ТУРКЕВИЧ Оксана

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032 239 43 55

Електронна пошта: oksana.turkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Термінознавство, лінгводидактика (українська мова як іноземна, українська мова як успадкована), психолінгвістика, комунікативна лінгвістика.

Курси

Публікації

Монографії

1. Туркевич О. Становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної : монографія / Оксана Туркевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 220 с.

Навчальні посібники

2. КРОК – 1 (Рівень А1 – А2). Українська мова як іноземна : книга для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 104 с.: кольор. іл.
3. КРОК – 1 (Рівень А1 – А2). Українська мова як іноземна : книга для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 84 с.
4. Мандрівка Україною : навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2) / [Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло]. – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с.
5. Мій Львів : навчальний посібник з української мови як іноземної (В2) / [О. Антонів, О. Туркевич, П. Луньо та ін.] – Львів : Дон Боско, 2013. – 80 с.
6. Українська мова за професійним спрямуванням : збірник тестових завдань / укл.: З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 174 с.

7. Туркевич О.В. Розмовляймо українською: навчальний посібник з української мови як успадкованої для дітей (1-4рівні). Рівень 1. Канада (Торонто): Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто, 2018. 96 с.
8. Туркевич О.В. Розмовляймо українською: навчальний посібник з української мови як успадкованої для дітей (1-4рівні). Рівень 2. Канада (Торонто): Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто, 2018. 96 с.
9. Туркевич О.В. Розмовляймо українською: навчальний посібник з української мови як успадкованої для дітей (1-4рівні). Рівень 3. Канада (Торонто): Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто, 2018. 76 с.
10. Туркевич О.В. Розмовляймо українською: навчальний посібник з української мови як успадкованої для дітей (1-4рівні). Рівень 4. Канада (Торонто): Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто, 2018. 108 с.
11. Туркевич О.В. Півник і колосок. Книга для читання: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В1). – Дрогобич: Коло, 2020. 12 с.

Наукові статті

Web of Science Core Collection

12. Туркевич О. В. Процеси засвоєння і вивчення другої та іноземної мови: унормування і гармонізація основних термінів (ProcessesofAcquisition a SecondLanguageandLearning a ForeignLanguage: TerminologyStandardisationandHarmonization). Psycholinguistics. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип 25 (2). С. 307-322. URL: https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/525/178

Index Copernicus

13. Туркевич О. В. Терміни знання, уміння, навички: від унормування до гармонізації в сучасній українській лінгводидактиці / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Київ, 2018. – Том 21 (№ 2). – С. 119-127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2018_21_2_14

Фахові видання України
14. Туркевич О. Вивчення лексики української мови на текстовій основі у процесі навчання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 201-204.

15. Туркевич О. Особливості використання культурологічних текстів у процесі навчання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 277-281. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Timvum/…3/45.%20Turkevych.pdf
16. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: розвиток науки і становлення терміна / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 137–145.
17. Туркевич О. Методика мови чи лінгводидактика? / Оксана Туркевич // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. VIII. – С. 307–311.
18. Туркевич О. Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики / Оксана Туркевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 106–108.
19. Туркевич О. Термінолексика методики викладання української мови як іноземної в контексті досліджень фахової мови / Оксана Туркевич // Матеріали міжнар. наук.–практ. конф. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2010. – Вип. 14. – С. 510–514.
20. Туркевич О. Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід / Оксана Туркевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології», 2010. – № 676. – С. 77–81.
21. Туркевич О. Становлення термінолексики методики викладання української мови як іноземної (на матеріалі діаспорних навчальних посібників) / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 175–180.
22. Туркевич О. Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі термінолексики методики викладання української мови як іноземної) / Оксана Туркевич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2011. – Вип. 61 (№ 936). – С. 74–78.
23. Туркевич О. Унормування термінів методики викладання української мови як іноземної на лексичному рівні / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 111–117.
24. Туркевич О. Семантична структура терміносполук методики викладання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. – № 709. – С. 12–15.

25. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів / Оксана Туркевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 733. – С. 223-227.
26. Туркевич О. Терміносистема методики викладання української мови як іноземної: аналіз синонімних відношень / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 143-148.
27. Туркевич О. Фахова мова методики викладання української мови як іноземної: специфіка функціонування / Оксана Туркевич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 57. – 2012. – С. 230-236.
28. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: основні проблеми унормування термінолексики / Оксана Туркевич // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 247-250.
29. Туркевич О. Терміни компетенція і компетентність в українській лінгводидактиці / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 130-136.– Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Downloads/Timvum_2013_8_18.pdf
30. Туркевич О. Диктанти для навчання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавництво Львівського університету, 2014. – Вип.9. – С.51-60.– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_9_9
31. Туркевич О. Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації / Оксана Туркевич // Проблеми української термінології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 791. – С.32-36.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2014_791_7
32. Туркевич О. Лексичний мінімум з української мови як іноземної: принципи укладання з урахуванням польського досвіду / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавництво Львівського університету, 2015. – Вип.11. – С.80-90.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2015_11_13
33. Туркевич О.В. Парадигма терміна «текст» у методиці викладання української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2019. – Вип. 14. – С. 140-148.URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/2728/2891

34. Туркевич О.В. Українська як іноземна для німецькомовних студентів: здобутки і перспективи в умовах ХХІ століття. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. 2021. № 2 (22). C. 219-228. URL: https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2021/2/21.pdf

Інші видання

Закордонні

1. Туркевич О. Українська мова як іноземна: етапи становлення методичної терміносистеми / Оксана Туркевич // ІІ InternationalevirtuelleKonferenzderUkrainistik «DialogderSprachen – DialogderKulturen. DieUkraineausglobalerSicht». – München-Berlin-WashingtonD.C.: VerlagOttoSagner, 2012. – S. 398-404.
2. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: аналіз термінолексики крізь призму формування науки [Електронний ресурс] / Оксана Туркевич // Българскаукраинистика : алманах. – София, 2012. –
Брой 1. – С. 115–120. – Режим доступу: http://www.bgukrainistika.com/ widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH_2012_1.pdf
3. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: основні тенденції становлення терміносистеми протягом 90-х років ХХ століття / Оксана Туркевич // StudiaukrainicaPosnaniensia. Zeszyt 1. – Poznan, 2013. – C.231-237.4. URL: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/1271

4. Туркевич О. Українська мова як успадкована: досягнення і потреби / ІХ. InternationalevirtuelleKonferenzderUkrainistik”DialogderSprachen – DialogderKulturen. DieUkraineausglobalerSicht”. München, 2019. S. 192-204.URL: https://epub.ub.uni-muenchen.de/62334/1/Tagungsband%20IX_2018_Ukraine.pdf

5. Туркевич О., Адаменко С. “Заговори, щоб я тебе побачив”: комунікативний та діяльнісний підходи до навчання говоріння українською мовою як іноземною. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraine aus globaler Sicht. Munich: Georg Olms Verlag AG, 2021. P.209-222. URL: https://epub.ub.uni-muenchen.de/77877/1/Tagungsband_2020_web.pdf

Українські
1. Туркевич О. Триступеневий підручник з української мови як іноземної на основі комунікативного підходу / Оксана Туркевич, Олеся Палінська // Збірник Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації». – Львів, 18-20 червня 2008 року. – C. 229-230.

2. Туркевич О. Термінологія методики навчання української мови як іноземної: загальний огляд / Оксана Туркевич // Український вимір : зб. матеріалів IV Міжнар. наук. конф. «Українська діаспора: погляд із XX століття» (Ніжин, 23–24 вересня 2009 р.). – Ніжин, 2010. – Вип. 3 (8). –
С. 80–82.
3. Туркевич О. Формування терміносистеми методики викладання української мови як іноземної протягом новітнього етапу розвитку лінгводидактики / Оксана Туркевич // Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» (Львів, 23–25 червня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 394–399.
4. Туркевич О. Термінолексика методики викладання української мови як іноземної: проблеми унормування [Електронний ресурс] / Оксана Туркевич // Українська мова як іноземна : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. «Львів для української мови у світі» (Львів, 21–22 лютого, 2011 р.). – Львів, 2011. – Вип. 1. – С. 52–56. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/ images/img/miok/conference/lviv/zbirnyk_mat.pdf
5. Туркевич О. Розвиток методики викладання української мови як іноземної (сучасний етап) / Оксана Туркевич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2011. – № 11–12. –
С. 40–46.

6. Туркевич О. Українська мова за кордоном: друга чи іноземна? / Оксана Туркевич // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова у світі» (Львів, 8-9 листопада 2012 р.). – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 281-287.

7. Туркевич О. Українська лінгводидактика поза межами України: тенденції становлення / Оксана Туркевич // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : зб. матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.20-24.

8. Терміни українська мова як іноземна – українська мова як друга – основні поняття лінгводидактики / Оксана Туркевич // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 листопада 2014 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 147 – 154.

9.

Туркевич О. Українську мову як успадковану вивчають діти в Америці: нові підручники. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2021. Випуск 15. С. 218–221. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/3300/3621

Тези доповідей

9. Туркевич О. Основні принципи укладання навчального словника з української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Тези Міжнардноїінтердисциплінарної конференції «Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики (Берегово 26-27 березня 2015 року). – Берегово, 2015. – С. 123-124.

10. Туркевич О. Вправи і завдання на сучасному етапі викладання української мови як іноземної: які, коли, як? / Оксана Туркевич // Тези Міжнародної практичної конференції «Українська мова у світі» (Львів, 6-7 листопада 2014 року). – Львів, 2014. – С.15-16.

Біографія

У 2008 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціалізація – українська мова як іноземна. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню терміносистеми методики викладання української мови як іноземної. Науковий керівник – професор Ірина Кочан.

Проекти

Закордонні стажування
Квітень 2011 р., 2015 р. – Познанський університет імені Адама Міцкевича (Познань, Польща)
Грудень 2012 р. – Ягеллонський університет (QueenJadwigaFundscholarship) (Краків, Польща)
Травень 2012 р. – Шкільна рада Конгресу українців Канади (NationalTeachers’ Conference: UkrainianSchoolinginCanada) (Торонто, Канада)

Закордонні проекти

2013 – Erasmus Mundus IANUS scholarship (Post-doctoral Programme), Jagiellonian University;

2015 – Erasmus Mundus IANUS ІІ scholarship (Academic Staff ExchangeProgramme), University of Lodz;

червень 2021 р. – стипендіальна програма OeAD (Austria‘s Agency for Education and Internationalisation), University of Vienna.

Міжнародні літні школи
Липень-серпень 2011 – 2019 рр. – викладачка української мови як іноземної на Міжнародній літній школі «Українська мова і країнознавство» (Львів, Україна);

Від 2020 р. – координаторка і викладачка Міжнародної школи «Українська мова і країнознавство» (Львів, Україна);

Серпень 2014 р., 2015 р., 2019 р. – викладачка української мови як іноземної на Міжнародній літній школі «Greifswalder Ukrainicum» (Ґрайфсвальд, Німеччина)

Методичні матеріали

  1. Українська мова за професійним спрямуванням : збірник тестових завдань / укл.: З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 174 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!