24. Формування критичного мислення на уроках української мови : Монографія / Колектив авторів за заг. ред. Дороз В. Ф.: Дороз В. Ф., Романова Л. Я., Ярова О. Б., Нищета В. А., Удовиченко Г. А. – К. : Освіта України. – 2008. – 336 с.
 25. Шелехова Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі: автореф. … канд. пед. наук : зі спец. 13.00.02. / Г. Т. Шелехова. –К., 1996. – 45 с.
 26. Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови: посіб. для вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Рад. школа, 1986. – 136 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус